Lectio Divina THỨ 5 TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

Lectio Divina THỨ 5 TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN

NGÀY 18-06-2020 : Mt 6, 7-15

“So you should pray like this” “Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Almighty God, our hope and our strength, without you we falter. Help us to follow Christ and to live according to your will. Who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng, là niềm hy vọng và sức mạnh của chúng con. Nếu không có Chúa, chúng con sẽ ngập ngừng. Xin ban ơn giúp chúng con đi theo Chúa Kitô và sống theo ý Ngài. Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading : Matthew 6,7-15 2) Tin Mừng : Mt 6, 7-15
Jesus said to his disciples: ‘In your prayers do not babble as the gentiles do, for they think that by using many words they will make themselves heard. Do not be like them; your Father knows what you need before you ask him. So you should pray like this:

Our Father in heaven, may your name be held holy, your kingdom come, your will be done, on earth as in heaven. Give us today our daily bread. And forgive us our debts, as we have forgiven those who are in debt to us. And do not put us to the test, but save us from the Evil One.

‘Yes, if you forgive others their failings, your heavenly Father will forgive you yours; but if you do not forgive others, your Father will not forgive your failings either.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”. Ðó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• The Gospel today presents the prayer of the Our Father, the Psalm which Jesus has left us. There are two redactions of the Our Father, of Luke (Lk 11, 1-4 and of Matthew (Mt 6, 7-13). The redaction of Luke is briefer. Luke writes for the community coming from paganism. He tries to help the persons who are beginning a path of prayer. In the Gospel of Matthew, the Our Father is found in the part of the Discourse of the Mountain, where Jesus orientates the disciples in the practice of the three works of piety: alms giving (Mt 6, 1-4), prayer (Mt 6, 5-15) and fasting (Mt 6, 16-18). The Our father forms part of a catechesis for the converted Jews. They were used to pray, but they had certain vices which Matthew wanted to correct. In the Our Father, Jesus summarizes all his teaching in seven petitions addressed to the Father. In these seven petitions, he takes the promises of the Old Testament and orders to ask the Father to help us to realize them. The first three refer to our relationship with God. The other four have to do with the community relationship that we have with others. • Bài Tin Mừng hôm nay trình bày Kinh Lạy Cha, đó là Thánh vịnh Chúa Giêsu để lại cho chúng ta. Có hai bản văn kinh Lạy Cha, của Luca (Lc 11, 1-4) và của Matthêu (Mt 6, 7-13). Bản văn của Luca ngắn hơn. Thánh Luca viết cho cộng đoàn xuất thân từ dân ngoại. Ngài cố gắng giúp những người mới bắt đầu cầu nguyện. Trong Tin Mừng Matthêu, kinh Lạy Cha được tìm thấy trong phần Diễn từ trên Núi, trong đó Chúa Giêsu hướng các môn đệ  đến với việc thực hành ba việc đạo đức : bố thí (Mt 6, 1-4), cầu nguyện (Mt 6, 5-15) và ăn chay (Mt 6, 16-18). Kinh Lạy Cha tạo nên thành phần của bài giáo huấn cho những người Do thái trở lại. Họ thường xuyên cầu nguyện, nhưng có một số khuyết điểm Thánh Matthêu muốn sửa chữa. Trong kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu tóm tắc toàn thể giáo huấn của Ngài trong bảy lời cầu xin Chúa Cha. Trong bảy lời cầu xin này, Ngài lấy các lời hứa của Cựu Ước và truyền dạy phải xin Chúa Cha giúp chúng ta thực hiện những lời hứa đó. Ba lời cầu xin đầu quy hướng về tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Bốn lời cầu xin khác quy về tương quan cộng đoàn chúng ta có với người khác.
• Matthew 6, 7-8: The introduction to the Our Father. Jesus criticises the persons for whom prayer was a repetition of magic formulae, of strong words, addressed to God to oblige him to respond to their petitions and needs. Anyone who prays has to seek, in the first place, the Kingdom, much more than the personal interests. The acceptance of prayer by God does not depend on the repetition of words, but rather on the goodness of God who is Love and Mercy. He wants our good and he knows our needs, even before we pray. * Mt 6, 7-8 : Dẫn nhập kinh Lạy Cha. Chúa Giêsu đả kích những người mà đối với họ, việc cầu nguyện chỉ là việc lập lại những công thức ma thuật, những từ mạnh mẽ được hướng về Thiên Chúa để bắt Ngài đáp lại những lời cầu xin và nhu cầu của họ. Người cầu nguyện, trước hết phải đi tìm Nước Trời, hơn những lợi ích cá nhân. Việc Thiên Chúa nhận lời cầu nguyện không lệ thuộc vào việc lập lại các từ ngữ, nhưng đúng hơn, lệ thuộc vào sự tốt lành của Thiên Chúa Tình yêu và Thương xót. Ngài muốn điều tốt lành cho chúng ta và Ngài biết những nhu cầu của chúng ta trước khi chúng ta cầu nguyện.
• Matthew 6,9a: The first words: “Our Father in Heaven!” “Abba, Father, is the name which Jesus uses to address himself to God. It expresses the intimacy that he has with God and manifests the new relationship with God which should characterize the life of people in the Christian communities (Ga 4, 6; Rm 8, 15). Matthew adds to the name of Father the adjective our and the expression in Heaven. The true prayer is a relationship which unites us to the Father, to the brothers and sisters, to nature. Familiarity with God is not intimist, but expresses the awareness of belonging to the great human family, in which all persons participate; of all races and of all creeds: Our Father. To pray to the Father is to enter in intimacy with him, it is also to be in harmony with the cry of all the brothers and sisters. It is to seek the Kingdom of God, in the first place. The experience of God the Father is the foundation of the universal fraternity. • Mt 6, 9a : Những lời đầu tiên : “Lạy Cha chúng con ở trên Trời!” “Abba, Cha, là tên gọi Chúa Giêsu dùng để thưa với Thiên Chúa. Nó biểu lộ sự mật thiết Ngài có với Thiên Chúa và tỏ lộ tương quan mới với Thiên Chúa, là đặc điểm của đời sống dân chúng trong các cộn đoàn Kitô hữu (Ga 4, 6; Rm 8, 15). Thánh Matthêu thêm hai tĩnh từ “chúng con” và ở trên Trời” vào chữ “Cha”. Cầu nguyện đích thực là tương quan kết hiệp chúng ta với Chúa Cha, với anh chị em, với thiên nhiên. Sự thân thiết với Thiên Chúa không phải là duy tình cảm, nhưng biểu lộ ý thức thuộc về gia đình nhân loại rộng lớn, trong đó mọi người đều tham gia; thuộc mọi chủng tộc và tín ngưỡng : Cha chúng con. Cầu nguyện với Cha là đi vào sự mật thiết với Ngài, nó cũng hoà hợp với tiếng kêu của mọi anh chị em. Trước hết, đó là tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Kinh nghiệm về Thiên Chúa là Cha, là nền tảng của tình huynh đệ phổ quát.
• Matthew 6, 9b-10: The three petitions for the cause of God: the Name, the Kingdom, the Will. In the first part of the Our Father, we ask to restore our relationship with God. To do this Jesus asks (a) the sanctification of the Name revealed in Exodus on the occasion of the liberation from Egypt; (b) to ask for the coming of the Kingdom, expected by the people after the fall of the monarchy; (c) to ask for the fulfilment of God’s Will, revealed in the Law which was in the centre of the Covenant. The Name, the Kingdom, the Law: are three axis taken from the Old Testament which express how the new relationship with God should be. The three petitions indicate that it is necessary to live in intimacy with the Father, making his Name known, making him loved, doing in such a way that his Kingdom of love and of communion becomes a reality that his Will may be done on earth as it is in Heaven. In heaven, the sun and the stars obey the law of God and create the order of the Universe. The observance of the Law of God “on earth as it is in heaven” should be a source and a mirror of harmony and of well being for the whole creation. This renewed relationship with God becomes visible only in the renewed relationship among us, which on his part is the object of other four petitions: our daily bread, the forgiveness of debts, not to fall into temptation, to deliver us from evil. • Mt 6, 9b-10 : Ba lời cầu xin về Thiên Chúa : Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha được thể hiện. Trong phần thứ nhất của kinh Lạy Cha, chúng ta xin tái lập tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Để làm điều này, Chúa xin (a) ơn thánh hoá Danh Chúa được mặc khải trong Xuất hành, khi giải thoát khỏi Ai Cập; (b) Nước Chúa trị đến, được dân chúng mong đợi từ khi chế độ quân chủ sụp đổ; (c) thực hiện Ý Chúa, được mặc khải trong Luật, là trungtâm của Giao Ước. Danh Chúa, Nước Cha và Luật Chúa là ba trục được rút ra từ Cựu Ước, diễn tả tương quan mới với Thiên Chúa cần phải có. Ba lời cầu xin nêu lên nhu cầu cần phải sống mật thiết với Chúa Cha, làm cho Danh Ngài được nhận biết và yêu mến, làm cho Nước Tình yêu và hiệp thông của Ngài trở nên hiện thực, là Ý Ngài được thể hiện dưới đất cũng như trên Trời. Trên trời, mặt trời và các ngôi sao vâng phục luật Chúa và tạo nên trật tự của Vũ trụ. Việc tuân giữ Luật Chúa “dưới đất cũng như trên trời” phải là cội nguồn và mẫu gương của sự hài hoà và tốt đẹp cho toàn thể công trình sáng tạo. Tương quan mới này với Thiên Chúa chỉ trở nên khả giác trong mối tương quan mới giữa chúng ta, về phần mình đây là đối tượng của bốn lời cầu nguyện khác : bánh hằng ngày, tha nợ, không sa chước cám dỗ và cứu khỏi mọi sự dữ.
• Matthew 6, 11-13: The four petitions for the brothers: Bread, Forgiveness, Victory, Liberty. In the second part of the Our Father we ask to restore and renew the relationship between persons. The four petitions indicate how the structures of the community and of society should be transformed in such a way that all the children of God may live with equal dignity. The daily bread: “Daily Bread” (Mt 6, 11) recalls the daily manna in the desert (Ex 16, 1-36). The manna was a “test” to see if the people were capable to follow the Law of the Lord (Ex 16, 4), that is, if they were capable to store food only for one day as a sign of faith that Divine Providence passes through the fraternal organization. Jesus invites them to walk toward a new Exodus, toward a new way of fraternal living together which can guarantee bread for all. Forgiveness of debts: the request of “forgiveness of debts” (6, 12) recalls the sabbatical year which obliged creditors to forgive all the debts to the brothers (Dt 15, 1-2). The objective of the sabbatical year and of the jubilee year (Lev 25, 1-22) was to do away with inequalities and to begin anew. How to pray today: “Forgive us our debts as we have forgiven those who are in debt to us”? The rich countries, all of which are Christian, are getting richer, thanks to the external debt. Not to fall into Temptation: the petition “not to fall into temptation” (6, 13) reminds us of the errors committed in the desert, where the people fell into temptation (Ex 18, 1-7; Nb 20, 1-13; Dt 9, 7-29). To imitate Jesus who was tempted and obtained victory (Mt 4, 1-17). In the desert, the temptation pushed people to follow other paths, to go back, not to undertake the road of liberation and to be demanding on Moses who guided them. Freedom from Evil: evil is the Evil One, Satan, who seeks to deviate and who in many ways, seeks to lead persons not to follow the path of the Kingdom, indicated by Jesus. He tempted Jesus to abandon the Project of the Father and to be the Messiah according to the idea of the Pharisees, the Scribes and other groups. The Evil One takes us away from God and is a reason of scandal. He also entered in Peter (Mt 16, 23) and he also tempted Jesus in the desert. Jesus overcame him. (Mt 4, 1-11). • Mt 6, 11-13 : Bốn lời cầu nguyện cho anh chị em đồng loại : Bánh, Sự Tha thứ, Chiến thắng và Tự do. Trong phần hai của kinh Lạy Cha, chúng ta xin tái lập và canh tân tương quan giữa những con người. Bốn lời cầu xin nêu lên những cấu trúc của cộng đoàn và xã hội phải được biến đổi như thế nào để tất cả con cái Thiên Chúa có thể sống bình đẳng với nhau. Bánh hằng ngày : “Bánh Hằng ngày” (Mt 6, 11) nhắc đến mann hằng ngày trong hoang địa (Xh 16, 1-36). Bánh manna là một “thủ thách” để xem dân chúng có khả năng tuân giữ Luật Chúa hay không (Xh 16, 4), nghĩa là, nếu họ có khả năng tái lập bánh chỉ trong một ngày là dấu chỉ lòng tin vào Chúa Quan Phòng được thể hiện trong tổ chức huynh đệ. Chúa Giêsu mời gọi họ đi vào một Xuất hành mới, hướng tới cách thức mới trong đời sống huynh đệ để có thể bảo đảm bánh ăn cho mọi người. Việc tha nợ : Lời cầu nguyện “Xin tha nợ” (6, 12) nhắc tới năm sa-bát, bó buộc chủ nợ phải tha tất cả nợ nần cho anh chị em mình (Đnl 15, 1-2). Mục tiêu của Nam Sa-bát và Năm Thánh (Lv 25, 1-22) là loại bỏ những sự bất bình đẳng và bắt đầu lại. Ngày nay chúng ta cầu nguyện thế nào : “Xin tha nợ cho chúng con cũng như chúng con tha nợ cho những người mắc nợ chúng con”? Các nước giàu, hầu hết là Kitô giáo, ngày càng giàu hơn, nhờ sự nợ nần bên ngoài. Xin chớ để chúng con xa Chước Cám dỗ : Lời cầu xin “Chớ để xa chước cám dỗ” (6, 13) nhắc chúng ta nhớ đến những sai lỗi trong hoang địa, ở đó dân chúng sa chước cám dỗ (Xh 18, 1-7; Ds 20, 1-13; Đnl 9, 7-29). Phải noi gương Chúa Giêsu chịu cám dỗ và chiến thắng (Mt 4, 1-17). Trong hoang địa, cám dỗ thôi thúc dân chúng đi theo những con đường khác, quay trở lại, không đi theo con đường giải phóng và yêu sách Ông Môsê đang hướng dẫn họ. Tự do khỏi Sự dữ : Sự Dữ là Kẻ Xấu, là Satan, tìm cách làm cho lạc hướng, và dưới nhiều hình thức, làm cách làm cho con người không đi theo con đường của Nước Trời, được Chúa Giêsu nêu lên. Nó cám dỗ Chúa Giêsu bỏ Kế hoạch của Chúa Cha và trở nên Đức Messiah (Thiên sai) theo tư tưởng của Nhóm Biệt phái, Luật sĩ và các nhóm khác. Kẻ Xấu tách chúng ta ra khỏi Thiên Chúa và tạo nên gương mù. Nó cũng xâm nhập Thánh Phêrô (Mt 16, 23) và nó cũng cám dỗ Chúa Giêsu trong hoang địa. Và Chúa Giêsu đã chiến thắng nó (Mt 4, 1-11).
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
C 86.  Salesian prayer

Docile to the Holy Spirit, Don Bosco lived an experience of humble, trusting and apostolic prayer in which praying and living were spontaneiously united.

We learn from him to recognise the action of grace in the lives of the young;  we pray for them so that the design of the Father may be fulfilled in each of them, and we pray with them that we may witness to our own faith and share the same hope of salvation.

Salesian prayer is joyful and creative, simple and profound.  It lends itself to community participation, is drawn from life experience and flows back into it.

86. Cầu nguyện Salêdiêng

Dễ dạy đối với Chúa Thánh Thần, Don Bosco đã sống một kinh nghiệm cầu nguyện khiêm cung, tín thác và tông đồ, kinh nghiệm ấy liên kết cách tự nhiên việc cầu nguyện với cuộc sống.

Nơi ngài, chúng ta học nhận ra ân sủng đang hoạt động trong đời sống thanh thiếu niên: chúng ta cầu nguyện cho chúng để kế hoạch của Cha được hoàn tất nơi mỗi người trong chúng. Chúng ta cầu nguyện cùng với chúng để làm chứng về lòng tin của ta và để chia sẻ cũng một niềm cậy trông ơn cứu độ.

Việc cầu nguyện Salêdiêng vui tươi và sáng tạo, đơn sơ và thâm sâu, hướng tới tham dự cộng đồng, phát sinh từ kinh nghiệm sống và đi vào cuộc sống.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• Jesus says “forgive us our debts”, but today we say “forgive us our offences”, what is easier to forgive offences or to cancel the debts? • Chúa Giêsu nói “Xin tha nợ cho chúng con”, nhưng ngày nay chúng ta nói “Xin tha các lỗi phạm của chúng con”, tha các lỗi phạm hoặc xoá nợ, việc nào dễ hơn?
• How do you usually pray the Our Father: mechanically or putting all your life and all your efforts in the words you pronounce? • Bạn thường đọc kinh Lạy Cha thế nào : một cách máy móc hay đặt trọn cả đời sống và mọi nỗ lực của bạn trong lời bạn đọc?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
The mountains melt like wax, before the Lord of all the earth. The heavens proclaim his saving justice, all nations see his glory. (Ps 97,5-6) Núi tan chảy như sáp, khi diện kiến Thánh Nhan vì Chúa Tể hoàn cầu. Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực, hết mọi dân được thấy vinh quang Người. (Tv 97, 5-6)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ 7 SAU CN XXIV TN
LÒNG TỐT
THỨ 6 SAU CN XXIV TN
THỨ NĂM
THỨ TƯ SAU CN XXIV TN