LECTIO DIVINA LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

LECTIO DIVINA LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

NGÀY 19-06-2020 : Mt 11, 25-30

“I am gentle and humble in heart” “Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Holy God, we often turn our hearts into houses of pride and greed rather than into homes of love and goodness where you can feel at home. Destroy the temple of sin in us, drive out all evil from our hearts and make us living stones of a community in which can live and reign your Son Jesus Christ, our living Lord for ever and ever. Lạy Chúa là Đấng Thánh. Chúng con thường hướng lòng mình vào những căn nhà của ngạo mạn và tham lam thay vì vào những ngôi nhà yêu thương và nhân lành nơi mà chúng con có thể cảm thấy tự nhiên, Xin Chúa hãy phá hủy đền thờ tội lỗi trong chúng con, xin hãy xua trừ mọi sự dữ trong tâm khảm chúng con và khiến cho chúng con là những viên đá sống động của cộng đoàn trong đó Đấng có thể sống và ngự trị là Đức Giêsu Kitô, Con Chúa, là Chúa hằng sống của chúng con, đến muôn thuở muôn đời.
2) Gospel Reading – Matthew 11,25-30 2) Tin Mừng : Mt 11, 25-30
At that time Jesus exclaimed, ‘I bless you, Father, Lord of heaven and of earth, for hiding these things from the learned and the clever and revealing them to little children. Yes, Father, for that is what it pleased you to do.

Everything has been entrusted to me by my Father; and no one knows the Son except the Father, just as no one knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him.

‘Come to me, all you who labour and are overburdened, and I will give you rest. Shoulder my yoke and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Yes, my yoke is easy and my burden light.’

Khi ấy, Chúa Giêsu cất tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và kẻ mà Con muốn mạc khải cho.

“Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”. Đó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• Today we celebrate the feast of the Sacred Heart of Jesus. In the Gospel we will listen to the invitation of Jesus: “Learn from me for I am meek and humble of heart”. The Gospel shows the tenderness with which Jesus welcomes, accepts the little ones. He wanted the poor to find rest and peace in him. • Hôm nay chúng ta cử hành lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.  Trong bài Tin Mừng, chúng ta sẽ lắng nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu:  “Hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”  Phúc Âm cho thấy sự dịu dàng mà Chúa Giêsu chào đón, tiếp nhận những kẻ bé mọn.  Người muốn kẻ nghèo khó tìm được sự nghỉ ngơi và bình an nơi Người.
• The context of chapters 11 and 12 of Matthew. In this context is stressed and made evident the fact that the poor are the only ones to understand and to accept the wisdom of the Kingdom. Many people did not understand this preference of Jesus for the poor and the excluded. • Bối cảnh của các chương 11 và 12 của Tin Mừng Mátthêu.  Trong bối cảnh này nhấn mạnh và cho thấy sự thực rằng chỉ có người nghèo mới là những người hiểu và chấp nhận sự khôn ngoan của Nước Trời.  Nhiều người đã không hiểu được sự ưu ái của Chúa Giêsu dành cho người nghèo và kẻ bị loại trừ.
a) John the Baptist, who looked at Jesus with the eyes of the past, had doubts (Mt 11, 1-15) a)  Ông Gioan Tẩy Giả, người nhìn Chúa Giêsu với con mắt của quá khứ, đã nghi ngờ (Mt 11:1-15).
b) The people, who looked at Jesus with a purpose of their own interests, were not capable to understand him (Mt 11, 16-19). b)  Dân chúng, những kẻ nhìn Chúa Giêsu với mục đích lợi ích cho riêng họ, đã không thể hiểu được Người (Mt 11:16-19).
c) The great cities around the lake, which listened to Jesus’ preaching and saw the miracles, did not want to open themselves to his message (Mt 11, 20-24). c)  Những phố thị huy hoàng chung quanh biển hồ, đã lắng nghe lời giảng của Chúa Giêsu và thấy những phép lạ, đã không muốn mở mang sứ điệp cùa Ngài (Mt 11:20-24).
d) The wise and the Doctors, who judged everything according to their own science, were not capable to understand the preaching of Jesus (Mt 11, 25). d)  Những bậc khôn ngoan thông thái và các Luật Sĩ, những kẻ đã phán xét mọi việc theo ý nghĩ riêng của mình, đã không thể hiểu được lời rao giảng của Chúa Giêsu (Mt 11:25).
e) Not even his relatives understood him (Mt 12, 46-50). e)  Ngay cả thân nhân của Người cũng không thể hiểu Người (Mt 12:46-50).
f) Only the little ones understood him and accepted the Good News of the Kingdom (Mt 11, 25-30). f)  Chỉ có những kẻ bé mọn đã hiểu Người và chấp nhận Tin Mừng Nước Trời (Mt 11:25-30).
g) The others want sacrifice, but Jesus wants mercy (Mt 12, 1-8). g)  Những kẻ khác muốn hy lễ, nhưng Chúa Giêsu chỉ muốn lòng thương xót (Mt 12:1-8).
h) The reaction against Jesus impels the Pharisees to want to kill him (Mt 12, 9-14). h)  Phản ứng chống lại Chúa Giêsu khiến cho người Biệt Phái tìm cách giết hại Người (Mt 12:9-14).
i) They said that Jesus was Beelzebul (Mt 12, 22-32). i)  Họ nói Chúa Giêsu thuộc về quỷ vương Bê-en-dê-bun (Mt 12:22-32).
j) But Jesus did not draw back. He continues to assume the mission of Servant, as described in the prophecies (Mt 12, 15-21). This is why he was persecuted and condemned to death. j)  Nhưng Chúa Giêsu đã không chùn bước.  Người tiếp tục lãnh nhận sứ vụ của Người Tôi Tớ, như được mô tả trong lời các ngôn sứ.  Đây là lý do Người bị bách hại và bị lên án chết.
• Matthew 11, 25-26: Only the little ones understand and accept the Good News of the Kingdom. Jesus addresses a prayer to the Father: “I bless you, Father, Lord of heaven and earth, for hiding these things from the learned and the clever and revealing them to little children. Yes, Father, for that is what it pleased you to do!” The wise, the doctors of that time, had created a series of laws which they imposed upon the people in the name of God. They thought that God demanded this observance from the people. But the Law of love, brought by Jesus, said the contrary. What is important is not what we do for God, but rather what God, in his great love, does for us! People understood the words of Jesus and were filled with joy. The wise thought that Jesus was not right. They could not understand this teaching which modified the relationship of the people of God. • Mátthêu 11:25-26:  Chỉ có những kẻ bé mọn hiểu được và chấp nhận Tin Mừng Nước Trời.  Chúa Giêsu dâng lời cầu nguyện lên cùng với Chúa Cha:“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.  Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”  Những bậc khôn ngoan, các luật sĩ thời bấy giờ, đã tạo ra một loạt luật lệ rồi họ nhân danh Thiên Chúa mà áp đặt lên người dân.  Họ cho rằng Thiên Chúa đòi hỏi dân chúng phải tuân giữ luật lệ này.  Nhưng Lề Luật yêu thương, được Chúa Giêsu mang đến, thì nói ngược lại.  Điều quan trọng không phải là những gì chúng ta làm cho Thiên Chúa, mà là những gì Thiên Chúa, trong tình yêu tuyệt vời của Ngài, làm cho chúng ta!  Dân chúng đã hiểu được những lời của Chúa Giêsu và đã tràn đầy niềm vui.  Những bậc khôn ngoan thông thái cho rằng Chúa Giêsu đã sai.  Họ không thể hiểu được lời giảng dạy này làm thay đổi mối quan hệ của dân Chúa.
• Matthew 11, 27: The origin of the New Law: The Son knows the Father. Jesus, the Son, knows the Father. He knows what the Father wanted when, centuries before, he gave the Law to Moses. What the Father wants to tell us, he handed it to Jesus, and Jesus revealed it to the little ones, because they opened themselves to his message. Today, also, Jesus continues to teach many things to the poor and to the little ones. The wise and the intelligent do well if they become pupils of the little ones! • Mátthêu 11:27:  Nguồn gốc của Lề Luật Mới:  Chúa Con biết Chúa Cha.  Đức Giêsu, là Chúa Con, biết Chúa Cha.  Người biết rõ Chúa Cha muốn những gì khi, hàng thế kỷ trước, Ngài đã trao ban Lề Luật cho ông Môisen.  Những gì Chúa Cha muốn nói với chúng ta, Ngài đã giao phó cho Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu mặc khải điều đó cho những kẻ bé mọn, bởi vì họ mở lòng mình ra với sứ điệp của Người.  Ngày nay cũng vậy, Chúa Giêsu tiếp tục giảng dạy nhiều điều cho những người nghèo khó và cho những kẻ bé mọn.  Những bậc thông thái và khôn ngoan sẽ có ích nếu họ trở thành học trò của những kẻ bé mọn!
• Matthew 11, 28-30: “Come to me all you who labour and are overburdened, and I will give you rest”. Jesus invites all those who are tired to find rest in him. These are the people who are tired under the weight of the impositions and the observances which the law of purity demanded. And he says: “Learn from me, for I am gentle and humble in heart”. Many times this phrase has been manipulated to ask people to submit themselves, to be passive. What Jesus wants to say is the contrary. He asks people to leave aside the professors of religion of that time, to rest and to begin to learn from him, from Jesus, who is “gentle and humble of heart”. Jesus does not do like the Scribes who pride themselves of their own science, but he is like the people who live humiliated and exploited. Jesus, the new teacher, knows from experience what happens in the heart of the people and how much the people suffer. • Mátthêu 11:28-30:  “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”  Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai mệt nhọc hãy đến nghỉ ngơi trong Người.  Đây là những người mệt mỏi dưới gánh nặng của sự áp đặt và việc tuân thủ mà luật tinh khiết đòi hòi.  Và Người nói tiếp:  “Hãy học với Ta, vì Ta có lòng hiền hậu và khiêm nhường.”  Nhiều lần câu nói này đã được vận dụng để đòi hỏi người ta phải tự quy phục, phải khiêm nhu.  Những gì mà Chúa Giêsu muốn nói thì ngược lại.  Người đòi hỏi người ta tránh những bậc thông thái tôn giáo thời đó, nghỉ ngơi và bắt đầu học từ Người, từ Chúa Giêsu, Đấng “hiền hậu và khiêm nhường trong lòng.”  Chúa Giêsu khác với những Kinh Sư là những kẻ tự hào về kiến thức của họ, nhưng Chúa lại giống như những kẻ sống mà bị chế giễu và lợi dụng.  Chúa Giêsu, vị thày dạy mới, biết từ kinh ngiệm của những gì xảy ra trong lòng dân chúng và biết dân chúng đã phải chịu đựng ra sao.
• The invitation of divine wisdom to all those who seek it. Jesus invites all those who are oppressed under the weight of the observance of the law to find rest in him, because he is gentle and humble of heart, capable of relieving and consoling the people who suffer, who feel tired and depressed (Mt 11, 25-30). In this invitation resound the beautiful words of Isaiah who consoled the people who lived in exile (Is 55, 1-3). This invitation is bound to divine wisdom, which invites persons to the encounter with her (Ws 24, 19), saying: “her ways are filled with delight; her paths all lead to contentment” (Pr 3, 17). And he adds: “Wisdom brings up her own children and cares for those who seek her. Whoever loves her, loves life, those who seek her early will be filled with joy” (Si 4, 11-12). This invitation reveals a very important characteristic of the feminine face of God: tenderness and acceptance which consoles, which gives life to persons and leads them to feel well. Jesus is defence, the protection and the maternal womb which the Father offers to people who are tired (cfr. Is 66, 10-13). • Lời mời gọi về sự khôn khoan của Thiên Chúa đối với tất cả những ai tìm kiếm nó.  Chúa Giêsu mời gọi tất cả những ai bị áp bức dưới ách của sự tuân giữ lề luật hãy tìm kiếm nghỉ ngơi trong Người, bởi vì Người hiền lành và khiên nhường trong lòng, có khả năng xoa dịu và an ủi những người đau khổ, những người cảm thấy mệt mỏi và chán nản (Mt 11:25-30).  Trong lời mời gọi này, vang vọng lại những lời lẽ ân sủng của ngôn sứ Isaia đã an ủi những người sống lưu đày (Is 55:1-3).  Lời mời gọi này liên quan đến sự khôn ngoan Thiên Chúa, mời gọi mọi người tìm kiếm sự khôn ngoan ấy (Kn 24:19) nói rằng:  “Đường khôn ngoan là đường thú vị; nẻo khôn ngoan là nẻo bình an” (Cn 3:17).  Và Chúa nói thêm rằng:  “Khôn ngoan làm cho con cái mình nên cao trọng, và săn sóc những ai kiếm tìm mình.  Ai yêu khôn ngoan là yêu sự sống, ai sớm tìm kiếm khôn ngoan sẽ tràn trề hoan lạc.” (Hc 4:11-12).  Lời mời gọi này mặc khải một đặc điểm rất quan trọng của khuôn mặt nữ tính của Thiên Chúa:  sự dịu dàng và đón nhận an ủi, đem lại sự sống cho người ta và giúp họ cảm thấy thoải mái.  Chúa Giêsu là Đấng Bảo Vệ, sự bảo vệ và chốn tựa nương mà Chúa Cha ban cho những kẻ mệt mỏi (xem Is 66:10-13).
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
51.  Relationships of fraternal friendship

St Paul exhorts us: “Put on, as God’s chosen ones, holy and beloved, compassion, kindness, lowliness, meekness and patience, forbearing one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other”.1

The family spirit is the hallmark of the Salesian community and inspires every moment of its life: work and prayer, meals and recreation, meetings and other encounters.

In an atmosphere of brotherly friendship we share our joys and sorrows, and we are partners in our apostolic plans and experiences.

51. Những giao tiếp bằng hữu huynh đệ

Thánh Phaolô khích lệ chúng ta: “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương. Vì thế anh em hãy mặc lấy những tâm tình của lòng từ bi, nhân hậu, khiêm nhu, hiền từ, nhẫn nại. Hãy chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau”1.

Cộng thể Salêdiêng nổi bật về tinh thần gia đình. Tinh thần này làm sinh động mọi giây phút cuộc sống cộng thể: khi làm việc và cầu nguyện, lúc ăn uống và nghỉ ngơi, khi hội họp và gặp gỡ.

Trong bầu khí đầy tình bằng hữu huynh đệ, chúng ta thông truyền cho nhau những niềm vui và đau buồn, và trong tinh thần đồng trách nhiệm chúng ta chia sẻ với nhau những kinh nghiệm và kế hoạch tông đồ.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• What produces tension in you and what gives you peace? For you, to live in community, is it a source of tension or of peace? • Điều gì tạo ra sự căng thẳng trong bạn và điều gì cho bạn sự bình an?   Đối với bạn, sống trong cộng đoàn, đó là nguồn gốc gây ra căng thẳng hay bình an?
• How can these words of Jesus help our community to be a place of rest for our life? • Làm thế nào mà những lời của Chúa Giêsu có thể giúp cộng đoàn chúng ta trở thành nơi nghỉ ngơi cho cuộc đời chúng ta?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Yahweh is tenderness and pity, slow to anger and rich in faithful love; his indignation does not last for ever, nor his resentment remain for all time. (Ps 103,8-9) CHÚA là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu tình thương, chẳng trách cứ luôn luôn, không oán hờn mãi mãi. (Tv 103:8-9)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.

 

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Thiên Chúa

Tình yêu linh thánh
THÁNH TÂM TÌNH YÊU
Yêu Là Trao Ban Sự Sống
PHÚC CHO AI ĐẾN DỰ TIỆC
LỄ CHÚA BA NGÔI