THỨ BA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) St 13, 2. 5-18

“Bác không muốn có sự bất bình giữa bác và cháu: vì chúng ta là anh em với nhau”.

Trích sách Sáng Thế.

Bấy giờ Abram rất giàu, có nhiều vàng bạc. Ông Lót, người đi với Abram, cũng có nhiều đàn chiên, bò và lều trại. Miền đó không đủ chỗ cho cả hai cùng ở, vì họ có nhiều tài sản, nên không thể ở chung với nhau. Bởi thế các người chăn chiên của Abram và của Lót hay xảy ra cãi lẫy nhau. Khi ấy dân Canaan và dân Phêrêzê ở miền này.

Vậy Abram nói cùng Lót rằng: “Bác không muốn có sự bất bình giữa bác và cháu, giữa các người chăn chiên của chúng ta, vì chúng ta là anh em với nhau. Trước mặt cháu có cả một miền rộng rãi, xin cháu hãy lìa khỏi bác: nếu cháu đi bên tả, thì bác sẽ đi bên hữu; nếu cháu chọn phía tay phải, thì bác sẽ đi về phía tay trái”. Vậy Lót ngước mắt lên trông thấy cả miền đồng bằng sông Giođan, có nước dồi dào. (Trước khi Chúa huỷ diệt thành Sôđôma và Gômôra, cả miền ấy và phía Segor như vườn địa đàng của Chúa và như đất Ai-cập). Lót chọn miền đồng bằng sông Giođan và đi về phía đông. Thế là hai bác cháu lìa xa nhau. Abram ở lại đất Canaan, còn Lót ở các đô thị gần sông Giođan, và cư ngụ tại Sôđôma. Dân thành Sôđôma rất xấu xa, vì quá tội lỗi trước mặt Chúa.

Sau khi Lót đi rồi, Chúa phán cùng Abram rằng: “Hãy ngước mặt lên và từ nơi ngươi đang ở, hãy nhìn tứ phía: đông tây nam bắc. Tất cả đất mà ngươi trông thấy, Ta sẽ ban vĩnh viễn cho ngươi và dòng dõi ngươi. Ta sẽ làm cho con cháu ngươi đông như bụi đất. Nếu ai có thể đếm được bụi đất thì mới có thể đếm được con cháu ngươi. Hãy chỗi dậy và đi khắp miền này, vì chưng Ta sẽ ban miền này cho ngươi”. Bởi vậy Abram di chuyển lều trại đến ở thung lũng Mambrê, thuộc miền Hebron, và dựng bàn thờ kính Chúa ở đó.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5

Ðáp: Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa? (c. 1a)

Xướng: 1) Người sống thanh liêm và thực thi công chính, và trong lòng suy nghĩ điều ngay, và lưỡi không bịa lời vu khống. – Ðáp.

2) Người không làm ác hại đồng liêu, cũng không làm nhục cho ai lân cận. Người coi rẻ đứa bất nhân, nhưng kính yêu những ai tôn sợ Chúa. – Ðáp.

3) Người không xuất tiền đặt nợ thu lời, cũng không ăn hối lộ hại người hiền lương. Người thực thi những điều kể đó, thì muôn đời chẳng có lung lay. – Ðáp.

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 7, 6. 12-14

“Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.

“Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Ðấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.

“Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy”.

Ðó là lời Chúa.

 

LECTIO DIVINA 

 

