LECTIO DIVINA THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH

LECTIO DIVINA THỨ SÁU TUẦN 2 PHỤC SINH

NGÀY 24-04-2020 : Ga 6, 1-15

“He distributed them to those who were reclining “Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, ai muốn bao nhiêu tuỳ thích”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Lord our God, your Son Jesus fed those who followed Him in the desert and they received as much as they wanted. May we know and be convinced that He can fill our own emptiness not just with gifts that fill our need of the moment but with Himself, and may we accept Him eagerly, for He is our Lord forever. Amen. Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Đức Giêsu, Con của Chúa, đã ban của ăn Cho những kẻ đi theo người vào trong sa mạc Và họ đã lãnh nhận no thỏa. Nguyện xin cho chúng con có thể nhận biết và tin tưởng rằng Người có thể lấp đầy sự trống rỗng của chúng con Không chỉ với những quà tặng đáp ứng nhu cầu tạm thời của chúng con mà với chính bản thân Người, Và nguyện xin cho chúng con đón nhận Người cách sốt sắng Vì Người là Chúa của chúng con muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading – John 6:1-15 2) Tin Mừng : Ga 6, 1-15
Jesus went across the Sea of Galilee. A large crowd followed him, because they saw the signs he was performing on the sick. Jesus went up on the mountain, and there he sat down with his disciples. The Jewish feast of Passover was near. When Jesus raised his
eyes and saw that a large crowd was coming to him, he said to Philip, “Where can we buy enough food for them to eat?” He said this to test him, because he himself knew what he was going to do. Philip answered him, “Two hundred days’ wages worth of food would not be enough for each of them to have a little.”
One of his disciples, Andrew, the brother of Simon Peter, said to him, “There is a boy here who has five barley loaves and two fish; but what good are these for so many?” Jesus said, “Have the people recline.” Now there was a great deal of grass in that place. So the men reclined, about five thousand in number. Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were reclining, and also as much of the fish as they wanted. When they had had their fill, he said to his disciples, “Gather the fragments left over, so that nothing will be wasted.” So they collected them, and filled twelve wicker baskets with fragments from the five barley loaves that had been more than they could eat. When the people saw the sign he had done, they said, “This is truly the Prophet, the one who is to come into the world.” Since Jesus knew that they were going to come and carry him off
to make him king, he withdrew again to the mountain alone.
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria.  Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật.  Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 

Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái đã gần tới.  Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người.  Người hỏi Philípphê:  “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?”  Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm.  Philípphê thưa:  “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút”.  Một trong những môn đệ là Anrê, em ông Simon Phêrô, thưa cùng Người rằng:  “Ở đây có một bé trai có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng bấy nhiêu thì thấm vào đâu cho từng ấy người.”  Chúa Giêsu nói:  “Cứ bảo người ta ngồi xuống.”  Nơi đó có nhiều cỏ, người ta ngồi xuống, số đàn ông độ năm ngàn. 

Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tùy thích.  Khi họ đã no nê, Người bảo các môn đệ:  “Hãy thu lấy những miếng còn lại, kẻo phí đi.”  Họ thu lại mười hai thúng đầy bánh vụn do năm chiếc bánh lúa mạch người ta đã ăn mà còn dư.

Thấy phép lạ Chúa Giêsu đã làm, người ta đều nói rằng:  “Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian.”  Vì Chúa Giêsu biết rằng người ta sẽ đến bắt Người để tôn làm vua, nên Người lại trốn lên núi một mình. Đó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy Ngắm
• The reading of John today places before us two signs or miracles: the multiplication of the loaves (Jn 6:1-15) and walking on the water (Jn 6:16-21). Then the long discourse on the bread of life is mentioned (Jn 6:22-71). John places this fact close to the feast of the Passover (Jn 6:4). The central issue is the confrontation between the old Passover of the Exodus and the new Passover which takes place in Jesus. The discourse on the bread of life will explain the new Passover which takes place in Jesus.    Phần đầu chương sáu của sách Tin Mừng Gioan cho ngày hôm nay đặt trước chúng ta hai dấu lạ hoặc phép lạ: việc hóa bánh ra nhiều (Ga 6:1-15) và việc đi trên mặt nước (Ga 6:16-21).  Tiếp đến là cuộc đối thoại dài về Bánh Sự Sống (Ga 6:22-71).  Ông Gioan đã đặt sự kiện này gần với ngày lễ Vượt Qua (Ga 6:4).  Tâm điểm của sự kiện là sự đối đầu giữa Lễ Vượt Qua cũ và Lễ Vượt Qua mới xảy ra trong Chúa Giêsu.  Cuộc đối thoại về bánh sự sống sẽ làm sáng tỏ về Lễ Vượt Qua mới xảy ra trong Chúa Giêsu.
• John 6:1-4: The situation. In the ancient Passover, the multitude crossed the Red Sea. In the new Passover, Jesus crosses the Sea of Galilee. A great crowd follows Moses. A great crowd follows Jesus in this new exodus. In the first exodus, Moses goes up to the mountain. Jesus, the new Moses, also goes up to the mountain. The crowds follow Moses who presents great signs. The crowds follow Jesus because they have seen the signs that He worked on behalf of the sick.   Ga 6:1-4:  Tình trạng.  Trong lễ Vượt Qua vào thời cổ đại, vô số người vượt biển Đỏ.  Trong lễ Vượt Qua mới, Chúa Giêsu đi ngang qua biển hồ Galilêa.  Một số đông người đi theo ông Môisen.  Một đám đông dân chúng đi theo Chúa Giêsu trong cuộc xuất hành mới này.  Trong cuộc xuất hành đầu tiên, ông Môisen đi lên núi.  Chúa Giêsu, ông Môisen mới, cũng đi lên núi.  Đám đông đi theo ông Môisen là người có những dấu lạ tuyệt vời.  Đám đông đi theo Chúa Giêsu bởi vì họ đã thấy những dấu lạ mà Người đã làm để chữa các người bệnh.
• John 6:5-7: Jesus and Philip. Seeing the multitude, Jesus confronts the disciples with the hunger of the people and asks Philip, “Where can we buy some bread for these people to eat?” In the first exodus, Moses obtained food for the hungry people. Jesus, the new Moses, will Himself provide the same thing. But Philip, instead of looking at the situation in the light of the Scripture, looked at it according to the system and replies, “Two hundred denarii would not buy enough!” One denarius was the minimum salary for one day. Philip is aware of the problem and recognizes his inability to solve it. He complains, but presents no solution. –  Ga 6:5-7:  Chúa Giêsu và ông Philípphê.  Thấy đám rất đông dân chúng, Chúa Giêsu tìm gặp các môn đệ vì sự đói khát của đám đông.  Người hỏi Philípphê:  “Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?”  Trong cuộc xuất hành đầu tiên, ông Môisen đã tìm được thức ăn cho những người dân đang đói.  Chúa Giêsu, ông Môisen mới, sẽ làm điều tương tự.  Nhưng ông Philípphê, thay vì nhìn vào tình huống dưới ánh sáng của Kinh Thánh, ông lại nhìn nó theo hệ thống xã hội và thưa lại rằng:  “Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút!”  Một đồng tiền là mức lương tối tiểu cho một ngày.  Ông Philípphê nhận thức được vấn đề và nhận biết sự bất lực hoàn toàn của mình để giải quyết nó.  Ông phàn nàn, nhưng không đưa ra một giải pháp nào. 
• John 6:8-9: Andrew and the boy. Andrew, instead of complaining, seeks a solution. He finds a boy who has five loaves of bread and two fish. Five barley loaves and two fish were the daily ration of food for the poor. The boy hands over his daily ration of food! He could have said, “Five loaves of bread and two fish, what is this for all these people? It will serve nothing! Let us divide all this among ourselves, between two or three people,” but instead, he has the courage to give the five loaves of bread and the two fish to feed 5000 people (Jn 6:10) One who does this is either a fool or has much faith, believing that out of love for Jesus, all are ready to share their food as the boy did! –  Ga 6:8-9:  Ông Anrê và cậu bé.  Ông Anrê, thay vì phàn nàn, đi tìm một giải pháp.  Ông tìm thấy một cậu bé có năm ổ bánh lúa mạch và hai con cá:  Năm ổ bánh lúa mạch và hai con cá là khẩu phần ăn hàng ngày của người nghèo.  Cậu bé trao khẩu phần ăn một ngày của mình cho người khác!  Lẽ ra, cậu có thể nói:  “Năm ổ bánh và hai con cá, để cho bằng ấy người ăn ư?  Chẳng thấm vào đâu!  Chúng ta hãy chia những thứ này cho riêng chúng ta, giữa hai hoặc ba người” nhưng thay vào đó, cậu đã có can đảm cho đi năm ổ bánh mì và hai con cá để nuôi năm ngàn người (Ga 6:10).  Ai làm điều này, thì hoặc người ấy là kẻ ngốc hoặc người ấy có đầy niềm tin.  Tin rằng, vì tình yêu Chúa Giêsu, tất cả mọi người đã sẵn sàng để chia sẻ thức ăn của mình như cậu bé đã làm!
• John 6:10-11: The multiplication. Jesus asks the people to sit down on the ground. Then He multiplies the food, the ration of the poor. The text says, “Then Jesus took the loaves, gave thanks, and distributed them to those who were sitting there; He then did the same with the fish, distributing as much as they wanted.” With this phrase, written in the year 100, John recalls the action of the Last Supper (I Cor 11:23-24). The Eucharist, when it is celebrated as it should be, will lead people to share as it impelled the boy to give all his ration of food to be shared. –  Ga 6:10-11:  Bánh hóa ra nhiều.  Chúa Giêsu bảo người ta ngồi xuống đất.  Rồi Người hóa bánh ra nhiều, khẩu phần ăn của người nghèo.  Văn bản viết rằng:  “Bấy giờ Chúa Giêsu cầm lấy bánh và khi đã tạ ơn, Người phân phát cho các kẻ ngồi ăn, và cá cũng phân phát như thế, ai muốn bao nhiêu tùy thích.”  Với câu văn này, được viết vào năm 100 sau Công Nguyên, ông Gioan gợi nhớ lại cử chỉ của Bữa Tiệc Ly (1Cr 11:23-24).  Bí tích Thánh Thể, khi được cử hành đúng đắn, sẽ hướng dẫn người ta chia sẻ như nó đã thúc đẩy cậu bé chia sẻ tất cả phần ăn của mình.
• John 6:12-13: The twelve baskets of what was left over. Number twelve connotes the totality of the people with their twelve tribes. John does not say whether fish were also left over. He is interested in recalling the bread as a symbol of the Eucharist. The Gospel of John does not have the description of the Last Supper, but describes the multiplication of the loaves, symbol of what would happen in the communities through the celebration of the Eucharistic Supper. If among the Christian people there was a true and proper sharing, there would be abundant food and twelve baskets would be left over for many other people! –  Ga 6:12-13:  Mười hai thúng đầy bánh vụn còn dư.  Con số mười hai gợi lại toàn thể dân Israel với mười hai chi tộc.  Ông Gioan không cho biết rằng cá có dư không.  Ông muốn gợi nhớ lại chiếc bánh là một biểu tượng của Bí Tích Thánh Thể.  Tin Mừng Gioan không mô tả về Bữa Tiệc Thánh Thể, nhưng lại mô tả việc bánh hóa ra nhiều, biểu tượng cho những gì sẽ xảy ra trong cộng đoàn qua việc cử hành Bữa Tiệc Thánh Thể.  Nếu trong số các Kitô hữu có sự chia sẻ thật sự và đúng đắn, thì sẽ có nhiều thức ăn dư đầy và mười hai thúng dư ra dành cho nhiều người khác!
• John 6:14-15: They want to make Him king. The people interpret Jesus’ gesture, saying, “This is indeed the prophet who is to come into the world!” The people’s intuition is correct. Jesus in fact, is the new Moses, the Messiah, the one whom the people were expecting (Deut 18:15-19). But this intuition had been corrupted by the ideology of the time which wanted a great king who would be strong and a dominator. This is why, seeing the sign, the people proclaim Jesus the Messiah and ask to make him King! Jesus realizes what could happen, and He withdraws and goes to the mountain alone. He does not accept this way of being Messiah and waits for the opportune moment to help the people to advance a step farther. –  Ga 6:14-15:  Họ muốn tôn Người làm vua.  Người ta diễn giải cử chỉ của Chúa Giêsu nói rằng: “Thật ông này là Đấng Tiên tri phải đến trong thế gian!”  Trực giác của người dân thì công bình.  Thật vậy, Chúa Giêsu chính là ông Môisen mới, Đấng Thiên Sai, là Đấng mà người dân đang mong đợi (Đnl 18:15-19).  Nhưng trực giác này đã bị làm lệch lạc bởi ý thức hệ thời ấy muốn có một vị vua oai hùng, một ông vua mạnh mẽ và thống trị.  Đây là lý do, khi nhìn thấy dấu lạ, người ta tuyên bố Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai và muốn tôn Người lên làm vua!  Chúa Giêsu đã nhận ra những gì có thể xảy ra, và Người trốn đi lên núi một mình.  Người không chấp nhận trở thành Đấng Mêssia theo cách này và chờ đợi dịp thuận tiện để giúp người ta tiến lên một bước xa hơn.
4) Salesian Constituions 4) Hiến Luật Salêdiêng
72.  Gospel significance of our poverty

We are aware of the generosity of our Lord Jesus Christ:  though he was rich he made himself poor so that through his poverty we might become rich.

We are called to a life cclosely modelled on the Gospel.  We choose to follow “the Saviour who was born in poverty, lived deprived of everything and died stripped on the cross”.

Like the apostles at our Lord’s invitation we free ourselves from concern and worry about earthly goods and, trusting in the providence of the Father, we dedicate ourselves to the service of the Gospel.

72. Ý nghĩa Phúc âm của sự nghèo khó chúng ta

Chúng ta nhận biết lòng đại độ của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta: từ phận giàu có, Ngài đã nên nghèo khó, ngõ hầu chúng ta được nên giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài.

Được gọi sống theo sát Tin Mừng, chúng ta chọn theo “Chúa Cứu Thế, Đấng đã sinh ra trong nghèo khó, sống thiếu thốn mọi sự và chết trần truồng trên thập giá”.

Như các tông đồ trước lời mời gọi của Chúa, chúng ta giải thoát mình khỏi nỗi bận tâm và lo lắng về của cải trần gian, và nhờ tín thác vào sự Quan phòng của Cha, chúng ta hiến thân phục vụ Tin Mừng.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• With regard to the problem of hunger in the world, do you act as Philip, as Andrew or like the boy?   Trước vấn đề đói kém trên thế giới, bạn sẽ hành động như ông Philípphê, như ông Anrê, hay như cậu bé?
• The people wanted a Messiah who would be a strong and powerful king. Do we want a powerful Messiah in our life too, to take away all of our problems? Or do we submit as He did and accept what God has given us and follow rather than conquer?  Người ta muốn một Đấng Thiên Sai như vị vua oai hùng và quyền lực.  Ngày nay, nhiều người đi theo các nhà lãnh đạo nổi tiếng.  Bài Tin Mừng hôm nay nói gì với chúng ta về điều này?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Yahweh is my light and my salvation, whom should I fear? Yahweh is the fortress of my life, whom should I dread? (Ps 27:1) Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào ? Chúa là thành luỹ bảo vệ đời tôi, tôi khiếp gì ai nữa ?  (Tv 27, 1)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng. 
Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI