LECTIO DIVINA LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ

LECTIO DIVINA LỄ SINH NHẬT ĐỨC MẸ

NGÀY 8-9 : Mt 1, 1-16.18-23

“She was found to be with child through the Holy Spirit” “Bà đã thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần”
1) Opening prayer 1)  Lời nguyện mở đầu
God our Father, you redeem us and make us your children in Christ. Look upon us, give us true freedom and bring us to the inheritance you promised. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Chúa là Cha của chúng con, Cha đã cứu chuộc chúng con và ban cho chúng con trở thành con cái Cha trong Đức Kitô. Xin Cha đoái nhìn đến chúng con, Xin Cha hãy ban cho chúng con sự tự do đích thực Và đưa chúng con đến sự kế thừa mà Cha đã hứa. Chúng con cầu xin vì danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Con Cha, Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Cha và Chúa Thánh Thần, Một Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời.  Amen.
2) Gospel Reading : Matthew 1,1-16.18-23 2)  Tin Mừng : Mátthêu 1, 1-16,18-23
Roll of the genealogy of Jesus Christ, son of David, son of Abraham: Abraham fathered Isaac, Isaac fathered Jacob, Jacob fathered Judah and his brothers, Judah fathered Perez and Zerah, whose mother was Tamar, Perez fathered Hezron, Hezron fathered Ram, Ram fathered Amminadab, Amminadab fathered Nahshon, Nahshon fathered Salmon, Salmon fathered Boaz, whose mother was Rahab, Boaz fathered Obed, whose mother was Ruth, Obed fathered Jesse; and Jesse fathered King David.

David fathered Solomon, whose mother had been Uriah’s wife, Solomon fathered Rehoboam, Rehoboam fathered Abijah, Abijah fathered Asa, Asa fathered Jehoshaphat, Jehoshaphat fathered Joram, Joram fathered Uzziah, Uzziah fathered Jotham, Jotham fathered Ahaz, Ahaz fathered Hezekiah, Hezekiah fathered Manasseh, Manasseh fathered Amon, Amon fathered Josiah; and Josiah fathered Jechoniah and his brothers. Then the deportation to Babylon took place.

After the deportation to Babylon: Jechoniah fathered Shealtiel, Shealtiel fathered Zerubbabel, Zerubbabel fathered Abiud, Abiud fathered Eliakim, Eliakim fathered Azor, Azor fathered Zadok, Zadok fathered Achim, Achim fathered Eliud, Eliud fathered Eleazar, Eleazar fathered Matthan, Matthan fathered Jacob; and Jacob fathered Joseph the husband of Mary; of her was born Jesus who is called Christ.

This is how Jesus Christ came to be born. His mother Mary was betrothed to Joseph; but before they came to live together she was found to be with child through the Holy Spirit. Her husband Joseph, being an upright man and wanting to spare her disgrace, decided to divorce her informally.

He had made up his mind to do this when suddenly the angel of the Lord appeared to him in a dream and said, ‘Joseph son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because she has conceived what is in her by the Holy Spirit. She will give birth to a son and you must name him Jesus, because he is the one who is to save his people from their sins.’

Now all this took place to fulfil what the Lord had spoken through the prophet: Look! the virgin is with child and will give birth to a son whom they will call Immanuel, a name which means ‘God-is-with-us’.

Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua Đavít, con của Abraham: Abraham sinh Isaác; Isaác sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người. Giuđa sinh Perét và Zara bởi bà Tamar; Perét sinh Ésrom; Ésrom sinh Aram; Aram sinh Aminađáp; Aminađáp sinh Naácson; Naácson sinh Salmôn; Salmôn sinh Bôát do bà Rakháb; Bôát sinh Ôvết do bà Rút. Ôvết sinh Giêsê; Giêsê sinh vua Đavít.

Đavít sinh Salômôn do bà vợ của Uria; Salômôn sinh Rôbôam; Rôbôam sinh Avigia; Avigia sinh Asa; Asa sinh Giôsaphát; Giôsaphát sinh Giôram; Giôram sinh Útzia; Útzia sinh Giôátham; Giôátham sinh Akhát; Akhát sinh Êzêkia; Êzêkia sinh Manássê; Manássê sinh Amốt; Amốt sinh Giôsia; Giôsia sinh Giêcônia và các em trong thời lưu đày ở Babylon.

Sau thời lưu đày ở Babylon, Giêcônia sinh Santien; Santien sinh Zêrúpbabel; Zêrúpbabel sinh Abiút; Abiút sinh Êliakim; Êliakim sinh Azor; Azor sinh Sađốc; Sađốc sinh Akhim; Akhim sinh Êliút; Êliút sinh Êlêaza; Êlêaza sinh Mátthan; Mátthan sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuse, là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô.

Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse, chồng Bà, là người công chính, không muốn tố giác Bà, nên mới định tâm lìa bỏ Bà cách kín đáo.

Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Đavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; Bà sẽ sinh hạ một Con trai mà ông đặt tên là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Mình khỏi tội”.

Tất cả sự kiện này đã được thực hiện để làm trọn lời Chúa dùng miệng tiên tri phán xưa rằng: “Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là ‘Thiên Chúa-ở-cùng-chúng-ta’”.

3) Reflection 3)  Suy Ngắm
• Today, September 8th, Feast of the Nativity of Our Lady, the Gospel gives us the genealogy or Identity Card of Jesus. By means of the list of his ancestors, the Evangelist tells the communities who Jesus is and how God acts in a surprising way in order to fulfil his promise. On our identity card there is our name and the name of our parents. Some persons, to say who they are, also recall the names of the grandparents. Others, are embarrassed of their ancestors, of their families, and hide behind appearances which deceive. The Identity Card of Jesus has many names. On the list of names there is a great novelty. At that time, the genealogy indicated only the name of the men. This is why, it surprises that Matthew also mentions five women among the ancestors of Jesus: Tamar, Rahab, Ruth, la wife of Uriah and Mary. Why does he choose precisely these five women and not others? This is the question which the Gospel of Matthew leaves for us. –  Hôm nay, ngày 8 tháng 9, lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, bài Tin Mừng cho chúng ta biết gia phả hay căn cước của Chúa Giêsu.  Bằng cách nêu ra danh tánh các tổ tiên của Đức Giêsu, Thánh Sử cho các cộng đoàn biết Đức Giêsu là ai và Thiên Chúa đã hành động trong một phương cách ngạc nhiên như thế nào để thực hiện lời hứa của mình.  Trên thẻ căn cước của chúng ta có tên chúng ta và tên cha mẹ chúng ta.  Có một số người, để cho biết họ là ai, cũng đã nhắc đến tên ông bà của họ.  Những người khác, lại xấu hổ về tổ tiên của họ, về gia đình của họ, và trốn đằng sau các vẻ bề ngoài lừa dối.  Thẻ căn cước của Chúa Giêsu có nhiều tên gọi.  Trên danh sách các tên gọi có một sự mới lạ tuyệt vời.  Thời bấy giờ, bản gia phả chỉ nêu tên những người đàn ông.  Đây là lý do cho điều đáng ngạc nhiên rằng thánh Mátthêu cũng có đề cập đến tên năm người phụ nữ trong số các tổ tiên của Chúa Giêsu:  bà Tamar, bà Rakháb, bà Rút, bà vợ của ông Uria và Đức Maria.  Tại sao ông chỉ chọn đúng năm người phụ nữ này mà không là những người khác?  Đây là câu hỏi mà sách Tin Mừng Mátthêu dành cho chúng ta.
• Matthew 1, 1-17: The long list of names – the beginning and the end of the genealogy. At the beginning and at the end of the genealogy, Matthew clearly makes us understand which is the identity of Jesus: He is the Messiah, son of David and son of Abraham. As descendant of David, Jesus is the response of God to the expectations of the Jewish people (2 S 7, 12, and 16). As descendant of Abraham, he is source of blessings and of hope for all nations of the earth (Gn 12, 13). Therefore, in this way, both the Jews and the Pagans who formed part of the communities of Syria and of Palestine at the time of Matthew could see that their hope was fulfilled in Jesus. –  Mt 1:1-17:  Danh sách dài các tên – bắt đầu và kết thúc của bản gia phả.  Ở lúc bắt đầu và ở cuối của bản gia phả, Mátthêu đã rõ ràng làm cho chúng ta hiểu căn tính của Chúa Giêsu:  Người là Đấng Cứu Thế, là con cháu vua Đavít và là con cháu của ông Abraham.  Là hậu duệ của vua Đavít, Chúa Giêsu là câu trả lời của Thiên Chúa cho sự mong đợi của dân tộc Do Thái (2Sm 7:12 và 16).  Là hậu duệ của ông Ábraham, Người là nguồn ân phúc và hy vọng cho tất cả các dân tộc trên thế gian (St 12:1-3).  Vì vậy, theo cách này, cả dân tộc Do Thái lẫn dân ngoại, là những phần tử của các cộng đoàn tại Syria và Paléstine vào thời của Mátthêu, có thể thấy rằng hy vọng của họ đã được thực hiện nơi Đức Giêsu.
Drawing up the list of the ancestors of Jesus, Matthew adopts a plan of 3 X 14 generations (Mt 1, 17). Number two is the number of the divinity. Number 14 is two times 7, which is the number of perfection. At that time, it was something common to interpret or calculate God’s action by using the numbers and the dates. By means of these symbolical calculations, Matthew reveals the presence of God throughout the generations and expresses the conviction of the communities who said that Jesus appeared at the time established by God. With his coming history reaches its fulfilment. Thiết lập danh sách tổ tiên của Chúa Giêsu, thánh Mátthêu chọn chương trình 3 lần 14 thế hệ (Mt 1:17).  Con số hai là số thuộc về thiên tính.  Số mười bốn là hai lần bảy, mà số bảy là số của sự hoàn hảo.  Vào thời bấy giờ, điều phổ biến để giải thích hoặc tính toán việc làm của Thiên Chúa bằng cách dùng các con số và ngày tháng.  Bằng những cách tính toán biểu tượng này, thánh Mátthêu cho thấy sự hiện diện của Thiên Chúa qua suốt các thế hệ và thể hiện sự tin tưởng của cộng đoàn là những người nói rằng Chúa Giêsu đã hiện diện từ nguyên thủy bởi Thiên Chúa.  Với sự xuất hiện của Người, lịch sử đã đến thời viên mãn.
The message of the five women mentioned in the genealogy. Jesus is the response of God to the expectation both of the Jews and of the Pagans, but it is in a completely surprising way. In the stories of the four women of the Old Testament, mentioned in the genealogy, there is something abnormal. The four of them were foreigners, and they will conceive their sons outside the normal schema of the behaviour of that time and they do not keep the requirements of the laws of purity of the time of Jesus. Tamar, a Canaanite, widow, dresses as a prostitute of Jericho to oblige Judah to be faithful to her and to give her a son (Gn 38, 1-30). Rahab, a prostitute from Jericho, makes an alliance with the Israelites. She helped them to enter into the Promised Land and professed the faith in a God who liberates from the Exodus. (Gs 2, 1-21). Bathsheba, a Hittite, wife of Uriah, was seduced, abused and made pregnant by King David, who in addition to that, ordered her husband to be killed (2 S 11, 1-27). Ruth, a Moabite, a poor widow, chose to remain with Naomi and adhere to the people of God (Rt 1, 16-18). Advised by her mother-in-law Naomi, Ruth imitates Tamar and spends the night together with Boaz, obliging him to observe the law and to give her a son. From their relation Obed was born, the grandfather of King David (Rt 3, 1-15; 4, 13-17). These four women question the models of behaviour imposed by the Patriarchal society. And thus, their conventional initiative will give continuity to the descendants of Jesus and will bring salvation to all the people. Through them, God realizes his plan and sends the promised Messiah. Truly, God’s way of acting surprises and makes one think! At the end the reader will ask: “And Mary? Is there something irregular in her? What is it? We get the response from the story of Saint Joseph which follows in (Mt 1, 18-23). Thông điệp về việc năm người phụ nữ được nhắc đến trong bản gia phả.  Chúa Giêsu là câu trả lời của Thiên Chúa cho sự mong đợi của cả người Do Thái lẫn dân ngoại, nhưng câu trả lời trong một cách hoàn toàn bất ngờ.  Trong các câu chuyện về bốn người phụ nữ của Cựu Ước, được nhắc đến trong bản gia phả, có điều gì đó khác thường.  Bốn người trong số các bà là dân ngoại, và họ sinh con của họ bên ngoài lề luật phép tắc thông thường thời bấy giờ và họ đã không giữ các quy luật về đức trong sạch của thời Chúa Giêsu.  Bà Tamar, người Canaan, một góa phụ, ăn mặc giả trang thành gái điếm thành Giêricô để ép ông Giuđa giữ tròn lời hứa với bà và cho bà một người con trai nối dõi (St 38:1-30).  Bà Rakháb, một cô gái điếm từ thành Giêricô, hợp tác với những người Do Thái.  Bà đã giúp họ tiến vào miền Đất Hứa và tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa là Đấng đã giải thoát họ khỏi ách nô lệ (St 2:1-21).  Bà Báthshêba, người Hê-tít, vợ của ông Uria, đã bị dụ dỗ, cưỡng bức và mang thai bởi vua Đavít, người mà sau đó, còn ra lệnh cho chồng bà bị giết chết (2Sm 11:1-27).  Bà Rút, người Mô-áp, một bà góa nghèo, đã quyết định ở lại với bà Naomi và gia nhập vào dân riêng của Chúa (R 1:16-18).  Được khuyên nhủ bởi bà mẹ chồng Naomi, bà Rút bắt chước bà Tamar và ở qua đêm cùng với ông Bôát, nài nỉ ông tuân giữ lề luật và cho bà một người con trai.  Từ mối quan hệ của họ, ông Ôvết được sinh ra, đó là ông nội vua Đavít (R 3:1-15; 4:13-17).  Bốn người phụ nữ này đặt vấn đề cho mô thức đạo đức áp đặt bởi xã hội theo Phụ hệ.  Và do đó, khởi xướng thông thường của họ sẽ đưa đến một sự nối tiếp dòng dõi liên tục các hậu duệ đến Đức Giêsu và sẽ mang lại ơn cứu độ cho tất cả muôn dân.  Qua họ, Thiên Chúa thực hiện chương trình của mình và sai Đấng Cứu Thế đã hứa đến.  Quả thật, đường lối hành động của Thiên Chúa tạo bất ngờ và khiến cho người ta phải suy nghĩ!  Cuối cùng, độc giả sẽ thắc mắc:  “Thế còn Đức Maria thì sao?  Có điều gì đó bất thường nơi Bà không?  Đó là điều gì?  Chúng ta có được câu trả lời từ câu chuyện của thánh Giuse trong đoạn tiếp theo (Mt 1:18-23).
• Mathew 1, 18-23: Saint Joseph was just. What was irregular in Mary is that she became pregnant before living together with Joseph, her promised spouse, who was a just man. Jesus says: “If your justice is not greater than the justice of the Pharisees and the Scribes, you will not enter the Kingdom of Heaven”. If Joseph had been just according to the justice of the Pharisees, he should have denounced Mary and she would have been stoned. Jesus would have died. Thanks to the true justice of Joseph, Jesus was able to be born. –  Mt 1:18-23:  Thánh Giuse là người công chính.  Điều bất thường nơi Đức Maria là Bà đã mang thai trước khi về chung sống với ông Giuse, vị hôn phu của Bà, là một người công chính.  Chúa Giêsu nói:  “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Biệt Phái, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.  Nếu thánh Giuse chỉ là người công chính theo như sự công chính của người Biệt Phái, thì ông cần phải tố cáo Đức Maria và Bà sẽ phải bị ném đá.  Thai Nhi Giêsu có thể đã chết.  Nhờ sự công chính thực sự của thánh Giuse, mà Hài Nhi Giêsu đã được sinh ra.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
8.  The presence of Mary in our Society

The Virgin Mary showed Don Bosco his field of labour among the young and was the constant guide and support of his work,1 especially in the foundation of our Society.

We believe that Mary is present among us and continues her “mission as Mother of the Church and Help of Christians”.

We entrust ourselves to her, the humble servant in whom the lord has done great things,3 that we may become witnesses to the young of her Son’s boundless love.

8. Sự hiện diện của Đức Maria trong Tu Hội chúng ta

Đức Trinh nữ Maria đã chỉ cho Don Bosco cánh đồng hoạt động của người giữa các thanh thiếu niên và liên lỷ hướng dẫn, nâng đỡ người, đặc biệt trong việc thiết lập Tu Hội chúng ta.

Chúng ta tin rằng Đức Maria hiện diện giữa chúng ta và tiếp tục “sứ mệnh của Ngài là Mẹ Hội Thánh và Đấng Phù hộ các giáo hữu”.

Chúng ta phó thác mình cho Mẹ, người tớ nữ khiêm cung, nơi Ngài Chúa đã làm những điều cao cả, để ta trở thành nhân chứng tình yêu vô tận của Con Mẹ giữa thanh thiếu niên.

5) Personal questions 5)  Câu hỏi cá nhân
• When I present myself to others, what do I say about myself and about my family? –  Khi tôi tự giới thiệu mình với người khác, tôi sẽ nói những gì về bản thân mình và về gia đình mình?
• If the Evangelist mentions only these five women together with over forty men, no doubt, he wants to communicate a message, which is this message? What does all this tell us about the identity of Jesus? And what does this say about us? –  Nếu Thánh Sử chỉ đề cập đến năm người phụ nữ này cùng với hơn bốn mươi người đàn ông, dĩ nhiên, ông muốn truyền đạt một thông điệp, vậy thông điệp ấy là gì?  Tất cả những điều này cho chúng ta biết gì về căn tính của Chúa Giêsu?  Và điều này nói gì về chúng ta?
6) Concluding Prayer 6)  Lời nguyện kết
They shall speak of the glory of your kingship
and tell of your might, making known your mighty deeds to the children of Adam, the glory and majesty of your kingship. (Ps 145, 10-11)
Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ, Kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, Nói lên rằng:  triều đại Ngài vinh hiển, Xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng. (Tv 145:10-11)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Đức Mẹ

LỄ MẸ MÂN CÔI
LỄ MẸ MÂN CÔI
MẸ SẦU BI
LECTIO DIVINA LỄ MẸ SẦU BI
Lễ Mẹ Lên Trời