“So always treat others as you would like them to treat you” “Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì hãy làm cho người ta”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Father, guide and protector of your people, grant us an unfailing respect for your name, and keep us always in your love. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Cha là Đấng hướng dẫn và bảo vệ Dân Cha, xin ban cho chúng con lòng kính trọng bền bỉ đối với Danh Cha và gìn giữ chúng con trong tình yêu của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha và Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng với Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading : Matthew 7,6.12-14 2) Bài Tin Mừng : Mt 7, 6. 12-14
Jesus said to his disciples: ‘Do not give dogs what is holy; and do not throw your pearls in front of pigs, or they may trample them and then turn on you and tear you to pieces. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con.
‘So always treat others as you would like them to treat you; that is the Law and the Prophets. “Vậy tất cả những gì các con muốn người ta làm cho các con, thì chính các con hãy làm cho người ta như thế! Đấy là điều mà lề luật và các tiên tri dạy.
‘Enter by the narrow gate, since the road that leads to destruction is wide and spacious, and many take it; but it is a narrow gate and a hard road that leads to life, and only a few find it. “Các con hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy”. Đó là lời Chúa.
3) Reflection 3) Suy ngắm
• Discernment and prudence in offering things of value. In the relationships with others Jesus, above all, warns about certain dangerous attitudes. The first one of these is not to judge (7, 1-5): it is a true and proper prohibition, “do not judge”, it is an action that influences every evaluation of contempt or of condemnation of others. The last judgment is the exclusive competence of God; our figures of measure and our criteria are relative; they are conditioned by our subjectivity. Any condemnation of others becomes a condemnation of oneself, in so far as it places us under the judgment of God and we exclude ourselves from pardon. If your eye is pure, that is to say, is free from every judgment of the brothers you can relate with them in a true way before God. And now we consider the words of Jesus offered to us by the liturgical text: “Do not give dogs what is holy; and do not throw your pearls in front of pigs, or they may trample them and then turn on you and tear you to pieces” (7, 6). * Sự phân định và khôn ngoan khi dâng những đồ có giá trị. Trong các tương quan với người khác, trước hết, Chúa Giêsu cảnh báo một số thái độ nguy hiểm. Thái độ đầu tiên là không xét đoán (7, 1-5) : đó là một lệnh cấm thực sự và rõ ràng, “không được xét đoán”, đó là một hành động làm ảnh hưởng đến việc đánh giá người khác, khinh bỉ hoặc kết án họ. Việc phán xét cuối cùng hoàn toàn thuộc quyền Thiên Chúa; hình ảnh đo lường và tiêu chuẩn của chúng ta đều tương đồi; chúng lệ thuộc vào cái nhìn chủ quan của chúng ta. Bất cứ sự kết án nào đối với người khác trở thành sự kết án chính mình, trong mức độ nó đặt chúng ta trong sự xét đoán của Thiên Chúa và chúng ta loại mình khỏi sự tha thứ. Nếu mắt anh em trong sáng, nghĩa là, thoát khỏi mọi sự xét đoán anh em mình, chúng ta có thể tương giao với họ một cách chân thành trước mặt Chúa. Bây giờ chúng ta tìm hiểu Lời của Chúa Giêsu theo bản văn phụng vụ cống hiến cho chúng ta : “Đừng lấy của thánh mà cho chó, và đừng vất ngọc trai trước mặt heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi quay lại cắn xé các con” (7, 6).
At first sight, this “saying” of Jesus sounds strange to the sensibility of today’s reader. It may represent a true enigma. But it is a way of saying, of a Semitic language which has to be interpreted. At the time of Jesus just as in ancient culture dogs were not greatly appreciated, because they were considered somewhat savage and stray (U. Luz). But let us now consider the positive and didactic-wisdom aspect of the words of Jesus: Do not profane holy things; in last instance it is an invitation to use prudence and discernment. In the Old Testament the holy things are the meat for the sacrifice (Lv 22, 14; Ex 29, 33 ff; Nb 18, 8-19). The approach of the prohibition of throwing the pearls to the pigs is incomprehensible. For the Hebrews the pigs are impure animals, the quintessence of repugnance. On the contrary, the pearls are the most precious things that can exist. The warning of Jesus refers to those who feed the stray dogs with consecrated meat destined to the sacrifice. Such a behaviour is evil and usually imprudent because usually those dogs were not fed and therefore, because of their insatiable hunger, they could turn back and attack their “benefactors”. Thoạt nhìn, “câu nói” này của Chúa Giêsu có vẽ lạ đối với sự nhạy cảm của độc giả ngày nay. Nó trình bày một vấn nạn khó hiểu. Nhưng đó là một cách nói theo ngôn ngữ Sêmít cần phải được cắt nghĩa. Vào thời Chúa Giêsu cũng như trong văn hóa cổ xưa, cho không được trọng dụng, vì chúng được cho là hung dữ và lang thang (U. Luz). Nhưng bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu khía cạnh tích cực và sư phạm đầy khôn ngoan trong những lời của Chúa Giêsu : Đừng tục hóa những vật thánh; tựu chung đây là lời mời gọi xử dụng sự khôn ngoan và phân định. Trong Cựu Ước những vật thánh là thịt dành cho hy lễ (Lv 22, 14; Xh 29, 33tt; Ds 18, 8-19). Việc tiếp cận với lệnh cấm ném ngọc trai cho heo, thì không có thể hiểu được. Đối với người Do thái, heo là vật dơ bẩn, là kết tinh của sự ghê tởm. Trái lại, ngọc trai là vật rất qúy báu có thể tồn tại. Lời cảnh báo của Chúa Giêsu cho những người nuôi chó lang thang với thịt được thánh hiến cho hy lễ. Thái độ đó là tội lỗi và thường là không khôn ngoan, vì thông thường những con chó đó không được nuôi và do đó, vì cơn đói dữ dội, chúng có thể quay lại và tấn công các “ân nhân” của chúng.
The pearls at the metaphoric level could indicate the teachings of the wise or the interpretations of the “Torah”. In Matthew’s Gospel the pearl is the image of the Kingdom of God (Mt 13, 45ff). The interpretation which the evangelist gives mentioning this warning of Jesus is above all theological. Surely, this is the interpretation which seems to be more in harmony with the text and with the ecclesial reading of the words of Jesus: a warning to the Christian missionaries not to preach the Gospel just to anybody. (Gnilka, Luz). Theo phép ẩn dụ, ngọc trai có thể ám chỉ những lời dạy dỗ của người khôn ngoan hay những lời cắt nghĩa “Luật Torah”. Trong Tin Mừng Matthêu ngọc trai tượng trưng Nước Chúa (Mt 13, 45tt). Cách cắt nghĩa Tác giả Tin Mừng dành cho lời cảnh báo của Chúa Giêsu trước hết có tính chất thần học. Thực vậy, đây là cách cắt nghĩa phù hợp với bản văn và với việc Giáo Hội đọc những lời của Chúa Giêsu : cảnh báo các thừa sai Kitô hữu không được giảng Tin Mừng cho bất cứ người nào. (Gnilka, Luz).
• To follow a path. In the final part of the discourse (7, 13-27), then Matthew includes, among the others, a conclusive admonition of Jesus who invites to make a decisive choice in order to enter the Kingdom of Heaven: the narrow door (7, 13-14). The word of Jesus is not only something to be understood and to interpret but, above all, it should become life. Now, to enter into the Kingdom of Heaven it is necessary to follow a path and to enter into the fullness of life through a “door”. The theme of the “path, the way” is very dear to the Old Testament (Dt 11,26-28; 30,15-20; Jr 21, 8; Ps 1, 6; Ps 118, 29-30; Ps 138, 4; Ws 5, 6-7 etc.). The road represented by two doors leads to different goals. A significance that is coherent with the admonishments of Jesus would be that, to the wide door is joined the wide path which leads to perdition or damnation, that is to say, to walk on a wide road is always something pleasant, but this is not said in our text. Rather it seems that Matthew agrees with the Jewish conception of the “road”; on the trail of Dt 30, 19 and Jr 21, 8 there are two roads that are in counter-position, that of death and that of life. To know how to choose among the diverse ways of life is decisive for entering into the Kingdom of Heaven. Anyone who chooses the narrow road that of life should know that it is full of afflictions; narrow means tried by suffering for the sake of faith. * Tiếp tục hành trình. Trong phần cuối của diễn từ (7, 13-27), Thánh Matthêu đưa vào một trong những lời khuyến cáo của Chúa Giêsu để mời gọi chúng ta thực hiện một sự chọn lựa để được vào Nước Trời : cửa hẹp (7, 13-14). Lời Chúa Giêsu không chỉ là lời cần được tìm hiểu và cắt nghĩa, nhưng trên hết, phải trở nên sự sống. Bây giờ, để vào Nước Trời, phải đi theo một con đường và đi vào đời sống sung mãn qua một “cái cửa”. Chủ đề “đường, con đường” rất thân thiết với Cựu Ước (Đnl 11, 26-28; 30, 15-20; Gr 21, 8; Tv 1, 6; Tv 118, 29-30; Tv 38, 4; Kng 5, 6-7 v.v.). Con đường được hai cửa tượng trưng, dẫn tới các mục tiêu khác nhau. Ý nghĩa gắn kết với những lời khuyến cáo của Chúa Giêsu là : cửa rộng được liên kết với con đường rộng dẫn tới hư mất và luận phạt, nghĩa là : đi trên con đường rộng luôn là điều ưa thích, nhưng không được nói tới trong bản văn chúng ta. Đúng hơn, hình như Thánh Matthêu đồng ý với quan niệm Do thái về “đường”; theo đường hướng của Đnl 30, 19 và Gr 21, 8, có hai đường đối lập với nhau đường sự chết và đường sự sống. Biết cách chọn trong hai đường sự sống khác biệt này, có tính quyết định cho việc vào Nước Trời. Ai chọn đường hẹp, là con được sự sống, thì phải biết có nhiều gian truân; hẹp có nghĩa bị .đau khổ thử thách vì đức tin
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
87.  The community attentive to the Word

The people of God are gathered before all else by the Word of the living God.1

For us the Word, listened to with faith, is a source of spiritual life, food for prayer, light to see God’s will in the events of life, and strength to live out our vocation faithfully.

With the Sacred Scriptures dally in hand,2 we welcome the Word as Mary did and ponder it in our heart,3 so that it will bear fruit and we may proclaim it with zeal.

87. Cộng thể lắng nghe Lời Chúa

Dân Chúa được qui tụ trước hết là nhờ Lời Thiên Chúa hằng sống.

Lời Chúa, một khi được lắng nghe với lòng tin, sẽ trở nên cho chúng ta nguồn sống thiêng liêng, lương thực đời cầu nguyện, ánh sáng để nhận biết thánh ý Chúa trong các biến cố và sức mạnh để sống trung thành với ơn gọi chúng ta.

Hằng ngày với Thánh Kinh trên tay, như Đức Maria, chúng ta đón nhận Lời Chúa và suy niệm trong lòng3 để Lời sinh hoa kết quả và được chúng ta nhiệt tình loan báo.

5) Don Bosco’s Teachings 5) Lời dạy dỗ của Don Bosco
When writing about the Practices of piety, Don Bosco wrote : “Just as food nourishes and preserves the body, so do the practices of piety nourish the soul and make it strong in time of temptation; as long as we observe our practices of piety, we shall live in harmony with everyone and we shall see the salesian cheerful in spirit and happy in his vocation. If on the other hand he neglects them, he will begin to have doubts about his vocation and will undergo strong temptations”. Khi viết về Các việc đạo đức, Cha Thánh Gioan Bosco đã viết : “Như của ăn nuôi dưỡng và bổ sức thể xác thế nào, thì việc đạo đức cũng nuôi dưỡng và làm cho linh hồn cường tráng để giao chiến với cám dỗ như vậy. Bao lâu chúng ta còn hăng hái tuân giữ các việc đạo đức, lòng ta sẽ hòa hợp với hết mọi người, và chúng ta sẽ thấy người Salêdiêng vui vẻ, hài lòng với ơn gọi của mình. Trái lại, một khi bắt đầu chểnh mảng các việc đạo đức, họ sẽ nghi nan về ơn gọi của mình, và sẽ gặp các cám dỗ mãnh liệt”.
6) Personal questions 6) Câu hỏi cá nhân
• What impact does the word of Jesus have in your heart? Do you listen to it in order to live under the gaze of the Father and in order to be transformed personally and in the relationships with the brothers and sisters? * Lời của Chúa Giêsu có tác động nào nơi tâm hồn bạn? Bạn có nghe lời đó để sống dưới sự hiện diện của Chúa Cha và để mình được biến đổi và trong các tương quan với anh chị em mình?
• The word of Jesus, or rather, Jesus Himself is the door who makes us enter into the filial and fraternal life. Do you allow yourself to be guided and attracted by the narrow and demanding path of the Gospel? Or rather do you follow the wide and easy road that consists in doing what pleases or that leads you to satisfy all your desires, neglecting the needs of others? * Lời của Chúa Giêsu, đúng hơn chính Chúa Giêsu là cửa cho chúng ta được vào đời sống huynh đệ và con thảo. Bạn có để mình được hướng dẫn và hấp dẫn bởi con đường hẹp và yêu sách của Tin Mừng? Hoặc bạn đi theo con đường rộng và dễ dàng hệ tại ở việc làm điều mình thích và dẫn tới việc làm thỏa mãn mọi ước muốn của mình, xao nhãng những nhu cầu của người khác?
7) Concluding Prayer 7) Kinh kết
We reflect on your faithful love, God, in your temple! Both your name and your praise, God, are over the whole wide world. Your right hand is full of saving justice. (Ps 48,9-10) Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh, chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương. Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng, tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang. Tay hữu Chúa thi hành công lý. (Tv 48, 9-10)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày