LECTITO DIVINA LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

LECTITO DIVINA LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

NGÀY 24-11 : Ga 17, 11b-19

“So that they may be one like us” “Để chúng được nên một như Ta”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Lord our God, your Son Jesus gave himself totally to those he loved – that is, to all. Give us a bit of his unselfish love that we too may learn from experience that there is more joy in giving ourselves than in receiving honours or favours. May the Spirit make us also so much one that we graciously share with one another our God-given riches and gifts as persons. We ask you this through Christ our Lord. Amen. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con. Con Chúa là Đức Giêsu đả dâng hiến mình hoàn toàn cho những người Ngài thương mến, nghĩa là cho tất cả mọi người. Xin ban cho chúng con một chút tình yêu không ích kỷ của Ngài để chúng con cũng có thể nhờ kinh nghiệm học biết rằng dâng hiến mình thì có được nhiều niềm vui hơn đón nhận danh dự hoặc ơn huệ. Xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con trở nên người biết chia sẻ với nhau cách vô vị lợi những sự phong phú và ơn huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
2) Gospel Reading – John 17,11b-19 2) Tin Mừng : Ga 17, 11b-19
Jesus raised his eyes to heaven and said: Holy Father, keep those you have given me true to your name, so that they may be one like us.

While I was with them, I kept those you had given me true to your name. I have watched over them and not one is lost except one who was destined to be lost, and this was to fulfil the scriptures. But now I am coming to you and I say these things in the world to share my joy with them to the full.

I passed your word on to them, and the world hated them, because they belong to the world no more than I belong to the world.

I am not asking you to remove them from the world, but to protect them from the Evil One. They do not belong to the world any more than I belong to the world. Consecrate them in the truth; your word is truth. As you sent me into the world, I have sent them into the world, and for their sake I consecrate myself so that they too may be consecrated in truth.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta.

Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.

“Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian.

Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”. Đó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• John 17, 11b-12: Keep them in your name! Jesus transforms his concern into prayer: “Keep those you have given me true to your name, so that they may be one like us!” Everything which Jesus does in his life, he does it in the Name of God. Jesus is the manifestation of the Name of God. The Name of God is Yahweh, JHWH. In the time of Jesus, this name was pronounced saying Adonai, Kyrios, Lord. In the discourse of Pentecost, Peter says that Jesus because of his Resurrection was constituted Lord: “For this reason the whole House of Israel can be certain that the Lord and Christ whom God has made is this Jesus whom you crucified”. (Ac 2, 36). And Paul says that this has been done so that “every tongue should acknowledge Jesus Christ as Lord to the glory of God, the Father” (Ph 2, 11). It is the Name which is above all other names” (Ph 2, 9). JHWH or Yahweh, the Name of God, received a concrete face in Jesus of Nazareth! Unity has to be constituted around this name: Keep those you have given me true to your name so that they may be one like us. Jesus wants the unity of the communities, in such a way that they can resist before the world which hates them and persecutes them. The people united around the Name of Jesus will never be conquered! * Ga 17, 11b-12 : Xin gìn giữ họ trong Danh Cha! Chúa Giêsu biến đổi sự quan tâm của Ngài thành lời cầu nguyện : “Xin gìn giữ những người Cha đã ban cho con, nhân danh Cha, để họ được nên một như Chúng Ta!” Những điều Chúa Giêsu làm trong đời sống của Ngài, Ngài làm nhân Danh Thiên Chúa. Danh Thiên Chúa là Yahweh. Trong thời Chúa Giêsu, Danh Chúa được đọc là Adonai, Kyrios, Chúa. Trong diễn từ ngày Lễ Ngũ Tuần, Thánh Phêrô nói rằng Chúa Giêsu được tôn là Chúa, nhờ sự Phục sinh của Ngài : “Vì thế toàn thể nhà Ít-ra-en phải biết chắc điều này: Đức Giê-su mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt Người làm Đức Chúa và làm Đấng Ki-tô.” (Cv 2, 36). Và Thánh Phaolô nói rằng điều này được thực hiện “để tôn vinh Chúa Cha mọi miệng lưỡi phải nhìn nhậnĐức Giê-su Ki-tô là Chúa” (Pl 2, 11). “Đây là Danh Thánh trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu” (Pl 2, 9). Yahweh, Danh Chúa nhận được một diện mạo cụ thể nơi Giêsu Nazareth! Sự hiệp nhất được thực hiện nơi danh hiệu này : Gìn giữ những người Cha thực sự đã ban cho con nhân danh Cha để họ nên một như Chúng Ta. Chúa Giêsu muốn sự hiệp nhất của các cộng đoàn, để họ có thể đứng vững trước thế gian ghét và bách hại họ. Dân được hiệp nhất chung quanh Danh Chúa Giêsu sẽ không bao giờ bị đánh bại.
• John 17, 13-16: That they may share my joy to the full. Jesus is bidding farewell. In a short time he will go away. The disciples continue in the world, they will be persecuted, they will be afflicted. Because of this, they are sad. Jesus wants that their joy may be full. They want to continue to be in the world without being of or belonging to the world. This means, concretely, to live in the system of the Empire, whether liberal or Roman, without allowing themselves to be contaminated. Like Jesus and with Jesus they should live in the contrary direction of the world. * Ga 17, 13-16 : Để họ được chia sẻ niềm vui sung mãn của Con. Chúa Giêsu đang nói lời từ biệt. Một chút nữa Ngài sẽ đi. Các môn đệ tiếp tục trong thế gian, họ sẽ bị bách hại, họ sẽ bị đánh đòn. Vì thế, họ sẽ buồn sầu. Chúa Giêsu muốn niềm vui của họ được trọn vẹn. Họ muốn tiếp tục sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Cụ thể, điều này có nghĩa là sống trong hệ thống của Đế quốc, tự do hay Roma, nhưng không để cho mình bị lây nhiễm. Như Chúa Giêsu và cùng với Chúa Giêsu, họ phải sống trong hướng khác với thế gian.
• John 17, 17-19: As you sent me into the world, I have sent them into the world. Jesus asks that they be consecrated in truth. That is, that they may be capable to dedicate their whole life giving witness of their convictions concerning Jesus and God the Father. Jesus sanctified himself in the measure in which, during his life, he revealed the Father. He asks that the disciples enter into the same process of sanctification. Their mission is the same mission of Jesus. They sanctify themselves in the measure in which, living in love, they reveal Jesus and the Father. To sanctify oneself means to become human like Jesus. Pope Leo the Great said: “Jesus was so human, but so human, as only God can be human”. For this reason we should live contrary to the world, because the system of the world dehumanizes human life and renders it contrary to the intentions of the Creator. * Ga 17, 17-19 : Như Cha sai Con vào thế gian, Con cũng sai họ vào thế gian. Chúa Giêsu xin cho họ được thánh hiến trong sự thật. Điều đó có nghĩa là họ có khả năng dâng hiến trọn đời mình để làm chứng cho niềm tin của mình vào Chúa Giêsu và Chúa Cha. Chúa Giêsu thánh hiến chính mình trong mức độ Ngài mặc khải Chúa Cha qua đời sống của Ngài. Ngài xin cho các môn cũng đi ào cùng tiến trình thánh hiến như vậy. Sứ mạng của các ngài cũng giống như sứ mạng của Chúa Giêsu. Họ thánh hiến chính mình trong mức độ họ càng sống yêu thương họ càng mặc khải Chúa Giêsu và Chúa Cha. Để thánh hóa chính mình, họ phải nên con người giống như Chúa Giêsu. Đức Giáo Hoàng Lêô Cả nói rằng : “Chúa Giêsu là con người và là con người chỉ có Thiên Chúa mới có thể nên con người như thế”. Chính vì thế, chúng ta phải sống khác với thế gian, vì hệ thống thế gian phi nhân hóa đời sống con người và làm cho nó đi ngược lại với ý định của Đấng Tạo Hóa.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
62.  A particular sign of God’s presence

The practice of the counsels, lived in the spirit of the beatitudes, makes our proclamation of the Gospel more convincing.

In a world tempted by atheism and the idolatry of pleasure, possessions and power, our way of life bears witness, especially to the young, that God exists, that his love can fill a life completely, and that the need to love, the urge to possess, and the freedom to control one’s whole existence, find their fullest meaning in Christ the Saviour.

Our way of life also affects our manner of dressing, which is meant to be an external sign of this witness and service.  The clerics follow the dispositins of the particularl Churches in the countries in which they reside, and the lay memnbers adopt the simple style which Don Bosco recommended.

62. Dấu riêng biệt biểu lộ sự hiện diện của Thiên Chúa

Việc thi hành các Lời Khuyên Phúc Âm đúng theo tinh thần các mối phúc làm cho lời rao giảng Tin Mừng của chúng ta có sức thuyết phục hơn.

Trong một thế giới bị quyến rũ bởi thuyết vô thần và việc sùng bái các ngẫu tượng khoái lạc, của cải và quyền lực, lối sống của chúng ta làm chứng, đặc biệt cho thanh thiếu niên rằng Thiên Chúa hiện hữu và tình yêu Ngài có thể lấp đầy một cuộc sống. Nó cũng làm chứng rằng nhu cầu yêu thương, sự ham muốn sở hữu và quyền tự do để định đoạt về cuộc sống mình đạt được ý nghĩa tột đỉnh nơi Đức Kitô Cứu Chúa.

Cách sống của chúng ta cũng tác động đến cách ăn mặc : nghĩa là y phục phải là dấu chỉ bên ngoài biểu lộ chứng tá về việc phục vụ của chúng ta : y phục người giáo sĩ mặc sẽ tuân theo những qui định của Giáo Hội địa phương nơi họ ở, y phục của các tu sĩ giáo dân sẽ đơn giản như Don Bosco khuyên nhủ.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• Jesus lived in the world, but was not of the world. He lived contrary to the system, and because of this, he was persecuted and was condemned to death. And I? Do I live contrary to today’s system, or do I adapt my faith to the system? * Chúa Giêsu sống trên thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Ngài sống trái với hệ thống, và vì lý do đó, Ngài bị bách hại và kết án tử. Và tôi, tôi có sống trái với hệ thống ngày nay không? hoặc tôi thích nghi đức tin của tôi với hệ thống?
• Preparation for Pentecost. To invoke the gift of the Holy Spirit, the Spirit who gave courage to Jesus. In this Novena of preparation to Pentecost, it is good to dedicate some time to ask for the gift of the Spirit of Jesus. * Chuẩn bị cho Lễ Ngũ Tuần. Xin ơn Thánh Thần, Thánh Thần ban sự can đảm cho Chúa Giêsu. Trong Tuần Chín ngày chuẩn bị Lễ Ngũ Tuần, điều tốt đẹp là dành thời gian để cầu xin ơn Thánh Thần của Chúa Giêsu.
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
I bless Yahweh who is my counsellor, even at night my heart instructs me. I keep Yahweh before me always, for with him at my right hand, nothing can shake me. (Ps 16,7-8) Con chúc tụng CHÚA hằng thương chỉ dạy, ngay cả đêm trường, lòng dạ nhắn nhủ con.  Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ. (Tv 16, 7-8)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Lễ về Chư Thánh

CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO
CHÂN PHƯỚC PHILIP RINALDI, SDB
LỄ THÁNH PHANXICO XAVIÊ
LỄ THÁNHs PHANXICÔ XAVIÊ
SUY NIỆM LỄ THÁNH AN-RÊ TÔNG ĐỒ
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,