LECTIO DIVINA THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA CHAY

LECTIO DIVINA THỨ SÁU TUẦN 4 MÙA CHAY

NGÀY 27-03-2020 : Ga 7, 1-2.10.25-30

They wanted to arrest him, but because his hour had not yet come “Chúng tìm cách bắt Người, nhưng chưa tới giờ Người”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc 
Our God and Father, we claim to be your sons and daughters, who know that you love us, and that you call us to live the life of Jesus, your Son. Give us the courage to live this life consistently not to show off, not to reprove others, but simply because we know that you are our Father and we your sons and daughters, brothers and sisters of Jesus Christ, our Lord. Lạy Chúa, là Thiên Chúa và là Cha của chúng con, Chúng con nhận mình là con cái của Chúa, Những người biết rằng Chúa yêu thương chúng con, Và Chúa kêu gọi chúng con sống đời sống của Đức Giêsu, Con Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm Để sống cuộc sống này trước sau như một, Không phải để khoe khoang, không phải để quở trách người khác, Mà chỉ vì chúng con biết rằng Chúa là Cha của chúng con Và chúng con là con cái của Chúa, là anh chị em của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. 
2) Gospel Reading – John 7, 1-2.10.25-30 2)  Tin Mừng : Gioan 7, 1-2.10.25-30 
After this Jesus travelled round Galilee; he could not travel round Judaea, because the Jews were seeking to kill him. As the Jewish feast of Shelters drew near, his brothers had left for the festival, he went up as well, not publicly but secretly. Meanwhile some of the people of Jerusalem were saying, ‘Isn’t this the man they want to kill? And here he is, speaking openly, and they have nothing to say to him! Can it be true the authorities have recognised that he is the Christ? Yet we all know where he comes from, but when the Christ appears no one will know where he comes from.’ Then, as Jesus was teaching in the Temple, he cried out: You know me and you know where I came from. Yet I have not come of my own accord: but he who sent me is true; You do not know him, but I know him because I have my being from him and it was he who sent me. They wanted to arrest him then, but because his hour had not yet come no one laid a hand on him. Khi ấy, Chúa Giêsu đi lại trong xứ Galilêa; Người không muốn đi lại trong xứ Giuđêa, vì người Do Thái đang tìm giết Người. Lúc đó, gần đến lễ Trại của người Do Thái.  Nhưng khi anh em của Người lên dự lễ rồi, thì Người cũng đi, nhưng không đi cách công khai, mà lại đi cách kín đáo. Có một số người ở Giêrusalem nói:  “Đây không phải là người họ đang tìm giết sao?  Kìa, ông ta đang nói công khai mà không ai nói gì cả.  Phải chăng các nhà chức trách đã nhận ra ông ta là Đấng Kitô?  Tuy nhiên, ông này thì chúng ta biết rõ đã xuất thân từ đâu.  Còn khi Đấng Kitô tới, thì chẳng có ai biết Người bởi đâu”.  Vậy lúc bấy giờ Chúa Giêsu đang giảng dạy trong Đền Thờ, Người lớn tiếng nói rằng:  “Phải, các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu; Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Đấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài.  Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta”. Bởi thế họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, vì chưa tới giờ Người.
3) Reflection 3)  Suy Ngắm
• Throughout the chapters from 1 to 12 of the Gospel of John, one discovers the progressive revelation which Jesus makes of himself to the disciples and to the people. At the same time and in the same proportion, the closing up and the opposition of the authority against Jesus increases, up to the point of deciding to condemn him to death (Jn 11, 45-54). Chapter 7, on which we are meditating in today’s Gospel, is a type of evaluation in the middle of the journey. It helps to foresee what will be the implication at the end.   Trong suốt các chương 1 đến 12 của sách Tin Mừng Gioan, người ta nhận ra sự mặc khải Chúa Giêsu làm cho các môn đệ và cho người ta tăng dần lên.  Cùng lúc và theo cùng tỷ lệ tương tự, việc siết chặt và phản đối của các thủ lãnh Do Thái đối với Chúa Giêsu ngày càng gia tăng, đến điểm quyết định phải giết Ngài (Ga 11:45-54).  Chương 7, trong đó chúng ta suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, là một sự lượng định ở giữa cuộc hành trình.  Nó giúp ta đoán trước được điều gợi ý tại hồi kết cục.
• John 7, 1-2.10: Jesus decides to go to the feast of the Tabernacles in Jerusalem. The geography of the life of Jesus in the Gospel of John is different from the geography in the other three Gospels. It is more complete. According to the other Gospels, Jesus went only once to Jerusalem, the time when he was taken and condemned to death. According to the Gospel of John he went there at least two or three times to Jerusalem for the feast of the Passover. This is why we know that the public life of Jesus lasted approximately three years. Today’s Gospel informs us that Jesus directed himself more than once to Jerusalem, but not publicly; hidden because in Judah the Jews wanted to kill him.    Ga 7:1-2:  Chúa Giêsu quyết định đi dự lễ Trại ở Giêrusalem.  Địa lý của cuộc đời Chúa Giêsu trong sách Tin Mừng Gioan thì khác với địa lý trong ba sách Tin Mừng kia.  Nó hoàn chỉnh hơn.  Theo các sách Tin Mừng kia, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem chỉ có một lần, lần mà Chúa bị bắt và bị kết án tử hình.  Theo sách Tin Mừng Gioan, Chúa đi lên Gierusalem ít nhất là hai hay ba lần để dự lễ Vượt Qua.  Đây là lý do tại sao chúng ta biết rằng cuộc đời công khai của Chúa Giêsu dài khoảng độ ba năm.  Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta biết rằng chính Chúa Giêsu đã hơn một lần đi về Giêrusalem, nhưng không đi cách công khai; Chúa đi cách kín đáo vì tại xứ Giuđêa, dân Do Thái đang muốn giết Chúa.
• In this chapter 7 as well as in the other chapters, John speaks about the “Jews” and of “you Jews”, as if he and Jesus were not Jews. This way of speaking shows the situation of a tragic breaking which took place at the end of the first century between the Jews (Synagogue) and the Christians (Ecclesia). Throughout the centuries, this way of speaking in the Gospel of John contributes to make anti-Semitism grow. Today, it is very important to keep away from this type of polemics so as not to foster anti-Semitism. We can never forget that Jesus is a Jew. He was born a Jew, lives as a Jew and dies as a Jew. He received all his formation from the Jewish religion and culture.   Trong chương 7 này cũng như trong các chương khác, tác giả Gioan nói về “người Do Thái” và về “dân Do Thái các người”, như thể ông và Chúa Giêsu không phải là người Do Thái.  Cách nói này cho thấy tình trạng của sự đổ vỡ bi thảm xảy ra vào cuối thế kỷ thứ nhất giữa những người theo đạo Do Thái (Hội Đường) và các Kitô hữu (Giáo Hội).  Trải qua nhiều thế kỷ, lối nói này trong Tin Mừng Gioan đã góp phần làm cho việc chống lại người Do Thái phát triển.  Ngày nay, thật là rất quan trọng nên tránh khỏi loại bút chiến này để không cổ vũ cho việc chống lại người Do Thái.  Chúng ta không bao giờ có thể quên rằng Chúa Giêsu là người Do Thái.  Chúa được sinh ra là người Do Thái, sống như một người Do Thái và chết như một người Do Thái.  Người đã nhận được tất cả hình thành của mình từ tôn giáo và văn hóa Do Thái.
• John 7, 25-27: Doubts of the people of Jerusalem regarding Jesus. Jesus is in Jerusalem and he speaks publicly to those who want to listen to him. People remain confused. They know that the authorities want to kill Jesus and he does not hide from them. Would it be that the authorities have come to believe in him and recognize that he is the Messiah? But how could Jesus be the Messiah? Everybody knows that he comes from Nazareth, but nobody knows the origin of the Messiah, from where he comes.   Ga 7:25-27:  Những nghi ngờ của dân Giêrusalem về Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu đang ở Giêrusalem và Người nói chuyện công khai cho những ai muốn nghe Người.  Dân chúng vẫn còn mơ hồ.  Họ không biết rằng các giới chức thẩm quyền đang muốn giết Chúa Giêsu và Người không lẩn trốn họ.  Có thể nào các giới chức thẩm quyền sẽ tin vào Người và nhận ra rằng Người là Đấng Cứu Thế không?  Nhưng làm thế nào Đức Giêsu lại là Đấng Cứu Thế được?  Mọi người đều biết rằng Người xuất thân từ Nagiarét, nhưng không ai biết xuất xứ của Đấng Cứu Thế, từ đâu đến.
• John 7, 28-29: Clarification on the part of Jesus. Jesus speaks about his origin. “You know me and you know where I come from”. But what people do not know is the vocation and the mission which Jesus received from God. He did not come on his own accord, but like any prophet he has come to obey a vocation, which is the secret of his life. ”Yet, I have not come of my own accord but he who sent me is true, and you do not know him. But I know him, because I have my being from him and it was he who sent me”.   Ga 7:28-29:  Lời minh xác về phần của Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu nói về nguồn gốc của mình.  “Các ngươi biết Ta, và biết Ta xuất thân từ đâu”.  Nhưng điều mà người ta không biết là ơn gọi và sứ vụ mà Chúa Giêsu nhận được từ Thiên Chúa.  Người đã không tự ý mình mà đến, giống như bất kỳ ngôn sứ nào, Người đã đến để tuân theo một ơn gọi, đó là bí mật của cuộc đời Người. “Ta không tự Ta mà đến, nhưng thực ra, có Đấng đã sai Ta mà các ngươi không biết Ngài.  Riêng Ta, Ta biết Ngài, vì Ta bởi Ngài, và chính Ngài đã sai Ta”.
• John 7, 30: His hour had not yet come. They wanted to arrest him, but no one laid a hand on him, “because his hour had not yet come”. In John’s Gospel the one who determines the hour and the events which will take place are not those who have the power, but it is Jesus. He is the one who determines the hour (cf. Jn 2, 4; 4, 23; 8, 20; 12.23.27; 13, 1; 17, 1). Even up to the time when he was nailed to the Cross, it is Jesus who determines the hour of his death (Jn 19, 29-30).   Ga 7:30:  Giờ của Người chưa đến.  Họ tìm cách bắt Chúa Giêsu, nhưng không ai đụng tới Người, “vì chưa tới giờ Người”.  Trong Tin Mừng Gioan, người quyết định giờ và các sự việc sẽ xảy ra không phải là những kẻ cầm quyền, mà là Chúa Giêsu.  Người là Đấng định giờ (xem Ga 2:4; 4:23; 8:20; 12:23-27; 13:1; 17:1).  Ngay cả tại thời điểm Người bị đóng đinh vào Thập Giá, chính Chúa Giêsu là Đấng quyết định giờ chết của mình (Ga 19:29-30). 
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
60.  Following Christ By religious profession we mean to live the grace of our baptism radically and more fully. We follow Jesus Christ, who “virginal and poor, redeemed and sanctified mankind by his obedience”, and share more closely in his paschal mystery, in his self-emptying and in his life in the Spirit. Surrendering ourselves totally to God whom we love above all else, we commit ourselves to a form of life based entirely on gospel values. 60. Theo Đức Kitô Với việc tuyên khấn tu trì, chúng ta nhắm tới việc sống ơn thánh tẩy cách sung mãn và tận căn hơn. Chúng ta theo Đức Giêsu Kitô, Đấng “thanh khiết và nghèo khó, đã cứu chuộc và thánh hóa loài người bằng sự vâng phục của Ngài” và tham dự cách mật thiết hơn vào mầu nhiệm Vượt qua của Ngài, vào sự tự hủy và vào đời sống của Ngài trong Thánh Thần. Gắn bó cách toàn diện với Thiên Chúa, Đấng được yêu mến trên hết mọi sự, chúng ta dấn mình vào một lối sống hoàn toàn đặt nền tảng trên những giá trị của Tin Mừng.
5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân 
• How do I live my relationship with the Jews? Have I discovered sometimes some anti Semitism in me? Have I succeeded in eliminating it?   Tôi sống với mối quan hệ của tôi với người Do Thái như thế nào?  Đôi khi tôi có nhận ra rằng có ý tưởng khích bác người Do Thái trong tôi không?  Tôi đã thành công trong việc loại bỏ nó chưa?
• Like in the time of Jesus, today also, there are many new ideas and opinions on things which refer to faith. What do I do? Am I attached firmly to the old ideas and close myself up in them, or do I try to understand the why, the reason for the novelty?  Giống như vào thời Chúa Giêsu, ngày nay cũng vậy, cũng có nhiều ý tưởng và ý kiến mới về những việc nói về đức tin.  Tôi đã làm gì?  Tôi có khư khư giữ lấy những ý tưởng cổ hủ và khép kín bản thân mình trong đó không, hay là tôi cố gắng tìm hiểu tại sao, lý do cho sự đổi mới không?
6) Concluding Prayer 6)  Kinh kết
Yahweh ransoms the lives of those who serve him, and there will be no penalty for those who take refuge in him. (Ps 34,24) Chúa cứu mạng các người tôi tớ, Ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ. (Tv 34:24) 

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina
http://www.dongcatminh.org/calendar-date

GB. Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa