Lectio Divina THỨ 5 TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

Lectio Divina THỨ 5 TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN

NGÀY 04-06-2020 : Mc 12, 28b-34

“The Lord our God is the one, only Lord, and you must love the Lord your God” “Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất và ngươi hãy kính mến Người”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Father, your love never fails. Hear our call. Keep us from danger and provide for all our needs. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Cha, tình yêu của Cha không bao giờ thất bại. Xin Cha nhậm lời chúng con cầu nguyện. Xin gìn giữ chúng con khỏi những nguy hiểm và ban cho chúng con những nhu cầu cần thiết. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Cha và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa, đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading : Mark 12,28b-34 2) Tin Mừng : Mc 12, 28b-34
One of the scribes put a question to Jesus, ‘Which is the first of all the commandments?’ Jesus replied, ‘This is the first: Listen, Israel, the Lord our God is the one, only Lord, and you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind and with all your strength. The second is this: You must love your neighbour as yourself. There is no commandment greater than these.’ The scribe said to him, ‘Well spoken, Master; what you have said is true, that he is one and there is no other. To love him with all your heart, with all your understanding and strength, and to love your neighbour as yourself, this is far more important than any burnt offering or sacrifice.’

Jesus, seeing how wisely he had spoken, said, ‘You are not far from the kingdom of God.’ And after that no one dared to question him any more.

Khi ấy, có người trong nhóm Luật sĩ tiến đến Chúa Giêsu và hỏi Người rằng: “Trong các giới răn, điều nào trọng nhất?” Chúa Giêsu đáp: “Giới răn trọng nhất chính là: ‘Hỡi Israel, hãy nghe đây: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Chúa duy nhất, và ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi’. Còn đây là giới răn thứ hai: ‘Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi’. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó”. Luật sĩ thưa Người: “Thưa Thầy, đúng lắm! Thầy dạy phải lẽ khi nói Thiên Chúa là Chúa duy nhất, và ngoài Người, chẳng có Chúa nào khác. Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”.

Thấy người ấy tỏ ý kiến khôn ngoan, Chúa Giêsu bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Và không ai dám hỏi Người thêm điều gì nữa. Đó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• The Gospel today presents a beautiful conversation between Jesus and a Doctor of the Law. The doctor wants to know from Jesus which is the first of all the commandments. Today, also many persons want to know what is most important in religion. Some say: to be baptized. Others, to pray. Others say: to go to Mass or to participate in the worship on Sunday. Others say: to love your neighbour! Others are worried about the appearance or the charges or tasks in the Church. * Tin Mừng hôm nay trình bày một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và một Luật sĩ. Luật sĩ muốn Chúa Giêsu cho biết giới răn quan trọng nhất. Ngày nay nhiều người cũng muốn biết trong tôn giáo điều nào quan trọng nhất. Một số người nói rằng : rửa tội. Một số người khác : cầu nguyện. Một số người khác : đi lễ hoặc tham dự việc thờ phượng ngày Chúa nhật. Một số người khác nói : yêu người lân cận! Một số người lo lắng về vẻ bề ngoài hoặc những gánh nặng hay nhiệm vụ trong Giáo Hội.
• Mark 12, 28: The question of the Doctor of the Law. A doctor of the Law, who had seen the debate of Jesus with the Sadducees (Mk 12,23-27), was pleased with the response of Jesus, and he perceives in him a great intelligence and wants to profit of this occasion to ask him a question: Which is the first one of all the commandments?” At that time the Jews had an enormous number of norms which regulated, in practice, the observance of the Ten Commandments of the Law of God. Some said: “All these norms have the same value, because they all come from God. It does not belong to us to introduce distinctions in the things of God”. Others would say: “Some Laws are more important than others, that is why they oblige more!” The Doctor wanted to know Jesus’ opinion. * Mc 12, 28 : Câu hỏi của Luật sĩ. Một Luật sĩ đã thấy cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với nhóm Sađuchê (Mc 12, 23-27), ông hài lòng về câu trả lời của Chúa Giêsu, nhìn nhận Chúa có nhiều hiểu biết và muốn lợi dụng cơ hội để hỏi Ngài một câu hỏi : Trong tất cả các giới răn, giới răn nào quan trọng nhất?” Lúc bấy giờ người Do thái có rất nhiều luật được ban bố, cụ thể là tuân giữ Mừoi Giới răn của Thiên Chúa. Một số người cho rằng : “Tất cả các luật đó đều có giá trị như nhau, vì đến từ Thiên Chúa. Chúng ta không có quyền đưa vào những phân biệt trong những điều của Thiên Chúa”. Những người khác có thể nói : “Một số Luật quan trọng hơn những luật khác, vì thế chúng bó buộc hơn!” Ông Luật sĩ muốn biết ý kiến của Chúa Giêsu.
• Mark 12, 29-31: The response of Jesus. Jesus responds by quoting a passage of the Bible to say that the first commandment is “to love God with all your heart, with all your mind and with all your strength!” (Dt 6, 4-5). At the time of Jesus, the pious Jews made of this text of Deuteronomy a prayer which they recited three times a day: in the morning, at noon and in the evening. Among them it was known as today we know the Our Father. And Jesus adds, quoting the Bible again: the second one is this: You shall love your neighbour as yourself. There is no other more important commandment than this one”. (Lev 19,18). A brief and profound response! It is the summary of all that Jesus has taught about God and about life (Mt 7, 12). * Mc 12, 2931 : Chúa Giêsu trả lời. Chúa Giêsu trả lời bằng cách trích dẫn một đoạn Kinh Thánh để nói rằng giới răn quan trọng nhất là “yêu Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi” (Đnl 6, 4-5). Vào thời Chúa Giêsu, người Do thái đạo đức biến bản văn Đệ nhị luật thành lời kinh đọc mỗi ngày ba lần : sáng, trưa và tối. Họ biết Kinh này như ngày nay chúng ta biết Kinh Lạy Cha. Và Chúa Giêsu thêm, cũng bằng cách trích Kinh Thánh : giới răn thứ hai là : ‘Ngươi hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi’. Không có giới răn nào trọng hơn hai giới răn đó” (Lv 19, 18). Một câu trả lời ngắn và sâu sắc! Tóm gọn tất cả những lời Chúa Giêsu dạy về Thiên Chúa và đời sống (Mt 7, 12).
• Mark 12, 32-33: The answer of the doctor of the Law. The Doctor agrees with Jesus and draws the conclusion: “To love him with all your heart, with all your understanding and strength, and to love your neighbour as yourself; this is far more important than any burnt offering or sacrifice”. In other words, the commandment of love is more important than the commandments related to worship and sacrifice in the Temple. This affirmation was already used by the prophets of the Old Testament (Ho 6, 6; Ps 40, 6-8; Ps 51, 16-17). Today, we would say that the practice of love is more important than novenas, promises, Masses, prayers, and processions. * Mc 12, 32-33 : Luật sĩ trả lời. Ông Luật sĩ đồng ý với Chúa Giêsu và rút ra một kết luận : Yêu mến Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức mình, và yêu tha nhân như chính mình thì hơn mọi lễ vật toàn thiêu và mọi lễ vật hy sinh”. Nói cách khác, giới răn yêu thương quan trọng hơn những giới răn có liên quan tới việc thờ phượng và hy lễ trong Đền Thờ. Khẳng định này đã được các Ngôn sứ Cựu Ước sử dụng (Hs 6, 6; Tv 40, 6-8; Tv 51, 16-17). Ngày nay chúng ta có thể nói rằng việc thực hành tình yêu quan trọng hơn tuần 9 ngày, hơn những lời hứa, hơn các Thánh lễ, hơn các kinh nguyện và cuộc rước.
• Mark 12, 34: The summary of the Kingdom. Jesus confirms the conclusion reached by the Doctor and says: “You are not far from the Kingdom of God!” In fact, the Kingdom of God consists in recognizing that love toward God is equal to the love of neighbour. Because if God is Father, we all are sisters and brothers and should show this in practice, living in community. “On these two commandments depend the Law and the prophets” (Mt 22, 40). The disciples must keep in mind, fix in their memory, in their intelligence, in the heart, in the hands and in the feet this important law of love: God is only attained through the total gift of self to our neighbour! * Mc 12, 34 : Tóm lược về Nước Trời. Chúa Giêsu xác nhận kết luận của Luật sĩ và nói rằng : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu!” Thực vậy, Nước Thiên Chúa hệ tại ở việc nhìn nhận tình yêu đối với Thiên Chúa thì bằng tình yêu đối với người lân cận. Vì nếu Thiên Chúa là Cha, tất cả chúng ta là anh chị em, và chúng ta phải biểu lộ điều này trong thực hành, sống trong cộng đoàn. “Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22, 40). Các môn đệ phải ghi khắc trong tâm trí, trong cõi lòng, trong bàn tay và trong đôi chân luật tình yêu quan trọng này : Thiên Chúa là Đấng chỉ có thể đạt tới nhờ việc dâng hiến hoàn toàn bản thân cho người lân cận!
• The first and most important commandment. The most important and first commandment was and will always be: “to love God with all your heart, with all your mind and with all your strength” (Mk 12, 30). In the measure in which the People of God, throughout the centuries, has deepened the meaning and the importance of the love of God, it has become aware that God’s love is true and real only in the measure in which it is made concrete in the love to neighbour. And thus, the second commandment which asks for the love for neighbour, is similar to the first commandment of God’s love (Mt 22, 39; Mk 12, 31). “Anyone who says I love God, and hates his brother, is a liar” (1 Jn 4, 20). “On these two commandments hang the whole Law and the Prophets too” (Mt 22, 40). * Giới răn thứ nhất và quan trọng. Giới răn thứ nhất và quan trọng nhất đã là và luôn là : “Ngươi hãy yêu mến Chúa, Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi” (Mc 12, 30). Trong mức độ Dân Chúa đào sâu ý nghĩa và tầm mức quan trọng của lòng yêu mến Chúa, trong nhiều thế kỷ, họ ý thức rằng lòng yêu mến Thiên Chúa trở nên hiện thực và cụ thể trong mức độ họ yêu mến tha nhân. Và do đó, giới răn thứ hai đòi buộc phải yêu mến tha nhân, cũng giống giới răn thứ nhất là yêu mến Thiên Chúa (Mt 22, 39; Mc 12, 31). “Ai nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa, nhưng ghét anh em mình, là người nói dối” (1 Ga 4, 20). “Tất cả Luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tuỳ thuộc vào hai điều răn ấy” (Mt 22, 40).
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
51.  Relationships of fraternal friendship

St Paul exhorts us: “Put on, as God’s chosen ones, holy and beloved, compassion, kindness, lowliness, meekness and patience, forbearing one another and, if one has a complaint against another, forgiving each other”.

The family spirit is the hallmark of the Salesian community and inspires every moment of its life: work and prayer, meals and recreation, meetings and other encounters.

In an atmosphere of brotherly friendship we share our joys and sorrows, and we are partners in our apostolic plans and experiences.

51. Những giao tiếp bằng hữu huynh đệ

Thánh Phaolô khích lệ chúng ta: “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, hiến thánh và yêu thương. Vì thế anh em hãy mặc lấy những tâm tình của lòng từ bi, nhân hậu, khiêm nhu, hiền từ, nhẫn nại. Hãy chịu đựng lẫn nhau và tha thứ cho nhau”.

Cộng thể Salêdiêng nổi bật về tinh thần gia đình. Tinh thần này làm sinh động mọi giây phút cuộc sống cộng thể: khi làm việc và cầu nguyện, lúc ăn uống và nghỉ ngơi, khi hội họp và gặp gỡ.

Trong bầu khí đầy tình bằng hữu huynh đệ, chúng ta thông truyền cho nhau những niềm vui và đau buồn, và trong tinh thần đồng trách nhiệm chúng ta chia sẻ với nhau những kinh nghiệm và kế hoạch tông đồ.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• For you, what is more important in religion and in life? Which are the concrete difficulties that you find, in order to be able to live that which you consider more important? * Đối với bạn, điều nào quan trọng hơn trong tôn giáo và trong đời sống? Đâu là những khó khăn cụ thể mà bạn gặp phải, để có thể sống điều bạn cho là quan trọng nhất?
• Jesus tells the doctor: “You are not far from the Kingdom of God”. Today, am I nearer or farther away from the Kingdom of God than the doctor praised by Jesus? * Chúa Giêsu nói với Luật sĩ : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa bao nhiêu”. Hôm nay tôi ở gần hay xa hơn Nước Thiên Chúa so với Luật sĩe được Chúa Giêsu khen ngợi?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Direct me in your ways, Yahweh, and teach me your paths. Encourage me to walk in your truth and teach me since you are the God who saves me. (Ps 25,4-5) Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dãn con đi theo đường chân lý của Ngài và bảo ban dạy dỗ, và chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. (Tv 25, 4-5)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Suy niệm khác