Lectio Divina LỄ THÁNH ĐÔMÊNICA MAZZARELLÔ

Lectio Divina LỄ THÁNH ĐÔMÊNICA MAZZARELLÔ

Ngày 13-05-2020 : Lc 10, 21-28

‘Blessed are the eyes that see what you see” “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Father, source of all that is good, you give us in Mary Domenica Mazzarello a shining example of Christian and religious life through her deep humility and ardent charity; grant that we, in simplicity of spirit, may bear daily witness to your Fatherly love.  We ask this through our Lord Jesus Christ your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Or, in communities of the Daughters of Mary Help of Christians:

God, our Father, you have a special love for the humble and imbue with your spirit of holiness hearts that are simple and sincere; hear our prayer on this solemnity of Saint Mary Domenica Mazzarello, who shared with Saint John Bosco his love for the young and with him founded a new religious family.  Grant that we may be docile to her teachings and faithful to her example of educational activity.  We ask this through our Lord Jesus Christ your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever.

Lạy Cha là nguồn mạch mọi sự lành, nơi Thánh Mazzarello, Cha ban cho chúng con một gương sáng về đời sống Kitô hữu và tu trì trong đức khiêm nhường sâu thẳm và đức ái nồng nàn; xin Cha ban ơn giúp chúng con hằng ngày làm chứng về Tình Yêu Phụ Tử của Cha với tinh thần đơn sơ. Chúng con cầu xin …

hoặc, cho Cộng đoàn Tu sĩ :

Lạy Cha là Thiên Chúa chúng con. Cha ưu ái những người khiêm hạ, và đổ vào tâm hồn đơn sơ ngay thật đầy tràn tinh thần thánh thiện của Cha; xin nhậm lời chúng con cầu nguyện trong ngày lễ (trọng) kính Thánh Mazzarello [là người đã chia sẻ với Thánh Gioan Bosco về lòng yêu thương giới trẻ, và cùng với ngài sáng lập một Gia đình Tu sĩ mới]. Xin ban ơn giúp chúng con biết mau mắn vâng theo lời người dạy dỗ và trung thành với công cuộc giáo dục của người. Chúng con cầu xin …

2) Gospel Reading : Luke 10, 21-24 2) Tin Mừng : Luca 10, 21-24
Just at this time, filled with joy by the Holy Spirit, he said, ‘I bless you, Father, Lord of heaven and of earth, for hiding these things from the learned and the clever and revealing them to little children. Yes, Father, for that is what it has pleased you to do. Everything has been entrusted to me by my Father; and no one knows who the Son is except the Father, and who the Father is except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him.’

Then turning to his disciples he spoke to them by themselves, ‘Blessed are the eyes that see what you see, for I tell you that many prophets and kings wanted to see what you see, and never saw it; to hear what you hear, and never heard it.’

A lawyer stood up and, to test Jesus, asked, ‘Master, what must I do to inherit eternal
life?’ He said to him, ‘What is written in the Law? What is your reading of it?’ He replied, ‘You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself.’ Jesus said to him, ‘You have answered right, do this and life is yours.’

Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, Người nói:  “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ.  Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế.  Cha Ta đã trao cho Ta mọi sự.  Không ai biết Chúa Con là ai, ngoài Chúa Cha; cũng không ai biết Chúa Cha là Đấng nào, ngoài Chúa Con, và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết!” 

Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán:  “Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy; vì chưng Ta bảo các con:  có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy, mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe, mà chẳng được nghe.”

Và này có người thông luật kia đứng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời”. Người nói với ông: “Trong Lề luật đã chép như thế nào? Ông đọc thấy gì trong đó?” Ông trả lời: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình”. Chúa Giêsu nói: “Ông đã trả lời đúng, hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Đó là Lời Chúa.

3) Reflection 3)  Suy Ngắm
Today’s text reveals the depth of the Heart of Jesus, the reason for his joy. The disciples had gone on the mission, and when they return, they share with Jesus the joy of their missionary experience (Lk 10, 17, 21) Bài Tin Mừng hôm nay mặc khải về chiều sâu của Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguyên nhân cho niềm vui của Người.  Các môn đệ đã đi với sứ vụ rao giảng, và khi các ông trở về, các ông chia sẻ với Chúa Giêsu về niềm vui kinh nghiệm rao giảng của mình (Lc 10:17-21).
• The reason for the joy of Jesus is the joy of the friends. In listening to their experience and in perceiving their joy, Jesus also feels a profound joy. The reason for Jesus’ joy is the well-being of others. • Lý do cho sự vui mừng của Chúa Giêsu là niềm hớn hở của các bạn hữu.  Trong khi lắng nghe kinh nghiệm của các môn đệ và cảm nhận niềm hớn hở của họ, Chúa Giêsu cũng cảm thấy một sự vui mừng khôn xiết.  Lý do cho sự vui mừng của Chúa Giêsu là vì niềm hạnh phúc của kẻ khác.
• It is not a superficial joy. It comes from the Holy Spirit. The reason for the joy is that the disciples – men and women – have experienced something of Jesus during their missionary experience. • Đó không phải là một sự vui mừng hời hợt.  Nó đến từ Chúa Thánh Thần.  Nguyên do cho sự vui mừng là vì các môn đệ – nam cũng như nữ – đã kinh nghiệm được một điều gì đó về Chúa Giêsu trong khi thi hành sứ vụ rao giảng của họ.
• Jesus calls them “ little children”. Who are the “little children”? They are the seventy-two disciples (Lk 10, 1) who return from the mission: father and mother of a family, boys and girls, married and single, old and young. They are not doctors. They are simple persons, without much science, much study, but they understand the things of God better than doctors. • Chúa Giêsu gọi họ là “những kẻ bé mọn”.  “Những kẻ bé mọn” này là ai?  Họ là bảy mươi hai môn đệ (Lc 10:1) vừa trở về từ chuyến đi rao giảng:  là những người cha hoặc người mẹ trong gia đình, là thanh niên và thanh nữ, là những người có gia đình hoặc còn độc thân, già và trẻ.  Họ không phải là những nhà thông thái.  Họ là những kẻ đơn sơ, không có kiến thức nhiều về khoa học, không được học hành nhiều, nhưng họ hiểu được những gì thuộc về Thiên Chúa tỏ tường hơn những nhà thông thái.
• “Yes, Father, for that is what it has pleased you to do!” A very serious phrase. It pleases the Father that the doctors and the wise do not understand the things of the Kingdom and that, instead the little ones understand them. Therefore, if the great want to understand the things of the Kingdom, they should become the disciples of the little ones! • “Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha muốn thế!”  Một lời nói rất nghiêm túc.  Chúa Cha muốn rằng những kẻ thông thái và khôn ngoan không thông hiểu được những gì thuộc về Nước Trời và, thay vào đó những kẻ bé mọn lại hiểu chúng. Vì thế, nếu những kẻ cao trọng muốn hiểu những gì thuộc về Nước Trời thì họ phải trở thành môn sinh của những kẻ bé mọn!
• Jesus looks at them and says: “Blessed are you!” And why are they happy? Because they are seeing things which the prophets would have liked to see, but did not see. And what will they see? They will be able to perceive the action of the Kingdom in the common things of life: to cure the sick, to console the afflicted, to expel the evil from life. • Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán:  “Hạnh phúc cho các con!”  Và tại sao họ lại hạnh phúc?  Bởi vì họ được thấy những điều mà các tiên tri muốn xem thấy, mà không thấy.  Và họ đã thấy những gì?  Họ sẽ có thể cảm nhận được hoạt động của Nước Trời trong những việc thông thường của đời sống:  chữa lành kẻ bệnh tật, an ủi kẻ khốn khổ, xua đuổi sự dữ khỏi cuộc sống.
● Luke 10, 25-26: “What should I do to inherit eternal life?” A doctor, who knew the law wants to test Jesus and asks him: “What should I do to inherit eternal life?” The doctor thinks that he has to do something in order to be able to inherit. He wants to obtain the inheritance through his own personal effort. But an inheritance is not merited. We receive an inheritance by the simple fact of being son or daughter. “Therefore, you are no longer a slave, but a son, and if a son, then an heir by God’s own act”. (Ga 4, 7). As sons and daughters we can do nothing to merit the inheritance. We can lose it however! ● Luca 10, 25-26: Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Một tiến sĩ luật biết luật, muốn thử thách Chúa Giêsu và hỏi Ngài :  Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Ông tiến sĩ luật nghĩ rằng mình phải làm điều gì đó để được hưởng sự sống đời đời. Ông muốn có được sự thừa kế thông qua nỗ lực cá nhân của ông. Nhưng gia tài được hưởng không phải do công lao. Chúng ta nhận được gia tài chỉ vì chúng ta con. “Do đó, bạn không còn là nô lệ nữa, nhưng là con, và vì là con, thì bạn đưoợc là người thừa kế do chính hành động của Thiên Chúa”. (Ga 4, 7). Là con, chúng ta không có thể làm điều gì cả để được xứng đáng hưởng gia tài. Tuy nhiên, chúng ta có thể mất gia tài!
● Luke 10, 27-28: The answer of the doctor. Jesus responds asking a new question: “What is written in the Law? The doctor responds correctly. Uniting two phrases of the Law, He says: “You must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength and with all your mind, and your neighbor as yourself”. This phrase comes from Deuteronomy (Dt 6, 5) and from Leviticus (Lv 19,18). Jesus approves of the response and says: “Do this and life is yours!” What is important, the principal thing, is to love God! But God comes to me in my neighbor. The neighbor is the revelation of God for me. And because of this, I have to love my neighbor also with all my heart, with all my soul and with all my strength and with all my mind! ● Luca 10, 27-28 : Câu trả lời của tiến sĩ luật. Chúa Giêsu đáp lại với một câu hỏi mới: “Trong Lề luật đã chép như thế nào?” Ông tiến sĩ luật trả lời đúng. Khi liên kết hai câu Luật, ông trả lời : “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn ngươi, và hãy thương mến anh em như chính mình”. Câu này xuất phát từ sách Đệ Nhị Luật (Đnl 6, 5) và sách Lêvi (Lv 19, 18). Chúa Giêsu tán thành câu trả lời và nói : “Ông hãy làm như vậy và ông sẽ được sống”. Điều quan trọng, điều chính yếu, đó là yêu mến Chúa! Nhưng Chúa đến với tôi nơi người lân cận. Và chính vì thế, tôi cũng phải yêu người lân cận của tôi hêt lòng, hết linh hồn, hết sức và hết trí khôn tôi
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
60.  Following Christ

By religious profession we mean to live the grace of our baptism radically and more fully.

We follow Jesus Christ, who “virginal and poor, redeemed and sanctified mankind by his obedience”, and share more closely in his paschal mystery, in his self-emptying and in his life in the Spirit.

Surrendering ourselves totally to God whom we love above all else, we commit ourselves to a form of life based entirely on gospel values.

60. Theo Đức Kitô

Với việc tuyên khấn tu trì, chúng ta nhắm tới việc sống ơn thánh tẩy cách sung mãn và tận căn hơn.

Chúng ta theo Đức Giêsu Kitô, Đấng “thanh khiết và nghèo khó, đã cứu chuộc và thánh hóa loài người bằng sự vâng phục của Ngài” và tham dự cách mật thiết hơn vào mầu nhiệm Vượt qua của Ngài, vào sự tự hủy và vào đời sống của Ngài trong Thánh Thần.

Gắn bó cách toàn diện với Thiên Chúa, Đấng được yêu mến trên hết mọi sự, chúng ta dấn mình vào một lối sống hoàn toàn đặt nền tảng trên những giá trị của Tin Mừng.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• I take the place of the people: Do I consider myself as belonging to the group of the little ones or to that of the doctors? * Tôi tự đặt mình vào vị trí của dân chúng:  Tôi nhận thấy mình thuộc về nhóm những kẻ bé mọn hay thuộc về nhóm những kẻ thông thái?   
• I take the place of Jesus: Which is the basis of my joy? Superficial or profound? * Tôi tự đặt mình vào vị trí của Chúa Giêsu:  Nguyên do cho sự vui mừng của tôi là gì?  Niềm vui đó hời hợt hay sâu sắc?   
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
“I give you praise, Father, for although you have hidden these things from the wise you have revealed them to the childlike.” (cf. Lc 10,21) Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, Vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, Nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (trích Lc 10:21)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI