LECTIO DIVINA THỨ 6 TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

LECTIO DIVINA THỨ 6 TUẦN 14 THƯỜNG NIÊN

NGÀY 10-07-2020 : Mt 10, 16-23

“Because it is not you who will be speaking; the Spirit of your Father will be speaking in you” “Không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Father, through the obedience of Jesus, your servant and your Son, you raised a fallen world. Free us from sin and bring us the joy that lasts for ever. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Cha. Nhờ sự vâng phục của Chúa Giêsu, Đầy Tớ và Con Cha, Cha đã nâng thế giới sa ngã lên. Xin giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và ban cho chúng con niềm vui vĩnh cửu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu, Con Cha và Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị với Cha và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading : Matthew 10,16-23 2) Tin Mừng : Mt 10, 16-23
Jesus said to his disciples: “Look, I am sending you out like sheep among wolves; so be cunning as snakes and yet innocent as doves. ‘Be prepared for people to hand you over to sanhedrins and scourge you in their synagogues. You will be brought before governors and kings for my sake, as evidence to them and to the gentiles. But when you are handed over, do not worry about how to speak or what to say; what you are to say will be given to you when the time comes, because it is not you who will be speaking; the Spirit of your Father will be speaking in you. ‘Brother will betray brother to death, and a father his child; children will come forward against their parents and have them put to death. You will be universally hated on account of my name; but anyone who stands firm to the end will be saved. If they persecute you in one town, take refuge in the next; and if they persecute you in that, take refuge in another. In truth I tell you, you will not have gone the round of the towns of Israel before the Son of man comes. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Này, Thầy sai các con đi như những con chiên ở giữa sói rừng. Vậy các con hãy ở khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Các con hãy coi chừng người đời, vì họ sẽ nộp các con cho công nghị, và sẽ đánh đập các con nơi hội đường của họ. Các con sẽ bị điệu đến nhà cầm quyền và vua chúa vì Thầy, để làm chứng cho họ và cho dân ngoại được biết. Nhưng khi người ta bắt nộp các con, thì các con đừng lo nghĩ phải nói thế nào và nói gì? Vì trong giờ ấy sẽ cho các con biết phải nói gì; vì chưng, không phải chính các con nói, nhưng là Thánh Thần của Cha các con nói trong các con.

“Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ. Khi người ta bắt bớ các con trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật các con: Các con sẽ không đi khắp hết các thành Israel trước khi Con Người đến”. Đó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• To the community of his disciples, called and gathered together around him and invested with his same authority as collaborators, Jesus entrusts them directives in view of their future mission. • Đối với cộng đoàn các môn đệ Ngài, được kêu gọi và tập hợp xung quanh Ngài và được ban cho quyền năng của Ngài là cộng sự viên, Chúa Giêsu còn ủy thác cho họ các chỉ thị nhằm sứ mệnh tương lai của họ.
• Matthew 10, 16-19: Danger and trust in God. Jesus introduces this part of his discourse with two metaphors: sheep in the midst of wolves; prudent as serpents, simple as the doves. The first one serves to show the difficult and dangerous context to which the disciples are sent. On the one hand, the dangerous situation is made evident in which the disciples sent on mission will find themselves; on the other the expression “I send you” expresses protection. Also regarding the astuteness of the serpent and the simplicity of the dove Jesus seems to put together two attitudes: trust in God and prolonged and attentive reflection on the way in which we should relate with others. Jesus, then, following this gives an order that seems, at first sight, filled with mistrust: «beware of men…”, but, in reality, it means to be attentive to possible persecutions, hostility, and denouncement. The expression “will deliver you” does not only refer to the accusation in the tribunal but, above all, it has a theological value: the disciples who is following Jesus can experience the same experience of the Master of “being delivered in the hands of man” (17, 22). The disciples must be strong and resist in order “to give witness”. The fact of being delivered to the tribunal should become a witness for the Jews and for the Pagans, it is the possibility to be able to draw them to the person and the cause of Jesus and, therefore, to the knowledge of the Gospel. This positive implication is important as a result of witnessing: characterized by the credible and fascinating faith. • Mt 10, 16-19 : Nguy hiểm và và niềm tin vào Thiên Chúa. Chúa Giêsu giới thiệu phần này trong bài diễn văn của Ngài với hai phép ẩn dụ : con chiên ở giữa sói rừng; khôn ngoan như con rắn và đơn sơ như bồ câu. Ẩn dụ thứ nhất được dùng để nêu lên bối cảnh khó khăn và nguy hiểm mà các môn đệ sẽ được gửi đến. Một đàng, tình huống nguy hiểm được thể hiện rõ ràng trong đó các môn đệ được phái đi truyền giáo sẽ tìm thấy chính mình; đàng khác, câu nói “Thầy sai các con” diễn tả sự bảo vệ. Cũng liên quan đến sự khôn ngoan của con rắn và sự đơn sơ của chim bồ câu, Chúa Giêsu dường như kết hợp hai thái độ: tin tưởng vào Thiên Chúa và suy tư lâu dài và chăm chú đến cách chúng ta tương quan với người khác. Sau đó, Chúa Giêsu đã đưa ra một mệnh lệnh, thoạt nhìn, hình như chứa đầy sự ngờ vực: “hãy coi chừng người đời …”, nhưng, trong thực tế, nó có nghĩa là chú ý đến những sự bách hại, thù địch và tố cáo có thể xảy ra. Câu nói “họ sẽ nộp các con” không chỉ đề cập đến lời buộc tội trong tòa án, nhưng trên hết, còn có giá trị thần học : các môn đệ đi theo Chúa Giêsu, sẽ có cùng một kinh nghiệm với Thầy của mình là “sắp bị nộp vào tay người đời” (17, 22). Các môn đệ phải mạnh mẽ và cương nghị để có thể “làm chứng”. Sự kiện bị điệu ra tòa án sẽ trở thành chứng từ cho người Do Thái và cho người Dân ngoại, có thể đưa họ đến với con người và vụ án của Chúa Giêsu và, do đó, hiểu biết Tin Mừng. Ý nghĩa tích cực này có tầm mức quan trọng đặc biệt, đó là kết quả của việc làm chứng : đặc trưng của đức tin khả tin và rạng ngời.
• Matthew 10, 20: the divine help. So that all this may take place in the mission-witness of the disciples it is essential to have the help that comes from God. That is to say that we should not trust our own security and resources, but the disciples in critical, dangerous and aggressive situations, for their lives found help and solidarity in God. For their mission as disciples is also promised the Spirit of the Father (v.20), he is the one who acts in them when they are committed in their mission of evangelization and of witnessing, the Spirit will speak through them. • Mt 10, 20 : sự trợ giúp thần linh. Để tất cả những điều này có thể xảy ra trong sứ mạng và làm chứng của các môn đệ, điều thiết yếu là sự trợ giúp đến từ Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là chúng ta không được trông cậy vào sự an toàn và năng lực của mình, nhưng trong các hoàn cảnh nguy hiểm và khốn khó cho đời sống của mình, các môn đệ sẽ tìm thấy sự trợ giúp và sự liên đới nơi Thiên Chúa. Vì sứ mạng với tư cách là môn đệ, Thần Khí của Chúa Cha đã được hứa ban cho họ (c. 20), Ngài sẽ hành động nơi họ khi họ dấn thân vào sứ mạng Phúc Âm Hoá và làm chứng, Chúa Thánh Thần sẽ nói qua họ.
• Matthew 10, 21-22: Threat-consolation. Once again the announcement of threat is repeated in the expression “will be delivered”: Brother will betray brother, a father against his son, the sons against the parents. It is a question of a true and great disorder in the social relationships, the breaking up of the family. Persons who are bound by the most intimate family relationships – such as parents, children, brothers and sisters – will fall in the misfortune of mutually hating and eliminating one another. In what sense does such a division of the family have to do with the witness in behalf of Jesus? Such breaking up of the family relationships could be caused by the diverse attitudes that are taken within the family, regarding Jesus. The expression “you will be hated” seems to indicate the theme of the hostile acceptance on the part of the contemporaries and of those he sent. The strong sense of the words of Jesus find a comparison in another part of the New Testament: «Blessed are you if you are insulted for the sake of Christ’s name, because the Spirit of glory, the Spirit of God, rests upon you. No one of you should suffer as a murderer or thief or evil doer or as a spy. But if one suffers as a Christian, do not blush, because of this name, rather give glory to God”. After the threat, follows the promise of consolation (v.3). The greatest consolation for the disciples will be that of “being saved”, of being able to live the experience of the Saviour, that is to say, to participate in his victories. • Mt 10, 21-2 2: Đe dọa và yên ủi. Một lần nữa, việc thông báo về mối đe dọa được lặp lại trong câu nói “sẽ bị bắt nộp” : Anh sẽ đem nộp giết em, cha sẽ nộp con, con cái sẽ chống lại với cha mẹ. Đó là vấn đề lộn xộn thực sự trong các tương quan xã hội, phá vỡ gia đình. Những con người được mật thiết ràng buộc trong các tương quan gia đình – chẳng hạn như cha mẹ, con cái, anh chị em – sẽ rơi vào nỗi bất hạnh của việc ghét nhau và loại bỏ nhau. Sự phân rẽ gia đình sẽ như thế nào khi đối diện với việc làm chứng vì Chúa Giêsu? Như vậy việc phá vỡ các tương quan gia đình có thể do nhiều thái độ khác nhau gây nên trong gia đình, khi đối diện với Chúa Giêsu. Hình như câu nói “Các con sẽ bị ghen ghét” nêu lên chủ đề thù hằn giữa những con người đương thời và những người được sai phái. Ý nghĩa mạnh mẽ của những lời Chúa Giêsu này có một sự so sánh trong một phần khác của Tân Ước: “Phúc cho anh em khi vì Danh Đức Kitô mà bị người ta sỉ vả, vì Thần Khí vinh quang, Thần Khí Thiên Chúa ở trên anh em. Không ai trong anh em phải chịu đau khổ như một kẻ giết người hoặc như kẻ trộm hoặc kẻ làm ác hoặc là kẻ gián điệp. Nhưng nếu ai đó đau khổ vì là Kitô hữu, thì đừng xấu hổ, vì như thế, họ sẽ tôn vinh Thiên Chúa”. Sau sự đe dọa, là lời hứa an ủi (c. 3). Niềm an ủi lớn nhất dành cho các môn đệ là sẽ được cứu rỗi, là có thể sống kinh nghiệm của Đấng Cứu Thế, tức là tham gia vào các chiến thắng của Ngài.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
17. Optimism and joy

The Salesian does not give way to discouragement in face of difficulties, because he has complete trust in the Father. “Let nothing upset you”, Don Bosco used to say.

Inspired by the optimistic humanism of St Francis de Sales, he believes in man’s natural and supernatural resources without losing sight of his weakness.

He is able to make his own what is good in the world and does not bewall his own times; he accepts all that is good, especially if it appeals to the young.

Because he is a herald of the Good News he is always cheerful. He radiates this joy and is able to educate to a christian and festive way of life: “Let us serve the Lord in holy joy”.

17.  Lạc quan và vui tươi

Người Salêdiêng không nản lòng trước những khó khăn, bởi hoàn toàn tín thác nơi Chúa Cha, như lời Don Bosco dạy: “Đừng để chuyện gì làm con nao núng”.

Cảm hứng từ học thuyết nhân bản của Thánh Phanxicô Salê, họ tin vào những năng lực tự nhiên và siêu nhiên nơi con người, tuy vẫn nhìn nhận sự yếu đuối của bản tính nhân loại.

Họ tiếp nhận những giá trị trần thế và không than van về thời cuộc; giữ lại tất cả những gì là tốt lành, đặc biệt những điều thanh thiếu niên ưa thích.

Họ luôn sống vui tươi, vì là người loan báo Tin Mừng. Họ làm lan tỏa niềm vui này và biết giáo dục con người sống niềm vui đời Kitô hữu và sống tinh thần ngày lễ: “Chúng ta hãy phụng sự Chúa trong niềm vui thánh”.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• What do these dispositions of Jesus teach us today for understanding the mission of the Christian? • Hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta phải thực hiện những thái độ nào để hiểu sứ mạng của người Kitô hữu?
• Do you know how to trust on divine help when you experience conflicts, persecutions and trials? • Bạn có biết làm thế nào để tin tưởng vào sự trợ giúp thần linh khi gặp phải những xung đột, bách hại và thử thách không?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Give me back the joy of your salvation, sustain in me a generous spirit. Lord, open my lips, and my mouth will speak out your praise. (Ps 51,14.17) Xin ban lại cho con niềm vui vì được Ngài cứu độ, và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con; Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con, cho con cất tiếng ngợi khen Ngài. (Tv 51, 14.17)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên

CHÚA NHẬT II TN NĂM B
CHÚA NHẬT II TN NĂM B
Chiên Thiên Chúa
THỨ 7 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 6 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 5 TUẦN I TN NĂM B