LECTIO DIVINA THỨ 3 TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

LECTIO DIVINA THỨ 3 TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

NGÀY 04-08-2020 : Mt 15, 1-2.10-14

“Any plant my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots” “Cây nào Cha Ta không trồng thì sẽ bị nhổ đi”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Father of everlasting goodness, our origin and guide, be close to us and hear the prayers of all who praise you. Forgive our sins and restore us to life. Keep us safe in your love. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Cha tốt lành vô cùng, là cội nguồn và hướng dẫn chúng con. Xin Cha gần gũi với chúng con và nhậm lời những kinh nguyện của tất cả những người ngợi khen Cha. Xin gìn giữ chúng con an toàn trong tình yêu Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha và Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị với Cha và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading – Matthew 15,1-2.10-14 2) Tin Mừng : Mt 15, 1-2.10-14
Then Pharisees and scribes from Jerusalem came to Jesus and said, ‘Why do your disciples break away from the tradition of the elders? They eat without washing their hands.’

He called the people to him and said, ‘Listen, and understand. What goes into the mouth does not make anyone unclean; it is what comes out of the mouth that makes someone unclean.’

Then the disciples came to him and said, ‘Do you know that the Pharisees were shocked when they heard what you said?’ He replied, ‘Any plant my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. Leave them alone. They are blind leaders of the blind; and if one blind person leads another, both will fall into a pit.’

Khi ấy có những luật sĩ và biệt phái từ Giêrusalem đến gặp Chúa Giêsu mà nói: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân? Vì họ không rửa tay khi dùng bữa”.

Và Người gọi dân chúng lại mà bảo: “Các ngươi hãy nghe và hãy hiểu lấy: Không phải cái gì vào trong miệng mà làm cho người ta ra dơ nhớp đâu, nhưng cái từ miệng phát xuất ra cái đó mới làm cho người ta ra dơ nhớp”.

Bấy giờ các môn đệ của Người tiến lại thưa với Người rằng: “Thầy có biết các người biệt phái lấy làm chướng tai khi nghe Thầy nói lời đó không?” Người đáp lại rằng: “Tất cả cây nào Cha Ta trên trời đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Các con hãy để mặc chúng: chúng là những người mù dẫn dắt những người mù. Mù mà dẫn mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố”. Đó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• Today‟s Gospel presents the discussion of Jesus with the Pharisees regarding what is pure and impure. The text speaks about the use and religious customs of that time, it speaks about the Pharisees who taught these uses and customs to the people and it also speaks about the instructions which Jesus gives regarding these uses and customs, many of which had already lost their significance. Here in the 15th chapter, Jesus helps the people and the Disciples to understand better this very important theme concerning the purity and the law of purity. • Tin mừng hôm nay trình bày cuộc thảo luận của Chúa Giêsu với những người Pharisêu về những gì trong sạch và không trong sạch. Bản văn nói về thói quen và tập tục tôn giáo thời bấy giờ, nó nói về những người Pharisêu đã dạy những thói quen và tập tục này cho dân chúng và nó cũng nói về những lời dạy dỗ Chúa Giêsu về thói quen và tập tục đó, nhưng có nhiều thói quen và tập tục đã mất ý nghĩa. Ở đây trong chương 15, Chúa Giêsu giúp dân chúng và các Môn đệ hiểu rõ hơn chủ đề rất quan trọng này, chủ đề có liên quan đến sự trong sạch và quy luật về sự trong sạch.
• Matthew 15, 1-2: The Pharisees criticize the behaviour of the Disciples of Jesus. Some Pharisees and diverse doctors of the Law came to Jesus and asked: “Why do your disciples break away from the tradition of the elder? They eat without washing their hands!” They pretend to be interested to know the reason for the behaviour of the disciples. In reality, they criticize Jesus because he allows the Disciples to break the norms of purity. There are three points which deserve to be indicated: (a) The Scribes are from Jerusalem, from the capital. They have come to observe what Jesus does. (b) The Disciples do not wash their hands before eating! Living with Jesus gives them the courage to break the norms which tradition imposed upon people, but which no longer had any sense for life. (c) The use to wash the hands, continues even now to be an important norm of hygiene, but had assumed for them a religious significance which served to control and discriminate persons. • Matthêu 15, 1-2: Người Pharisêu phê phán cách hành động của các Môn đệ Chúa Giêsu. Vài người Pharisêu và các Tiến sĩ Luật pháp đã đến gặp Chúa Giêsu và hỏi : “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân? Vì họ không rửa tay khi dùng bữa!” Họ tỏ ra muốn biết lý do hành động của các Môn đệ. Trong thực tế, họ chỉ trích Chúa Giêsu vì Ngài cho phép các Môn đệ vi phạm các quy tắc về sự trong sạch. Có ba điểm đáng được nêu lên : (a) Các Kinh sư đến từ Giêrusalem, từ thủ đô. Họ đã đến để quan sát điều Chúa Giêsu làm. (b) Các Môn đệ không rửa tay trước khi ăn! Việc sống với Chúa Giêsu ban cho họ lòng can đảm vi phạm những quy luật mà truyền thống áp đặt lên dân chúng, nhưng những quy luật không còn ý nghĩa gì cho đời sống. (c) Thói quen rửa tay cho tới ngày nay tiếp tục là một quy tắc vệ sinh quan trọng, nhưng đối với họ, nó đã mặc lấy ý nghĩa tôn giáo để kiểm soát và phâ biệt đối xử đối với dân chúng.
The Tradition of the Elders (Mtt 15,3-9). “The Tradition of the Elders” transmitted the norms which had to be observed by the people in order to obtain the purity which the law demanded. The observance of the Law was something very serious. An impure or unclean person could not receive the blessing promised by God to Abraham. The norms of the Law of purity taught how to recover purity in order to be able to appear once again before God and to feel at ease in his presence. One could not appear before God just in any way, because God is the Holy One and the Law said: “Be holy because I am Holy!” (Lv 19, 2). The norms of purity were, in reality, a prison, a slavery (Cf. Mt 23, 4). For the poor, it was practically impossible to observe them: to touch a leper, to eat with a tax collector, to eat without washing one‟s hands, and so many other activities. All these things rendered the person impure, and any contact with a person contaminated the others. This is why, people lived with fear, always threatened by the many impure things which threatened their life. They were obliged to live, fearing everything and everyone. Insisting on the norms of purity, the Pharisees arrived at emptying the sense of the commandments of the Law of God. Jesus gives a concrete example. They said: a person who consecrates his goods to the Temple, can no longer use those good to help the needy. Thus, in the name of tradition, they eliminated the significance of the fourth commandment which orders to love father and mother (Mt 15, 3-6). These persons seemed to be very observant, but they were so only externally. In their interior, the heart was far away from God! Jesus said, quoting Isaiah: These people honour me with the lips, but their heart is far away from me (Mt 15, 7-9). The wisdom of the people, no longer agreed with what was taught, and they were waiting for the Messiah to come to indicate another way in which to attain purity. This hope is realized in Jesus. Through his word he purified the lepers (Mk 1, 40-44), cast out the unclean demons (Mk 1, 26.39; 3, 15.22 etc), and conquered death which was the source of all impurity. Jesus touches the woman who was excluded, and she is cured (Mk 5, 25-34). Without the fear of being contaminated, Jesus eats with persons who were considered impure (Mk 2, 15-17). Tập tục của Tiền nhân (Mt 15,3-9). “Tập tục của Tiền nhân” truyền đạt những quy tắc dân chúng phải tuân giữ để có được sự trong sạch mà luật yêu cầu. Việc tuân giữ Luật là điều rất nghiêm trọng. Một người ô uế hoặc không trong sạch không có thể lãnh nhận phúc lành Thiên Chúa đã hứa với Ông Abraham. Các quy tắc của Luật về sự trong sạch dạy cách phục hồi sự trong sạch để có thể xuất hiện một lần nữa trước Chúa và cảm thấy thoải mái trong sự hiện diện của Ngài. Người ta không có thể xuất hiện trước mặt Thiên Chúa dưới bất cứ hình thức nào, bởi vì Thiên Chúa là Đấng Thánh và Luật  dạy rằng : “Các ngươi phải thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh” (Lv 19, 2). Trong thực tế, các quy tắc của sự trong sạch là tù ngục, là một sự nô lệ (xem Mt 23, 4). Đối với người nghèo, thực sự không có thể tuân giữ các quy tắc đó : chạm vào người phong hủi, ăn với người thu thuế, ăn mà không rửa tay và nhiều hoạt động khác. Tất cả những điều đó làm cho người ta ra ô uế, và bất cứ sự tiếp xúc nào với người ô uế đều làm cho họ nên ô uế. Đây là lý do tại sao dân chúng phải sống trong sợ hãi, vì nhiều điều ô uế luôn đe doạ họ. Họ phải sống với sự lo sợ mọi thứ và mọi người. Khi nhấn mạnh đến các quy tắc của sự trong sạch, người Pharisêu đã làm cho Luật Chúa trở nên  trống rỗng. Chúa Giêsu đưa ra một ví dụ cụ thể. Họ nói : một người dâng của cải mình cho Đền thờ, thì không còn có thể dùng của cải đó để giúp người túng thiếu. Như vậy, nhân danh truyền thống, họ loại bỏ ý nghĩa của giới răn thứ tư là phải yêu cha mẹ (Mt 15, 3-6). Những người đó có vẻ rất tuân giữ luật, nhưng chỉ bề ngoài. Trong nội tâm của họ, lòng họ xa Chúa! Chúa Giêsu đã nói và trích dẫn Isaia : “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta” (Mt 15, 7-9). Sự khôn ngoan của dân chúng, không còn đồng ý với những gì được dạy, và họ đang chờ đợi Đấng Thiên Sai đến để dạy cách khác nhờ đó họ có thể đạt đến sự trong sạch. Niềm hy vọng này được thực hiện thực nơi Chúa Giêsu. Nhờ lời Ngài, Ngài đã thanh tẩy những người phong cùi (Mc 1, 40-44), loại bỏ những con quỷ ô uế (Mc 1, 26.39; 3, 15, 22 v.v.), và chiến thắng cái chết là nguồn gốc của mọi sự ô uế. Chúa Giêsu chạm vào người phụ nữ bị loại trừ và cô được chữa lành (Mc 5, 25-34). Không sợ bị lây nhiễm ô uế, Chúa Giêsu ăn với những người bị coi là không trong sạch (Mc 2, 15-17).
• Matthew 15, 10-11: Jesus opens a new way to get people close to God. He tells the crowds: “Listen and understand! What goes into the mouth does not make anyone unclean: it is what comes out of the mouth that makes someone unclean!” Jesus inverts things: What is impure does not come from outside toward inside, like the doctors of the law taught, but from inside toward outside. In this way, nobody has need to ask himself if this or that food or drink is pure or impure. Jesus places what is clean and unclean on another level, the level of ethical behaviour. He opens a new path in order to reach God and in this way, he realizes the deepest desire of the people: to be in peace with God. Now, all of a sudden everything changes! Through faith in Jesus, it was possible to attain purity and to feel well before God, without the need of observing all those norms of the “Tradition of the Elders”. This was liberation! The Good News announced by Jesus liberates people from the defensive, from fear and gives them back the will to live, the joy of being sons and daughters of God. • Matthêu 15, 10-11: Chúa Giê-su mở ra một cách mới để đưa mọi người đến với Thiên Chúa. Ngài nói với đám đông : “Các ngươi hãy nghe và hãy hiểu lấy: Không phải cái gì vào trong miệng mà làm cho người ta ra dơ nhớp đâu, nhưng cái từ miệng phát xuất ra cái đó mới làm cho người ta ra dơ nhớp!” Chúa Giêsu đảo lộn mọi sự : Điều ô uế không đến từ bên ngoài vô bên trong, như các tiến sĩ luật đã dạy, nhưng từ bên trong ra bên ngoài. Theo cách này, không có người nào cần phải tự hỏi : đồ ăn hoặc đồ uống nào là trong sạch hoặc ô uế. Chúa Giêsu đặt sự trong sạch và ô uế trê bình diện khác, bình diện thái độ đạo đức. Ngài mở ra một con đường mới để đến với Thiên Chúa và bằng cách này, Ngài thực hiện ước muốn thâm sâu nhất của dân chúng : sống bình an với Thiên Chúa. Bây giờ, mọi sự đều đột ngột thay đổi! Nhờ tin vào Chúa Giêsu, người ta có thể đạt được sự trong sạch và cảm thấy mình tốt lành trước mặt Thiên Chúa, mà không cần phải tuân giữ các quy tắc của “Truyền thống Tiền nhân”. Đây là sự giải thoát! Tin Mừng được Chúa Giêsu loan báo giải thoát con người ra khỏi sự lo lắng, ra khỏi sự sợ hãi và ban cho cho họ ước muốn sống, niềm vui vì được làm con Thiên Chúa.
• Matthew 15, 12-14: Jesus affirms again what he had already said. The disciples tell Jesus that his words have scandalized the Pharisees, because they said exactly the contrary of what the Pharisees taught the people. Because if the people had lived seriously the new teaching of Jesus, the whole tradition of the elders would have to be abolished and the Pharisees and the Doctors of the Law would have lost their leadership and their source of income. Jesus‟ response is clear and leaves no doubts: “Any plant my Heavenly Father has not planted will be pulled out by the roots. Leave them alone! They are blind leaders of the blind. And if one blind person guides another, both will fall into the pit”. Jesus does not diminish the impact of his words and he reaffirms what he had said before. • Matthêu 15, 12-14 : Chúa Giêsu khẳng định lại điều đã nói. Các môn đệ nói cho Chúa Giêsu biết những lời của Ngài đã làm cho người Pharisêu chướng tai, vì Ngài dạy điều trái ngược với những gì người Pharisêu dạy cho dân chúng. Bởi vì nếu dân chúng nghiêm túc sống  giáo huấn mới của Chúa Giêsu, thì toàn bộ Tập tục của Tiền nhân phải bị bãi bỏ và những người Pharisêu và Tiến sĩ Luật sẽ mất quyền lãnh đạo và nguồn thu nhập của họ. Câu trả lời của Chúa Giêsu rất rõ ràng và không để lại một sự nghi ngờ nào : “Tất cả cây nào Cha Ta trên trời đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Các con hãy để mặc chúng: chúng là những người mù dẫn dắt những người mù. Mù mà dẫn mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố”. Chúa Giêsu không giảm thiểu tác động của lời Ngài nói và tái khẳng định điều Ngài đã nói trước đó.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
16.  Family spirit

Don Bosco wanted everyone to feel at home in his establishments.  The Salesian house becomes  a family when affection is mutual and when all, both confreres and young people, feel welcome and responsible for the common good.

In an atmosphere of mutual trust and dally forgiveness, the need and joy of sharing everything is experienced, and relationships are governed not so much by recourse to rules as by faith and the promptings of the heart.

This is a witness that enkindles in the young the desire to get to know and to follow the Salesian vocation.

16.  Tinh thần gia đình

Don Bosco muốn trong các môi trường của ngài mỗi người đều cảm thấy “như ở nhà mình”. Nhà Salêdiêng trở thành một gia đình khi tình thương được trao cho nhau và mọi người, hội viên cũng như thanh thiếu niên, đều cảm thấy mình được đón nhận và có trách nhiệm về lợi ích chung.

Trong bầu khí tin tưởng nhau, và hằng ngày tha thứ cho nhau, người Salêdiêng nghiệm thấy nhu cầu và niềm vui được cùng chia sẻ mọi sự. Họ tương quan với nhau không dựa vào luật lệ nhiều cho bằng dựa vào đức tin và sự thúc đẩy của cõi lòng.

Một chứng tá như thế sẽ khơi dậy nơi các thanh thiếu niên ước muốn tìm hiểu và theo đuổi ơn gọi Salêdiêng.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• Do you know any religious use today which no longer has any sense, but which continues to be taught? In your life are there some uses and customs which are considered sacred, and others which are not? • Bạn có biết một tập tục tôn giáo nào ngày nay không còn có ý nghĩa nữa, nhưng vẫn tiếp tục được dạy? Trong đời sống của bạn có một số thói quen và tập tục được coi là linh thánh, và những thói quen và tập tục khác thì không?
• The Pharisees were practising Jews, but their faith was separated from the life of the people. This is why Jesus criticizes them. And today, would Jesus criticize us? In what things? • Người Pharisêu là những người Do Thái thực hành, nhưng đức tin của họ bị tách rời khỏi đời sống của dân chúng. Đây là lý do tại sao Chúa Giêsu chỉ trích họ. Và ngày nay, Chúa Giêsu có chỉ trích chúng ta không? Trong những điều gì?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
The angel of Yahweh encamps around those who fear him, and rescues them. Taste and see that Yahweh is good. How blessed are those who take refuge in him. (Ps 34,8-9) Sứ thần của Chúa đóng trại chung quanh để giải thoát những ai kính sợ Người. Hãy nghiệm xem Chúa tốt lành biết mấy : hạnh phúc thay kẻ ẩn náu bên Người ! (Tv 34, 8-9)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên

CHÚA NHẬT II TN NĂM B
CHÚA NHẬT II TN NĂM B
Chiên Thiên Chúa
THỨ 7 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 6 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 5 TUẦN I TN NĂM B