LECTIO DIVINA THỨ 5 TUẦN 6 PHỤC SINH

LECTIO DIVINA THỨ 5 TUẦN 6 PHỤC SINH

NGÀY 21-05-2020 : Ga 16, 16-20

“You will be sorrowful, but your sorrow will turn to joy” “Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.  
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc  
Lord God, our Father, you are not far away from any of us, for in you we live and move and exist and you live in us through your Holy Spirit. Be indeed with us, Lord, send us your Holy Spirit of truth and through him deepen our understanding of the life and message of your Son, that we may accept the full truth and live by it consistently. We ask you this through Christ our Lord. Amen. Lạy Chúa là Cha chúng con. Chúa không xa cách chúng con, vì trong Chúa chúng con sống, di chuyển và hiện hữu, vì nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa sống trong chúng con. Xin Chúa ở trong chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con Thần Khí sự thật để nhờ Ngài chúng con đào sâu sự hiểu biết của chúng con về đời sống và sứ điệp của Con Chúa và để nhờ Ngài chúng con chấp nhận chân lý trọn vẹn và nhất quán sống theo chân lý đó. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.  
2) Gospel Reading : John 16,16-20 2) Tin Mừng : Ga 16, 16-20  
Jesus told to his disciples: “In a short time you will no longer see me, and then a short time later you will see me again. Then some of his disciples said to one another, ‘What does he mean, “In a short time you will no longer see me, and then a short time later you will see me again,” and, “I am going to the Father”? What is this “short time”? We don’t know what he means.’ Jesus knew that they wanted to question him, so he said, ‘You are asking one another what I meant by saying, “In a short time you will no longer see me, and then a short time later you will see me again.” ‘In all truth I tell you, you will be weeping and wailing while the world will rejoice; you will be sorrowful, but your sorrow will turn to joy.” Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”.

Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: “Điều Người nói với chúng ta: ‘Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy’, và ‘Vì Thầy về cùng Cha’, như thế có ý nghĩa gì?” Họ nói: “Lời Người nói ‘Một ít nữa’ có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?”

Chúa Giêsu nhận thấy họ muốn hỏi Người, nên Người bảo họ: “Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy. Thật, Thầy bảo thật với các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”.

 
3) Reflection 3) Suy ngắm  
• John 16, 16: Absence and presence. Jesus says a “little while” (un mikròn), that is to say, a very brief period of time, perhaps one “instant”. Over and beyond the multiplicity of nuances what we want to stress here is the exiguity of time. Just as the time that Jesus remained as Incarnate Word, with his own, in the same way, the time between his departure and his return, will also be brief. There will be no change in the interior situation of his disciples because the relationship with Jesus does not change: He is permanently close to them. Therefore, the vision of Jesus will not suffer any interruption but will be characterized by the communion of life with Him (Jn 14, 19). The repeated use of the verb “to see” in v. 16: is interesting: «In a short time you will no longer see me, and then a short time later you will see me again”. The expression “a short time you will no longer see me” recalls the way with which the disciples see in the historical Jesus the Son of God; the other expression “a short time later you will see me again” recalls the experience of the Risen Christ. Jesus seems to want to say to the disciples that for a very short time the conditions to see him still exist, to recognize him in his visible flesh, but later, they will see him in a different vision in so far as he will show himself transformed, transfigured. * Ga 16, 16 : Vắng mặt và hiện diện. Chúa Giêsu nói “một ít nữa” (un mikròn), có nghĩa là một thời gian ngắn, có thể là một “tích tắc”. Qua nhiều giai thoại chúng ta nhấn mạnh đến sự tiếp diễn của thời gian. Trong thời gian Chúa Giêsu hiện diện như là Ngôi Lời Nhập Thể, với cách thức của Ngài, Ngài hiện diện cũng như vậy giữa thời gian Ngài đi và trở lại, một thời gian rất ngắn. Không có sự thay đổi nào trong hoàn cảnh nội tại của các môn đệ Ngài, vì mối tương quan với Chúa Giêsu không thay đổi : Ngài liên lỉ ở gần các ngài. Vì thế, việc nhìn thấy Chúa Giêsu không bị gián đoạn, nhưng sẽ được nổi bật về sự hiệp thông đời sống với Ngài (Ga 14, 19). Việc lập đi lập lại động từ “thấy” trong câu 16 thật thú vị : ‘Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy’. Câu nói “một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy” nhắc đến việc các môn đệ thấy Chúa Giêsu lịch sử là Con Thiên Chúa; câu “một ít nữa các con sẽ thấy Thầy” nhắc đến kinh nghiệm về Chúa Kitô Phục Sinh. Hình như Chúa Giêsu muốn nói với các môn đệ rằng trong một thời gian rất ngắn những điều kiện để nhìn thấy Ngài vẫn còn, để nhận ra Ngài trong xác thể, nhưng sau đó, họ sẽ nhìn thấy một cách khác, trong mức độ Ngài được biến đổi, Ngài được biến hình.  
• John 16, 17-19: The lack of understanding of the disciples. In the meantime, some disciples do not succeed to understand what this absence signifies, means, that is to say, his going to the Father. They experience a certain disturbance regarding the words of Jesus and they express this asking four questions, joined together in one same expression: “What he is saying, what does it mean?” Other times the reader has listened to the questions of Peter, of Philip, of Thomas. And of Judah, not Iscariot, and now those disciples who ask for an explanation. The disciples do not succeed to understand what he is speaking about. The disciples have not understood how Jesus can be seen again by them if he goes to the Father (vv.16-19). But the question seems to be concentrated on the expression “a short time” that for the reader seems to be a very long time that never ends, especially when one has anguish and sadness. In fact, the time of sadness does not pass away. An answer of Jesus is expected, but the Evangelist places a repetition of the same question as before: “You are asking one another what I meant by saying: “In a short time you will no longer see me; and then a short time later you will see me again?” (v. 19). * Ga 16, 17-19 : Sự thiếu hiểu biết nơi các môn đệ. Trong dịp này một số môn đệ không hiểu ý nghĩa của sự vắng mặt, tức là về cùng Chúa Cha. Họ bối rối về những lời của Chúa Giêsu và biểu lộ sự bối rối đó bằng cách hỏi bốn câu hỏi trong một câu nói :  “Lời Người nói ‘Một ít nữa’ có ý nghĩa gì? Chúng ta không biết Người muốn nói gì?” Trong dịp khác độc giả có thể nghe những cẩu hỏi của Thánh Phêrô, của Thánh Philipphê, của Thánh Tôma, của Giuđa, không phải Giuđa Iscariót, và bây giờ câu hỏi của các môn đệ xin Chúa Giêsu cắt nghĩa. Các môn đệ không hiểu Chúa Giêsu nói gì. Các môn đệ không hiểu làm thế nào có thể thấy Chúa Giêsu khi Ngài về với Chúa Cha (cc 16-19). Nhưng hình như câu hỏi tập trung vào câu “một ít nữa”, đối với độc giả, hình như đó là một thời gian rất dài, không bao giờ đến, nhất là khi người ta buồn và lo lắng. Thực vậy, thời gian buồn sầu không bao giờ qua đi. Câu trả lời của Chúa Giêsu đang được mong đợi, nhưng Tác giả Tin Mừng một lần nữa lập lại câu hỏi : “Các con hỏi nhau vì Thầy đã nói: Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy?” (c. 19).  
• John 16, 20: The response of Jesus. In fact Jesus does not respond to the question asked: “What does in a short time, mean?”, but he invites them to trust. It is true that the disciples will be tried, tested, they will suffer very much, they will be alone in a hostile situation, abandoned in a world which rejoices because of the death of Jesus, but, he assures them that their sadness will be changed into joy. To the time of sadness is opposed a time in which everything will be overturned. That opposing clause “but your sadness will be transformed into joy”, underlines such a change of perspective. For the reader it is evident that the expressions “a short time”, “in a short time” correspond to that instant or moment in which the situation is overturned, but up to that moment everything will be of sadness and trial. In last instance, the disciples receive from Jesus a promise of happiness, of joy; in virtue of that instant in which the difficult situation is overturned, to which “his own”, the ecclesial community are subjected, they will enter into a reality of the world enlightened by the resurrection. * Ga 16, 20 : Câu trả lời của Chúa Giêsu. Thực ra Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi : “Một ít thời gian có nghĩa là gì?”, nhưng Ngài mời gọi tin. Điều chắc chắn là các môn đệ sẽ chịu thử thách, họ sẽ phải đau khổ nhiều, họ sẽ phải ở một mình trong hoàn cảnh thù nghịch, họ sẽ bị bỏ rơi trong thế giới đang vui mừng vì Chúa Giêsu đã chết, nhưng Ngài xác quyết rằng nỗi buồn của họ sẽ trở thành niềm vui. Đổi lại thời gian buồn sầu, sẽ có thời gian trong đó mọi sự sẽ thay đổi. Câu đối kháng “nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”, nhấn mạnh đến sự thay đổi đó. Đối với độc giả, câu “một ít thời gian” hay “trong “một ít thời gian” tương ứng với thời điểm thay đổi đó, nhưng bây giờ là thời gian buồn sầu và thử thách. Cuối cùng, các môn đệ lãnh nhận từ Chúa Giêsu lời hứa hạnh phúc, lời hứa niềm vui; trong lúc chờ đợi hoàn cảnh khó khăn được biến đổi trở thành “hoàn cảnh của mình”, cộng đoàn Giáo Hội phải đi vào thực tế của thế giới được Mầu nhiệm Phục sinh soi sáng.  
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng  
60.  Following Christ

By religious profession we mean to live the grace of our baptism radically and more fully.

We follow Jesus Christ, who “virginal and poor, redeemed and sanctified mankind by his obedience”, and share more closely in his paschal mystery, in his self-emptying and in his life in the Spirit.

Surrendering ourselves totally to God whom we love above all else, we commit ourselves to a form of life based entirely on gospel values.

60. Theo Đức Kitô

Với việc tuyên khấn tu trì, chúng ta nhắm tới việc sống ơn thánh tẩy cách sung mãn và tận căn hơn.

Chúng ta theo Đức Giêsu Kitô, Đấng “thanh khiết và nghèo khó, đã cứu chuộc và thánh hóa loài người bằng sự vâng phục của Ngài” và tham dự cách mật thiết hơn vào mầu nhiệm Vượt qua của Ngài, vào sự tự hủy và vào đời sống của Ngài trong Thánh Thần.

Gắn bó cách toàn diện với Thiên Chúa, Đấng được yêu mến trên hết mọi sự, chúng ta dấn mình vào một lối sống hoàn toàn đặt nền tảng trên những giá trị của Tin Mừng.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân  
• Am I convinced that the moment of trial, of suffering will pass away and He will come back to be with me?” * Tôi có xác tín rằng thời gian thử thách và đau khổ sẽ qua đi và Chúa sẽ trở lại để ở với tôi không?  
• «You will be weeping and wailing, but your sorrow will turn into joy”. What effect do these words of Jesus have in your human events? How do you live your moments of sadness and of anguish? * “Các con sẽ buồn sầu và than khóc; nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui”. Những lời này của Chúa Giêsu tác động như thế nào nơi các biến cố nhân loại? Bạn sống những thời điểm buồn sầu và lo lắng của bạn như thế nào?  
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết  
The whole wide world has seen the saving power of our God. Acclaim the Lord, all the earth, burst into shouts of joy! (Ps 98,3-4) Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát! (Tv 98, 3-4)  

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI
ANH EM PHẢI CANH THỨC