Lectio Divina THỨ 5 TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lectio Divina THỨ 5 TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

NGÀY 24-09-2020 : Lc 9, 7-9

“I beheaded John. So who is this I hear such reports about?” “Ông Gioan đã bị trẫm chém đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Father, guide us, as you guide creation according to your law of love. May we love one another and come to perfection in the eternal life prepared for us. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Cha. Xin hướng dẫn chúng con  như Cha hướng dẫn công trình tạo dựng của Cha theo luật tình yêu của Cha. Xin ban ơn giúp chúng con yêu mến nhau và đạt tới đời sống vĩnh cửu đã được chuẩn bị cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha và Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị cùng Cha và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading : Luke 9,7-9 2) Tin Mừng : Lc 9, 7-9
Herod the tetrarch had heard about all that was going on; and he was puzzled, because some people were saying that John had risen from the dead, others that Elijah had reappeared, still others that one of the ancient prophets had come back to life.

But Herod said, ‘John? I beheaded him. So who is this I hear such reports about?’ And he was anxious to see him.

Khi ấy, quận vương Hêrôđê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng: “Ông Gioan đã từ cõi chết sống lại”; còn kẻ khác lại nói: “Ông Êlia đã hiện ra”; kẻ khác nữa nói rằng: “Một tiên tri thời xưa đã sống lại”. Nhưng Hêrôđê thì nói: “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” và vua tìm cách gặp Người. Đó là lời Chúa.
3) Reflection 3) Suy ngắm
• Today’s Gospel presents a reaction from Herod listening to the preaching of Jesus. Herod does not know how to place himself before Jesus He had killed John the Baptist and now he wants to see Jesus close to him. It is always threatening. * Bài Tin Mừng hôm nay trình bày phản ứng của Vua Hêrôđê khi nghe Chúa Giêsu giảng. Ông không biết đặt mình vào vị trí nào trước mặt Chúa Giêsu. Ông đã giết Gioan Tẩy Giả bây giờ ông muốn thấy Chúa Giêsu ở gần ông. Luôn là một mối đe dọa!
• Luke 9, 7-8: Who is Jesus? The text begins with the exposition of the opinion of the people and of Herod on Jesus. Some associated Jesus to John the Baptist and to Elijah. Others identified him with a Prophet, that is, with a person who speaks in the name of God, who has the courage to denounce injustices of those in power and who knows how to give hope to the little ones. He is the Prophet announced in the Old Testament like a new Moses (Dt 18, 15). These are the same opinions that Jesus received from the disciples when he asked them: “Who do people say I am?” (Lk 9, 18). Persons tried to understand Jesus starting from things that they knew, thought and expected. They tried to set him against the background of the familiar criteria of the Old Testament with its prophecies and hopes, and of the Tradition of the Ancients with their laws. But these were insufficient criteria; Jesus could not enter into them, he was much bigger! * Lc 9, 7-8 : Chúa Giêsu là ai? Bản văn bắt đầu với việc trình bày ý kiến của dân chúng và của Ông Hêrôđê về Chúa Giêsu. Một số người liên kết Chúa Giêsu với Gioan Tẩy Giả và Êlia. Một số người khác đồng hóa Ngài với một Ngôn sứ, nghĩa là người nói nhân danh Thiên Chúa, can đảm tố cáo những bất công của những người có quyền bính và biết cách tạo nên niềm hy vọng cho những người bé nhỏ. Ngài là Ngôn sứ được loan báo trong Cựu Ước như là Ông Môsê mới (Đnl 18, 15). Đây cũng là những ý kiến của các môn đệ khi Chúa Giêsu hỏi họ : «Người ta nói Thầy là ai ?» (Lc 9, 18). Người ta tìm cách hiểu Chúa Giêsu từ những điều người ta biết, suy nghĩ và mong đợi. Người ta tìm cách đặt Chúa Giêsu vào bối cảnh theo những tiêu chuẩn quen thuộc của Cựu Ước, theo những lời ngôn sứ và mong đợi, theo Truyền thống của những người Cổ xưa, theo các giới luật của họ. Nhưng đó là những tiêu chuẩn không đầy đủ; Chúa Giêsu không thuộc về những tiêu chuẩn và khuôn mẫu đó, Ngài lớn hơn nhiều!
• Luke 9, 9: Herod wants to see Jesus. But Herod said: “John, I beheaded him; so who is this of whom I hear such things?” “And he was anxious to see him”. Herod, a superstitious man without scruples, recognizes that he was the murderer of John the Baptist. Now, he wants to see Jesus. Luke suggests thus that the threats begin to appear on the horizon of the preaching of Jesus. Herod had no fear to kill John. He will not be afraid to kill Jesus. On the other side, Jesus does no fear Herod. When they tell him that Herod wanted to take him to kill him, he sent someone to tell him: “You may go and give that fox this message: Look, today and tomorrow I drive out devils and heal, and on the third day I attain my end.” (Lk 13, 32). Herod has no power over Jesus. When at the hour of the passion, Pilate sends Jesus to be judged by Herod, Jesus does not respond anything (Lk 23, 9). Herod does not deserve a response. * Lc 9, 9 : Ông Hêrôđê muốn gặp Chúa Giêsu. Nhưng Ông Hêrôđê nói : “Ông Gioan trẫm đã chém đầu rồi. Ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế?” “Và ông lo lắng về Ngài”. Ông Hêrôđê là người mê tín, không đắn đo, đã nhìn nhận mình là người đã giết Gioan Tẩy Giả. Bây giờ ông muốn gặp Chúa Giêsu. Như vậy Thánh Luca cho thấy những mối đe dọa đã xuất hiện ở chân trời khi Chúa Giêsu rao giảng. Ông Hêrôđê không sợ khi giết Gioan. Ông cũng sẽ không sợ khi giết Chúa Giêsu. Đàng khác, Chúa Giêsu cũng không sợ Ông Hêrôđê. Khi người ta nói cho Ngài biết Ông Hêrôđê tìm cách giết Ngài, Ngài đã sai người đến nói cho Ông Hêrôđê rằng : “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này : ‘Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất” (Lc 13, 32). Ông Hêrôđê không có quyền trên Chúa Giêsu. Khi tới giờ thương khó, Ông Philatô gửi Chúa Giêsu đến với Ông Hêrôđê để Ông Hêrôđê xét xử Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu đã không trả lời điều gì (Lc 23, 9). Ông Hêrôđê không đáng được trả lời.
• From father to son. Some times the three Herods, who lived during that time are confused, then the three appear in the New Testament with the same name: a) Herod, called the Great, governed over the whole of Palestine from 37 before Christ. He appears at the birth of Jesus (Mt 2, 1). He kills the new-born babies of Bethlehem (Mt 2, 16). b) Herod, called Antipas, governed in Galilee from the year 4 to 39 after Christ. He appears at the death of Jesus (Lk 23, 7). He killed John the Baptist (Mk 6, 14-29). c) Herod, called Agrippa, governed all over Palestine from the year 41 to 44 after Christ. He appears in the Acts of the Apostles (Ac 12, 1.20). He killed the Apostle James (Ac 12, 2). * Từ cha đến con. Đôi khi có ba Hêrôđê sống cùng một lúc, điều này làm cho lẫn lộn. Cả ba xuất hiện trong Tân Ước với cùng một tên gọi : a) Hêrôđê Cả, cai trị toàn thể xứ Palestina từ năm 37 trước Đức Kitô. Ông xuất hiện khi Chúa Giêsu sinh ra (Mt 2, 1). Ông giết những đứa trẻ sơ sinh ở Bêlem (Mt 2, 16). b) Hêrôđê, được gọi là Antipas, cai tri Galilê từ năm 4 đến năm 39 sau Đức Kitô. Ông xuất hiện khi Chúa Giêsu chết (Lc 23, 7). Ông đã giết Gioan Tẩy Giả (Mc 6, 14-29). c) Hêrôđê, được gọi là Agrippa, cai trị toàn thể Palestine từ năm 41 đến năm 44 sau Đức Kitô. Ông xuất hiện trong sách Công vụ các Tông đồ (Cv 12, 1.20). Ông giết Tông đồ Giacôbê.
When Jesus was about four years old, King Herod, the one who killed the new-born babies of Bethlehem died (Mt 2, 16). His territory was divided among his sons, Archelaus, would govern Judea. He was less intelligent than his father, but more violent. When he assumed the power, approximately 3000 persons were massacred on the square of the Temple! The Gospel of Matthew says that Mary and Joseph, when they learnt that Archelaus had taken over the government of Judea, were afraid and returned on the road and went to Nazareth, in Galilee, which was governed by another son of Herod, called Herod Antipas (Lk 3, 1). This Antipas governed over 40 years. During the thirty-three years of Jesus there was no change of government in Galilee. Khi Chúa Giêsu có khoảng 4 tuổi, Vua Hêrôđê, người đã giết các trẻ sơ sinh ở Bêlem, qua đời (Mt 2, 16). Đất nước của Ông bị chia cho các con của ông, Archelaus có thể đã cai trị nước Giuđê. Ông không khôn ngoan bằng cha của ông, nhưng hung dữ hơn. Khi ông nắm quyền hành, có khoảng 3.000 người bị sát hại ở quãng trường Đền Thờ! Tin Mừng Matthêu viết rằng Mẹ Maria và Thánh Giuse, khi biết Archelaus nắm quyền ở Galilê, đã sợ hãi và quay trở lại, đi về Nazareth, ở Galilê, được một người con khác của Vua Hêrôđê là Hêrôđê Antipas cai trị (Lc 3, 1). Vua Antipas cai trị trên 40 năm. Suốt 33 năm của Chúa Giêsu, không có sự thay đổi nào ở Galilê.
Herod, the Great, the father of Herod Antipas, had constructed the city of Caesarea Maritime, inaugurated in the year 15 before Christ. It was the new port to get out the products of the region. They had to compete with the large port of Tyron in the North and, thus, help to develop trade and business in Samaria and in Galilee. Because of this, from the time of Herod the Great, the agricultural production in Galilee began to orientate itself no longer according to the needs of the families, as before, but according to the demands of the market. This process of change in the economy continued during all the time of the government of Herod Antipas, another forty years, and found in him an efficient organizer. All these governors were ‘servants of power’. In fact, the one who commanded in Palestine, from the year 63 before Christ, was Rome, the Empire. Hêrôđê Cả, cha của Hêrôđê Antipas, đã xây thành phố Cesarea Maritime, được khánh thành năm 15 trước Đức Kitô. Đó là hải cảng mới để xuất khẩu các sản phẩm của vùng. Họ phải cạnh tranh với hải cảng Tyron ở phía Bắc, nhờ đó giúp phát triển thương mại và kinh doanh ở Samaria và Galilê. Nhờ đó, từ thời Hêrôđê Cả, nông sản ở Galilê bắt đầu không còn hướng tới những nhu cầu của các gia đình như trước đây, nhưng theo những nhu cầu của thị trường. Tiến trình thay đổi này trong kinh tế tiếp tục trong suốt thời gian cai trị của Vua Hêrôđê Antipas, suốt 40 năm, và ngài là người tổ chức hiệu quả. Tất cả những người cai trị này là “tôi tớ của quyền bính”. Thực vậy, trong suốt 63 năm trước Đức Kitô, người cai trị thực sự ở Palestina là Đế quốc Rôma.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
11.  Christ of the Gospel the source of our spirit

The Salesian spirit finds its model and source in the very heart of Christ, apostle of the Father.

Reading the Gospel we become more aware of certain aspects of the figure of the lord:  gratitude to the Father for the gift of a divine vocation offered to all men; predilection for

the little ones and the poor; zeal in preaching, healing and saving because of the urgency of the coming of the Kingdom; the preoccupation of the Good Shepherd who wins hearts by gentleness and self-giving; the desire to gather his disciples into the unity of brotherly communion.

11. Đức Kitô trong Tin Mừng nguồn mạch tinh thần của chúng ta

Tinh thần Salêdiêng tìm thấy mẫu mực và nguồn mạch nơi chính trái tim Đức Kitô vị tông đồ của Chúa Cha.

Khi đọc Tin Mừng chúng ta nhạy cảm hơn trước một vài nét nơi dung mạo Đức Kitô: lòng tri ân Cha vì đã kêu gọi mọi người vào sự sống thần linh; lòng ưu ái dành cho những kẻ bé nhỏ và nghèo khó; mối bận tâm lo việc rao giảng, chữa lành, cứu vớt vì sự khẩn trương của Nước Trời đang đến; thái độ của Vị Mục tử Nhân lành chinh phục bằng lòng dịu hiền và sự tự hiến; ước muốn quy tụ các môn đệ lại trong sự hiệp nhất của tình hiệp thông huynh đệ.

or :

34.  Evangelization and catechesis

“This Society had its beginning in a simple catechism lesson.” 1For us too evangelizing and catechizing are the fundamental characteristics of our mission.

Like Don Bosco, we are all called to be educators to the faith at every opportunity.  Our highest knowledge therefore is to know Jesus Christ, and our greatest delight is to reveal to all people the unfathomable riches of his mystery.2

We walk side by side with the young so as to lead them to the risen lord, and so discover in him and in his Gospel the deepest meaning of their own existence, and thus grow into new men.

The Virgin Mary is present in this process as a mother.  We make her known and loved as the one who believed,3 who helps and who infuses hope.

hoặc :

34. Rao giảng Tin Mừng và huấn giáo

“Tu Hội này khởi sự bằng một bài giáo lý đơn sơ”. Đối với chúng ta cũng vậy, việc rao giảng Tin Mừng và huấn giáo là chiều kích nền tảng của sứ mệnh chúng ta.

Như Don Bosco, trong mọi dịp tất cả chúng ta đều được kêu gọi để trở thành người giáo dục đức tin. Bởi thế, kiến thức siêu việt nhất của chúng ta là biết Đức Kitô, và niềm vui sâu xa nhất là được tỏ bày cho mọi người biết sự giàu có khôn lường của mầu nhiệm Ngài.

Chúng ta đồng hành với thanh thiếu niên để dẫn các em tới gặp chính con người Chúa Phục Sinh, để nhờ khám phá ra nơi Ngài và nơi Tin Mừng Ngài ý nghĩa tột đỉnh của đời mình, các em được lớn lên như những con người mới.

Trên bước đường này, Đức Trinh Nữ Maria hiện diện như một người Mẹ. Chúng ta làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến như Đấng đã tin, hằng phù hộ và chuyển thông niềm trông cậy.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• It is well always to ask ourselves: Who is Jesus for me? * Có phải đây là điều luôn luôn tốt cho chúng ta khi tự hỏi : Đối với tôi, Chúa Giêsu là ai?
• Herod wants to see Jesus. His was a superstitious and morbid curiosity. Others want to see Jesus because they seek a sense for their life. And I, what motivation do I have which moves me to see and encounter Jesus? * Ông Hêrôđê muốn thấy Chúa Giêsu. Ước muốn của Ông là một sự tò mò mê tín và bệnh hoạn. Người khác muốn thấy Chúa Giêsu vì họ đi tìm ý nghĩa cho đời sống. Còn tôi, động cơ nào thôi thúc tôi muốn thấy và gặp Chúa Giêsu?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Each morning fill us with your faithful love, we shall sing and be happy all our days; let our joy be as long as the time that you afflicted us, the years when we experienced disaster. (Ps 90,14-15) Từ buổi mai, xin cho đoàn con được no say tình Chúa, để ngày ngày được hớn hở vui ca. Xin ban tặng chúng con niềm hoan hỷ, bù lại những tháng năm Ngài đã bắt nếm nhục nuốt sầu. (Tv 90, 14-15)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên

CHÚA NHẬT II TN NĂM B
CHÚA NHẬT II TN NĂM B
Chiên Thiên Chúa
THỨ 7 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 6 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 5 TUẦN I TN NĂM B