Lectio Divina: thánh BARNABA Tông Đồ

Lectio Divina: thánh BARNABA Tông Đồ

NGÀY 11-06-2020 : Mt 10, 7-13

“Go, proclaim that the kingdom of Heaven is close at hand” “Các con hãy đi rao giảng rằng:  Nước Trời đã gần đến”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Lord our God, prompted by the Holy Spirit, the church of Antioch sent Paul and Barnabas on their missionary mission among pagans. Let your Church everywhere send good, zealous men and women as missionaries. Fill them with the Holy Spirit and with faith, that they may touch the hearts of people and win them as disciples and friends of Jesus Christ our Lord. Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Được thúc đẩy bởi Chúa Thánh Thần, Giáo Hội ở Antiôkia đã gửi thánh Phaolô và Barnaba Đi loan truyền Tin Mừng giữa những lương dân. Xin Chúa ban cho Giáo Hội Chúa ở khắp mọi nơi Sai đi những nhà truyền giáo nam và nữ tốt lành, đầy nhiệt huyết. Xin Chúa ban đầy ơn Chúa Thánh Thần và đức tin cho họ, Để họ có thể đụng chạm vào trái tim của mọi người Và thu phục họ như các môn đệ và bằng hữu của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
2) Gospel Reading : Matthew 10,7-13 2)  Tin Mừng : Mátthêu 10:7-13
Jesus said to his disciples: ‘And as you go, proclaim that the kingdom of Heaven is close at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse those suffering from virulent skin-diseases, drive out devils. You received without charge, give without charge.

Provide yourselves with no gold or silver, not even with coppers for your purses, with no haversack for the journey or spare tunic or footwear or a staff, for the labourer deserves his keep.

‘Whatever town or village you go into, seek out someone worthy and stay with him until you leave. As you enter his house, salute it, and if the house deserves it, may your peace come upon it; if it does not, may your peace come back to you.’

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông Đồ rằng:  “Các con hãy đi rao giảng rằng:  Nước Trời đã gần đến.  Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ:  Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không.”

“Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc:  vì thợ thì đáng được nuôi ăn.  Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở nơi đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi.”

“Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: ‘Bình an cho nhà này.’  Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì sự bình an của các con sẽ trở về với các con.”

3) Reflection 3)  Suy Ngắm
• Today is the feast of Saint Barnabas. The Gospel speaks about the teachings of Jesus to the disciples on how to announce the Good News of the Kingdom to “the lost sheep of Israel” (Mt 10, 6). They have to: a) cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, drive out devils (v. 8); b) announce gratuitously what you have received gratuitously (v. 8); c) provide yourselves with no gold or silver, no sandals, or staff, no haversack, or two tunics (v. 9), d) seek a house where you can be received until the end of the mission (v.. 11); e) be bearers of peace (v. 13).   Hôm nay là lễ nhớ thánh Barnaba Tông Đồ.  Bài Tin Mừng nói về những lời giáo huấn của Chúa Giêsu nói với các môn đệ về cách loan báo Tin Mừng Nước Trời cho “con chiên lạc của Israel” (Mt 10:6).  Các ông phải:  a) chữa lành những bệnh nhân, làm cho kẻ chết sống lại, làm cho những kẻ phong cùi được sạch, trừ quỷ (câu 8);  b) cho đi nhưng không những gì họ đã nhận lãnh nhưng không (câu 8); c) không mang theo vàng, bạc, tiền nong, không mang giày dép hoặc gậy gộc, không mang bị đi đường, hay đem theo hai áo choàng (câu 9); d) khi vào thành nào hay làng nào, tìm một nhà để ở lại đó cho tới khi hoàn thành sứ vụ (câu 11); e) là người đem lại sự bình an (câu 13).
• At the time of Jesus there were various movements which, like him, were seeking a new way of living and of living together with others, for example, John the Baptist the Pharisees, the Essenes and others. Many of them formed communities of disciples (Jn 1, 35; Lk 11, 1; Ac 19, 3) and had their missionaries (Mt 23, 15). But there was a great difference! The Pharisees, for example, when they went on mission, they provided for their needs. They thought that they could not trust the food that people would offer them, because this was not always “ritually pure”. Because of this they always carried a haversack and money so as to be able to take care themselves of what they would eat. In this way the observance of the law of purity, instead of helping to overcome divisions, weakened even more the living of the community values. The proposal of Jesus is different. His method was seen in the counsels which he gives to the apostles when he sends them on mission. Through the instruction, he tries to renew and to reorganize the communities of Galilee in a way that they would once again be the expression of the covenant, an example of the Kingdom of God.   Vào thời Chúa Giêsu, đã có nhiều phong trào khác nhau, giống như Chúa, đang tìm kiếm một lối sống mới và cách sống chung với những người khác; lấy ví dụ, ông Gioan Tẩy Giả, người Biệt Phái, những người thuộc phái Êssêniô và những người khác.  Nhiều người trong số họ thành lập cộng đoàn các môn đệ (Ga 1:35; Lc 11:1; Cv 19:3) và có công việc truyền giáo của họ (Mt 23:15).  Nhưng có một sự khác biệt rất lớn!  Thí dụ, người Biệt Phái khi họ đi truyền đạo, họ đã mang theo những nhu yếu phẩm của mình.  Họ cho rằng họ không thể tin tưởng vào thức ăn mà người ta dọn cho họ, bởi vì nó chưa chắc luôn luôn “thanh sạch đúng nghi thức”.  Bởi vì điều này, họ luôn mang theo bên mình một túi vải và tiền bạc để họ có thể chăm sóc cho bản thân mình về chuyện ăn uống.  Trong cách tuân giữ lề luật thanh sạch này, thay vì giúp vượt qua được những sự chia rẽ, nó lại làm suy yếu thêm các giá trị của đời sống cộng đồng.  Lời đề nghị của Chúa Giêsu thì khác hẳn.  Phương pháp của Người được thấy trong những lời chỉ bảo mà Chúa ban cho các tông đồ khi Người sai các ông vào nhiệm vụ.  Thông qua việc giảng dạy, Chúa cố gắng đổi mới và tổ chức lại các cộng đoàn miền Galilêa theo một cách mà lần nữa chúng sẽ là biểu hiện của giao ước, một ví dụ về Nước Thiên Chúa.
• Matthew 10, 7: The announcement that the Kingdom of Heaven is at hand. Jesus invites the disciples to announce the Good News. They should say: “The Kingdom of Heaven is close at hand!” What does it mean that the Kingdom is close at hand? It does not mean the closeness of time, in the sense that it suffices to wait for a short time and then the Kingdom will come. “The Kingdom is close at hand” means that it is already within reach of the people, it is already “in your midst” (Lk 17, 21). It is good to acquire a new look, so as to be able to perceive its presence or proximity. The coming of the Kingdom is not the fruit of our observance, as the Pharisees wanted, but it becomes present, gratuitously, in the actions which Jesus recommends to the Apostles: to cure the sick, to raise the dead, to cleanse the lepers, to drive out demons.   Mt 10:7:  Lời loan báo Nước Trời đã gần đến.  Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ đi loan báo Tin Mừng.  Các ông nên nói rằng:  “Nước Trời đã gần đến!”  Nước Trời đã gần đến có nghĩa là gì?  Nó không có nghĩa là sự gần kề của thời gian, theo nghĩa là có đủ thì giờ để chờ đợi một thêm thời gian ngắn nữa và sau đó thì Nước Trời sẽ đến.  “Nước Trời đã gần đến” có nghĩa là nó đã ở trong tầm với của người ta, “Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông” (Lc 17:21). Thật tốt để có được một cái nhìn mới, để có thể cảm nhận được sự hiện diện hoặc gần gũi của nó.  Sự xuất hiện của Nước Trời không phải là kết quả của việc giữ đạo của chúng ta, như người Biệt Phái muốn, mà nó trở thành thực tại, một cách nhưng không, trong những hoạt động mà Chúa Giêsu truyền cho các Tông Đồ:  chữa lành những bệnh nhân, làm cho kẻ chết sống lại, làm cho những kẻ phong cùi được sạch, trừ quỷ.
• Matthew 10, 8: To cure, to raise, to purify, to drive out. The sick, the dead, the lepers, the possessed, were the excluded from living together with others, and they were excluded in the name of God. They could not participate in the life of the community. Jesus orders to accept these persons, to include them. The Kingdom of God becomes present in these gestures of acceptance and including them. In these gestures of human gratuity is shown God’s gratuitous love which reconstructs the human living together and mends interpersonal relationships.   Mt 10:8:  Chữa lành, cho sống lại, làm cho sạch, trừ quỷ.  Bệnh nhân, kẻ chết, người phong cùi, kẻ bị quỷ ám là những thành phần bị loại trừ khỏi việc sống chung với những người khác, và nhân danh Thiên Chúa mà họ bị loại trừ.  Họ không thể tham gia vào đời sống cộng đồng.  Chúa Giêsu truyền phải đón nhận những người này, phải bao gồm họ.  Vương Quốc Thiên Chúa trở nên hiện hữu trong những cử chỉ đón nhận họ và bao gồm này.  Trong những cử chỉ hào sảng này của loài người cho thấy tình yêu nhưng không của Thiên Chúa tái dựng cuộc sống chung của nhân loại và hàn gắn mối quan hệ giữa các cá nhân.
• Matthew 10,9-10: Do not take anything. On the contrary of the other missionaries, the Apostles can take nothing: “Provide yourselves with no gold or silver, not even with coppers for your purses, with no haversack for the journey or a spare tunic or footwear or a staff, for the labourer deserves his keep”: The only thing which you can and should take is Peace (Mt 10, 13). This means that they have to trust in the hospitality and in the sharing of the people. Because the disciple who does not take anything with him and takes peace, indicates that he trusts people. He believes that he will be received, and the people will feel appreciated, valued, and confirmed. The labourer has the right to his nourishment. Doing this, the disciple criticizes the laws of exclusion and recovers the ancient values of sharing and of community living together.   Mt 10:9-10:  Chớ mang bất cứ vật gì.  Trái với các nhà truyền giáo khác, các Tông Đồ không được mang theo bất cứ món gì: “Các con chớ mang vàng, bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc:  vì thợ thì đáng được nuôi ăn.”  Điều duy nhất các con có thể và nên mang theo là Bình An (Mt 10:13).  Điều này có nghĩa là các ông phải tin vào lòng hiếu khách và sự chia sẻ của mọi người.  Bởi vì người môn đệ là kẻ không được mang theo bất cứ vật gì bên mình ngoài sự bình an, chứng tỏ rằng người môn đệ ấy tin vào người ta.  Người ấy tin rằng mình sẽ được đón nhận, và dân chúng sẽ cảm thấy được biết ơn, có giá trị, và được thừa nhận.  Thợ thì đáng được nuôi ăn.  Làm điều này, người môn đệ chỉ trích luật loại trừ và phục hồi các giá trị cổ xưa của việc chia sẻ và đời sống chung trong cộng đoàn.
• Matthew 10, 11-13: To live together and to integrate oneself in the community. Arriving to a place, the disciples have to choose a house of peace and they should remain there until the end. They should not go from one house to the next, but rather live in a stable way. They should become members of the community and work for peace, that is, to reconstruct the human relationships which will favour Peace. By means of this practice, they recover an ancient tradition of the people, they criticize the culture of accumulation, typical of the politics of the Roman Empire and they announce a new model of living together. –  Mt 1:11-13:  Sống cùng nhau và hòa hợp trong cộng đoàn.  Đến một nơi nào đó, các môn đệ phải chọn một ngôi nhà của bình an và các ông nên ở lại đó cho đến lúc ra đi.  Các ông không nên đi từ nhà này sang nhà nọ, mà nên sống ở nơi ổn định.  Các ông phải trở thành thành viên của cộng đoàn và làm việc vì hòa bình, có nghĩa là, tái tạo lại mối quan hệ nhân loại thiên về Hòa Bình.  Bằng phương cách thực hành này, các ông phục hồi truyền thống cổ xưa của loài người, các ông chỉ trích việc tích tụ tài sản là điểm đặc trưng của nền chính trị của Đế Chế La Mã và các ông loan báo một mẫu mực sống chung mới.
Summary: The actions recommended by Jesus to announce the Kingdom are the following: accept the excluded, trust the hospitality, encourage sharing, live stably and in a peaceful way. If this happens then we can and should cry out openly to the four corners of the world: The Kingdom is among us! To proclaim the Kingdom does not consist, in the first place, in teaching truth and doctrine, catechism and Canon Law, but to lead persons to a new way of living and of living together with others, to a new way of thinking and of acting starting by the Good News, brought by Jesus: God is Father and Mother, and therefore, we are all brothers and sisters. –  Phần tóm tắt:  Các hoạt động được Chúa Giêsu đề nghị để loan báo về Nước Trời thì như sau:  đón nhận những kẻ bị loại trừ, tin vào lòng hiếu khách, khuyến khích sự chia sẻ, sống ổn định và trong một cách hòa bình.  Nếu điều này xảy ra thì chúng ta có thể và nên cao rao công khai khắp bốn phương trời của thế gian:  Nước Trời đang ở giữa chúng ta!  Để loan báo về Nước Trời không bao gồm chỗ trước nhất, trong lời giáo huấn về chân lý và học thuyết, trong giáo lý và Giáo Luật, mà dẫn dắt người ta đến một cách sống mới và sống cùng với những người khác, đến một cách suy nghĩ và hành động mới bắt đầu từ Tin Mừng, được đem đến từ Chúa Giêsu:  Thiên Chúa là Cha và cũng là Mẹ, và do đó, tất cả chúng ta đều là anh chị em.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
73.  Poverty and the Salesian mission

Don Bosco lived his poverty in detachment of heart and generous service of others;  his manner was marked by austerity, hard work and much initiative.

Following his example we too live detached from all earthly goods;  1 we participate with a spirit of enterprise in the misison of the Church and in her struggle for justice and peace, especially by educating those in need.

The witness of our poverty, lived in a common sharing of our goods,helps the young to overcome their selfish possessive instinct and opens them to the christian sense of sharing.

73. Nghèo khó và sứ mệnh Salêdiêng

Don Bosco đã sống đức nghèo khó với lòng siêu thoát và quảng đại phục vụ anh em. Lối sống của ngài ghi đậm dấu khắc khổ, cần mẫn và giàu sáng kiến.

Theo gương ngài, chúng ta cũng sống siêu thoát khỏi mọi của cải trần gian, và tích cực tham dự vào sứ mệnh của Hội Thánh, vào nỗ lực của Hội Thánh cho công lý và hòa bình, đặc biệt qua việc giáo dục những kẻ nghèo khổ.

Chứng tá nghèo khó của chúng ta, được thể hiện trong sự hiệp thông của cải, giúp thanh thiếu niên vượt thắng bản năng chiếm hữu ích kỷ và mở lòng chúng tới tinh thần chia sẻ Kitô hữu.

5) Personal questions 5)  Câu hỏi cá nhân
• Why are all these attitudes recommended by Jesus signs of the Kingdom of God in our midst?   Tại sao tất cả những thái độ được Chúa Giêsu khuyên dạy là dấu hiệu của Nước Thiên Chúa ở giữa chúng ta?
• How can we do today what Jesus asks of us: do not take with you a “haversack”, do not go from house to the next?” –  Ngày nay chúng ta có thể làm được những gì mà Chúa đòi hỏi nơi chúng ta bằng cách nào:  đừng mang “bị đi đường”, đừng đi từ nhà này sang nhà khác?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Sing a new song to Yahweh, for he has performed wonders,  his saving power is in his right hand and his holy arm. (Ps 98,1) Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới, Vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, Nhờ cánh tay chí thánh của Người. (Tv 98:1)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.
Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Chư Thánh