LECTIO DIVINA THỨ TƯ TUẦN THÁNH

LECTIO DIVINA THỨ TƯ TUẦN THÁNH

NGÀY 08-04-2020 – Mt 26, 14-25

“The Son of man is going to his fate, as the scriptures say he will, but alas for that man by whom the Son of man is betrayed!”

Con Người s ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho k np Con Người, thà k đó đừng sinh ra thì hơn!”

1. Opening prayer 1.  Kinh khai mạc

God our Father, when the hour of your Son Jesus had come to accept suffering and death out of love of you and his saving love for us, he did not refuse that suffering and deep pain. In the hour of trial that we may have to pass through, do not let us become rebellious but keep us trusting in you, for you save us through Jesus Christ our Lord.

Lạy Chúa là Cha của chúng con, Khi giờ của Con Chúa là Đức Giêsu đã điểm Để nhận lãnh đau khổ và cái chết Vì tình yêu của Chúa Và tình yêu cứu độ của Người dành cho chúng con, Người đã không khước từ đau khổ và đớn đau thể xác. Trong giờ xét xử Mà chúng con có thể phải trải qua, Xin đừng để cho chúng con trở thành kẻ nổi loạn Mà xin Chúa hãy giữ cho chúng con bền vững tín thác vào Chúa, Bởi vì Chúa đã cứu độ chúng con Nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

2. Gospel Reading – Matthew 26, 14-25 2.  Tin Mừng : Mátthêu 26:14-25

One of the Twelve, the man called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, ‘What are you prepared to give me if I hand him over to you?’ They paid him thirty silver pieces, and from then onwards he began to look for an opportunity to betray him.

Now on the first day of Unleavened Bread the disciples came to Jesus to say, ‘Where do you want us to make the preparations for you to eat the Passover?’ He said, ‘Go to a certain man in the city and say to him, “The Master says: My time is near. It is at your house that I am keeping Passover with my disciples.” ‘ The disciples did what Jesus told them and prepared the Passover.

When evening came he was at table with the Twelve. And while they were eating he said, ‘In truth I tell you, one of you is about to betray me.’ They were greatly distressed and started asking him in turn, ‘Not me, Lord, surely?’ He answered, ‘Someone who has dipped his hand into the dish with me will betray me. The Son of man is going to his fate, as the scriptures say he will, but alas for that man by whom the Son of man is betrayed! Better for that man if he had never been born!’ Judas, who was to betray him, asked in his turn, ‘Not me, Rabbi, surely?’ Jesus answered, ‘It is you who say it.’

Khi ấy, một trong nhóm Mười Hai tên là Giuđa Iscariô, đi gặp các thượng tế và thưa với họ: “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?” Họ liền ấn định cho ba mươi đồng bạc. Và từ đó, hắn tìm dịp thuận tiện để nộp Người. Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn Bánh không men, các môn đệ đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Thầy muốn chúng con sửa soạn cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua ở đâu?” Chúa Giêsu đáp: “Các con hãy vào thành đến với một người kia, và nói rằng: Thầy bảo, giờ Ta đã gần, Ta sẽ mừng Lễ Vượt Qua với các môn đệ tại nhà ông”. Các môn đệ làm như Chúa Giêsu đã truyền và sửa soạn Lễ Vượt Qua. Chiều đến, Người ngồi bàn ăn với mười hai môn đệ. Và khi các ông đang ăn, Người nói: “Thầy nói thật với các con: có một người trong các con sẽ nộp Thầy”. Môn đệ rất buồn rầu và từng người bắt đầu hỏi Người: “Thưa Thầy, có phải con không?” Người trả lời: “Kẻ giơ tay cùng chấm vào đĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy. Thật ra, Con Người sẽ ra đi như đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn!” Giuđa kẻ phản bội cũng thưa Người rằng: “Thưa Thầy, có phải con chăng?” Chúa đáp: “Ðúng như con nói”. Ðó là lời Chúa.

3. Reflection  3.  Suy ngắm 
• Yesterday the Gospel spoke of the betrayal of Judas and of the denial of Peter. Today, it speaks once again of the betrayal of Judas. In the description of the Passion of Jesus in the Gospel of Matthew, the failure of the disciples is strongly stressed. In spite of having lived three years together with Jesus, not one of them defends Jesus. Judas betrays him, Peter denies him, and the others flee. Matthew narrates everything, not to criticize or to condemn, neither to discourage the readers, but in order to underline that acceptance and the love of Jesus exceed the defeat and the failure of the disciples! This way of describing the attitude of Jesus was a help for the Communities at the time of Matthew. Because of the frequent persecutions, many were discouraged and had abandoned the community and asked themselves: ―Will it be possible to return? Will God accept and forgive us?‖ Matthew responds by suggesting that we can break the relationship with Jesus, but Jesus never breaks it with us. His love is greater than our infidelity. This is a very important message which we get from the Gospel during Holy Week.

Bài Phúc Âm ngày hôm qua đã nói về sự phản bội của Giuđa và việc chối Chúa của Phêrô.  Hôm nay, Tin Mừng một lần nữa nói về sự phản bội của Giuđa.  Trong bài mô tả Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu trong Tin Mừng của Mátthêu, sự thất bại của các môn đệ được nhấn mạnh cách mạnh mẽ.  Mặc dù đã sống chung ba năm cùng với Chúa Giêsu, vậy mà không có một ai đứng lên bênh vực Chúa.  Giuđa phản bội Người, Phêrô chối Thầy, và những người khác thì chạy trốn.  Thánh Mátthêu trình thuật lại mọi việc, không chỉ trích hay lên án, cũng không làm nản lòng độc giả, mà là để nhấn mạnh đến sự chấp nhận và tình yêu của Chúa Giêsu thì vượt hẳn những vấp ngã và thất bại của các môn đệ!  Cách mô tả này về thái độ của Chúa Giêsu là sự trợ giúp cho các Cộng Đoàn vào thời của thánh Mátthêu.  Bởi vì các cuộc bách hại thường xuyên, nhiều người đã nản lòng, đã lìa bỏ cộng đoàn và tự hỏi:  “Liệu có thể nào còn trở lại được không?  Thiên Chúa có sẽ chấp nhận và tha thứ cho chúng ta không?”  Mátthêu trả lời bằng cách gợi ý rằng chúng ta có thể phá vỡ mối quan hệ với Chúa Giêsu, nhưng Chúa Giêsu không bao giờ phá bỏ mối quan hệ với chúng ta.  Tình yêu của Người thì vĩ đại hơn lòng bất trung của chúng ta.  Đây là một sứ điệp rất quan trọng mà chúng ta nhận được từ Tin Mừng trong Tuần Thánh.

• Matthew 26, 14-16: The Decision of Judas to betray Jesus. Judas took the decision after Jesus did not accept the criticism of the disciples concerning the woman who wastes a very expensive perfume only to anoint Jesus (Mt 26, 6-13). He went to the chief priest and asked: ―What are you prepared to give me if I hand him over to you?‖ They agreed on the sum of thirty silver pieces. Matthew recalls the words of the Prophet Zechariah to describe the price agreed upon (Zc 11, 12). At the same time, the betrayal of Jesus for thirty silver coins recalls the sale of Joseph by his brothers, decided by the buyers for twenty coins (Gn 37, 28). It also reminds the price of thirty coins to be paid for the wounding of a slave (Ex 21, 32).

Mt 26:14-16:  Quyết định của Giuđa phản bội lại Chúa Giêsu. Giuđa đã quyết định sau khi Chúa Giêsu đã không chấp nhận sự chỉ trích của các môn đệ liên quan đến việc người phụ nữ lãng phí một bình dầu thơm rất đắt tiền chỉ để xức dầu cho Chúa Giêsu (Mt 26:6-13).  Hắn ta đến gặp các thượng tế và hỏi họ:  “Các ông cho tôi bao nhiêu, tôi nộp Người cho các ông?”  Họ đồng ý với giá tiền là ba mươi đồng bạc.  Thánh Mátthêu gợi nhớ lại lời của tiên tri Dacaria nói về giá cả thỏa thuận (Dcr 11:12).  Đồng thời, sự phản bội Chúa Giêsu với giá ba mươi đồng bạc nhắc nhớ lại việc bán ông Giuse bởi các anh của ông, được quyết định bởi các người mua với giá hai mươi đồng bạc (St 37:28).  Nó cũng nhắc nhở lại giá ba mươi đồng bạc phải trả cho các vết thương của một người nô lệ (Xh 21:32).

• Matthew 26, 17-19: The preparation for the Passover. Jesus was coming from Galilee. He did not have a house in Jerusalem. He spent the night in the Garden of Olives (cf. Jn 8, 1). In the days of the feast of the Passover the people of Jerusalem increased three times in number because of the enormous number of pilgrims who went there from all parts. For Jesus it was not easy to find a big room where to celebrate the Passover together with the pilgrims coming from Galilee, as himself. He ordered his disciples to find a person in whose house he had decided to celebrate the Passover. The Gospel does not offer any other information and allows the imagination to complete what is missing in the information. Was this a person known by Jesus? A relative? A disciple? Throughout the centuries the imagination of the Apocrypha has known how to complete this information, but with little credibility.

Mt 26:17-19:  Việc chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua.  Chúa Giêsu đến từ miền Galilêa.  Người không có nhà ở Giêrusalem.  Người nghỉ qua đêm trong Vườn Cây Dầu (xem Ga 8:1).  Trong những ngày Lễ Vượt Qua, dân số thành Giêrusalem tăng lên gấp ba bởi vì số lượng rất lớn khách hành hương từ khắp nơi tuôn đổ về đó.  Đối với Chúa Giêsu, cũng chẳng dễ dàng gì tìm được một căn phòng lớn ở Giêrusalem để ăn mừng Lễ Vượt Qua cùng với các khách hành hương đến từ Galilêa, như Chúa.  Người sai các môn đệ đi tìm một người mà Chúa đã quyết định ăn mừng Lễ Vượt Qua ở nhà người ấy.  Tin Mừng không cho biết thêm bất kỳ một chi tiết nào khác và để cho trí tưởng tượng có thể điền vào những gì thiếu sót trong chi tiết.  Có phải đây là một người mà Chúa Giêsu đã quen biết không?  Có phải là một thân nhân không?  Có phải là một người môn đệ không?  Trong suốt nhiều thế kỷ, trí tưởng tượng của Ngụy Kinh đã biết cách để hoàn thành những chi tiết này, nhưng với rất ít mức độ tin cậy.

• Matthew 26, 20-25: The announcement of the betrayal of Judas. Jesus knew that he will be betrayed. In spite of the fact that Judas did things secretly. Jesus knew. But in spite of that, he wants to act fraternally with the group of friends to which Judas belongs. When all were together for the last time, Jesus announces who is the traitor ―Someone who has dipped his hand into the dish with me will betray me‖. This way of announcing the betrayal renders even clearer the contrast. For the Jews, the communion around the table, to dip the hand together in the same dish, was the maximum expression of intimacy and trust. In this way, Matthew suggests that in spite of the betrayal made by someone who was a friend, the love of Jesus is greater than the betrayal!

Mt 26:20-25:  Lời loan báo về sự phản bội của Giuđa.  Chúa Giêsu biết rằng hắn ta sẽ phản bội.  Mặc dù trên thực tế là Giuđa đã làm những điều này trong bí mật.  Chúa Giêsu đã biết.  Nhưng bất kể điều đó, Người muốn hành xử trong tình huynh đệ với nhóm bạn mà Giuđa ở trong nhóm ấy.  Khi tất cả mọi người họp mặt với nhau lần cuối cùng, Chúa Giêsu công bố ai là kẻ phản bội “Kẻ giơ tay cùng chấm dĩa với Thầy, đó chính là kẻ sẽ nộp Thầy.”  Lối thông báo về kẻ phản bội này càng làm cho thấy rõ sự tương phản hơn.  Đối với người Do Thái, cuộc sống quây quần bên bàn ăn, cùng chấm tay vào một dĩa, là biểu lộ sự thân mật và tin tưởng tối đa.  Bằng cách này, Mátthêu cho thấy rằng mặc dù việc phản bội được làm bởi một kẻ là bạn hữu, tình yêu của Chúa Giêsu thì vĩ đại hơn việc phản bội!

• What strikes in the way in which Matthew describes these facts? Between the denial and the betrayal there is the institution of the Eucharist (Mt 26, 26-29): the betrayal of Judas first (Mt 26, 20-25); the denial of Peter and the flight of the disciples, afterwards (Mt 25, 30-35). Thus, he stressed for us the incredible gratuitousness of the love of Jesus, which exceeds the betrayal, the denial and the flight of the friends. His love does not depend on what others do for him.

Điều nổi bật trong cách thức mà Mátthêu trình bày các sự kiện này là những gì?  Giữa việc chối Chúa và sự bội phản thì có việc thành lập Mầu Nhiệm Thánh Thể (Mt 26:26-29):  việc phản bội của Giuđa xảy ra trước (Mt 26:20-25); sau đó là việc chối Chúa của ông Phêrô và chuyện trốn chạy của các môn đệ (Mt 25:30-35).  Vì vậy, Thánh Sử nhấn mạnh cho chúng ta thấy tình yêu vô vị lợi lạ thường của Chúa Giêsu, vượt quá sự phản bội, việc chối bỏ và tháo chạy của bạn bè.  Tình yêu của Chúa không phụ thuộc vào những gì người khác làm cho Chúa.

4. Salesian Constitutions 4. Hiến Luật Salêdiêng
196.   A way that leads to Love

Our living Rule is Jesus Christ, the Saviour announced in the Gospel, who is alive today in the Church and in the world, and whom we find present in Don Bosco who devoted his life to the young.

In response to the predilection of the lord Jesus who has called us by name, and led by Mary, we willingly accept the Constitutions as Don Bosco’s will and testament, for us our book of life and for the poor and the little ones a pledge of hope.

We meditate on them with faith and pledge ourselves to put them into practice; they are for us, the lord’s disciples, a way that leads to love.

196. Con đường dẫn tới tình yêu

Luật sống của chúng ta là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế được loan báo trong Tin Mừng, nay đang sống trong Hội Thánh và trong thế giới. Chúng ta khám phá ra Ngài hiện diện nơi Don Bosco, người đã hiến đời mình cho thanh thiếu niên.

Đáp lại lòng ưu ái của Chúa Giêsu, Đấng đã kêu gọi chúng ta đích danh, và được Đức Maria hướng dẫn, chúng ta đón nhận Hiến Luật như di chúc của Don Bosco, sách đời sống cho chúng ta và bảo chứng niềm cậy trông cho những kẻ bé mọn và nghèo khổ.

Chúng ta suy gẫm Hiến Luật trong đức tin và nỗ lực đem ra thực hành: đối với chúng ta, những môn đệ của Chúa, Hiến Luật là một con đường dẫn tới tình yêu.

5. Personal questions 5Câu hỏi cá nhân
• Am I capable of being like Judas and to deny and betray God, Jesus, the friends?

* Tôi có khả năng giống như Giuđa để từ chối và phản bội Thiên Chúa, phản bội Chúa Giêsu, phản bội bạn bè không?

• In Holy Week it is important to reserve some moments to become aware of the unbelievable gratuity of God‘s love for me.

* Trong Tuần Thánh, điều quan trọng là phải dành một khoảng thời gian để nhận thức được tình yêu cho không lạ thường của Thiên Chúa dành cho tôi.

6. Concluding Prayer 6.  Lời Nguyện Kết
Sing to God, play music to his name, build a road for the Rider of the Clouds, rejoice in Yahweh, dance before him. Father of orphans, defender of widows, such is God in his holy dwelling. (Ps 68,4-5)

Hãy hát mừng Thiên Chúa, đàn ca kính danh Người, Hãy dọn đường cho Đấng ngự giá đằng vân. Danh Người là Đức Chúa; Trước Thánh Nhan, hãy vui mừng hớn hở. Cha nuôi dưỡng cô nhi, Đấng đỡ bênh quả phụ, Chính là Thiên Chúa ngự trong thánh điện Người. (Tv 68:5-6)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.
Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI
ANH EM PHẢI CANH THỨC