LECTIO DIVINA THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY

LECTIO
DIVINA THỨ
TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY

NGÀY 25-03-2020 – Ga 5, 17-30

“Thus, as the Father raises the dead and gives them life,
so the Son gives life to anyone he chooses”
“Chúa Cha cho người chết sống
lại và làm cho họ sống thế nào, thì Chúa Con cũng vậy, Người làm cho ai sống
là tuỳ ý Người”
 
1. Opening prayer 1. 
Lời nguyện mở đầu
 
Our God and Father,
you keep seeking us out with love as passionate as a mother’s love, even when
we have abandoned you.Give us hope and courage, especially when we feel
uncertain. Reassure us that you want us to live in the security of your love
and that you stay with us through your Son Jesus Christ, our Lord.
Lạy
Chúa, là Thiên Chúa và là Cha của chúng con, Chúa đã tiếp tục tìm kiếm chúng
con Với tình yêu thương thiết tha như tình mẹ, Ngay cả khi chúng con đã bỏ
rơi Chúa. Xin ban cho chúng con hy vọng và lòng can đảm, Đặc biệt là khi
chúng con cảm thấy bất an. Xin Chúa đoan chắc với chúng con rằng Chúa muốn
chúng con sống Trong sự an bình của tình yêu Chúa Và rằng Chúa luôn ở cùng
với chúng con Nhờ Con Chúa là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
 
2. Gospel Reading –
John 5, 17-30
2. 
Phúc Âm – Gioan 5:17-30
 
Jesus answer to the
Jews was, ‘My Father still goes on working, and I am at work, too.’ But that
only made the Jews even more intent on killing him, because not only was he
breaking the Sabbath, but he spoke of God as his own Father and so made
himself God’s equal.
To this Jesus
replied: In all truth I tell you, by himself the Son can do nothing; he can
do only what he sees the Father doing: and whatever the Father does the Son
does too. For the Father loves the Son and shows him everything he himself
does, and he will show him even greater things than these, works that will
astonish you.
Thus, as the Father
raises the dead and gives them life, so the Son gives life to anyone he
chooses; for the Father judges no one; he has entrusted all judgement to the
Son, so that all may honour the Son as they honour the Father. Whoever
refuses honour to the Son refuses honour to the Father who sent him.
In all truth I tell
you, whoever listens to my words, and believes in the one who sent me, has
eternal life; without being brought to judgement such a person has passed
from death to life.
In all truth I tell
you, the hour is coming — indeed it is already here — when the dead will
hear the voice of the Son of God, and all who hear it will live. For as the
Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in
himself; and, because he is the Son of man, has granted him power to give
judgement.
Do not be surprised
at this, for the hour is coming when the dead will leave their graves at the
sound of his voice: those who did good will come forth to life; and those who
did evil will come forth to judgement. By myself I can do nothing; I can
judge only as I am told to judge, and my judging is just, because I seek to
do not my own will but the will of him who sent me.
Khi ấy,
Chúa Giêsu trả lời dân Do Thái rằng: “Cha Ta làm việc liên lỉ, Ta cũng làm
việc như vậy”. Bởi thế, người Do Thái càng tìm cách giết Người, vì không
những Người đã phạm luật nghỉ ngày Sabbát, lại còn gọi Thiên Chúa là Cha
mình, coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
Vì thế,
Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi biết:
Chúa Con không thể tự mình làm điều gì nếu không thấy Chúa Cha làm. Điều gì
Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm y như vậy. Vì chưng, Chúa Cha yêu Chúa
Con và bày tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm, và sẽ còn bày tỏ những
việc lớn lao hơn thế nữa, đến nỗi các ngươi sẽ phải thán phục.
Bởi vì,
cũng như Chúa Cha cho người chết sống lại và làm cho họ sống thế nào, thì
Chúa Con cũng vậy, Ngài làm cho ai sống là tùy ý Ngài. Vì hơn nữa, Chúa Cha
không xét xử ai cả, mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử, để cho mọi người
tôn trọng Chúa Con cũng như tôn trọng Chúa Cha: ai không tôn trọng Chúa Con
thì không tôn trọng Chúa Cha, Đấng đã sai Ngài.
Quả
thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Ai nghe lời Ta và tin Đấng đã sai Ta, thì
được sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng được từ cõi chết mà qua cõi sống.
Quả
thật, quả thật, Ta bảo các ngươi, vì đến giờ và ngay bây giờ, kẻ chết nghe
tiếng Con Thiên Chúa, và ai đã nghe thì sẽ được sống. Cũng như Chúa Cha có sự
sống nơi chính mình như thế nào, thì Người cũng cho Chúa Con có sự sống nơi
mình như vậy, và Người đã ban cho Chúa Con quyền xét xử, vì Ngài là Con
Người.
Các
ngươi đừng ngạc nhiên về điều này, vì đến giờ mọi kẻ trong mồ sẽ nghe tiếng
Con Thiên Chúa và ra khỏi mồ; kẻ đã làm việc lành thì sống lại để được sống,
còn kẻ đã làm việc dữ thì sống lại để bị xét xử. Ta không thể tự mình làm
điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và Ta xử thì công minh, vì Ta không tìm ý
riêng Ta, mà tìm ý Đấng đã sai Ta”.
 
3. Reflection 3. 
Suy Niệm
 
• The Gospel of John
is different from the other three. It reveals a more profound dimension which
only faith is able to perceive in the words and gestures of Jesus. The
Fathers of the Church would say that the Gospel of John is “spiritual”, it
reveals what the Spirit makes one discover in the words of Jesus (cf.
Jn 16, 12-13). A beautiful example of this spiritual dimension of the Gospel
of John is the passage which we are going to meditate on today.
Sách Tin Mừng của Gioan thì khác với ba sách
kia. Nó mặc khải một khía cạnh sâu xa hơn mà chỉ có đức tin mới có thể cảm
nhận được trong lời nói và cử chỉ của Chúa Giêsu. Các Giáo Phụ của Giáo Hội
sẽ nói rằng Tin Mừng theo Gioan thì thuộc về “thần khí”, nó mặc khải
những gì Thần Khí Chúa làm cho người ta khám phá ra trong lời của Chúa
Giêsu (xem Ga 16:12-13). Một ví dụ đẹp đẽ về khía cạnh thần khí của sách Tin
Mừng Gioan là đoạn mà chúng ta sẽ suy niệm hôm nay.
 
• John 5, 17-18: Jesus
explains the profound meaning of the healing of the paralytic.
Criticized
by the Jews for having cured on Saturday, Jesus answers: ―My Father still
goes on working, and I am at work too!”
The Jews taught that no work
could be done on Saturday, because even God had rested and had not worked on
the seventh day of creation (Ex 20, 8-11). Jesus affirms the contrary. He
says that the Father has always worked even until now. And for this
reason, Jesus also works, and even on Saturday. He imitates his Father! For
Jesus the work of creation is not finished as yet. God continues to work,
unceasingly, day and night, holding up the Universe and all of us. Jesus
collaborates with the Father continuing the work of creation in such a way
that one day all may be able to enter into the eternal rest that has been
promised. The reaction of the Jews was violent. They wanted to kill him for
two reasons: because he denied the sense of Saturday and for saying he was
equal to God.
Ga 5:17-18: Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa
sâu sắc của việc chữa lành người bất toại.
Bị người Do Thái chỉ trích vì
đã chữa bệnh trong ngày Sabbát, Chúa Giêsu trả lời: “Cha Ta làm việc liên
lỉ, Ta cũng làm việc như vậy!”
Người Do Thái được dạy rằng không được làm
bất cứ việc gì vào ngày Thứ Bảy, bởi vì ngay cả Thiên Chúa cũng đã nghỉ ngơi
và không làm việc vào ngày thứ bảy khi tạo dựng trời đất (xem Xh 20:8-11).
Chúa Giêsu khẳng định ngược lại. Người nói rằng Chúa Cha làm việc không ngơi
nghỉ thậm chí cho đến bây giờ. Và vì lý do này, Chúa Giêsu cũng
làm việc như vậy, và dù rằng vào ngày Thứ Bảy. Chúa bắt chước Chúa Cha của
mình! Đối với Chúa Giêsu công việc sáng tạo chưa hoàn tất. Thiên Chúa vẫn
tiếp tục làm việc, liên lỉ ngày đêm, chống giữ Vũ Trụ và tất cả chúng ta.
Chúa Giêsu cộng tác với Chúa Cha tiếp tục công trình sáng tạo theo một cách
mà có một ngày tất cả mọi người có thể tiến vào nơi an nghỉ đời đời đã được
hứa hẹn. Phản ứng của người Do Thái thì kịch liệt. Họ muốn giết Chúa vì hai
lý do: vì Người đã phạm luật ngày Sabbát và vì nói rằng Người ngang hàng với
Thiên Chúa.
 
• John 5, 19-21: It
is love which allows the creative action of God to shine and be visible.
These
verses reveal something of the relationship between Jesus and the Father.
Jesus, the Son, lives permanently attentive before the Father. What he sees
the Father do, he does it also. Jesus is the reflection of the Father. He is
the face of the Father! This total attention of the Son to the Father makes
it possible for the love of the Father to enter totally into the Son and
through the Son, carry out his action in the world. The great concern of the
Father is that of overcoming death and to give life. It is a way of
continuing the creative work of the Father.
Ga 5:19-21: Chúa Cha yêu Chúa Con và bày
tỏ cho Chúa Con biết mọi việc mình làm.
Những câu này cho thấy điều gì đó
về mối quan hệ giữa Đức Giêsu và Chúa Cha. Đức Giêsu, Chúa Con, sống vĩnh
viễn chu đáo trước mặt Chúa Cha. Điều gì Chúa Cha làm, thì Chúa Con cũng làm
y như vậy. Chúa Giêsu là sự phản ánh của Chúa Cha. Người là khuôn mặt của
Chúa Cha! Việc sống hoàn toàn chu đáo này của Chúa Con đối với Chúa Cha khiến
cho tình yêu của Chúa Cha có thể ngự vào trong Chúa Con hoàn toàn và qua Chúa
Con, thực hiện công việc của Ngài trong thế gian. Mối quan tâm chính của Chúa
Cha là chiến thắng sự chết và ban cho sự sống. Đó là cách tiếp tục công trình
sáng tạo của Chúa Cha.
 
• John 5, 22-23: The
Father judges no one; he has entrusted all judgment to the Son.
What is
decisive in life is the way in which we place ourselves before the Creator,
because it radically depends on him. Now the Creator becomes present for us
in Jesus. The plenitude of the divinity dwells in Jesus (cf. Col 1, 19). And
therefore, according to the way in which we are before Jesus, we express our
position before God, the Creator. What the Father wants is that we know him
and honour him in the revelation which he makes of himself in Jesus.
Ga 5:22-23: Chúa Cha không xét xử ai cả,
mà trao cho Chúa Con trọn quyền xét xử.
Điều quyết định trong đời sống là
cách thức mà chúng ta đặt mình trước Đấng Tạo Hóa, bởi vì nó hoàn toàn phụ
thuộc vào nơi Ngài. Giờ đây Đấng Tạo Hóa hiện diện cho chúng ta trong Đức
Giêsu. Sự phong phú của thần tính hiện diện nơi Đức Giêsu (xem Cl 1:19). Và
vì thế, theo cách thức mà chúng ta có trước mặt Đức Giêsu, tức là chúng ta tỏ
bày thái độ của chúng ta trước mặt Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa. Điều mà Chúa Cha
muốn là chúng ta nhận biết Ngài và tôn trọng Ngài trong sự mặc khải mà Ngài
đã hiện hữu trong Đức Giêsu.
 
• John 5, 24: The
life of God in us through Jesus.
God is life, he is creating force.
Wherever he is present, there is life. He becomes present in the Word of
Jesus. The one who listens to the word of Jesus as a word that comes from God
has already risen. He has already received the vivifying touch which leads
him beyond death. Jesus passed from death to life. The proof of this is in
the healing of the paralytic.
Ga 5:24: Sự sống của Thiên Chúa trong
chúng ta qua Chúa Giêsu.
Thiên Chúa là sự sống, Ngài tạo ra sự sinh động.
Bất cứ nơi nào Ngài hiện diện, thì ở đó có sự sống. Ngài hiện diện trong Lời
của Chúa Giêsu. Ai nghe Lời của Chúa Giêsu như lời của Thiên Chúa đã sống
lại. Người đã nhận được sự tiếp xúc sống động dẫn đưa Người vượt khỏi cái
chết. Chúa Giêsu đã vượt khỏi từ cõi chết mà qua cõi sống. Bằng chứng của việc
này là trong việc chữa lành người bất toại.
 
• John 5, 25-29: The
resurrection is already taking place.
All of us are the dead who still
have not opened ourselves to the voice of Jesus which comes from the Father.
But ―the hour will come‖ and it is now, in which the dead will hear the voice
of the Son of God
and those who will listen, will live‖. With the Word of
Jesus which comes from the Father, the new creation begins; it is already on
the way. The creative word of Jesus will reach all, even those who have
already died. They will hear and will live.
Ga 5:25-29: Sự sống lại đã được xảy ra.
Tất cả chúng ta là những người chết mà vẫn chưa mở lòng mình ra để nghe tiếng
Chúa Giêsu đến từ Chúa Cha. Nhưng “giờ sẽ đến” và đó là bây giờ, trong đó
“những kẻ chết sẽ nghe thấy tiếng của Con Thiên Chúa và ai đã nghe thì
sẽ được sống”. Vời Lời của Chúa Giêsu phát xuất từ Chúa Cha, việc tạo dựng
mới bắt đầu; nó đang trên đường đến. Lời sáng tạo của Chúa Giêsu sẽ đến với
tất cả mọi người, ngay cả những người đã chết. Họ sẽ nghe và sẽ được sống.
 
• John 5, 30: Jesus
is the reflection of the Father. ―By myself I can do nothing; I can judge
only as I am told to judge, and my judgment is just, because I seek to do not
my own will but the will of him who sent me‖. This last phrase is the summary
of all that has been said before. This was the idea that the community of the
time of John had and diffused regarding Jesus.
Ga 5:30: Chúa Giêsu là phản ánh của Chúa Cha.
“Ta không thể tự mình làm điều gì. Nghe sao, Ta xét xử vậy. Và Ta xử thì công
minh, vì Ta không tìm ý riêng Ta, mà tìm ý Đấng đã sai Ta”. Câu cuối cùng này
là lời tóm tắt tất cả những gì đã được nói từ trước. Đây là ý tưởng mà cộng
đoàn vào thời thánh Gioan đã có và phổ biến về Chúa Giêsu.
 
4.
Salesian Constitutions
4. Hiến Luật Salêdiêng  
12.  Union with God
As he works for the salvation of the young, the Salesian experiences
the fatherhood of God and continually reminds himself of the divine dimension
of his work:  “Apart from me you
can do nothing”.
He cultivates union with God, aware of the need to pray without
ceasing in a simple heart-to-heart colloquy with the living Christ and with
the Father, whom he feels close at hand. Attentive to the presence of the
Spirit and doing everything for God’s love he becomes like Don Bosco a
contemplative in action.
12.  Kết
hợp với Thiên Chúa

Trong khi hoạt động cứu rỗi giới trẻ, người Salêdiêng cảm nghiệm tình
phụ tử của Thiên Chúa và liên lỷ làm sống dậy chiều kích thần linh của hoạt động
mình: “Không có Ta, các con không thể làm gì”.
Người Salêdiêng vun trồng sự kết hiệp với Thiên Chúa, nhờ ý thức về
đòi hỏi phải cầu nguyện không ngừng bằng đối thoại đơn sơ và thân tình với Đức
Kitô sống động và với Chúa Cha, Đấng mình cảm thấy ở gần bên. Chú tâm tới sự
hiện diện của Chúa Thánh Thần và chu toàn mọi sự vì lòng mến Chúa, người
Salêdiêng trở nên người chiêm niệm trong hành động như Don Bosco.
5. Personal questions
5
Câu hỏi cá nhân
 
• How do you imagine
the relationship between Jesus and the Father?
Bạn hình dung mối quan hệ giữa Chúa Giêsu và
Chúa Cha như thế nào?
 
• How do you live
faith in the resurrection?
Bạn sống với đức tin vào sự sống lại ra sao?  
6. Concluding Prayer 6
Lời nguyện kết
 
Yahweh is tenderness
and pity, slow to anger, full of faithful love. Yahweh is generous to all,
his tenderness embraces all his creatures. (Ps 145,8-9)
Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, Người chậm giận và giàu
tình thương. Chúa nhân ái đối với mọi người, Tỏ lòng nhân hậu với muôn loài
Chúa đã dựng nên (Tv 145:8-9)
 

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do
nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme,
O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm.
Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De
Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch
tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản
quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

GB.
Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI