LECTIO DIVINA THỨ 6 TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

LECTIO DIVINA THỨ 6 TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN

NGÀY 18-09-2020 : Lc 8, 1-3

 “With him there were certain women who provided for them out of their own resources “Có mấy phụ nữ đi với Người và họ đã lấy của cải mình mà giúp Người”
1) Opening prayer 2) Kinh khai mạc
Almighty God, our creator and guide, may we serve you with all our hearts and know your forgiveness in our lives. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Thiên Chúa Toàn năng, là Đấng Tạo hóa và Hướng dẫn chúng con. Xin ban ơn giúp chúng con phụng sự Chúa với trọn cả tâm hồn chúng con và nhận ra sự tha thứ của Chúa trong đời sống chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa và Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading : Luke 8,1-3 2) Tin Mừng : Lc 8, 1-3
Now it happened that Jesus made his way through towns and villages preaching and
proclaiming the good news of the kingdom of God.

With him went the Twelve, as well as certain women who had been cured of evil spirits and
ailments: Mary surnamed the Magdalene, from whom seven demons had gone out, Joanna the
wife of Herod’s steward Chuza, Susanna, and many others who provided for them out of their
own resources.

Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi với Người, cũng có cả mấy người phụ nữ đã được chữa khỏi tà thần và bệnh tật: là bà Maria cũng gọi là Mađalêna, người đã được trừ khỏi bảy quỷ ám, bà Gioanna vợ của Chusa, viên quản lý của Hêrôđê, bà Susanna và nhiều bà khác; những bà này đã lấy của cải mình mà giúp Người. Đó là lời Chúa.
3) Reflection 3) Suy ngắm
• In today’s Gospel we have the continuation of yesterday’s episode which spoke about the
surprising attitude of Jesus with regard to women, when he defends the woman, who was
known in the town as a sinner, against the criticism of the Pharisee. Now at the beginning of chapter 8, Luke describes Jesus who goes through the villages and towns of Galilee and the novelty is that he was not only accompanied by the disciples, but also by the women disciples.
• Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta tiếp tục trình thuật hôm qua nói về thái độ ngạc nhiên của Chúa Giêsu đối với phụ nữ, khi Ngài bênh vực người phụ nữ trong thành phố được biết là một tội nhân, chống lại sự chỉ trích của người Pharisêu. Bây giờ, bắt đầu chương 8, Thánh Luca mô tả Chúa Giêsu đi qua các làng mạc và thành phố Galilê và điều mới mẻ là không chỉ các môn đệ đi theo Ngài, nhưng còn có phụ nữ nữa.
• Luke 8, 1: The Twelve who follow Jesus. In one phrase alone, Luke describes the situation:
Jesus goes through towns and villages preaching and proclaiming the Good News of the Kingdom of God and the Twelve are with him. The expression “to follow Jesus” (cf. Mk 1, 18; 15, 41) indicates the condition of the disciple who follows the Master, twenty-four hours a day, trying to imitate his example and to participate in his destiny.
• Lc 8, 1 : Nhóm Mười Hai theo Chúa Giêsu. Trong một câu, Thánh Luca mô tả bối cảnh : Chúa Giêsu đi khắp các thành phố và làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa và Nhóm Mười Hai đi theo Ngài. Câu “đi theo Chúa Giêsu” (xem Mc 1, 18; 15, 41) cho biết tình trạng của người môn đệ là đi theo Thầy, hai mươi bốn giờ mỗi ngày, cố gắng noi gương Thầy và tham gia vào thân phận của Thầy.
• Luke 8, 2-3: The women follow Jesus. What surprises is that at the side of the men there are
also women “together with Jesus”. Luke places both the men and the women disciples at the
same level because all of them follow Jesus. Luke has also kept some of the names of some of these women disciples: Mary Magdalene, born in the town of Magdala. She had been cured, and delivered from seven demons; Joanna, the wife of Chuza, steward of Herod Antipa, who was Governor of Galilee; Suzanne and several others. It is said that they “served Jesus with their own goods”. Jesus allows a group of women “to follow” him (Lk 8, 2-3; 23, 49; Mk 15, 41). The Gospel of Mark when speaking about the women at the moment of Jesus’ death says: “There were some women who were observing at a distance and among them Mary of Magdala, Mary, the mother of James the younger and Joset, and Salome, who followed him and served him when he was still in Galilee, and many others who had gone up with him to Jerusalem (Mk 15, 40-41). Mark defines their attitude with three words: to follow, to serve, to go up to Jerusalem. The first Christians did not draw up a list of these women disciples who followed Jesus as they had done with the twelve disciples. But in the pages of the Gospel of Luke the name of seven of these women disciples are mentioned: Mary Magdalene, Jeanna, wife of Chuza, Suzanne (Lk 8, 3), Martha and Mary (Lk 10, 38), Mary, the mother of James (Lk 24, 10) and Anna, the prophetess (Lk 2, 36), who was eighty-four years old. Number eighty-four is seven times twelve: the perfect age! The later Ecclesiastical tradition does not value this fact about the discipleship of women with the same importance with which it values the following
of Jesus on the part of men. It is a sin!
• Lc 8, 2-3: Những người phụ nữ đi theo Chúa Giêsu. Điều ngạc nhiên là bên cạnh những người đàn ông cũng có các phụ nữ “cùng với Chúa Giêsu”. Thánh Luca đặt các môn đồ nam và nữ trên cùng một bình diện, vì tất cả đều đi theo Chúa Giêsu. Thánh Luca cũng đã lưu lại tên của một số phụ nữ này: Maria Mađalêna, sinh ra ở thành phố Mácđala. Cô ấy đã được chữa lành và cứu khỏi bảy con quỷ; Gioanna, vợ ông Chuza, quản lý của Hêrôđê Antipa, làm Thống đốc Galilê; Susanna và một số người khác nữa. Người ta nói rằng họ đã lấy của cải mình mà “phục vụ Chúa Giêsu”. Chúa Giêsu cho phép một nhóm phụ nữ “đi theo” Ngài (Lc 8, 2-3; 23, 49; Mc 15, 41). Tin Mừng Máccô, khi nói về những người phụ nữ vào lúc Chúa Giêsu chết, đã viết : “Có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong đó có bà Maria Mácđala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê Thứ và Giôxết, cùng bà Salômê. Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Đức Giêsu khi Người còn ở Galilê. Lại có nhiều bà khác đã cùng với Người lên Giêrusalem” (Mc 15, 40-41). Thánh Máccô xác định thái độ của họ với ba chư : đi theo, phục vụ và đi lên Giêrusalem. Các Kitô hữu đầu tiên đã không lập danh sách những người phụ nữ đã đi theo Chúa Giêsu như họ đã làm với mười hai môn đệ. Nhưng trong các trang Tin Mừng Luca, tên bảy phụ đệ nữ được nêu lên : Maria Mađalêna, Gioanna, vợ Chuza, Susanna (Lc 8, 3), Mátta và Maria (Lc 10, 38), Maria, mẹ của Giacôbê (Lc 24, 10) và Anna, nữ tiên tri (Lc 2, 36), thọ tám mươi tư tuổi. Con số tám mươi tư gấp bảy lần số mười hai : tuổi sung mãn! Truyền thống Giáo hội sau này không coi trọng vai trò môn đệ của phụ nữ như việc người đàn ông đi theo Chúa Giêsu. Thật đáng tiếc!
The Gospel of Luke has always been considered as the Gospel of women. In fact, Luke is the Evangelist who presents the largest number of episodes in which he underlines the relationship of Jesus with the women, and the novelty is not only in the presence of the women around Jesus, but also and, above all, in the attitude of Jesus in relation to them. Jesus touches them and allows them to touch him without fear of being contaminated (Lk 7, 39; 8, 44-45.54). This was different from the teachers of that time, Jesus accepts women who follow him and who are his disciples (Lk 8, 2-3; 10, 39). The liberating force of God, which acts in Jesus, allows women to raise and to assume their dignity (Lk 13, 13). Jesus is sensitive to the suffering of the widow
and is in solidarity with her sorrow (Lk 7, 13). The work of the woman who prepares the meal
is considered by Jesus like a sign of the Kingdom (Lk 13, 20-21). The insistent widow who struggles for her rights is considered the model of prayer (Lk 18, 1-8), and the poor widow who shares the little that she has with others is the model of dedication and donation (Lk 21, 1-4). At a time when the witness of women is not accepted as something valid, Jesus accepts women and considers them witnesses of his death (Lk 23, 49), of his burial (Lk 22, 55-56) and of his resurrection (Lk 24, 1-11. 22-24).
Tin Mừng Luca luôn được coi là Tin Mừng của phụ nữ. Thực vậy, Thánh Luca là Tác giả Tin Mừng tường thuật nhiều trình thuật nhấn mạnh đến tương quan của của Chúa Giêsu với phụ nữ, và sự mới mẻ không chỉ là sự hiện diện của phụ nữ xung quanh Chúa Giêsu, nhưng còn và trên hết, là thái độ của Chúa Giêsu trong tương quan với họ. Chúa Giêsu chạm đến họ và cho phép họ chạm đến Ngài mà không sợ bị vấy bẩn (Lc 7, 39; 8, 44-45.54). Điều này khác với các thầy dạy thời đó, Chúa Giêsu chấp nhận cho các phụ nữ đi theo Ngài và là môn đệ của Ngài (Lc 8, 2-3; 10, 39). Sức mạnh giải thoát của Thiên Chúa, hoạt động nơi Chúa Giêsu, cho phép phụ nữ đứng dậy và lấy lại phẩm giá của mình (Lc 13, 13). Chúa Giêsu cảm thông với nỗi đau khổ của bà góa và liên đới với nỗi sầu khổ của bà (Lc 7, 13). Việc của người phụ nữ chuẩn bị bữa ăn được Chúa Giêsu coi như dấu chỉ Nước Trời (Lc 13, 20-21). Bà góa khăng khăng đấu tranh cho quyền lợi của mình được coi là mẫu gương của việc cầu nguyện (Lc 18, 1-8), và bà góa nghèo chia sẻ những gì mình có với người khác là mẫu gương của sự dâng hiến và trao ban (Lc 21, 1-4) ). Vào thời điểm việc làm chứng của phụ nữ không được chấp nhận là có giá trị, Chúa Giêsu lại chấp nhận phụ nữ và coi họ là nhân chứng về cái chết của Ngài (Lc 23, 49), về việc chôn cất Ngài (Lc 22, 55-56) và về sự phục sinh của Ngài (Lc 24 , 1-11. 22-24).
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
47.  The educative community and lay people associated with our work

We bring about in our works the educative and pastoral community which involves young people and adults, parents and educators, in a family atmosphere, so that it can become a living experience of Church and a revelation of God’s plan for us.

In this community lay people associated with our work make a contribution all their own, because of their experience and pattern of life.

We welcome and encourage their collaboration, and we give them the opportunity to get a deeper knowledge of the Salesian spirit and the practice of the preventive system.

We foster the spiritual growth of each of them, and to those who may be so inclined we suggest a closer sharing of our missin in the Salesian Family.

47.  Cộng đoàn giáo dục và những người đời tham gia vào công việc chúng ta

Trong các công cuộc của mình, chúng ta thực hiện cộng đoàn giáo dục và mục vụ bao gồm cả ngươì trẻ lẫn người lớn, cha mẹ và các nhà giáo dục, trong bầu khí gia đình, hầu có thể trở thành kinh nghiệm Hội Thánh, biểu lộ kế hoạch của Thiên Chúa.

Trong cộng đoàn này, những người đời tham gia vào công việc chúng ta, cống hiến phần đóng góp độc đáo mà chỉ họ có, dựa vào kinh nghiệm và mẫu sống của họ.

Chúng ta đón nhận và khơi dậy sự cộng tác của họ, giúp họ có điều kiện hiểu biết và đào sâu tinh thần Salêdiêng cũng như việc thực hành Hệ thống Giáo dục Dự phòng.

Chúng ta cổ xúy sự tăng trưởng thiêng liêng của mỗi người và với những ai được gọi, chúng ta kêu mời họ tham gia cách chặt chẽ hơn vào sứ mệnh chúng ta trong Gia đình Salêdiêng.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• How is woman considered in your community, in your country, in your Church? • Phụ nữ được coi như thế nào trong cộng đoàn của bạn, ở đất nước của bạn, trong Giáo Hội của bạn?
• Compare the attitude of our Church with the attitude of Jesus. • So sánh thái độ của Giáo Hội chúng ta với thái độ của Chúa Giêsu.
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
God, examine me and know my heart, test me and know my concerns. Make sure that I am not on my way to ruin, and guide me on the road of eternity. (Ps 139, 23-24) Lạy Chúa, xin dò xét để biết rõ lòng con, xin thử con cho biết những điều con cảm nghĩ.         Xin Ngài xem con có lạc vào đường gian ác thì dẫn con theo chính lộ ngàn đời. (Tv 139, 23-24)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên