LECTIO DIVINA THỨ BA TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN

LECTIO DIVINA THỨ BA TUẦN 20 THƯỜNG NIÊN : Mt 19, 23-30

NGÀY 20-08-2019

“It is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for someone rich to enter the kingdom of Heaven” “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
God our Father, may we love you in all things and above all things and reach the joy you have prepared for us beyond all our imagining. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con. Xin ban ơn giúp chúng con yêu mến Chúa nơi mọi sự và trên hết mọi loài, và đạt tới niềm vui Chúa đã chuẩn bị cho chúng con, vượt quá mọi sự tưởng tượng của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa và Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa, đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading – Matthew 19,23-30 2) Bài Tin Mừng : Mt 19, 23-30
Jesus said to his disciples, ‘In truth I tell you, it is hard for someone rich to enter the kingdom of Heaven. Yes, I tell you again, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for someone rich to enter the kingdom of Heaven.’ When the disciples heard this they were astonished. ‘Who can be saved, then?’ they said. Jesus gazed at them. ‘By human resources’, he told them, ‘this is impossible; for God everything is possible.’ Then Peter answered and said, ‘Look, we have left everything and followed you. What are we to have, then?’ Jesus said to them, ‘In truth I tell you, when everything is made new again and the Son of man is seated on his throne of glory, you yourselves will sit on twelve thrones to judge the twelve tribes of Israel. And everyone who has left houses, brothers, sisters, father, mother, children or land for the sake of my name will receive a hundred times as much, and also inherit eternal life. ‘Many who are first will be last, and the last, first.’ Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?” Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”. Đó là lời Chúa.
3) Reflection 3) Suy ngắm
• The Gospel today is the immediate continuation of yesterday’s Gospel. It gives the commentary of Jesus regarding the negative reaction of the young rich man. * Tin Mừng hôm nay tiếp tục bài Tin Mừng hôm qua. Nó cống hiến bài cắt nghĩa của Chúa Giêsu về phản ứng tiêu cực của người thanh niên giàu có.
• Matthew 19, 23-24: The camel and the eye of the needle. After the young man left, Jesus comments his decision and says: “In truth I tell you, it is hard for someone rich to enter the kingdom of Heaven. Yes, I tell you again, it is easier for a camel to pass through the eye of a needle than for someone rich to enter the kingdom of Heaven”. Two observations concerning this affirmation of Jesus: a) the proverb of the camel and of the eye of the needle was used to say that something was impossible and unthinkable, humanly speaking. b) The expression “that someone rich enters the kingdom of Heaven”, is a question, in the first place, not of entrance into Heaven after death, but of entering into the community around Jesus. And even now this is true. It is very difficult for the rich to enter and to feel at home in the communities which try to live the Gospel according to the demands of Jesus and which try to be open to the poor, the migrants and to those excluded by society. * Mt 19, 23-24 : Con lạc đà và lỗ kim. Sau khi người trẻ bỏ đi, Chúa Giêsu cắt nghĩa quyết định của anh ta và nói : “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Hai nhận xét liên quan tới xác quyết của Chúa   Giêsu : a) câu ngạn ngữ về lạc đà và lỗ kim được dùng để ám chỉ điều, trên phương diện nhân loại, không có thể và không nghĩ tới được. b) Câu nói “người giàu có vào Nước Trời”, trước hết, không phải là câu hỏi về việc lên Thiên đàng sau khi chết, nhưng là gia nhập vào cộng đoàn xung quanh Chúa Giêsu. Ngày nay vấn đề này vẫn còn đúng. Người giàu có cảm thấy khó gia nhập các cộng đoàn cố gắng sống Tin Mừng theo như Chúa Giêsu yêu cầu và cố gắng rộng mở cho người nghèo, di dân và những người bị xã hội khai trừ.
• Matthew 19, 25-26: The fear of the disciples. The young man had observed the commandments, but without understanding the reason for the observance. Something similar was happening with the disciples. When Jesus called them, they did exactly the same thing which Jesus had asked the young man: they left everything and followed Jesus (Mt 4, 20.22). But they were astonished at this affirmation of Jesus concerning the impossibility for someone rich to enter the Kingdom of God. This was a sign that they had not understood well the response which Jesus had given to the young rich man: “Go, sell all you possess, give it to the poor and then come and follow me!” Because if they had understood, they would not have remained so surprised by the requests of Jesus. When wealth or the desire for riches occupies the heart and the look, the person does not succeed to understand the sense of life and of the Gospel. God alone can help! “This is impossible for man, but for God all is possible!”” * Mt 19, 25-26 : Nỗi sợ hãi của các môn đệ. Người thanh niên đã tuân giữ các giới răn, nhưng không hiểu lý do của việc tuân giữ. Điều tương tự cũng xảy ra nơi các môn đệ. Khi Chúa Giêsu kêu gọi họ, họ cũng làm điều Chúa Giêsu yêu cầu người thanh niên : bỏ mọi sự và đi theo Chúa Giêsu (Mt 4, 20.22). Nhưng họ ngạc nhiên về khẳng định của Chúa Giêsu liên quan đến việc người giàu không có thể vào Nước Trời. Đây là dấu chỉ họ không hiểu rõ câu trả lời của Chúa Giêsu cho người thanh niên giàu có : “Hãy đi và bán tất cả những gì anh có, biếu cho người nghèo và đến theo Tôi!” Vì nếu họ đã hiểu, thì họ đã không ngạc nhiên về những yêu cầu của Chúa Giêsu. Khi sự giàu có và lòng ham muốn của cải xâm chiếm cõi lòng và tầm nhìn, thì người đó không có thể hiểu ý nghĩa của đời sống và Tin Mừng. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể giúp! “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được!”
• Matthew 19, 27: The question of Peter. The background of the misunderstanding of the disciples appears in the question asked by Peter: “Look, we have left everything and have followed you. What are we to have then?” In spite of the beautiful generosity of abandoning everything, they still have the old mentality. They have abandoned everything in order to get something in exchange. They still had not understood well the sense of service and of gratuity. * Mt 19, 27 : Câu hỏi của Thánh Phêrô. Bối cảnh cho sự hiểu lầm của các môn đệ xuất hiện trong câu hỏi của Thánh Phêrô : “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Thay vì sự tốt đẹp của việc từ bỏ mọi sự, họ vẫn có não trạng cũ. Họ đã bỏ mọi sự để được cái gì khác. Họ chưa hiểu rõ ý nghĩa của phục vụ và vô vi lợi.
• Matthew 19, 28-30: The response of Jesus. “In truth I tell you, when everything is made new again and the Son of Man is seated on his throne of glory you yourselves will sit on twelve thrones to judge the twelve tribes of Israel. And everyone who has left houses, brothers, sisters, father, mother, children or land for the sake of my name will receive a hundred times as much and also inherit eternal life. Many, who are first, will be last, and the last, first”. In this response, Jesus describes the new world, the foundation of which had been placed by his work and that of the disciples. Jesus stresses three important points: (a) The disciples will sit on twelve thrones next to Jesus to judge the twelve tribes of Israel (cfr. Rev 4, 4). (b) In exchange they will receive many things which they had abandoned: houses, brothers, sisters, mother, children, land and will inherit eternal life. (c) The future world will be the reverse of the present world. There, the last ones will be the first ones and the first ones will be the last ones. The community around Jesus is the seed and the manifestation of this new world. Up until now the small community of the poor continues to be the seed and manifestation of the Kingdom. * Mt 19, 28-30 : Câu trả lời của Chúa Giêsu : “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel. Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”. Trong câu trả lời này, Chúa Giêsu mổ tả thế giới mới và việc làm của Ngài cũng như của các môn đệ đặt nền cho thế giới đó. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến ba điểm quan trọng : (a) Các môn đệ sẽ ngồi trên 12 tòa bên cạnh Chúa Giêsu để xét xử 12 chi tộc Israel (xem Kh 4, 4). (b) Đổi lại, họ sẽ nhận những điều họ đã bỏ : nhà cửa, anh chị em, mẹ, con cái, đất đai và sẽ thừa hưởng đời sống vĩnh cửu. (c) Thế giới tương lai sẽ đảo ngược thế giới hiện tại. Ở đó, người sau hết sẽ trở nên người thứ nhất và người thứ nhất sẽ trở thành người sau hết. Cộng đoàn xung quanh Chúa Giêsu là hạt mầm tỏ lộ thế giới mới này. Cho đến bây giờ cộng đoàn những người nghèo phải tiếp tục là hạt mầm tỏ lộ Nước Trời.
• Every time that in the history of the people of the Bible a new movement arises to renew the Covenant, it begins by re-establishing the rights of the poor, of the excluded. Without that, the Covenant will not be reconstructed. This is the sense and the reason for the insertion and the mission of the community of Jesus, in the midst of the poor. It draws from the roots and it inaugurates the New Covenant. * Mỗi thời đại trong lịch sử dân Kinh Thánh, một phong trào mới trỗi dậy để canh tân Giao Ước, đều bắt đầu với việc tái lập quyền lợi của người nghèo, người bị khai trừ. Nếu không có điều đó, thì Giao Ước sẽ không được tái lập. Đây là ý nghĩa và lý do cho sự hội nhập và sứ mạng của cộng đoàn Chúa Giêsu, ở giữa người nghèo. Nó xuất phát từ cội rễ và khai mạc Giao Ước Mới.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
72.  Gospel significance of our poverty

We are aware of the generosity of our Lord Jesus Christ:  though he was rich he made himself poor so that through his poverty we might become rich.

We are called to a life cclosely modelled on the Gospel.  We choose to follow “the Saviour who was born in poverty, lived deprived of everything and died stripped on the cross”.

Like the apostles at our Lord’s invitation we free ourselves from concern and worry about earthly goods and, trusting in the providence of the Father, we dedicate ourselves to the service of the Gospel.

72. Ý nghĩa Phúc âm của sự nghèo khó chúng ta

Chúng ta nhận biết lòng đại độ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta: từ phận giàu có, Ngài đã nên nghèo khó, ngõ hầu chúng ta được nên giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài.

Được gọi sống theo sát Tin Mừng, chúng ta chọn theo “Chúa Cứu Thế, Đấng đã sinh ra trong nghèo khó, sống thiếu thốn mọi sự và chết trần truồng trên thập giá”.

Như các tông đồ trước lời mời gọi của Chúa, chúng ta giải thoát mình khỏi nỗi bận tâm và lo lắng về của cải trần gian, và nhờ tín thác vào sự Quan phòng của Cha, chúng ta hiến thân phục vụ Tin Mừng.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• To abandon houses, brothers, sisters, father, mother, children, fields, for the sake of Jesus: how does this take place in your life? What have you already received in exchange? * Bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, con cái và vườn tược, vì Chúa Giêsu : điều này xảy ra thế nào trong cuộc đời của bạn? Bạ đã nhận được gì để đổi lại?
• Today, the majority of poor countries is not of a Christian religion, while the majority of the rich countries are. How can the saying be applied today that it is easier for a camel to pass through the eye of a needle? * Ngày nay phần đa các nước nghèo không thuộc Kitô giáo, trong khi đó phần đa các nước giàu là những nước Kitô giáo. Ngày nay câu nói con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn được áp dụng như thế nào?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Even were I to walk in a ravine as dark as death I should fear no danger, for you Lord, are at my side. Your staff and your crook are there to soothe me. (Ps 23,4) Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. (Tv 23, 4)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên