Lectio Divina LỄ Thánh SIMON VÀ GIUĐA, TÔNG ĐỒ

Lectio Divina LỄ Thánh SIMON VÀ GIUĐA, TÔNG ĐỒ

NGÀY 28-10 – Lc 6, 12-19

1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Almighty and ever-living God, strengthen our faith, hope and love. May we do with loving hearts what you ask of us and come to share the life you promise. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Thiên Chúa Toàn Năng và hằng sống, Xin Chúa hãy củng cố đức tin, niềm hy vọng và tình yêu chúng con. Nguyện xin cho chúng con có thể làm việc với trái tim yêu thương Là những gì Chúa đòi hỏi nơi chúng con Và đến để chia sẻ sự sống Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin vì Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Con Chúa, Đấng hằng sống và hiển trị cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Một Thiên Chúa, đến muôn thuở muôn đời.  Amen.
2) Gospel Reading : Luke 6,12-19 2) Tin Mừng : Luca 6, 12-19
Now it happened in those days that Jesus went onto the mountain to pray; and he spent the whole night in prayer to God.

When day came he summoned his disciples and picked out twelve of them; he called them ‘apostles’: Simon whom he called Peter, and his brother Andrew, James, John,

Philip, Bartholomew, Matthew, Thomas, James son of Alphaeus, Simon called the Zealot, Judas son of James, and Judas Iscariot who became a traitor.

He then came down with them and stopped at a piece of level ground where there was a large gathering of his disciples, with a great crowd of people from all parts of Judaea and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon who had come to hear him and to be cured of their diseases. People tormented by unclean spirits were also cured, and everyone in the crowd was trying to touch him because power came out of him that cured them all.

Trong những ngày ấy, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, và suốt đêm Người cầu nguyện cùng Thiên Chúa.

Sáng ngày, Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là tông đồ:  Đó là Simon mà Người đặt tên là Phêrô và em ông là Anrê, Giacôbê và Gioan, Philípphê và Bartôlômêô, Mátthêu và Tôma, Giacôbê con ông Alphê và Simon cũng gọi là Nhiệt Thành, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariốt, kẻ phản bội.

Người đi xuống với các ông, và dừng lại trên một khoảng đất bằng phẳng, có nhóm đông môn đệ cùng đoàn lũ dân chúng đông đảo từ khắp xứ Giuđêa, Giêrusalem và miền duyên hải Tyrô và Siđôn đến nghe Người giảng và để được chữa lành mọi bệnh tật.  Cả những người bị quỷ ô uế hành hạ cũng được chữa khỏi, và tất cả đám đông tìm cách chạm tới Người, vì tự nơi Người phát xuất một sức mạnh chữa lành mọi người.

3) Reflection 3) Suy Ngắm
• Today the Gospel speaks about two facts: (a) to describe the choice of the twelve Apostles (Lk 6, 12-16) and (b) it informs that an immense crowd wanted to meet Jesus to listen to him, to touch him and to be cured (Lk 6, 17-19).   Bài Tin Mừng hôm nay nói về hai sự kiện:  (a) Mô tả sự chọn lựa của Nhóm Mười Hai Tông Đồ (Lc 6:12-16) và (b) nó cho biết rằng có đoàn lũ đông đảo dân chúng gặp gỡ Chúa Giêsu để nghe Người giảng, tìm cách chạm tới Người và để được chữa lành (Lc 6:17-19).
• Luke 6, 12-13: Jesus spends the night in prayer and chooses the twelve apostles. Before the definitive choice of the twelve Apostles, Jesus goes up to the mountain and there spends the whole night in prayer. He prays in order to know whom to choose and he chooses the Twelve, whose names are given in the Gospels. And then they received the title of Apostles. Apostle means one sent, missionary. They were called to carry out a mission, the same mission that Jesus received from the Father (Jn 20, 21). Mark concretizes the mission and says that Jesus called them to be with him and to send them out on mission (Mk 3, 14).   Lc 6:12-13:  Chúa Giêsu cầu nguyện suốt đêm và chọn mười hai vị tông đồ.  Trước sự lựa chọn dứt khoát về mười hai vị Tông Đồ, Chúa Giêsu lên núi và dành cả đêm để cầu nguyện.  Chúa cầu nguyện để biết chọn ai và Người đã chọn Nhóm Mười Hai, tên của các ông đã được ghi lại trong các sách Tin Mừng.  Và sau đó các ông nhận được danh hiệu Tông Đồ.  Tông Đồ có nghĩa là người được sai đi, đi truyền giáo.  Các ông được gọi để đi thực hiện một sứ vụ, cùng sứ vụ mà Đức Giêsu nhận được từ Chúa Cha (Ga 20:21).  Thánh Máccô cụ thể hóa sứ vụ và nói rằng Chúa Giêsu đã gọi các ông ở cùng với Người và sai các ông đi rao giảng (Mc 3:14).
• Luke 6, 14-16: The names of the twelve Apostles. With little differences the names of the Twelve are the same in the Gospels of Matthew (Mt 10, 2-4), Mark (Mk 3, 16-19) and Luke (Lk 6, 14-16). Many of these names come from the Old Testament: Simon is the name of one of the sons of the Patriarch Jacob (Gn 29, 33). James (Giacomo) is the same name as Jacob (Gn 25, 26). Judas is the name of the other son of Jacob (Gn 35, 23). Matthew even if he had the name of Levi (Mk 2, 14), the other son of Jacob (Gn 35, 23). Of the twelve Apostles, seven have the name which comes from the time of the Patriarchs: two times Simon, two times James, two times Judas, and one time Levi! That reveals the wisdom of the pedagogy of the people. By the names of the Patriarchs and the ‘Matriarchs’, given to the sons and daughters, people maintained alive the tradition of the ancients and helped their own children not to lose their identity. Which are the names that we give today to our sons and daughters?   Lc 6:14-16:  Danh sách của Nhóm Mười Hai Tông Đồ.  Ngoài những khác biệt nho nhỏ, danh sách của Nhóm Mười Hai thì giống nhau trong các sách Tin Mừng của Mátthêu (Mt 10:2-4), Máccô (Mc 3:16-19) và Luca (Lc 6:14-16).  Nhiều tên trong số danh sách này xuất xứ từ Cựu Ước:  Simon là tên của một trong các người con của Tổ Phụ Giacóp (St 29:33).  Giacôbê (Giacômô) thì cũng là tên của ông Giacóp (St 25:26).  Giuđa là tên một người con khác của ông Giacóp (St 35:23).  Ngay cả Mátthêu cũng đã có tên Lêvi (Mc 2:14), tên một người con khác của ông Giacóp (St 35:23).  Trong số Mười Hai Tông Đồ, bảy người có tên xuất xứ từ thời các Tổ Phụ:  hai người tên là Simon, hai người là Giacôbê, hai người là Giuđa, và một người là Lêvi!  Điều đó cho thấy sự khôn ngoan của khoa sư phạm loài người.  Dựa theo tên của các Tổ Phụ và Tổ Mẫu đã đặt cho con cái, người ta đã duy trì truyền thống của tổ tiên và giúp cho con cái họ không mất đi bản sắc của mình.  Ngày nay chúng ta đã đặt những tên nào cho con cái chúng ta?
• Luke 6,17-19: Jesus comes down from the mountain and people look for him. Coming down from the mountain with the twelve, Jesus encounters an immense crowd of people who was seeking to listen to his word and to touch him because they knew that from him came out a force of life. In this great crowd there were Jews and foreigners, people from Judaea and also from Tyre and Sidon. They were people who were abandoned, disoriented. Jesus accepts all those who seek him, Jews and Pagans! This is one of the themes preferred by Luke who writes for the converted Pagans. –  Lc 6:17-19:  Chúa Giêsu từ trên núi xuống và người ta đi tìm Người.  Từ trên núi xuống với Nhóm Mười Hai, Chúa Giêsu gặp một đoàn lũ đông đảo dân chúng đang đi tìm Người để nghe Lời Người và tìm cách chạm vào Người bởi vì họ biết rằng tự nơi Người xuất phát một sức mạnh của sự sống.  Trong đoàn lũ đông đảo dân chúng này đã có người Do Thái và dân ngoại, những người đến từ xứ Giuđêa và cũng như từ miền Tyrô và Siđôn.  Họ là những người đã bị bỏ rơi, bị lạc mất phương hướng.  Chúa Giêsu đón nhận tất cả những ai tìm kiếm Chúa, người Do Thái cũng như dân ngoại!   Đây là một trong những chủ đề được ưa chuộng của thánh Luca, tác giả viết cho dân ngoại.
• The persons called by Jesus are a consolation for us. The first Christians remembered and recorded the names of the Twelve Apostles and of the other men and women who followed Jesus closely. The Twelve, called by Jesus to form the first community with him, were not saints. They were common persons, like all of us. They had their virtues and their defects. The Gospels tell us very little about the temperament and the character

of each one of them. But what they say, even if it is not much is a reason of consolation for us.

  Những người được Chúa Giêsu gọi là một sự an ủi cho chúng ta.  Các Kitô Hữu tiên khởi đã nhớ và ghi lại tên của Nhóm Mười Hai Tông Đồ và những người khác, những kẻ đã theo Chúa Giêsu một cách khắng khít.  Nhóm Mười Hai, được Chúa Giêsu gọi để hình thành cộng đoàn đầu tiên với Người, không phải là các vị thánh.  Các ông là những người thông thường, giống như tất cả chúng ta.  Họ có những đức tính cũng như các thiếu sót của mình.  Các sách Tin Mừng cho chúng ta biết rất ít về các cá tính và đặc điểm của từng mỗi người.  Nhưng những điều gì đã cho biết, dù rằng rất ít ỏi vẫn là điều an ủi cho chúng ta.
– Peter was a generous person and full of enthusiasm (Mk 14, 29.31; Mt 14, 28-29), but in the moment of danger and of taking a decision, his heart becomes small and he turns back (Mt 14, 30; Mk 14, 66-72). He even got to be Satan for Jesus (Mk 8, 33). Jesus calls him Pietra- Rock (Pietro). Peter of himself was not Rock, he becomes Rock (roccia), because Jesus prays for him (Lk 22, 31-32).   Thánh Phêrô là một người rộng lượng và đầy nhiệt huyết (Mc 14:29, 31; Mt 14:28-29), nhưng trong giây phút nguy hiểm và cần phải quyết định, trái tim của ông lại trở nên nhỏ bé và ông thoái lui (Mt 14:30; Mc 14:66-72).  Thậm chí ông còn bị Chúa Giêsu gọi là Satan (Mc 8:33).  Chúa Giêsu gọi ông là Phêrô – Đá (Pietro).  Chính ông Phêrô không phải là Đá, ông trở thành Tảng Đá (roccia), bởi vì Chúa Giêsu cầu nguyện cho ông (Lc 22:31-32).
– James and John are ready to suffer with and for Jesus (Mk 10, 39), but they were very violent (Lk 9, 54). Jesus calls them “sons of thunder” (Mc 3, 17). John seemed to have a certain jealousy. He wanted Jesus only for his group (Mk 9, 38).   Hai ông Giacôbê và Gioan đã sẵn sàng để cùng chịu đau khổ và vì Chúa Giêsu (Mc 10:39), nhưng các ông cũng rất nóng nảy (Lc 9:54).  Chúa Giêsu gọi các ông là “con của thiên lôi” (Mc 3:17).  Ông Gioan dường như có lòng ghen tị nào đó.  Ông muốn Chúa Giêsu chỉ dành riêng cho nhóm của mình (Mc 9:38).
– Philip had a certain welcoming way. He knew how to get others in contact with Jesus (Jn 1, 45-46), But he was not too practical in solving problems (Jn 12, 20-22; 6, 7). Sometimes he was very naïve. There was a moment when Jesus lost patience with him: Have I been with you all this time, Philip, and you still do not know me? (Jn 14, 8-9)   Ông Philípphê có cách chào đón riêng biệt.  Ông biết cách làm cho người khác được tiếp cận với Chúa Giêsu (Ga 1:45-46).  Nhưng ông cũng đã không thực tế trong việc giải quyết các vấn đề (Ga 12:20-22; 6:7).  Thỉnh thoảng ông đã rất ngờ nghệch chất phác.  Có lúc Chúa Giêsu đã mất kiên nhẫn với ông:  Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh vẫn chưa biết Thầy ư? (Ga 14:8-9).
– Andrew, the brother of Peter and friend of Philip, was more practical. Philip goes to him to solve the problems (Jn 12, 21-22). Andrew calls Peter (Jn 1, 40-41), and Andrew found the boy who had five loaves and two fish (Jn 6, 8-9).   Ông Anrê, em ông Phêrô và là bạn của ông Philípphê, thì thực tiễn hơn.  Ông Philípphê đến gặp ông Anrê để nhờ giải quyết các vấn nạn (Ga 12:21-22).  Ông Anrê gọi ông Phêrô (Ga 1:40-41), và ông Anrê đã tìm thấy đứa bé có năm tấm bánh và hai con cá (Ga 6:8-9).
– Bartholomew seems to be the same as Nathanael. He was from that place and could not admit that something good could come from Nazareth (Jn 1, 46).   Ông Bartôlômêô dường như cũng là ông Nathanaen.  Ông là người cùng quê và không thể thừa nhận rằng từ Nagiarét làm sao có cái gì hay được (Ga 1:46).
– Thomas was capable to maintain his opinion for a whole week, against the witness of all the others (Jn 20, 24-25). But when he saw that he was mistaken he was not afraid to recognize his error (Jn 20, 26-28). He was generous, ready to die with Jesus (Jn 11, 16).   Ông Tôma đã có khả năng duy trì ý kiến của mình cả một tuần, trái ngược lại lời chứng của tất cả các người khác (Ga 20:24-25).  Nhưng khi ông trông thấy thì ông biết rằng mình đã lầm, ông đã không ngần ngại thừa nhận lỗi lầm của mình (Ga 20:26-28).  Ông là người hào phóng, sẵn sàng chết với Chúa Giêsu (Ga 11:16).
– Mathew or Levi he was the Publican, the tax collector, like Zacchaeus (Mt 9, 9; Lk 19, 2). They were persons committed in the oppressing system of the time.   Ông Mátthêu hay là Lêvi là một người thu thuế, giống như ông Giakêu (Mt 9:9; Lc 19:2).  Họ là những người đã tiếp tay cho hệ thống áp bức của thời ấy.
– Simon, instead seems belonged to the movement which was radically opposed to the system that the Roman Empire imposed on the Jewish people. This is why they also called it Zelots (Lk 6, 15). The group of the Zelots succeeded in provoking a armed revolt against the Romans.   Ông Simon, thì lại có vẻ dường như thuộc về phong trào triệt để chống lại hệ thống mà Đế Quốc La Mã đã áp đặt lên dân tộc Do Thái.  Đây là lý do tại sao họ cũng được gọi là phái Nhiệt Thành (Lc 6:15).  Phái Nhiệt Thành đã thành công trong việc xúi giục một cuộc nổi dậy vũ trang chống lại người La Mã.
– Judas was the one who was in charge of the money of the group (Jn 13, 29). He betrayed Jesus.   Giuđa là người được có trách nhiệm giữ túi tiền cho nhóm (Ga 13:29).  Hắn ta đã phản bội lại Chúa Giêsu.
– James of Alphaeus and Judas Thadeus, of these two the Gospels say nothing except the name.   Ông Giacôbê con ông Alphê và ông Giuđa Tađêô, hai ông này thì các sách Phúc Âm không nói gì ngoại trừ cái tên.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
22.   Personal vocation of the Salesian

Each one of us is called by God to form part of the Salesian Society.  Because of this God gives him personal gifts, and by faithful correspondence he finds his way to com­plete fulfilment in Christ.

The Society recognizes his vocation and helps him to develop it; and he, as a respon­sible member, puts himself and his gifts at the service of the community and of its com­mon tasks.

Every call is an indication that the lord loves the Congregation, wants to see it vibrant for the good of the Church and never ceases to enrich it with new apostolic energy.

22.  Ơn gọi cá nhân của người Salêdiêng

Mỗi người chúng ta được Thiên Chúa mời gọi để nên phần tử của Tu Hội Salêdiêng. Vì thế mỗi người nhận được từ nơi Ngài những ân huệ riêng, và bởi trung thành đáp trả tiếng Chúa, họ tìm được con đường thể hiện chính mình cách trọn vẹn trong Đức Kitô.

Tu Hội nhìn nhận mỗi người trong ơn gọi của họ, và giúp họ phát triển ơn gọi ấy. Còn họ, với tư cách là phần tử có trách nhiệm, họ đem bản thân cùng những năng lực của mình vào phục vụ đời sống và hoạt động chung.

Mỗi tiếng gọi biểu lộ lòng Chúa yêu thương Tu Hội, muốn Tu Hội nên sinh động vì lợi ích của Hội Thánh Ngài, và không ngừng làm cho Tu Hội thêm phong phú bằng những năng lực tông đồ mới.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• Jesus spends the whole night in prayer to know whom to choose, and he chooses these twelve. What conclusions do you draw from this gesture of Jesus?   Chúa Giêsu dành cả đêm cầu nguyện để biết chọn lựa ai, và Chúa đã chọn ra mười hai ông này.  Bạn đã rút ra những kết luận nào từ cử chỉ này của Chúa Giêsu?
• The first Christians remembered the names of the twelve Apostles who were at the origin of their community. Do you remember the names of the persons who are at the origin of the community to which you belong? Do you remember the name of some catechist or professor who was significant for your Christian formation? What do you especially remember about them: the content of what they taught you or the witness that they gave you?   Các Kitô Hữu tiên khởi đã nhớ tên của mười hai Thánh Tông Đồ là những người đã hiện diện trong cộng đoàn đầu tiên của họ.  Bạn có nhớ được tên của một số giáo lý viên hoặc thày dạy là người quan trọng trong việc hình thành đời sống Kitô hữu của bạn không?   Điều gì khiến bạn đặc biệt nhớ về họ:  nội dung của những gì họ đã dạy bạn hay là những chứng tá mà họ đã trao cho bạn?
6) Concluding prayer 6) Kinh kết
The Lord is good, his faithful love is everlasting, his constancy from age to age. (Ps 100,5) Bởi vì CHÚA nhân hậu, Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương, Qua bao thế hệ, vẫn một niềm thành tín. (Tv 100:5)  

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên

CHÚA NHẬT II TN NĂM B
CHÚA NHẬT II TN NĂM B
Chiên Thiên Chúa
THỨ 7 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 6 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 5 TUẦN I TN NĂM B