LECTIO DIVINA THỨ 4 TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

LECTIO DIVINA THỨ 4 TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

NGÀY 19-08-2020 : Mt 20, 1-16a

“Why should you be envious because I am generous?” “Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
God our Father, may we love you in all things and above all things and reach the joy you have prepared for us beyond all our imagining. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Chúa là Cha chúng con. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con yêu mến Chúa nơi mọi sự và trên hết mọi loài. Xin Chúa cho chúng con được đạt tới niềm vui mà Chúa đã chuẩn bị cho chúng con, vượt quá mọi suy tưởng của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Con Chúa và là Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading : Matthew 20,1-16 2) Tin Mừng : Mt 20, 1-16
Jesus said to his disciples: ‘Now the kingdom of Heaven is like a landowner going out at daybreak to hire workers for his vineyard. He made an agreement with the workers for one denarius a day and sent them to his vineyard.

Going out at about the third hour he saw others standing idle in the market place and said to them, “You go to my vineyard too and I will give you a fair wage.” So they went. At about the sixth hour and again at about the ninth hour, he went out and did the same.

Then at about the eleventh hour he went out and found more men standing around, and he said to them, “Why have you been standing here idle all day?” “Because no one has hired us,” they answered. He said to them, “You go into my vineyard too.”

In the evening, the owner of the vineyard said to his bailiff, “Call the workers and pay them their wages, starting with the last arrivals and ending with the first.” So those who were hired at about the eleventh hour came forward and received one denarius each. When the first came, they expected to get more, but they too received one denarius each. They took it, but grumbled at the landowner saying, “The men who came last have done only one hour, and you have treated them the same as us, though we have done a heavy day’s work in all the heat.” He answered one of them and said, “My friend, I am not being unjust to you; did we not agree on one denarius? Take your earnings and go. I choose to pay the last comer as much as I pay you. Have I no right to do what I like with my own? Why should you be envious because I am generous?” Thus the last will be first, and the first, last.’

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng: “Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.

“Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ, ông bảo họ rằng: ‘Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng’. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.

“Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ rằng: ‘Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế?’ Họ thưa rằng: ‘Vì không có ai thuê chúng tôi’. Ông bảo họ rằng: ‘Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta’.

“Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: ‘Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết’. Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn; nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: ‘Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?’ Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: ‘Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?’ “Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”. Đó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• Today’s Gospel presents a parable which is found only in Matthew’s Gospel. It is not in the other Gospels. Like in all parables, Jesus tells a story about daily elements, daily things of the life of the people. He presents a picture of the social situation of his time, in which the listeners recognize themselves. But, at the same time, in the story of this parable, there are things which never take place in the reality of the life of the people. And this, because speaking about the master, Jesus thinks about God, about his Father. And this is why in the story of the parable, the master does things which are surprising which never take place in the daily life of the listeners. But, in this strange attitude of the master, it is necessary to find the key to understand the message of the parable. * Bài Tin Mừng hôm nay trình bày một dụ ngôn chỉ có trong Tin Mừng Matthêu. Nó không có trong các Tin Mừng khác. Như tất cả các dụ ngôn, Chúa Giêsu kể một câu chuyện về những yếu tố thường này, những điều thường ngày trong đời sống dân chúng. Ngài trình bày một hình ảnh về bối cảnh xã hội trong thời đại của Ngài, qua đó các thính giả có thề nhận ra chính mình. Nhưng đồng thời, trong câu chuyện dụ ngôn, có những điều không bao giờ xảy ra trong thực tế của đời sống dân chúng. Và như vậy, vì khi nói về ông chủ, Chúa Giêsu nghĩ về Thiên Chúa, về Cha của Ngài. Và chính vì thế trong câu chuyện dụ ngôn, ông chủ làm những việc lạ thường, hình như không bao giờ xảy ra trong đời sống hằng ngày của thính giả. Nhưng, trong thái độ lạ thường này của ông chủ, cần phải tìm chìa khóa để hiểu sứ điệp của dụ ngôn.
• Matthew 20, 1-7: The five times that the landowner goes out to look for labourers. “The Kingdom of Heaven is like a landowner going out at daybreak to hire workers for his vineyard. He made an agreement with the workers for one denarius a day and sent them to his vineyard”. This is how the story begins and it speaks for itself and does not need too many comments. In what follows, the landowner goes out four times to call other workers to go and work in his vineyard. Jesus refers to the terrible lack of work at that time. Now some details of the story: (a) the landowner himself goes out personally five times to contract workers. (b) When he contracts the workers, he fixes the salary only for the first group: one denarius a day. To those of nine o’clock in the morning he says: I will give you what is just, fair. With the others, he does not fix anything. He contracted them only to work in the vineyard. (c) At the end of the day, when it was the time to pay the workers, the landowner orders the administrator to carry out this service. * Mt 20, 1-7 : Năm lần ông chủ đất ra ngoài để kiếm người lao động. “Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông”. Đây là cách câu chuyện bắt đầu và nó tự bộc lộ, không cần nhiều cắt nghĩa. Tiếp theo, ông chủ đất đi ra ngoài bốn lần để kêu người lao động khác đến làm việc trong vườn nho của mình. Chúa Giêsu nói tới tình cảnh thiếu việc làm khủng khiếp vào thời đó. Sau đây là một số chi tiết của câu chuyện : (a) chính ông chủ đất đi ra ngoài năm lần để làm hợp đồng với người lao động. (b) Khi làm hợp đồng với người lao động, ông ấn định tiền lương cho nhóm thứ nhất : một đồng cho một ngày lao động. Với những người vô làm vào giờ thứ chín vào ban sáng, ông nói : Ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng. Với những người khác, ông không ấn định gì cả. Ông chỉ hợp đồng với họ là làm việc trong vườn nho. (c) Cuối ngày, khi tới giờ trả tiền lương cho người làm việc ông chủ đất truyền cho ông quản thực hiện việc phục vụ này.
• Matthew 20, 8-10: The strange way of fixing the accounts at the end of the day. When it was evening, the landowner of the vineyard told his administrator: Call the workers and pay them, beginning from the last ones to the first ones. Here, at the time of drawing the accounts, something strange takes place, which does not happen in normal life. It seems that things are inverted. The administrator begins to pay those who were contracted just an hour before. The salary is the same for all: one denarius as it was agreed with the first ones who were contracted at the beginning of the day. When the first came, they expected to get more but they too received one denarius each. Why does the landowner act like that? Would you do the same? It is precisely in this surprising gesture of the landowner that the key of understanding this parable is hidden. * Mt 20, 8-10 : Các ấn định tiền lương lạ thường trong cuối ngày.  Khi chiều đến, ông chủ vườn nho nói với người quản lý : “Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết”. Ở đây, khi tính sổ, có điều gì đó lạ thường xảy ra, không hề xảy ra trong đời thường. Hình như có những điều được đảo lộn. Người quản lý bắt đầu trả cho những người đã làm hợp đồng được một giờ trước đó. Tiền lương đều như nhau : một đồng tiền như đã được thỏa thuận với những người thứ nhất, khi họ làm hợp đồng vào đầu ngày. Khi những người thứ nhất đến, họ mong được nhiều hơn, nhưng mỗi người cũng chỉ nhận được một đồng. Tại sao ông chủ vườn đã hành động như thế? Bạn có làm như vậy không? Chính trong hành động gây kinh ngạc này của ông chủ vườn có ẩn chứa chìa khỏa để hiểu dụ ngôn ngày.
• Matthew 20, 11-12: The normal reaction of the workers before the strange attitude of the landowner. The last ones also receive their salary as those who were contracted first. The story says that these began to grumble against the landowner and said: “The men who came last have done only one hour and you have treated them the same as us, though we have done a heavy day’s work in all the heat”. This is the normal reaction of a good sense. I think that all of us would have had the same reaction and would have said the same thing to the landowner. Would we have not? * Mt 20, 11-12 : Phản ứng thông thường của những người lao động đước trước thái độ lạ thường của ông chủ vườn. Những người cuối cùng nhận được tiền lương của mình như những người đã hợp đồng trước. Câu chuyện kể rằng họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng: ‘Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao?’ Đây là phản ứng thông thường và hợp lý. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta cũng có phản ứng tương tự và cũng có thể đã nói như vậy với ông chủ vườn. Tại sao không?
• Matthew 20, 13-16: The surprising explanation of the landowner who gives the key of the parable. The response of the landowner is the following: “My friend, I am not being unjust to you. Did we not agree on one denarius? Take your earnings and go. I choose to pay the last comer as much as I pay you; have I no right to do what I like with my own? Why should you be envious because I am generous?” These words give the key which explains the attitude of the landowner and indicates the message which Jesus wants to communicate to us: (a) The landowner was not unjust, because he acts according to what he had agreed with the first group of workers: one denarius a day. (b) It is the sovereign decision of the landowner to give to the last ones the same amount that he had agreed upon with those of the first hour. These do not have the right to complain and claim anything. (c) Acting with justice, the landowner has the right to do the good that he wants with the things that belong to him. The worker, on his part has this same right. (d) The last question touches on the central point: Why should you be envious because I am generous? God is different and his thoughts are not our thoughts (Is 55, 8-9). * Mt 20, 13-16 : Cách cắt nghĩa lạ thường của ông chủ vườn cống hiến chìa khóa của dụ ngôn. Câu trả lời của ông chủ ườn như sau : ‘Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng sao? Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng?’ Những lời này cống hiến chìa khóa cắt nghĩa thái độ của ông chủ vườn và nêu lên sứ điệp Chúa Giêsu muốn thông truyền cho chúng ta : (a) Ông chủ vườn không bất công, vì ông đã hành động như ông đã hợp đồng với nhóm lao động thứ nhất : mỗi ngày một đồng. (b) Quyết định trổi vượt của ông chủ vườn là cho những người cuối cùng chính số tiền đã nhất trí với những người làm từ giờ thứ nhất. Họ không có quyền lẩm bẩm và đòi hỏi bất cứ điều gì. (c) Hàng động với sự công bằng, với những điều thuộc về mình, ông chủ vườn có quyền làm điều tốt mình muốn. Về phần mình, người lao động cũng có quyền như thế. (d) Câu hỏi cuối cùng chạm đến điểm trung tâm : Tại sao bạn ganh tỵ vì tôi quảng đại? Thiên Chúa thì khác và tư tưởng của Ngài không phải là tư tưởng của chúng ta (Is 55, 8-9).
• The background of the parable is the circumstance of the time, for Jesus as well as for Matthew. The workers of the first hour are the Jewish People, called by God to work in his vineyard. They bear the weight of the day, from Abraham to Moses, for over one thousand years. Now at the eleventh hour, Jesus calls the pagans, the gentiles to work in his vineyard and they succeed in having the preference in the heart of God. “Thus the first ones will be last and the last will be first”. * Bối cảnh của dụ ngôn là hoàn cảnh của thời đại, đối với Chúa Giêsu cũng như đối với Matthêu. Người lao động thứ nhất là Dân Do Thái, được Chúa gọi làm việc trong vườn nho của Ngài. Họ chịu gánh nặng của ngày làm việc, từ Ông Abraham cho đến Ông Moisen, hơn một ngàn năm. Bây giờ, vào giờ thứ 11, Chúa Giêsu kêu gọi dân ngoại làm việc trong vườn nho của Ngài và họ chiếm được sự ưu ái trong trái tim của Thiên Chúa. “Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết”.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
14.  Predilection for the young

Our vocation is graced by a special gift of God: predilection for the young: “That you are young is enough to make me love you very much”. This love is an expression of pastoral charity and gives meaning to our whole life.

For their welfare we give generously of our time, talents and health: “For you I study, for you I work, for you I live, for you I am ready even to give my life”.

14. Lòng ưu ái dành cho thanh thiếu niên

Ơn gọi của chúng ta được đánh dấu bằng một đặc ân của Thiên Chúa. Đặc ân đó là lòng ưu ái đối với thanh thiếu niên : “Chỉ cần các con còn trẻ là đủ để cha hết lòng thương yêu các con”. Tình yêu này, biểu hiện của đức ái mục tử, làm cho cả cuộc sống chúng ta có ý nghĩa.

Vì lợi ích của các em, chúng ta quảng đại cống hiến thời giờ, tài năng và sức khỏe: “Vì các con cha học, vì các con cha làm việc, vì các con cha sống, vì các con cha sẵn sàng hiến dâng cả đến mạng sống”.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• Those of the eleventh hour arrive, they have advantages and receive priority in regard to entrance into the Kingdom of God. When you wait in line for two hours, and a person arrives, and without saying anything she places herself before you. Would you accept this? Can these two situations be compared? * Những người đến vào giờ thứ mười một, có ưu thế và nhận được sự ưu tiên để được vào Nước Chúa. Khi bạn phải xếp hàng hai tiếng đồng hồ, và một người đến, họ không nói gì cả, họ đứng trước bạn. Bạn có chấp nhận không? Có thể so sánh với hai trường hợp này không?
• God’s action surpasses our calculations and our human way of acting. He surprises us and some times is uncomfortable. Has this happened to you in your life? What lessons have you drawn from this? * Hành động của Thiên Chúa vượt quá những tính toán và cách hành động của loài người chung ta. Ngài làm cho chúng ta ngạc nhiên và đôi khi làm cho chúng ta khó chịu. Điều này có xảy ra cho bạn trong đời sống của bạn không? Từ sự việc đó, bạn rút ra được bài học nào?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Kindness and faithful love pursue me every day of my life. I make my home in the house of Yahweh for all time to come. (Ps 23,6) Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời, và tôi được ở đền Người những ngày tháng, những năm dài triền miên (Tv 23, 6)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên