LECTIO DIVINA THỨ 4 TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

LECTIO DIVINA THỨ 4 TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

NGÀY 08-07-2020 : Mt 10, 1-7

“Go to the lost sheep of the House of Israel” “Các con hãy đến cùng chiên lạc nhà Israel”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Father, through the obedience of Jesus, your servant and your Son, you raised a fallen world. Free us from sin and bring us the joy that lasts for ever. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Chúa Cha, nhờ sự vâng phục của Chúa Giêsu, là Đầy Tớ và Con Cha, Cha đã nâng thế giới sa ngã lên. Xin Cha giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và ban cho chúng con niềm vui vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha và Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Cha và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa, đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading – Matthew 10,1-7 2) Tin Mừng : Mt 10, 1-7
Jesus summoned his twelve disciples and gave them authority over unclean spirits with power to drive them out and to cure all kinds of disease and all kinds of illness.

These are the names of the twelve apostles: first, Simon who is known as Peter, and his brother Andrew; James the son of Zebedee, and his brother John; Philip and Bartholomew; Thomas, and Matthew the tax collector; James the son of Alphaeus, and Thaddaeus; Simon the Zealot and Judas Iscariot, who was also his betrayer.

These twelve Jesus sent out, instructing them as follows: ‘Do not make your way to gentile territory, and do not enter any Samaritan town; go instead to the lost sheep of the House of Israel. And as you go, proclaim that the kingdom of Heaven is close at hand.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền.

Ðây là tên của mười hai Tông đồ: Trước hết là Simon cũng gọi là Phêrô, rồi đến Anrê em của ông, Giacôbê con ông Giêbêđê và Gioan em của ông, Philipphê và Bartôlômêô, Tôma và Matthêu người thu thế, Giacôbê con ông Alphê và Tađêô, Simon nhiệt tâm và Giuđa Iscariô là kẻ nộp Người.

Chúa Giêsu đã sai mười hai vị này đi và truyền rằng: “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến”. Ðó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• The second great Discourse: The Discourse of the Mission begins in charter 10 of the Gospel of Matthew. Matthew organizes his Gospel as a new edition of the Law of God or like a new “Pentateuch” with its five books. For this reason his Gospel presents five great discourses or teachings of Jesus followed by a narrative part, in which he describes the way in which Jesus puts into practice what he had taught in the discourses. The following is the outline:

Introduction: the birth and preparation of the Messiah (Mt 1 to 4)

a) Sermon on the Mountain: the entrance door into the Kingdom (Mt 5 to 7) – (Narrative Mt 8 and 9)

b) Discourse of the Mission: how to announce and diffuse the Kingdom (Mt 10) – Narrative (Mt 11 and 12)

c) Discourse of the Parables: The mystery of the Kingdom present in life (Mt 13) – Narrative (Mt 14 to 17)

d) Discourse of the Community: the new way of living together in the Kingdom (Mt 18) – (Narrative 19 to 23)

e) Discourse of the future coming of the Kingdom: the utopia which sustains hope (Mt 24 and 25) Conclusion: Passion, death and Resurrection (Mt 26 to 28)

• Bài Diễn từ lớn thứ hai : Diễn từ về Sứ mạng bắt đầu ở chương 10 trong Tin Mừng Matthêu. Matthêu sắp xếp Tin Mừng của ngài như là ấn bản mới của Luật Chúa hoặc như là “Ngũ Kinh” mới với 5 cuốn sách. Chính vì thế Tin Mừng của ngài trình bày năm bài diễn từ lớn hoặc những lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, với phần trình thuật kèm theo, trong đó ngài mô tả cách Chúa Giêsu thực hiện điều Ngài dạy dỗ trong các Diễn từ. Đây là lược đồ của Diễn từ :

Dẫn nhập : Đức Messia sinh ra và việc chuẩn bị (Mt 1-4)

a) Diễn Từ trên Núi : cửa để vào Nước Trời (Mt 5-7) – Trình thuật (Mt 8 và 9)

b) Diễn từ về Sứ mạng : cách loan báo và quảng bá Nước Trời (Mt 10) – Trình thuật (Mt 11 và 12)

c) Diễn từ về các Dụ ngôn : Mầu nhiệm Nước Trời hiện diện trong đời sống (Mt 13) – Trình thuật (Mt 14-17)

d) Diễn từ về Cộng đoàn : cách thức mới để sống chung với nhau trong Nước Trời (Mt 18) – Trình thuật (Mt 19-20)

e) Diễn từ về Nước Trời sẽ đến : ảo tưởng nâng đỡ niềm hy vọng (Mt 24 và 25) – Kết   luận : Thương khó, Chết và Phục sinh (My 26-28).

• Today’s Gospel presents to us the beginning of the Discourse of the Mission, in which the accent is placed on three aspects: (a) the call of the disciples (Mt 10, 1); (b) the list of the names of the twelve Apostles who will be the recipients of the Discourse on the Mission (Mt 10, 2-4); (c) the sending out of the twelve (Mt 10, 5-7). • Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta phần đầu của Diễn từ về Sứ mạng, trong đó điểm nhấn mạnh ở ba khía cạnh : (a) ơn gọi các môn đệ (Mt 10, 1); b) danh sách 12 Tông đồ là những người sẽ lãnh nhận Diễn từ về Sứ mệnh (Mt 10, 2-4); c) việc sai phái Nhóm 12 (Mt 10 5-7).
• Matthew 10, 1: The call of the twelve disciples. Matthew had already spoken about the call of the disciples (Mt 4, 18-22; 9, 9). Here, at the beginning of the Discourse of the Mission, he presents a summary: “He summoned his twelve disciples, and gave them authority over unclean spirits with power to drive them out and to cure all kinds of diseases and all kinds of illness”. The task or the mission of the disciple is to follow Jesus, the Master, forming community with him and carrying out the same mission of Jesus: to drive out the unclean spirits, to cure all sorts of diseases and all orts of illness. In Mark’s Gospel they receive the same two-fold mission, formulated with other words: Jesus constituted the group of Twelve, to remain with him and to send them out to preach and cast out devils” (Mc 3, 14-15). 1) To be with him, that is to form a community, in which Jesus is the center. 2) To preach and to be able to cast out the devils, that is, to announce the Good News and to conquer the force of evil which destroys the life of the people and alienates persons. Luke says that Jesus prayed the whole night, and the following day he called the disciples. He prayed to God so as to know whom to choose (Lk 6, 12-13). • Mt 10, 1 : Việc kêu gọi 12 Môn đệ. Thánh Matthêu đã nói về việc kêu gọi các Môn đệ (Mt 4, 18-22; 9, 9). Ở đây, khởi đầu Diễn từ về Sứ mạng, ngài tóm lược : “Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ Người lại, và ban cho các ông quyền hành trên các thần ô uế để các ông xua đuổi chúng và chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền”. Nhiệm vụ hay sứ mạng của các môn đệ là theo Chúa Giêsu là Thầy, họp thành cộng đoàn với Ngài và cùng chu toàn sứ mạng của Chúa Giêsu : xua trừ các thần ô uế, chữa lành mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền. Trong Tin Mừng Marcô, các ngài cũng lãnh nhận sứ mạng lưỡng diện này, được trình bày với những từ ngữ khác : “Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ” (Mc 3, 14-15). 1) Để ởi với Người, nghĩa là họp thành một cộng đoàn, trong đó Chúa Giêsu là trung tâm. 2) Để rao giảng và có khả năng trừ quỷ, nghĩa là loan báo Tin Mừng và chiến thắng sức mạnh của ma quỷ đang tàn phá đời sống dân chúng và làm cho con người bị vong hoá. Thánh Luca nói rằng Chúa Giêsu cầu nguyện suốt đêm và ngày hôm sau Ngài kêu gọi các môn đệ. Ngài cầu nguyện với Thiên Chúa để biết người Ngài chọn (Lc 6, 12-13).
• Matthew 10, 2-4: The list of the names of the Twelve Apostles. A good number of these names come from the Old Testament. For example, Simon is the name of one of the sons of the Patriarch Jacob (Gn 29, 33). James is the same as Giacomo (Gn 25, 26). Judas is the name of the other son of Jacob (Gn 35, 23). Matthew also had the name of Levi (Mk 2, 14), who was the other son of Jacob (Gn 35, 23). Of the Twelve Apostles seven have a name which comes from the time of the Patriarchs. Two are called Simon; two are called James; two are called Judas, one Levi! Only one has a Greek name: Philip. This reveals the desire of people to start again the history from the beginning! Perhaps it is good to think in the names which are given today to the children when they are born. Because each one of us is called by God by his/her name. • Mt 10, 2-4 : Danh sách Mười hai Tông Đồ. Phần nhiều tên gọi này xuất phá từ Cựu Ước. Ví dụ, Simon là tên gọi một trong các con của Tổ phụ Giacob (St 29, 33). Giacôbê (St 25, 26). Giuđa là tên gọi con thứ hai của Ông Giacob (St 35, 23). Matthêu cũng có tên gọi là Levi (Mc 2, 14), là tên gọi con thứ ba của Giacob (St 35, 23). Bảy trong 12 Tông đồ có tên gọi xuất phát từ thời các Giáo Phụ. Hai Tông đồ được gọi là Simon; hai Tông đồ được gọi là Giacôbê; hai Tông đồ được gọi là Giuđa; một được gọi là Levi! Chỉ có một Tông đồ có tên gọi Hy lạp : Philip. Điều này tỏ lộ cho thấy dân chúng mong ước bắt đầu lại lịch sử ngay từ đầu! Có lẽ cũng nên suy nghĩ về tên gọi cho các trẻ nhỏ khi chúng được sinh ra. Vì mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa kêu gọi đích danh.
• Matthew 10, 5-7: The sending out or the mission of the twelve apostles toward the lost sheep of Israel. After having given the list of the names of the twelve, Jesus sends them out with the following recommendation: “Do not make your way to gentile territory, and do not enter any Samaritan town, go instead to the lost sheep of the House of Israel. And as you go, proclaim that the Kingdom of Heaven is close at hand”. In this one phrase there is a three-fold insistence in showing that the preference of the mission is for the House of Israel: (1) Do not go among the gentiles, (2) do not enter into the towns of the Samaritans, (3) rather go to the lost sheep of Israel. Here appears a response to the doubt of the first Christians concerning opening up to pagans. Paul, who strongly affirmed the openness to the gentiles, agrees in saying that the Good News of Jesus should first be announced to the Jews and, then to the gentiles (Rm 9, 1-11, 36; cf. At 1, 8; 11, 3; 13, 46; 15,1.5.23-29). But then, in the same Gospel of Matthew, in the conversation of Jesus with the Canaanite woman, the openness to the gentiles will take place (Mt 15, 21-29). • Mt 10, 5-7 : Việc sai 12 Tông đồ hoặc sứ mệnh của 12 Tông đồ đối với các chiên lạc nhà Israel. Sau khi ban cho danh sách 12 Tông đồ, Chúa sai các ngài đi với lời căn dặn như sau : “Các con đừng đi về phía các dân ngoại và đừng vào thành của người Samaria. Tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Các con hãy đi rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã gần đến”. Trong câu này có ba sự nhấn mạnh để nói lên sự ưu tiên của sứ mạng là Nha Israel : (1) Các con đừng đi về phía các dân ngoại, (2) đừng vào thành của người Samaria, (3) tốt hơn, các con hãy đến cùng các chiên lạc nhà Israel. Ở đây xuất hiện câu trả lời cho sự nghi ngờ của các Kitô hữu đầu tiên có liên quan đến sự rộng mở cho dân ngoại. Thánh Phaolô mạnh mẽ khẳng định sự rộng mở cho dân ngoại, chấp nhận khi nói rằng Tin Mừng của Chúa Giêsu trước hết phải được công bố cho người Do thái và sau đó cho dân ngoại (Rm 9, 1-11; xem Cv 1, 8; 11, 3; 13, 46; 15, 1.5.23-29). Nhưng sau đó, cũng trong Tin Mừng Matthêu, trong cuộc đối thoại của Chúa Giêsu với đàn bà Canaan, sự rộng mở cho dân ngoại đã được thực hiện (Mt 15, 21-29).
• The sending out of the Apostles toward all peoples. After the Resurrection of Jesus, there are several episodes on the sending out of the Apostles not only toward the Jews, but toward all peoples. In Matthew: Go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to observe everything which I have commanded. And I will be with you until the end of time” (Mt 28, 19-20). In Mark: “Go to the entire world, proclaim the Good News to all creatures. Those who will believe and will be baptized will be saved; those who will not believe will be condemned” (Mk 16, 15-16). In Luke: “So it is written that the Christ would suffer and on the third day rise from the dead, and that in his name, repentance for the forgiveness of sins would be preached to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses to this (Lk 24, 46-48; Ac 1, 8) John summarizes all in one phrase: “As the Father has sent me, so I also send you!” (Jn 20, 21). • Việc sai các Tông đồ đến với mọi dân tộc. Sau khi Chúa Giêsu sống lại, có nhiều giai thoại về việc sai các Tông đồ, không chi đế với người Do thái, nhưng còn đến với mọi dân tộc. Trong Matthêu : “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 19-20). Trong Marcô : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16, 15-16). Trong Luca : “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này” (Lc 24, 46-48; Cv 1, 8). Thánh Gioan tóm tất cả trong một câu : “Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em” (Ga 20, 21).
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
6.  Our Society in the Church

The Salesian vocation places us at the heart of the Church and puts us entirely at the service of her mission.

Faithful to the commitments Don Bosco has passed on to us, we are evangelizers of the young, and the more so if they are poor; we pay special attention to apostolic vocations; we are educators of the faith for the working classes, particularly by means of social communication’. we proclaim the Gospel to those who have not yet received it.

In this way we contribute to building up the Church as the Body of Christ, so that also through us she may appear to the world as the “universal sacrament of salvation”.

6. Tu Hội chúng ta trong Hội Thánh

Ơn gọi Salêdiêng định vị chúng ta trong lòng Hội Thánh và làm chúng ta hoàn toàn hiến mình phục vụ sứ mệnh Hội Thánh.

Trung thành với những cam kết Don Bosco truyền lại, chúng ta là những người rao giảng Tin Mừng cho thanh thiếu niên, cách riêng những em nghèo khổ hơn cả; chúng ta đặc biệt chăm sóc các ơn gọi tông đồ; chúng ta là những người giáo dục đức tin trong các môi trường bình dân, đặc biệt với việc truyền thông xã hội; chúng ta loan báo cho các dân Tin Mừng mà họ chưa được nhận biết.

Bằng cách ấy, chúng ta góp phần xây dựng Hội Thánh là Thân mình Đức Kitô, để cũng nhờ chúng ta, Hội Thánh được tỏ ra cho thế giới như “bí tích phổ quát của ơn cứu độ”.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• Have you ever thought sometime about the meaning of your name? Have you asked your parents why they gave you the name that you have? Do you like your name? Có bao giờ bạn nghĩ về nghĩa của tên bạn chưa? Bạn có hỏi Cha Mẹ bạn tại sao đã đặt tên cho bạn như vậy? Bạn có thích tên của bạn không?
• Jesus calls the disciples. His call has a two-fold purpose: to form a community and to go on mission. How do I live in my life this two-fold purpose? Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ. Việc kêu gọi của Ngài có hai mục tiêu : để họp thành một cộng đoàn và để ra đi vì sứ mạng. Tôi sống hai mục tiêu này như thế nào trong đời sống của tôi?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Seek Yahweh and his strength, tirelessly seek his presence! Remember the marvels he has done, his wonders, the judgements he has spoken. (Ps 105,4-5) Hãy tìm CHÚA và sức mạnh của Người,
chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan. Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra. (Tv 105, 4-5)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên

CHÚA NHẬT II TN NĂM B
CHÚA NHẬT II TN NĂM B
Chiên Thiên Chúa
THỨ 7 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 6 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 5 TUẦN I TN NĂM B