LECTIO DIVINA THỨ SÁU TUẦN 6 PHỤC SINH

LECTIO DIVINA THỨ SÁU TUẦN 6 PHỤC SINH

NGÀY 22-05-2020 : Ga 16, 20-23a

No one will take your joy away from you” “Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được”.
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Lord God, merciful Father, it is hard for us to accept pain, for we know that You have made us for happiness and joy. When suffering challenges us with a provocative “why me?” help us to discover the depth of our inner freedom and love and of all the faith and loyalty of which we are capable, together with, and by the power of, Jesus Christ our Lord. Lạy Chúa, là Cha nhân từ. Thật khó để cho chúng con chấp nhận khổ đau, vì chúng con biết rằng Chúa đã tạo dựng chúng con để được hạnh phúc và vui mừng. Khi đau khổ thách thức chúng con với lời khiêu khích “tại sao lại là tôi?” Xin Chúa giúp chúng con khám phá ra chiều sâu về sự tự do nội tâm và tình yêu của chúng con và của tất cả niềm tin và lòng trung thành mà chúng con có thể, cùng với, và nhờ sức mạnh của Đức Kitô, Chúa chúng con.
2) Gospel Reading – John 16:20-23a 2) Tin Mừng : Ga 16, 20-23a
Jesus said to his disciples: “Amen, amen, I say to you, you will weep and mourn, while the world rejoices; you will grieve, but your grief will become joy. When a woman is in labor, she is in anguish because her hour has arrived; but when she has given birth to a child, she no longer remembers the pain because of her joy that a child has been born into the world. So you also are now in anguish. But I will see you again, and your hearts will rejoice, and no one will take your joy away from you. On that day you will not question me about anything. Amen, amen, I say to you, whatever you ask the Father in my name he will give you.” Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui. Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời. Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được. Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa”. Ðó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• During these days between the Ascension and Pentecost, the Gospels of the day are taken from chapters 16 to 21 of the Gospel of Saint John, and form part of the Gospel called: “The Book of Consolation or of the Revelation acting in the Community” (Jn 13:1 to 21:31). This Book is divided as follows: the farewell to the friends (Jn 13:1a to 14:31); witness of Jesus and prayer to the Father (Jn 15:1 to 17:28); and the accomplished work (Jn 18:1 to 20:31). The environment of sadness and expectation: sadness, because Jesus leaves and nostalgia invades the heart; expectation, because the hour is coming for receiving the promised gift, that of the Consoler who will make all sadness disappear and will once again bring the joy of the presence of Jesus in the midst of the community. –  Trong những ngày giữa Lễ Chúa Thăng Thiên và Lễ Ngũ Tuần, các bài Tin Mừng trong ngày được trích ra từ các chương 16 đến 21 của Tin Mừng theo thánh Gioan, và tạo thành một phần của Tin Mừng được gọi là:  “Sách An Ủi hay là Sách Khải Huyền hoạt động trong Cộng Đoàn” (Ga 13:1 đến 21:31).  Sách này được chia ra như sau:  lời từ biệt đến với bằng hữu (Ga 13:1a đến 14:31); làm chứng về Chúa Giêsu và cầu nguyện với Chúa Cha (Ga 15:1 đến 17:28); công việc đã hoàn tất (Ga 18:1 đến 20:31).  Môi trường của sự buồn bã và mong đợi: u sầu, bởi vì Chúa Giêsu ra đi và nỗi nhớ xâm chiếm con tim; mong đợi, bởi vì sắp đến giờ nhận được món quà đã hứa, đó là Đấng An Ủi, Đấng sẽ khiến mọi u sầu biến mất và một lần nữa sẽ mang lại niềm vui mừng về sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa cộng đoàn.
• John 16:20: The sadness will be transformed into joy. Jesus says, “In all truth I tell you: you will be weeping and wailing while the world will rejoice. You will be sorrowful, but your sorrow will turn to joy.” The frequent references to sadness and suffering express the environment of the communities at the end of the first century in Asia Minor (present day Turkey), for whom John wrote his Gospel. They lived in a difficult situation of persecution and oppression, which caused sadness. The Apostles had taught that Jesus would return soon, but the “parousia,” the glorious return of Jesus, had not happened and persecution increased. Many were impatient: “Until when?” (cf. 2 Thess 2:1-5; 2 Pet 3:8-9). A person bears suffering and persecution when he/she knows that suffering is the way and the condition to attain perfect joy. Thus, even having death before his/her eyes, the person bears and faces suffering and pain. This is why the Gospel makes this beautiful comparison with the pangs of childbirth. –  Ga 16:20:  Nỗi buồn sẽ trở thành niềm vui.  Chúa Giêsu nói rằng:  “Thật, Thầy bảo thật các con: các con sẽ than van khóc lóc, còn thế gian sẽ vui mừng. Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui.  Việc thường xuyên nhắc đến nỗi buồn và đau khổ cho thấy môi trường của các cộng đoàn vào cuối thế kỷ thứ nhất tại Tiểu Á (Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay), là những người mà thánh Gioan đã biết sách Tin Mừng cho họ.  Họ đã sống trong một hoàn cảnh khó khăn đầy bắt bớ và đàn áp, nguyên nhân tạo ra nỗi buồn.  Các thánh Tông Đồ đã dạy rằng Chúa Giêsu sẽ sớm trở lại, nhưng “lần xuất hiện thứ hai của Chúa Giêsu”, sự trở lại vinh quang của Chúa Giêsu, đã không xảy ra và sự bắt bớ gia tăng.  Nhiều người đã không còn kiên nhẫn hỏi rằng:  “Cho đến khi nào?” (xem 2Ts 2:1-5; 2Pr 3:8-9).  Một người chịu đau khổ và bắt bớ khi người ấy biết rằng sự đau khổ là đường và là điều kiện để đạt được niềm vui trọn vẹn.  Do đó, ngay cả với cái chết trước mắt, người ấy chịu đựng và đối mặt với thống khổ và đau đớn.  Đây là lý do mà sách Tin Mừng đưa ra sự so sánh tuyệt vời này với nỗi đau của việc chuyển dạ sinh con.
• John 16:21: The comparison with pangs of childbirth. All understand this comparison, especially mothers: “The woman in childbirth suffers because her time has come; but when she has given birth to the child she forgets the suffering in her joy that a human being has been born into the world.” The suffering and sadness caused by persecution, even without offering any chance of improvement on the horizon, are not the death rattle, but rather the pangs of childbirth. Mothers know all this by experience. The pain is terrible, but they bear it, because they know that the pain, the suffering, is a source of new life. So is the suffering of the persecution of Christians, and thus, any suffering should be lived in the light of the experience of the death and resurrection of Jesus. –  Ga 16:21:  Sự so sánh với việc đau đớn lúc sinh con.  Tất cả mọi người đều hiểu sự so sánh này, đặc biệt là các bà mẹ: “Người đàn bà khi sinh con thì lo buồn, vì giờ đã đến, nhưng khi đã sinh con rồi, thì bà mừng rỡ, không còn nhớ đến cơn đau, bởi vì đã có một người sinh ra đời.”  Sự đau khổ và buồn bã gây ra bởi sự ngược đãi, thậm chí không có bất kỳ cơ hội cải thiện nào trong tương lai, không phải là tiếng kêu chết chóc, mà là những cơn đau của việc sinh nở.  Các bà mẹ biết tất cả những điều này qua kinh nghiệm.  Cơn đau thì khủng khiếp, nhưng họ chịu đựng nó, bởi vì họ biết rằng sự đau đớn, chịu đựng, là một nguồn sống mới.  Sự đau khổ vì bị áp bức của các Kitô hữu cũng vậy, và do đó, bất kỳ sự đau khổ nào cũng phải được sống dưới sự soi sáng của kinh nghiệm về cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu.
• John 16:22-23a: Eternal joy. Jesus explains the comparison: “So it is with you: you are sad now, but I shall see you again, and your hearts will be full of joy and that joy no one shall take from you”.” When that day comes, you will not ask Me any questions. This is the certainty that gives courage to the tired and persecuted communities of Asia Minor and which makes one exult with joy in the midst of suffering and pain. As the poet says, “It hurts, but I sing!” Or as the mystic Saint John of the Cross says, “In a dark night, with an inflamed yearning for love, oh happy venture, I went out without being noticed, in my house all slept!” The expression on that day indicates the definitive coming of the Kingdom which brings with it its clarity. In the light of God, there will no longer be need to ask anything. The light of God is the full and total response to all the questions which could arise within the human heart. –  Ga 16:22-23a:  Niềm vui bất tận.  Chúa Giêsu giải thích sự so sánh rằng:  “Các con cũng thế, bây giờ các con buồn phiền, nhưng Thầy sẽ gặp lại các con, và lòng các con sẽ vui mừng, và niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được.  Và trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa.”   Đây là sự chắc chắn mang lại can đảm cho các cộng đoàn mệt mỏi và bị áp bức tại Tiểu Á và khiến cho người ta hân hoan vui mừng giữa những đau khổ và đớn đau.  Như một thi sĩ đã nói rằng:  “Đau lắm, nhưng tôi hát!”  Hay như sự mầu nhiệm mà thánh Gioan Thánh Giá đã nói rằng:  “Trong một đêm tối, với một khao khát mãnh liệt vì tình yêu, ôi cuộc mạo hiểm vui vẻ, tôi đã ra đi không bị ai chú ý, trong nhà tôi tất cả mọi người đều đã ngủ!”  Biểu hiện về ngày ấy cho thấy sự xuất hiện chắc chắn của Nước Trời mang theo sự rõ ràng của nó.  Trong ánh sáng của Thiên Chúa, không còn cần phải cầu xin bất cứ điều gì.  Ánh sáng của Thiên Chúa là câu trả lời trọn vẹn và đầy đủ cho tất cả các câu hỏi có thể nảy sinh trong tim của loài người.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
63.  Witness of the world to come

The offering of his own freedom through obedience, the spirit of evangelical poverty and the love which becomes a gift in chastity, make the Salesian a sign of the power of the resurrection.

The evangelical counsels, fashioning his heart entirely for the Kingdom, help him to discern and welcome God’s action in history;  in the simplicity and hard work of dally life they transofrm him into an educator who proclaims to the young “new heavens and a new earth”, awakening in them hope and the dedication and joy to which it gives rise.

63. Chứng tá về thế giới tương lai

Việc dâng hiến sự tự do của mình trong vâng phục, tinh thần nghèo khó Tin Mừng và tình yêu được dâng hiến trong thanh khiết biến người Salêdiêng nên dấu biểu lộ sức mạnh của sự sống lại.

Trong khi uốn nắn con tim họ nên hoàn toàn cho Nước Trời, các Lời Khuyên Phúc Âm giúp người Salêdiêng biện phân và đón nhận hành động của Thiên Chúa trong lịch sử; trong sự giản dị và lao nhọc của cuộc sống hằng ngày, các lời khuyên ấy biến đổi người Salêdiêng thành nhà giáo dục loan báo “trời mới đất mới” cho thanh thiếu niên, thức tỉnh nơi các em những nỗ lực dấn thân và niềm vui của đức cậy.

5) For Personal Consideration 5) Câu hỏi cá nhân
• “On that day you will not question Me about anything.” The joy and love of the reality is greater than all of the questions of “how can this be”, rendering them mute. Do I question “how can this be?”, or am I satisfied with the presence of Jesus in my life?   “Trong ngày đó các con sẽ không còn hỏi Thầy điều gì nữa.”  Niềm vui và tình yêu của thực tế thì vĩ đại hơn tất cả những câu hỏi về “làm thế nào được”, khiến họ câm lặng.  Tôi có đặt câu hỏi “làm thế nào được?”, hay là tôi đã có hài lòng với sự hiện diện của Chúa Giêsu trong đời tôi không?
• Pangs of childbirth. This experience is found in the origin of life of each one of us. My mother suffered the pain with hope, and this is why I am alive. Stop and think about this mystery of life and how it recurs in faith, as in the dark night of Saint John of the Cross.  Việc đau đớn lúc sinh con.  Kinh nghiệm này được tìm thấy trong nguồn sống của mỗi người chúng ta.  Mẹ tôi đã chịu đựng sự đau đớn với hy vọng, và đây là lý do mà tôi còn sống.  Bạn hãy dừng lại và suy nghĩ về mầu nhiệm sự sống này và làm thế nào mà nó tái diễn trong đức tin, như trong đêm tối của thánh Gioan Thánh Giá.
• Am I weeping and mourning right now, or am I rejoicing, or am I in between, lukewarm, being not one way or the other? What does this say about my relationship with Jesus? How would people around me answer this about me? –  Tôi có đang rơi lệ và than khóc bây giờ không, hay là tôi đang vui mừng, hay là tôi ở giữa, thờ ơ, không buồn mà cũng chẳng vui?  Điều này nói gì về mối quan hệ của tôi với Chúa Giêsu?  Những người xung quanh tôi sẽ trả lời câu hỏi này ra sao về tôi?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Clap your hands, all peoples, acclaim God with shouts of joy. For Yahweh, the Most High, is glorious, the great king over all the earth. (Ps 47:1-2) Vỗ tay đi nào, muôn dân hỡi! Mừng Thiên Chúa, hãy cất tiếng hò reo! Vì ĐỨC CHÚA là Đấng Tối Cao, Đấng khả úy, Là Vua Cả thống trị khắp địa cầu. (Tv 47:1-2)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI
ANH EM PHẢI CANH THỨC