LECTIO DIVINA LỄ MẸ FATIMA

LECTIO DIVINA LỄ MẸ FATIMA

NGÀY 13-05-2020 : Lc 11, 27-28

“Blessed the womb that bore you” “Phúc thay cho dạ đã cưu mang Thầy”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
O God, who chose the Mother of your Son to be our Mother also, grant us that, persevering in penance and prayer for the salvation of the world, we may further more effectively each day the reign of Christ. Who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Lạy Chúa, Chúa đã đặt Mẹ của Con Chúa làm Mẹ chúng con. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con, khi kiên trì sám hối và cầu nguyện cho thế giới được ơn cứu độ, có thể góp phần mở mang Nước Chúa Kitô mỗi ngày một hữu hiệu hơn. Chúng con cầu xin …

2) Gospel Reading – Luke 11,27-28 2) Tin Mừng : Lc 11, 27-28
It happened that as Jesus was speaking, a woman in the crowd raised her voice and said, ‘Blessed the womb that bore you and the breasts that fed you!’

But he replied, ‘More blessed still are those who hear the word of God and keep it!’

Khi ấy, Chúa Giê-su đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ nữ cất tiếng nói rằng : “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!”

Nhưng Người phán rằng : “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”. Đó là Lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy Ngắm
• Today’s Gospel is very brief, but it has a very important significance in the Gospel of Luke in general. It gives us the key to understand what Luke teaches regarding Mary, the Mother of Jesus, in the so called Gospel of the Infancy (Lk 1 and 2). • Tin Mừng hôm nay rất ngắn, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong Tin Mừng Luca nói chung. Nó cho chúng ta chìa khóa để hiểu những gì Thánh Luca nói về Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, trong phần được gọi là Tin mừng Thời Thơ ấu (Lc 1 và 2).
• Luke 11, 27: The exclamation of the woman. “At that time as Jesus was speaking, a woman in the crowd raised her voice and said: “Blessed the womb that bore you and the breasts that fed you!” The creative imagination of some apocryphal books suggests that the woman was a neighbour of Our Lady, there in Nazareth. She had a son called Dimas, who with other boys of Galilee at that time, went to war with the Romans, was made a prisoner and killed at the side of Jesus. He was the good thief (Lk 23, 39-43). • Luca 11, 27: Câu nói của người phụ nữ. “Khi Chúa Giê-su đang nói, một phụ nữ trong đám đông cất tiếng nói rằng : “Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!” “Trí tưởng tượng đầy sáng tạo của một số sách nguy thư cho rằng người phụ nữ là hàng xóm của Đức Mẹ, ở Nazareth. Bà có người con tên là Dimas, người cùng với những người con trai khác ở Galilê lúc bấy giờ, đã đi ra chiến trường với người Roma, đã bị bắt làm tù binh và bị giết ở bên cạnh Chúa Giêsu. Ông là người trộm lành (Lc 23, 39-43).
His mother, having heard about the good that Jesus did to people, remembered her neighbour, Mary, and said: “Mary must be very happy to have such a son!” Mẹ anh ta đã nghe nhiều điều tốt lành Chúa Giêsu đã làm cho dân chúng, nhớ đến người hàng xóm của mình là Mẹ Maria, và bà đã nói: “Chắc hẳn Mẹ Maria phải rất hạnh phúc vì có một người con như thế!”
• Luke 11, 28: The response of Jesus. Jesus responds, giving the greatest praise to his mother: “More blessed still are those who hear the word of God and keep it”. Luke speaks little about Mary: here (Lk 11, 28) and in the Gospel of the infancy (Lk 1 and 2). For him, Luke, Mary is the Daughter of Sion, image of the new People of God. He represents Mary as the model for the life of the communities. In Vatican Council II, the document prepared on Mary was inserted in the last chapter of the document Lumen Gentium on the Church. Mary is the model for the Church. And especially in the way in which Mary relates with the Word of God, Luke considers her as an example for the life of the communities: “Blessed are those who hear the word of God and keep it”. Mary teaches us how to accept the Word of God, how to incarnate it, live it, deepen it, make it be born and grow, allow it to shape us, even when we do not understand it, or when it makes us suffer. This is the vision which is subjacent in the Gospel of the Infancy (Lk 1 and 2). The key to understand these two chapters is given to us by today’s Gospel: “Blessed are those who hear the word of God and keep it!” Let us see in these chapters how Mary enters into relationship with the Word of God. • Lu-ca 11, 28: Phản ứng của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp lại bằng cách cho Mẹ của mình một lời khen ngợi lớn nhất : “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn”. Thánh Luca nói ít về Mẹ Maria : ở đây (Lc 11, 28) và trong Tin Mừng Thời Thơ ấu (Lc 1 và 2). Đối với Luca, Mẹ Maria là Con Gái Sion, hình ảnh của Dân Mới của Chúa. Ông giới thiệu Mẹ Maria là mẫu gương cho đời sống của các cộng đoàn. Trong Công đồng Vatican II, tài liệu được chuẩn bị về Mẹ Maria đã được đưa vào chương cuối của Văn Kiện Lumen Gentium về Giáo Hội. Mẹ Maria là mẫu gương cho Giáo Hội. Và nhất là theo cách Mẹ Maria tiếp xúc Lời Chúa, Thánh Luca coi Mẹ Maria là mẫu gương cho đời sống của các cộng đoàn : “Phúc cho những ai nghe và giữ Lời Chúa”. Mẹ Maria dạy chúng ta cách đón nhận Lời Chúa, cách hội nhập Lời Chúa, cách sống Lời Chúa, cách đào sâu Lời Chúa, cách làm cho Lời được sinh ra và tăng trưởng, cách để Lời Chúa uốn nắn chúng ta, ngay cả khi chúng ta không hiểu Lời Chúa, hoặc ngay cả khi Lời Chúa làm cho chúng ta đau khổ. Đây là cái nhìn ẩn tàng trong Tin Mừng Thời Thơ ấu (Lc 1 và 2). Chìa khoá để hiểu hai chương này được Tin Mừng hôm nay ban cho chúng ta : “Phúc cho những ai nghe và giữ Lời Chúa!” Chúng ta hãy tìm hiểu hai chương đó để hiểu được cách thức Mẹ Maria tiếp cận Lời Chúa.
a) Luke 1, 26-38:

The Annunciation: “Let it happen to me as you have said!”

To know how to open oneself, to accept the Word of God so that it becomes incarnate.

a) Luca 1, 26-38:Truyền tin : “Xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Biết cách mở ra chính mình, để đón nhận Lời Chúa để Lời Chúa nhập thể.
b) Luke 1, 39-45:

The Visitation: “Blessed is she who has believed!”

To know how to recognize the Word of God in a visit and in many other facts of life.

b) Luca 1, 39-45:Thăm viếng: “Phúc cho Mẹ vì Mẹ đã tin!”Biết cách nhận ra Lời Chúa trong chuyến viếng thăm và trong nhiều sự kiện khác của đời sống.
c) Luke 1, 46-56:

The Magnificat: “The Lord has done great things for me!”

To recognize the Word in the story of the people and sing a song of resistance and hope.

c) Luca 1, 46-56:Kinh Magnificat (Linh hồn tôi) : “Chúa đã làm cho tôi biết bao điều cao cả!”Nhận ra Lời trong lịch sử dân chúng và hát một bài hát biểu lộ sự kiên trì và niềm hy vọng.
d) Luke 2, 1-20:

The Birth of Our Lord: “She pondered all these things in her heart!”

There was no place for them. The marginalized accept the Word.

d) Luca 2, 1-20:Chúa chúng ta sinh ra : “Mẹ suy đi nghĩ lại những điều đó trong lòng!”Không có chỗ cho họ. Những người sống ngoài lề đón nhận Lời Chúa.
e) Luke 2, 21-32:

The Presentation: “My eyes have seen the salvation!”

The many years of life purify the eyes.

e) Luca 2, 21-32 :Dâng Chúa trong Đền Thờ : “Chính mắt con được thấy ơn cứu độ!”

Nhiều tuổi trong cuộc đời thanh luyện con mắt.

f) Luke 2, 33-38:

Simeon and Anna: “A sword will pierce your soul too!”

To accept and incarnate the Word in life, to be a sign of contradiction.

f) Luca 2, 33-38:Ông Simêon và Bà Anna: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà!”Chấp nhận và nhập thể Lời trong đời sống, là dấu hiệu cho người đời chống báng.
g) Luke 2, 39-52:

At twelve years old in the Temple: “Did you not know that I must be in my Father’s house?”

They did not understand what he meant!

g) Luca 2, 39-52:Năm mười hai tuổi trong Đền thờ: “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?”Ông bà không hiểu lời Người nói!
h) Luke 11, 27-28:

The praise to the mother: “Blessed the womb that bore you!”

Blessed are those who hear the Word of God and keep it.

h) Lu-ca 11, 27-28:Khen ngợi người mẹ: “”Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy!”Phúc cho những ai nghe và giữ Lời Chúa.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
8.  The presence of Mary in our Society 

The Virgin Mary showed Don Bosco his field of labour among the young and was the constant guide and support of his work,1 especially in the foundation of our Society.

We believe that Mary is present among us and continues her “mission as Mother of the Church and Help of Christians”.

We entrust ourselves to her, the humble servant in whom the lord has done great things,3 that we may become witnesses to the young of her Son’s boundless love.

8. Sự hiện diện của Đức Maria trong Tu Hội chúng ta

Đức Trinh nữ Maria đã chỉ cho Don Bosco cánh đồng hoạt động của người giữa các thanh thiếu niên và liên lỷ hướng dẫn, nâng đỡ người, đặc biệt trong việc thiết lập Tu Hội chúng ta.

Chúng ta tin rằng Đức Maria hiện diện giữa chúng ta và tiếp tục “sứ mệnh của Ngài là Mẹ Hội Thánh và Đấng Phù hộ các giáo hữu”.

Chúng ta phó thác mình cho Mẹ, người tớ nữ khiêm cung, nơi Ngài Chúa đã làm những điều cao cả, để ta trở thành nhân chứng tình yêu vô tận của Con Mẹ giữa thanh thiếu niên.

or :

64.  Gospel significance of our obedience

Our Saviour assured us that he came on earth to do not his own will but that of his Father in heaven.

By professing obedience we offer our will to God and by carrying out the mission entrust­ed to us we relive in the Church and in the Congregation Christ’s own obedience.

Docile to the Spirit and attentive to the signs he gives us in the events of each day, we take the Gospel as our supreme rule of life, the Constitutions as a sure path to follow, and the superiors and the community as day by day interpreters of God’s will.

hoặc :

64. Ý nghĩa Phúc âm của sự vâng phục chúng ta

Chúa Cứu Thế khẳng định với chúng ta rằng Ngài đến trần gian không phải để làm theo ý riêng mình, nhưng để thực thi thánh ý Cha Ngài trên trời.

Với việc tuyên khấn vâng phục, chúng ta hiến dâng ý chí chúng ta cho Thiên Chúa và lặp lại đời sống vâng phục của Đức Kitô trong Hội Thánh cũng như trong Tu Hội, qua việc chu toàn sứ mệnh được giao phó cho chúng ta.

Dễ dạy đối với Chúa Thánh Thần và chú tâm đến những dấu chỉ Ngài ban cho ta qua các biến cố, chúng ta lấy Tin Mừng làm luật tối thượng  của đời sống, Hiến Luật làm đường đi vững chắc, các Bề trên và cộng thể làm những người hằng ngày giải thích thánh ý Thiên Chúa.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• Do you succeed in discovering the Word of God in your life? • Bạn có thành công trong việc khám phá Lời Chúa trong đời sống của bạn không?
• How do you live devotion to Mary, the Mother of Jesus? • Bạn sống lòng tôn sùng Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu thế nào?
6) Concluding prayer 6) Kinh kết
Sing to him, make music for him, recount all his wonders! Glory in his holy name, let the hearts that seek Yahweh rejoice! (Ps 105, 2-3) Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người. Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm CHÚA, nào hoan hỷ! (Tv 105, 2-3)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI