SỐNG NGAY THẲNG TRƯỚC NHAN CHÚA

Thứ hai CN 34 TN A

SỐNG NGAY THẲNG TRƯỚC NHAN CHÚA

(Kh 14:1-3.4b-5; Lc 21:1-4)

Thánh Gioan, trong bài đọc 1 hôm nay, tiếp tục trình bày cho chúng ta nghe thị kiến xảy ra trên trời. Trong trình thuật này, hình ảnh quan trọng nhất là việc Con Chiên và những người mang danh của Con Chiên và của Cha Con Chiên ghi trên trán đứng trên núi Xion. Hình ảnh núi Xion ám chỉ đến Giêrusalem mới “từ trời xuống” (x. Kh 21:2). Số người mang danh của Con Chiên và của Chúa Cha ghi trên trán họ là 144 ngàn. Theo thuật tính Kinh Thánh, con số 144 là kết quả của 12 chi tộc Israel cũ nhân cho 12 chi tộc Israel mới (12×12=144). Đây là con số tượng trưng nói đến việc những người được chọn thì nhiều vô số. Nói cách khác, Nước Thiên Chúa luôn dành cho hết mọi người, không ai bị loại ra ngoài. Những người mang danh Con Chiên và Cha Con Chiên ghi trên trán không ngớt hát bài ca chiến thắng của Con Chiên: “Họ hát một bài ca mới trước ngai Thiên Chúa, trước bốn Con Vật và các vị Kỳ Mục. Không ai có thể học được bài ca này, ngoài một trăm bốn mươi bốn ngàn người đã được chuộc về từ mặt đất. Họ đã được chuộc về từ giữa loài người, làm của đầu mùa dâng lên Thiên Chúa và Con Chiên. Chẳng ai thấy miệng họ nói dối: không ai chê trách họ được” (Kh 14:3.4b-5). Trong những lời trên, điều đáng để chúng ta suy gẫm là đặc tính của những người mang danh Con Chiên, đó là “chẳng thấy miệng họ nói dối: không ai chê trách được họ.” Đây là những người luôn nói thật, sống thật. Khi nhìn lại cuộc sống của mình, ai trong chúng ta cũng đã từng nói dối. Nhiều khi vì sợ hãi hay vì sĩ diện mà chúng ta nói dối. Cuộc sống của chúng ta cũng đã từng trở nên gương mù gương xấu cho người khác. Nếu muốn thuộc về Đức Kitô, thuộc về Chiên Thiên Chúa, chúng ta cần bỏ đi lối sống giả dối, để luôn nói thật và sống thật trước nhan thánh Chúa.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Mùa Thường Niên

CHÚA NHẬT II TN NĂM B
CHÚA NHẬT II TN NĂM B
Chiên Thiên Chúa
THỨ 7 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 6 TUẦN I TN NĂM B
THỨ 5 TUẦN I TN NĂM B