Thứ 7, Tuần IV Mùa Chay

Thứ 7, Tuần IV Mùa Chay – Gioan 7, 40-53

Có nhiều khi chúng ta đã trở thành những
người đối đầu với những điều mà chúng ta phải chấp nhận, để rồi chúng ta không
cho phép mình mở lòng ta cho sự ngỡ ngàng trước một điều mới lạ, hay
nói đúng hơn, một kinh nghiệm mới.

Đây là một trong những trường hợp mà các
thượng tế và những Pharisiêu gặp phải trong Tin Mừng hôm nay.

Họ gặp phải khó khăn với ý tưởng rằng
Đấng Messia – Đấng được xức dầu không thể đến từ Galilê. Họ đóng cửa lòng mình
khỏi những điều có thể là một kinh nghiệm mới rất đỗi kinh ngạc. Nói rõ ra rằng
họ từ chối tin Chúa Giêsu là Đấng Messia, và đã đuổi Ngài ra khỏi đám đông, cho
rằng Ngài không tuân giữ lề luật. Họ thật sự đã không mở mắt để có thể chiêm
ngưỡng và nhận ra những kiến thức mới.

Bài học về sự dễ dàng để hoài nghi có
thể làm cho chúng ta dễ bị tổn thương, nhưng cũng từ đó chúng ta đạt được điều
mình cần đến, một sự quan trọng không kém đó là sự nhận ra chính mình.

Chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta biết
lắng nghe tiếng Chúa như ông Nicôđêmô để học được nơi ông thái độ:
không xét đoán ai trước khi nghe họ nói và biết rõ những việc họ làm.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa

LỄ CHÚA BA NGÔI
Chúa nhật lễ Hiện xuống
LỄ HIỆN XUỐNG
CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI