Lectio Divina THỨ 5 TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

Lectio Divina THỨ 5 TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

NGÀY 09-07-2020 : Mt 10, 7-15

“You received without charge, give without charge” “Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Father, through the obedience of Jesus, your servant and your Son, you raised a fallen world. Free us from sin and bring us the joy that lasts for ever. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Cha. Nhờ sự vâng phục của Chúa Giêsu, Đầy Tớ và Con Cha, Cha đã nâng thế giới sa ngã lên. Xin giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và ban cho chúng con niềm vui vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu, Con Cha và Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị với Cha và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading : Matthew 10,7-15 2) Tin Mừng : Mt 10, 7-15
Jesus said to his disciples: “As you go, proclaim that the kingdom of Heaven is close at hand. Cure the sick, raise the dead, cleanse those suffering from virulent skin-diseases, drive out devils. You received without charge, give without charge. Provide yourselves with no gold or silver, not even with coppers for your purses, with no haversack for the journey or spare tunic or footwear or a staff, for the labourer deserves his keep. ‘Whatever town or village you go into, seek out someone worthy and stay with him until you leave. As you enter his house, salute it, and if the house deserves it, may your peace come upon it; if it does not, may your peace come back to you. And if anyone does not welcome you or listen to what you have to say, as you walk out of the house or town shake the dust from your feet. In truth I tell you, on the Day of Judgement it will be more bearable for Sodom and Gomorrah than for that town.” Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao giảng rằng ‘Nước Trời đã gần đến’. Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không. Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

“Khi các con vào thành hay làng nào, hãy hỏi ở đó ai là người xứng đáng, thì ở lại đó cho tới lúc ra đi. Khi vào nhà nào, các con hãy chào rằng: ‘Bình an cho nhà này’. Nếu nhà ấy xứng đáng thì sự bình an của các con sẽ đến với nhà ấy. Nhưng nếu ai không tiếp rước các con và không nghe lời các con, thì hãy ra khỏi nhà hay thành ấy và giũ bụi chân các con lại. Thật, Thầy bảo các con: Trong ngày phán xét, đất Sôđôma và Gômôra sẽ được xét xử khoan dung hơn thành ấy”. Đó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• The Gospel today presents the second part of the sending out of the disciples. Yesterday we have seen that Jesus insists in directing them first toward the lost sheep of Israel. Today, we see the concrete instructions to carry out the mission. * Tin Mừng hôm nay trình bày phần hai của việc sai phái các môn đệ. Hôm qua chúng ta đã thấy Chúa Giêsu nhấn mạnh đến việc trước hết hướng tới những con chiên lạc của Israel. Hôm nay, chúng ta thấy những lời dạy dỗ cụ thể cho việc thực thi sứ mạng.
• Matthew 10, 7: The objective of the mission: to reveal the presence of the Kingdom. “Go and announce the Kingdom of Heaven is close at hand”. The principal objective is that of announcing that the Kingdom is close at hand. This is the novelty which Christ brings to us. For the other Jews there was still a long time before the coming of the Kingdom. It would have come only after they would have done their own part. The coming of the Kingdom depended, according to them, on their effort. For the Pharisees, for example, the Kingdom would be attained only after the perfect observance of the Law. For the Essences, when the country would have purified itself. But Jesus thinks in a different way. He has a different way of reading the facts of life. He says that the hour has already arrived (Mk 1, 15). When he says that the Kingdom is close at hand or that the Kingdom is already among us, in our midst, he does not mean to say that the Kingdom was just arriving at that moment, but that it was already there, independently of the effort made by the people. What they all expected was already present among the people, gratuitously, but the people did not know it, nor perceived it (cf. Lk 17, 21). Jesus is aware of this, because he sees reality with different eyes. He reveals and announces to the poor of his land this hidden presence of the Kingdom in our midst (Lk 4, 18). It is the mustard seed which will receive the rain of his word and the warmth of his love. * Mt 10, 7 : Mục tiêu của sứ mạng : mặc khải sự hiện diện của Nước Trời. “Các con hãy đi rao giảng rằng ‘Nước Trời đã gần đến” Mục tiêu chính là công bố Nước đã gần đến. Đây là điều mới mẻ Chúa Kitô đem lại cho chúng ta. Đối với những người Do thái khác, thì còn thời gian dài trước khi Nước Trời đến. Nước Trời sẽ chỉ đến sau khi họ làm xong việc của họ. Theo họ, sự đến của Nước Trời tùy thuộc vào nỗ lực của họ. Đối với Biệt phái, chẳng hạn, Nước Trời chỉ có thể đạt được sau khi trọn vẹn tuân giữ Luật. Đối với người Essêniên, sau khi đất nước được thanh luyện. Nhưng Chúa Giêsu nghĩ cách khác. Ngài có cách khác để đọc các sự kiện của đời sống. Ngài nói rằng giờ đã đến (Mc 1, 15). Khi Ngài nói Nước Trời đã đến gần hoặc Nước Trời đang ở giữa chúng ta, Ngài không có ý nói lúc bấy giờ Nước Trời đang tới, nhưng đã ở đó, độc lập đối với nỗ lực của dân chúng. Điều mà mọi người đang mong chờ, đã hiện diện ở giữa họ, cách nhưng khong, nhưng dân chúng không biết, không nhận ra (xem Lc 17, 21). Chúa Giêsu ý thức về điều đó, vì Ngài nhìn thực tại với cặp mắt khác. Ngài mặc khải và công bố cho người nghèo của quê hương Ngài về sự hiện diện của Nước Trời ở giữa chúng ta (Lc 4, 18). Đó là hạt cải sẽ đón nhận nước mưa là Lời Ngài và hơi ấm là tình yêu của Ngài.
• Matthew 10, 8: The signs of the presence of the Kingdom: accept the excluded. How should the presence of the Kingdom be announced? Only through words and discourses? No! The signs of the presence of the Kingdom are above all concrete gestures or acts, done gratuitously: “Cure the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out the devils. You received without charge, give without charge”. This means that the disciples should accept within the community those who have been excluded. This practice of solidarity criticizes both the religion and society which exclude, and indicates concrete solutions. * Mt 10, 8 : Những dấu chỉ cho sự hiện diện của Nước Trời : đón nhận người bị khai trừ. Sự hiện diện của Nước Trời phải được công bố như thế nào? Có phải chỉ qua lời nói và diễn từ? Không! Những dấu chỉ sự hiện diện của Nước Trời trước hết là những cử chỉ hoặc hành động cụ thể, được thực hiện cách vô vi lợi : “Hãy chữa những bệnh nhân, hãy làm cho kẻ chết sống lại, hãy làm cho những kẻ phong cùi được sạch và hãy trừ quỷ. Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không”. Điều này có nghĩa là các môn đệ phải đón nhận vào cộng đoàn của mình những người bị khai trừ. Cách thực hành tình liên đới này đả kích tôn giáo và xã hội loại trừ, và nêu lên những giải pháp cụ thể.
• Matthew 10, 9-10: Do not take anything for the journey. Contrary to other missionaries, the disciples of Jesus should not take anything: “Provide yourselves with no gold or silver, not even with coppers for your purses, with no haversack for the journey or a spare tunic or footwear or a staff, for the labourer deserves his keep”. This means that they have to trust in the hospitality of the people. Because the disciples who go without anything, taking only peace (Mk 10, 13), show that they trust the people. It is certain that they will be welcomed, that they will be able to participate in the life and the work of the people of the place and that they will be able to survive with what they will receive in exchange, because the labourer deserves his keep. This means that the disciples should trust in sharing. By means of this practice they criticize the laws of exclusion and recover the ancient values of community living together. * Mt 10, 9-10 : Chớ đem gì theo cho cuộc hành trình. Khác với những người truyền giáo khác, các môn đệ của Chúa Giêsu không được đem gì theo : “Các con chớ mang vàng bạc, tiền nong trong đai lưng, chớ mang bị đi đường, chớ đem theo hai áo choàng, chớ mang giày dép và gậy gộc, vì thợ thì đáng được nuôi ăn”. Lời này có nghĩa là họ hãy tin vào sự hiếu khách của dân chúng. Vì các môn đệ khi đi, nhưng không có gì để đem theo, họ chỉ đem theo bình an (Mk 10, 13), biểu lộ họ tin tưởng vào dân chúng. Điều chắc chắn là họ sẽ được tiếp đón, họ có thể tham gia vào đời sống và công việc của dân chúng địa phương và họ có thể sống với những gì họ nhận lãnh, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Lời này có nghĩa là các môn đệ phải tin tưởng vào sự chia sẻ. Nhờ thực hiện điều này, họ đả kích luật khai trừ và tái lập những giá trị cổ xưa của đời sống cộng đoàn.
• Matthew 10, 11-13: To share peace in the community. The disciples should not go from house to house, but should seek persons of peace and remain in that house. That is, they should in a stable manner. Thus, through that new practice, they criticise the culture of accumulation which characterized the politics of the Roman Empire, and they announced a new model of living together. Once all these requirements were respected, the disciples could cry out: The Kingdom of God has arrived! To announce the Kingdom does not mean, in the first place, to teach truths and doctrine, but lead toward a new fraternal manner of living and of sharing starting from the Good News which Jesus has brought to us: God and Father and Mother of all men and women. * Matthêu 10, 11-13 : Chia sẻ bình an trong cộng đoàn. Các môn đệ không được đi từ nhà này đến nhà nọ, nhưng phải tìm những con người hòa bình và ở lại trong nhà đó. Nghĩa là họ phải sống trong sự ổn định. Như vậy, nhờ sự thực hành mới, họ chống lại nền văn hóa tích lũy là đặc trưng trong thể chế chính trị của Đế quốc Rôma, và họ công bố một mô hình mới của việc sống chung. Một khi những yêu sách này được tôn trọng, các môn đệ có thể công   bố : Nước Chúa đã đến! Việc công bố Nước Chúa, trước hết, không có nghĩa là dạy những chân lý và giáo thuyết, nhưng là dẫn tới cách sống huynh đệ và chia sẻ, khởi đầu từ Tin Mừng Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta : Thiên Chúa và Cha và Mẹ của mọi người, đàn ông cũng như đàn bà.
• Matthew 10, 14-15: The severity of the menace. How is such a severe menace to be understood? Jesus has brought us something completely new. He has come to rescue the community values of the past: hospitality, sharing, communion around the table, acceptance of the excluded. That explains the severity against those who reject the message. Because they do not reject something new, but their own past, their own culture and wisdom! The objective of the pedagogy of Jesus is to dig out from the memory, to recover the wisdom of the people, to reconstruct the community, to renew the Covenant, to reconstruct life. * Matthêu 10, 14-15 : Sự nghiêm khắc của lời đe dọa. Lời đe dọa nghiêm khắc phải được hiểu như thế nào? Chúa Giêsu đã đem lại cho chúng ta một điều hoàn toàn mới. Ngài đến để phục hồi những giá trị của cộng đoàn trong quá khứ : sự hiếu khách, chia sẻ, hiệp thông trong bàn ăn, đón nhận những người bị khai trừ. Điều này cắt nghĩa sự nghiêm khắc chống lại những người chối bỏ sứ điệp. Vì họ không chối bỏ điều mới, nhưng quá khứ của họ, văn hòa và sự khôn ngoan của họ! Mục tiêu sư phạm của Chúa Giêsu là đào sâu ký ức, tái tạo sự khôn ngoan của dân chúng, tái lập cộng đoàn, canh tân Giao Ước, tái tạo đời sống.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
41.  Inspirational criteria for our activity and works

Our apostolic activity is carried out in a variety of ways, which depend in the first and works place upon the actual needs of those for whom we are working.

We give practical expression to the redeeming love of Christ by organizing activities and works of an educational and pastoral nature designed to meet the needs of the neighbourhood and of the Church.  Sensitive to the signs of the times and with initiative and continual flexibility we evaluate these activi­ties, renew them and create new ones.

The education and evangelization of many young people, especially among the very poor, means that we have to go to them where they are to be found, and provide ad­equate forms of service in the context of their own life style.

41. Những tiêu chuẩn gợi hứng cho các hoạt động và công cuộc chúng ta

Hoạt động tông đồ của chúng ta thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau, tùy thuộc trước hết vào các nhu cầu của những người chúng ta phục vụ.

Lưu tâm tới những nhu cầu của môi trường và của Hội Thánh, chúng ta thể hiện đức ái cứu độ của Đức Kitô qua việc tổ chức những hoạt động và công cuộc giáo dục mục vụ. Nhạy bén trước những dấu chỉ thời đại, bằng tinh thần sáng kiến, sức dẻo dai kiên trì, chúng ta kiểm chứng và canh tân các hoạt động và công cuộc hiện hành, đồng thời tạo ra những hoạt động và công cuộc mới.

Việc giáo dục và rao giảng Tin Mừng cho đông đảo thanh thiếu niên, đặc biệt giữa những em nghèo khổ hơn cả, thôi thúc ta đến với họ trong chính môi trường sống và cung ứng các hình thức mục vụ tương xứng lối sống của họ.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• Today, how can we put into practice the recommendation not to take anything for the journey when going to a mission? * Ngày nay, chúng ta thực hiện như thế nào lệnh truyền không đem gì theo cho cuộc hành trình để thực thi sứ mạng?
• Jesus orders to seek for persons of peace, so as to be able to remain in their house. Today, who would be a person of peace to whom to address oneself in the announcement of the Good News? * Chúa Giêsu truyền dạy phải tìm kiếm những con người hòa bình, để có thể ở lại trong nhà họ. Ngày nay ai là người hòa bình để có thể loan báo Tin Mừng cho họ?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
God Sabaoth, come back, we pray, look down from heaven and see, visit this vine; protect what your own hand has planted. (Ps 80,14-15) Lạy Chúa Tể càn khôn, xin trở lại, tự cõi trời, xin ngó xuống mà xem, xin Ngài thăm nom vườn nho cũ, bảo vệ cây tay hữu Chúa đã trồng. (Tv 80, 14-15)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên