LECTIO DIVINA THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA CHAY

LECTIO DIVINA THỨ NĂM TUẦN 4 MÙA CHAY

NGÀY 26-03-2020 : Ga 5, 31-47

“You have placed your
hopes on Moses. Moses will be the one who accuses you.
“Có người tố cáo các ngươi, đó là Môsê, người mà các
ngươi vẫn tin tưởng
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Lord our God, we
know, perhaps more in theory than in practice, that you are with us, that you
are our God and we your people.Forgive us, Lord, when we fashion our own gods
made in our own image – honour, power, prestige, things to which we are
attached and enslaved. Remind us again and again that you are our loyal God,
who made us in your own indelible image and who shows us your perfect
likeness in Jesus Christ, your Son and our Lord.
Lạy Chúa, là Thiên Chúa của chúng con, chúng con có lẽ biết, Về
lý thuyết nhiều hơn là trong thực hành, Rằng Chúa đang ở cùng chúng con, Rằng
Chúa là Thiên Chúa của chúng con và chúng con là dân của Chúa. Lạy Chúa, xin
tha thứ cho chúng con, những khi chúng con rập khuôn các thần thánh của riêng
chúng con được dựng nên theo chính hình ảnh của chúng con –danh vọng, quyền
lực, thanh thế, những điều mà chúng con gắn bó và làm nô lệ. Xin Chúa hãy
nhắc nhở chúng con nhiều lần Rằng Chúa là Thiên Chúa trung tín của chúng con,
Đấng đã tạo dựng chúng con theo hình ảnh không thể xóa nhòa của Chúa Và là
Đấng cho chúng con thấy chân dung hoàn hảo của Chúa Trong Đức Giêsu Kitô, Con
Chúa và là Chúa chúng con.   
2) Gospel Reading :
John 5, 31-47
2) Tin Mừng : Ga 5,
31-47
Jesus said to the
Jews: “Were I to testify on my own behalf, my testimony would not be
true; but there is another witness who speaks on my behalf, and I know that
his testimony is true.
You sent messengers
to John, and he gave his testimony to the truth- not that I depend on human
testimony; no, it is for your salvation that I mention it. John was a lamp
lit and shining and for a time you were content to enjoy the light that he
gave.
But my testimony is
greater than John’s: the deeds my Father has given me to perform, these same
deeds of mine testify that the Father has sent me. Besides, the Father who
sent me bears witness to me himself. You have never heard his voice, you have
never seen his shape, and his word finds no home in you because you do not believe
in the one whom he has sent.
You pore over the
scriptures, believing that in them you can find eternal life; it is these
scriptures that testify to me, and yet you refuse to come to me to receive
life! Human glory means nothing to me. Besides, I know you too well: you have
no love of God in you. I have come in the name of my Father and you refuse to
accept me; if someone else should come in his own name you would accept him.
How can you believe, since you look to each other for glory and are not concerned
with the glory that comes from the one God?
Do not imagine that I
am going to accuse you before the Father: you have placed your hopes on
Moses, and Moses will be the one who accuses you. If you really believed him
you would believe me too, since it was about me that he was writing; but if
you will not believe what he wrote, how can you believe what I say?
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân Do Thái rằng:  “Nếu chính Ta
làm chứng về Mình, thì chứng của Ta sẽ không xác thực.  Có một Đấng khác
làm chứng về Ta, và Ta biết chứng Người làm về Ta thì xác thực. 
Các ngươi đã sai người đi hỏi Gioan, và Gioan đã làm chứng cho
sự thật.  Phần Ta, Ta không cần chứng của loài người, nhưng Ta nói những
điều này để các ngươi được cứu thoát.  Gioan là cây đèn cháy sáng. 
Các ngươi cũng muốn vui hưởng ánh sáng đó một thời gian. 
Nhưng Ta có một bằng chứng hơn chứng của Gioan:  vì công
việc Chúa Cha đã giao cho Ta hoàn thành, là chính công việc Ta đang
làm.  Các việc đó làm chứng về Ta rằng Chúa Cha đã sai Ta.  Và Chúa
Cha, Đấng đã sai Ta, chính Người cũng làm chứng về Ta.  Nhưng chưa bao
giờ các ngươi được nghe tiếng Người, chưa bao giờ nhìn thấy mặt Người, và lời
Người, các ngươi cũng chẳng giữ lại được, vì các ngươi không tin Đấng Người
đã sai đến. 
Các ngươi tra cứu Sách Thánh, vì tưởng rằng trong đó các ngươi
sẽ tìm thấy sự sống muôn đời; chính Sách Thánh lại làm chứng về Ta, vậy mà
các ngươi vẫn không chịu đến với Ta để được sống!  Ta không tìm vinh
quang nơi loài người.  Nhưng Ta biết các ngươi không có lòng yêu mến Thiên
Chúa.  Ta đến nhân danh Chúa Cha, nhưng các ngươi không chịu đón
nhận.  Nếu có một người nào khác nhân danh mình mà đến, các ngươi sẽ đón
nhận nó.  Các ngươi là những người nhận vinh quang lẫn nhau mà không tìm
vinh quang do một Thiên Chúa, thì làm sao các ngươi có thể tin được? 
Các ngươi đừng
tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Chúa Cha.  Kẻ tố cáo các ngươi là
Môisen, tức là người mà các ngươi vẫn tin tưởng.  Vì nếu các ngươi tin
Môisen, thì có lẽ các ngươi cũng đã tin Ta, bởi vì chính Môisen đã viết về
Ta.  Nhưng mà nếu các ngươi không tin điều Môisen đã viết, thì làm sao
các ngươi tin lời Ta được?”
3) Reflection 3) Suy ngắm
• John, interpreter
of Jesus. John is a good interpreter of the words of Jesus. A good
interpreter has to have a two-fold fidelity. Fidelity to the words of the one
who speaks, and fidelity to the language of the one who listens. In John’s
Gospel, the words of Jesus are not transmitted materially, literally; rather
they are translated and transferred to the language of the people of the
Christian communities of the first century in Asia Minor. For this reason,
the reflections of the Gospel of John are not always easy to understand.
Because in them are mixed the words of God and the words of the Evangelist
himself who mirrors the language of faith of the communities of Asia Minor.
The scholarly or scientific study of Jesus is not sufficient for this. It is
also necessary that we have the lived experience of faith in the community.
Today’s Gospel is a typical example of the spiritual and mystical depth of
the Gospel of the Beloved Disciple.
  Tác giả Gioan,
thông dịch viên của Chúa Giêsu.  Gioan là một người thông dịch giỏi về
những lời của Chúa Giêsu.  Một người thông dịch giỏi phải có tính trung
thực gấp đôi.  Trung thực với những lời của người nói, và trung thực với
ngôn ngữ của người nghe.  Trong sách Tin Mừng của Gioan, Lời của Chúa
Giêsu không nên được truyền tải một cách vật chất, theo nghĩa đen; mà Lời đó
phải được phiên dịch và đổi sang ngôn ngữ người dân của các cộng đoàn Kitô
hữu vào thế kỷ thứ nhất tại Tiểu Á.  Vì lý do này, các bài suy niệm về
Tin Mừng theo thánh Gioan thì không phải lúc nào cũng dễ hiểu.  Bởi vì
trong đó được trộn lẫn Lời của Chúa và lời của Thánh Sử, là người phản chiếu
ngôn ngữ đức tin của các cộng đoàn tại Tiểu Á.  Khoa học nghiên cứu hay
khoa học kỹ thuật về Chúa Giêsu thì chưa đủ thẩm quyền cho việc này. 
Cũng cần thiết cho chúng ta có được kinh nghiệm sống về đức tin trong cộng
đoàn.  Bài Tin Mừng hôm nay là một ví dụ điển hình của chiều sâu tâm
linh và thần bí của Tin Mừng của người Môn Đệ Chúa Yêu.
• Reciprocal
enlightenment between life and faith. Here it is well to repeat what John
Cassian says regarding the discovery of the full and profound sense of the
Psalms: “Instructed by that which we ourselves feel, let us not consider the
text as something which we have only heard, but rather like something which
we have experienced and which we touch with our hands; not like a strange and
unheard of story, but rather like something that we bring out to light from
the deepest part of our heart, as if these were sentiments which form part of
our being. Let us repeat them; it is not the reading (the study) what makes
us penetrate into the sense or meaning of the words, but rather our own
experience which has previously been acquired in the life of every day”.
(Collationes X, 11). Life enlightens the text, the text enlightens life. If,
at times, the text says nothing, it is not because of lack of study or
because of lack of prayer, but simply because of lack of depth in one’s own
life.
  Sự soi sáng đối
ứng giữa đời sống và đức tin.  Tại đây tưởng cũng nên lặp lại những gì
thánh Gioan Cassian nói về việc khám phá ra ý nghĩa đầy đủ và sâu sắc của các
bài Thánh Vịnh:  “Được hướng dẫn bởi những gì chúng ta cảm thấy, chúng ta
không xem xét văn bản như là điều gì đó mà chúng ta chỉ nghe, mà như là điều
gì đó chúng ta đã trải qua và chúng ta đã chạm tận tay; chúng ta không xem
văn bản giống như một câu chuyện xa lạ và chưa bao giờ nghe, mà như là điều
gì đó chúng ta đem ra ánh sáng từ phần sâu thẳm nhất của trái tim chúng ta,
như thể đây là những tình cảm tạo từ chính con người của chúng ta. 
Chúng ta hãy lặp lại chúng; đó không phải là đọc (nghiên cứu) những gì giúp
cho chúng ta thẩm thấu vào trong ý thức hay ý nghĩa của các chữ, mà là kinh
nghiệm riêng của chúng ta đã có trước, thu thập từ cuộc sống mỗi ngày” (tác
phẩm Collationes X:11).  Đời sống soi sáng văn bản, văn bản soi sáng đời
sống.  Nếu có những lúc, văn bản không nói gì, đó không phải là vì thiếu
học hỏi hoặc vì thiếu cầu nguyện, mà chỉ vì thiếu chiều sâu trong cuộc sống
của chính mình.    
• John 31-32: The
value of the witness of Jesus. The witness of Jesus is true because he does
not promote or exalt himself. “There is another witness who speaks on my
behalf”, that is the Father. And his witness is true and deserves to be
believed.
  Ga
5:31-32:  Giá trị của lời chứng của Chúa Giêsu.  Lời
chứng của Chúa Giêsu là sự thật bởi vì Người không quảng bá hoặc đề cao mình.“Có
một Đấng khác làm chứng về Ta”, đó là Chúa Cha.  Và lời chứng của Chúa
thì xác thực và xứng đáng được tin tưởng.    
• John 5, 33-36: The
value of the witness of John the Baptist and of the works of Jesus. John the
Baptist also gave witness of Jesus and presents him to the people as the one
sent by God who has to come to this world (cf. Jn 1, 29.33-34; 3, 28-34). For
this reason, even if the witness of John the Baptist is very important, Jesus
does not depend on him. He has a witness in his favour who is greater than
the witness of John, and that is, the works which the Father carries out
through him (Jn 14, 10-11).
  Ga 5:33-36:
 Giá trị lời chứng của Gioan Tẩy Giả và các việc làm của Chúa
Giêsu. 
 Gioan Tẩy Giả cũng đã làm chứng về Chúa Giêsu và giới
thiệu Chúa đến mọi người như Đấng được Thiên Chúa sai đến thế gian này (xem
Ga 1:29, 33-34; 3:28-34).  Vì lý do này, ngay cả khi lời chứng của Gioan
Tẩy Giả rất quan trọng, Chúa Giêsu cũng không dựa vào ông.  Chúa có một
bằng chứng hơn chứng của Gioan, đó là, các công việc mà Chúa Cha thực hiện
qua Người (Ga 14:10-11).
• John 5, 37-38: The
Father bears witness of Jesus. Previously, Jesus had said: “Whoever is from
God listens to the words of God” (Jn 8, 47). The Jews who accused Jesus did
not have a mind open to God. And for this reason, they do not succeed to
perceive the witness of the Father which reaches them through Jesus.
  Ga 5:37-38:
 Chúa Cha làm chứng về Chúa Giêsu.  Trước đây,
Chúa Giêsu đã nói rằng:  “Ai thuộc về Thiên Chúa, thì nghe lời Thiên
Chúa nói” (Ga 8:47).  Những người Do Thái cáo buộc Chúa Giêsu thì đã
không chịu mở lòng ra với Thiên Chúa.  Và vì vậy, họ không thể cảm nhận
được lời chứng của Chúa Cha nói với họ qua Chúa Giêsu.  
• John 5, 39-41:
Scripture itself gives testimony of Jesus. The Jews say that they have faith
in the Scriptures, but in reality, they do not understand Scripture, because
the Scripture speaks of Jesus (cf. Jn 5, 46; 12, 16.41; 20, 9).
  Ga 5:39-41:
 Sách Thánh làm chứng cho Chúa Giêsu.  Người Do Thái
nói rằng họ tin vào Sách Thánh, nhưng trong thực tế, họ không hiểu Kinh Thánh,
vì Kinh Thánh nói về Chúa Giêsu (xem Ga 5:46; 12:16,41; 20:9)
   
• John 5, 42-47: The
Father does not judge but entrusts his judgment to the Son. The Jews say that
they are faithful to the Scripture of Moses and, because of this, they
condemn Jesus. In reality, Moses and the Scripture speak about Jesus and ask
to believe in him.
  Ga
5:42-47:  Chúa Cha không xét xử nhưng trao phó việc xét xử cho
Chúa Con
.  Người Do Thái nói rằng họ tin vào Sách Môisen, và vì lý
do này, họ kết án Chúa Giêsu.  Trong thực tế, Môisen và Kinh Thánh viết
về Chúa Giêsu và đòi hỏi người ta tin vào Người.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật
Salêdiêng
63.  Witness of the world to come
The offering of his own freedom through
obedience, the spirit of evangelical poverty and the love which becomes a
gift in chastity, make the Salesian a sign of the power of the resurrection.
The evangelical counsels, fashioning his
heart entirely for the Kingdom, help him to discern and welcome God’s action
in history;  in the simplicity and hard
work of dally life they transofrm him into an educator who proclaims to the
young “new heavens and a new earth”1, awakening in them hope and
the dedication and joy to which it gives rise.
63. Chứng tá về thế giới tương lai
Việc dâng hiến sự tự do của mình trong vâng
phục, tinh thần nghèo khó Tin Mừng và tình yêu được dâng hiến trong thanh khiết
biến người Salêdiêng nên dấu biểu lộ sức mạnh của sự sống lại.
Trong khi uốn nắn con
tim họ nên hoàn toàn cho Nước Trời, các Lời Khuyên Phúc Âm giúp người Salêdiêng
biện phân và đón nhận hành động của Thiên Chúa trong lịch sử; trong sự giản dị
và lao nhọc của cuộc sống hằng ngày, các lời khuyên ấy biến đổi người
Salêdiêng thành nhà giáo dục loan báo “trời mới đất mới” cho thanh
thiếu niên, thức tỉnh nơi các em những nỗ lực dấn thân và niềm vui của đức cậy.
5) Personal questions
5) Câu hỏi cá nhân
• Life enlightens the
text and the text enlightens life. Have you experienced this some times?
  Đời sống soi
sáng văn bản và văn bản soi sáng đời sống.  Bạn đã có kinh nghiệm này
lần nào chưa?
• Try to deepen the
value of the testimony of Jesus.
–  Bạn
hãy cố gắng làm sâu sắc thêm giá trị lời chứng của Chúa Giêsu.
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Yahweh, your kingship
is a kingship for ever, your reign lasts from age to age. Yahweh is
trustworthy in all his words, and upright in all his deeds. Yahweh supports
all who stumble, lifts up those who are bowed down. (Ps 145,13-14)
Triều đại Ngài:  thiên niên vĩnh cửu, Vương quyền Ngài vạn
đại trường tồn. Triều đại Ngài:  thiên niên vĩnh cửu, Vương quyền Ngài
vạn đại trường tồn. Chúa thành tín trong mọi lời Chúa phán,Đầy yêu thương
trong mọi việc Người làm. Ai quỵ ngã, CHÚA đều nâng dậy, Kẻ bị đè nén, Người
cho đứng thẳng lên. (Tv 145:13-14)

Về Tác Giả và
Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos
Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo
Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri,
O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm.
Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô
Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

GB. Thêm, SDB bổ sung
phần Salêdiêng.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI