NGÀY 14 THÁNG 5: THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ – LECTIO DIVINA

Lectio Divina: thánh Mátthia Tông Đồ

NGÀY 14-05-2019 – Ga 15, 9-17

1) Opening prayer 1)  Lời nguyện mở đầu
Lord God, your apostle Matthias was a witness to the life and death of Jesus Christ and to his glorious resurrection. May also today your people bear witness to the life of your Son by living his life as best as they can, and radiating the joy of people who are rising with him to a new and deeper life. We ask this through Christ our Lord. Amen. Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, Thánh Mátthia tông đồ của Chúa là một nhân chứng cho cuộc đời và cái chết của Chúa Giêsu Kitô và sự phục sinh vinh quang của Người. Nguyện xin cho dân của Chúa ngày nay cũng có thể làm chứng cho cuộc đời của Con Chúa bằng cách sống theo đời sống của Người với hết sức mình, và lan tỏa niềm vui mừng của những kẻ đang được sống lại cùng với Người đến một cuộc sống mới và sâu sắc hơn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
2) Gospel Reading – John 15,9-17 2)  Bài Đọc Tin Mừng : Gioan 15, 9-17 
Jesus said to his disciples. I have loved you just as the Father has loved me. Remain in my love. If you keep my commandments you will remain in my love, just as I have kept my Father’s commandments and remain in his love. I have told you this so that my own joy may be in you and your joy be complete. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng:  “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con.  Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.  Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người.  Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.
This is my commandment: love one another, as I have loved you. No one can have greater love than to lay down his life for his friends. “Đây là lệnh truyền của Thầy:  Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con.  Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. 
You are my friends, if you do what I command you. I shall no longer call you servants, because a servant does not know the master’s business; I call you friends, because I have made known to you everything I have learnt from my Father. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền.  Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. 
You did not choose me, no, I chose you; and I commissioned you to go out and to bear fruit, fruit that will last; so that the Father will give you anything you ask him in my name. My command to you is to love one another. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại; để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con.  Thầy truyền cho các con điều này là:  Các con hãy yêu mến nhau.”
3) Reflection 3) Suy ngắm
• Today is the Feast of the Apostle Mathias. The Gospel of John 15, 9-17 has already been meditated in April. Let us take some of the points which were considered that day.   Hôm nay là lễ kính thánh Tông Đồ Mátthia.  Bài Tin Mừng theo thánh Gioan đoạn 15:9-17 đã được suy gẫm trong tháng Tư.  Chúng ta hãy trich một số trong những điểm đã được nhắc đến hôm đó.  
• John 15, 9-11: Remain in my love, the source of perfect joy. Jesus remains in the love of the Father observing the commandments that he received from him. We remain in the love of Jesus observing the commandments that he has left for us. And we should observe them in the same measure in which he observed the commandments of the Father: “If you keep my commandments you will remain in my love, just as I have kept my Father’s commandments and remain in his love. And in this union of love of the Father and of Jesus is found the source of true joy: “I have told you this so that my own joy may be in you and your joy be complete”.   Ga 15:9-11:  Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, nguồn mạch của niềm vui trọn vẹn.  Chúa Giêsu ở lại trong tình yêu của Chúa Cha, đã tuân giữ các lệnh truyền mà Người đã nhận được từ Chúa Cha.  Chúng ta ở lại trong tình yêu của Chúa Giêsu, tuân giữ các lệnh truyền mà Người đã để lại cho chúng ta. Và chúng ta nên tuân giữ các lệnh truyền ấy trong cùng một cách mà Người đã tuân giữ các lệnh truyền của Chúa Cha:  “Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy; cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người.”  Và trong sự hiệp nhất này của tình yêu Chúa Cha và của Chúa Giêsu thì có được nguồn mạch của niềm vui mừng thực sự:  “Thầy nói với các con điều đó, để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn.”
• John 15, 12-13: To love one another as he has loved us. The commandment of Jesus is only one: “to love one another as he has loved us!” (Jn 15, 12) Jesus exceeds the Old Testament. The ancient criterion was the following: “You shall love your neighbour as yourself” (Lv 18, 19). The new criterion is: “Love one another as I have loved you”. It is the phrase that we sing even today and which says: “There is no greater love than to give one’s life for one’s brother!”   Ga 15:12-13:  Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con.  Lệnh truyền của Chúa Giêsu thì duy nhất chỉ có:  “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con!” (Ga 15:12).  Chúa Giêsu tiến xa hơn Cựu Ước.  Điều răn xa xưa thì như sau:  “Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình” (Lv 19:18).  Tiêu chuẩn mới là:  “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con.”  Đó là câu nói mà chúng ta còn ca tụng cho đến cả ngày nay và trong đó nói rằng:  “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình!”
• John 15, 14-15: Friends and not servants. You are my friends if you do what I command you”, that is, the practise of love up to the point of the total gift of oneself! Immediately Jesus presents a very high ideal for the life of his disciples. He says: “I shall no longer call you servants, because a servant does not know his master’s business. I call you friends because I have made known to you everything I have learnt from my Father!” Jesus no longer had any secrets for his disciples. He tells us everything that he has heard from the Father! Behold the wonderful ideal of life in community: to reach a total transparency, to the point of not having any secrets among us and to have full trust with one another, to be able to speak about the experience of God that we have and of life, and thus, be able to mutually enrich one another. The first Christians succeeded to reach this ideal after many years: “they had one only heart and one only soul” (Ac 4, 32; 1, 14; 2, 42-46).   Ga 15:14-15:  Là bạn hữu và không phải là tôi tớ.  “Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền”, có nghĩa là, thực hành lòng yêu thương đến độ mà thí mạng sống của mình!  Ngay lập tức, Chúa Giêsu trình bày một lý tưởng rất cao siêu về cuộc sống của các môn đệ.  Người nói rằng:  “Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết!”  Chúa Giêsu không dấu các môn đệ của Người bất kỳ điều gì.  Chúa nói cho chúng ta hết mọi điều những gì Chúa nghe được từ Chúa Cha!  Đây là lý tưởng tuyệt vời của đời sống trong cộng đoàn:  để đạt được một sự minh bạch hoàn toàn, đến độ mà không có bất kỳ bí mật nào giữa chúng ta và có sự tin tưởng hoàn toàn với nhau, để có thể nói về kinh nghiệm của Thiên Chúa mà chúng ta có và về cuộc sống, và do đó, có thể cùng làm phong phú cho nhau.  Các Kitô hữu sơ khởi đã thành công để đạt được lý tưởng này sau nhiều năm:  “họ đã cùng có một con tim và cùng có một linh hồn” (Cv 1:14; 2:42-46; 4:32).
• John 15, 16-17: Jesus has chosen us. We have not chosen Jesus. He met us, called us and entrusted a mission to us to go and bear fruit, and a fruit which lasts. We need him, but he also wants to need us and our work in order to be able to continue to do today, for the people what he did for the people of Galilee. The last recommendation: This is my commandment: to love one another!” –  Ga 15:16-17:  Chúa Giêsu đã chọn chúng ta.  Chúng ta đã không chọn Chúa Giêsu.  Chúa đã gặp chúng ta, đã gọi chúng ta và giao phó cho chúng ta một sứ vụ để ra đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái tồn tại.  Chúng ta cần Chúa, nhưng Chúa cũng muốn cần đến chúng ta và công việc chúng ta để có thể tiếp tục làm cho đến ngày nay, cho mọi người những gì Chúa đã làm cho người dân miền Galilêa.  Lệnh truyền cuối cùng:  “Thầy truyền cho các con điều này là:  Các con hãy yêu mến nhau!”    
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
67.  Personal obedience and freedom

The Salesian is expected to obey in freedom of spirit and with an awareness of his personal responsibility, pledging his “powers of intellect and will, and his gifts of nature and grace”.

He obeys with faith and sees in the superior an aid and a sign which God uses to manifest his will.

Obedience like this “leads to maturity by extending the freedom of the sons of God.”

67.  Vâng phục cá nhân và tự do

Người Salêdiêng được kêu gọi vâng phục với tinh thần tự do và trách nhiệm qua việc vận dụng những “năng lực trí tuệ và ý chí, những đặc ân tự nhiên và siêu nhiên” của mình.

Người Salêdiêng vâng phục với đức tin và nhìn nhận Bề trên là một sự trợ giúp và dấu chỉ Chúa dùng để biểu lộ thánh ý Ngài.

Vâng phục như thế sẽ “dẫn tới trưởng thành bằng cách phát huy sự tự do của con cái Chúa”.

5) For Personal Confrontation 5)  Một vài câu tự vấn cá nhân
• To love our neighbour as Jesus has loved us. This is the ideal of every Christian. How do I live it?   Yêu thương tha nhân như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta.  Đây là lý tưởng của mọi người Kitô hữu.  Tôi sống với lý tưởng này như thế nào?
• All that I have heard from the Father I make it known to you. This is the ideal of the community: to attain total transparency. How do I live this in my community? –  Tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.  Đây là lý tưởng cho cộng đoàn:  đạt được sự minh bạch hoàn toàn.  Tôi sống điều này trong cộng đoàn của tôi như thế nào?
6) Concluding Prayer 6)  Lời nguyện kết
Praise, servants of Yahweh, praise the name of Yahweh. Blessed be the name of Yahweh, henceforth and for ever. (Ps 113,1-2) Hỡi tôi tớ CHÚA, hãy dâng lời ca ngợi, nào ca ngợi danh thánh CHÚA đi! Chúc tụng danh thánh CHÚA, tự giờ đây cho đến mãi muôn đời! (Tv 113:1-2) 

 

Vể Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày