THỨ BA TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Xh 2, 1-15a

“Bà đặt tên cho trẻ là Môsê, vì vớt nó dưới nước lên; và khi đã khôn lớn Môsê đi thăm anh em”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, có một người đàn ông thuộc nhà Lêvi đi cưới vợ cũng trong chi tộc mình. Nàng mang thai và sinh hạ một con trai. Thấy con trẻ khôi ngô tuấn tú, nàng giấu kín trong ba tháng. Khi thấy không thể nào giấu kín được nữa, nàng liền lấy chiếc thúng trét nhựa thông, rồi bỏ đứa trẻ vào trong, đem thả trong đám sậy ở bờ sông. Chị đứa bé đứng xa xa để quan sát sự việc xảy ra thế nào.

Bấy giờ có công chúa con Pharaon xuống tắm dưới sông, còn các nữ tỳ đi bách bộ theo bờ sông. Khi thấy cái thúng mây ở giữa bụi sậy, nàng sai một nữ tỳ xuống vớt lên, vừa mở ra, thấy một trẻ nam nằm khóc trong đó, nàng thương hại và nói: “Ðây là đứa trẻ Do-thái”. Bấy giờ chị đứa trẻ thưa với công chúa rằng: “Bà có muốn tôi đi tìm cho bà một phụ nữ Do-thái có thể nuôi đứa trẻ này không?” Công chúa đáp: “Ði tìm đi”. Chị đứa trẻ liền đi kêu mẹ nó. Công chúa Pharaon nói với mẹ đứa trẻ rằng: “Chị hãy lãnh nuôi đứa trẻ này giùm tôi, tôi sẽ trả công cho chị”. Chị ta liền nhận nuôi đứa trẻ, và khi nó lớn lên, thì đem đến cho công chúa Pharaon. Công chúa nhận đứa trẻ làm con nuôi, đặt tên cho nó là Môsê và nói: “Vì tôi đã vớt nó dưới nước lên”.

Trong những ngày ấy, Môsê đã khôn lớn, liền đi thăm anh em mình, người thấy họ cơ cực, và thấy một người Ai-cập đang hành hung một người Do-thái là anh em của mình. Sau khi đã nhìn qua nhìn lại, không thấy ai, Người liền hạ sát tên Ai-cập và vùi thây dưới cát. Hôm sau, người đi ra, thấy hai người Do-thái đang đánh lộn với nhau, người bảo kẻ có lỗi rằng: “Tại sao anh đánh người bạn của anh?” Anh ta trả lời: “Ai đã đặt anh làm lãnh tụ và quan án xét xử chúng tôi? Anh cũng muốn giết tôi như anh đã giết người Ai-cập hôm qua sao?” Môsê lo sợ và nói: “Việc này người ta đã hay biết rồi sao?”

Pharaon nghe biết câu chuyện, liền tìm giết Môsê. Nhưng Môsê đã lánh mặt nhà vua, trốn sang xứ Mađian.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 68, 3. 14. 30-31. 33-34

Ðáp: Các bạn khiêm cung, các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh (x. c. 33).

Xướng: 1) Tôi bị dìm trong hố bùn lầy, không có chỗ để đặt chân nương tựa. Tôi bị rơi trong đầm sâu nước lớn, và ba đào đang lôi cuốn thân tôi. – Ðáp.

2) Nhưng lạy Chúa, con dâng lời nguyện cầu lên Chúa. Ôi Thiên Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương. Xin nhậm lời con theo lượng cả đức từ bi, theo ơn phù trợ trung thành của Chúa. – Ðáp.

3) Phần con, con đau khổ cơ hàn; lạy Chúa, xin gia ân phù trợ, bảo toàn thân con. Con sẽ xướng bài ca ngợi khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng Ngài với bài tri ân. – Ðáp.

4) Các bạn khiêm cung hãy nhìn coi và hoan hỉ; các bạn tìm kiếm Chúa, lòng các bạn hãy hồi sinh: vì Chúa nghe những người cơ khổ và không chê bỏ con dân của Người bị bắt cầm tù. – Ðáp.

Alleluia: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa, và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 11, 20-24

“Trong ngày phán xét, Tyro và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.

“Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.

Ðó là lời Chúa

LECTIO DIVINA  Mt 11, 20-24

“Still, I tell you that it will be more bearable for Sodom on Judgement Day than for you” “Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
God our Father, your light of truth guides us to the way of Christ. May all who follow him reject what is contrary to the gospel. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Thiên là Cha chúng con. Ánh sáng chân lý của Chúa hướng dẫn chúng con đến con đường của Đức Kitô. Xin cho tất cả những người theo Ngài từ bỏ những gì trái ngược với Tin Mừng. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Con Chúa, là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading – Matthew 11,20-24 2) Bài Tin Mừng : Matthêu 11, 20-24
Jesus began to reproach the towns in which most of his miracles had been worked, because they refused to repent. ‘Alas for you, Chorazin! Alas for you, Bethsaida! For if the miracles done in you had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes. Still, I tell you that it will be more bearable for Tyre and Sidon on Judgement Day than for you.

And as for you, Capernaum, did you want to be raised as high as heaven? You shall be flung down to hell. For if the miracles done in you had been done in Sodom, it would have been standing yet. Still, I tell you that it will be more bearable for Sodom on Judgement Day than for you.’

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.

“Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”. Đó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• The Discourse of the Mission occupies chapter 10. Chapters 11 and 12 describe the Mission which Jesus carried out and how he did it. The two chapters mention how the people adhered to him, doubted the evangelizing action of Jesus, or rejected it. John the Baptist, who looked at Jesus with the eyes of the past, does not succeed in understanding him (Mt 11, 1-15). The people, who looked at Jesus out of interest, were not capable to understand him (Mt 11, 16-19). The great cities around the lake, which listened to the preaching of Jesus and saw his miracles, did not want to open themselves up to his message (this is the text of today‟s Gospel) (Mt 11, 20-24). The wise and the doctors, who appreciated everything according to their own science, were not capable to understand the preaching of Jesus (Mt 11, 25). The Pharisees, who trusted only in the observance of the law, criticized Jesus (Mt 12, 1-8) and decided to kill him (Mt 12, 9-14). They said that Jesus acted in the name of Beelzebul (Mt 12, 22-37). They wanted a proof in order to be able to believe in him (Mt 12, 38-45). Not even his relatives supported him (Mt 12, 46-50). Only the little ones and the simple people understood and accepted the Good News of the Kingdom (Mt 11, 25-30). They followed him (Mt 12, 15-16) and saw in him the Servant announced by Isaiah (Mt 12, 17-21). * Diễn từ về Sứ mệnh chiếm lấy chương 10. Chương 11 và 12 mô tả Sứ mệnh Chúa Giêsu thực hiện và cách Ngài thực hiện. Hai chương mô tả cách dân chúng gắn bó với Ngài, nghi ngờ hoạt động rao giảng của Chúa Giêsu, hay chối bỏ. Gioan Tẩy Giả, nhìn Chúa Giêsu với cặp mắt quá khứ, không có thể hiểu Ngài (Mt 11, 1-15). Dân chúng nhìn Chúa Giêsu vì có lợi, không có thể hiểu Ngài (Mt 11, 16-19). Các thành lớn xung quanh hồ lắng nghe Chúa Giêsu giảng và thấy những phép lạ Ngài làm, không muốn mở rộng mình cho sứ điệp của Ngài (đây là bản văn Tin Mừng hôm nay) (Mt 11, 20-24). Những người khôn ngoan và các tiến sĩ đánh giá cao mọi sự theo sự hiểu biết của họ, không có thể hiểu lời Chúa Giêsu giảng (Mt 11, 25). Những người Biệt phái chỉ tin vào việc tuân giữ luật, đả kích Chúa Giêsu (Mt 12, 1-8) và quyết định giết Ngài (Mt 12, 9-14). Họ cho rằng Chúa Giêsu đã hành động nhân danh Beelzebul (Mt 12, 22-37). Họ muốn một bằng chứng để có thể tin vào Chúa Giêsu (Mt 12, 38-45). Kể cả họ hàng của Ngài cũng không ủng hộ Ngài (Mt 12, 46-50). Chỉ những người bé nhỏ và đơn sơ hiểu và đón nhận Tin Mừng Nước Trời (Mt 11, 25-30). Họ theo Chúa Giêsu (Mt 12, 15-16) và nhìn nhận Ngài là Người Đầy Tớ được Tiên tri Isaiah loan báo (Mt 12, 17-21).
• This way of describing the missionary activity of Jesus was a clear warning for the disciples who together with Jesus walked through Galilee. They could not expect a reward or praise for the fact of being missionaries of Jesus. This warning is also valid for us who today read and meditate on this discourse of the Mission, because the Gospels were written for all times. They invite us to confront the attitude that we have with Jesus with the attitude of the persons who appear in the Gospel and to ask ourselves if we are like John the Baptist (Mt 11, 1-15), like the people who were interested (Mt 11, 16-19), like the unbelieving cities (Mt 11, 20-24), like the doctors who thought they knew everything and understood nothing (Mt 11, 25), like the Pharisees who only knew how to criticize (Mt 12, 1-45) or like the simple people who went seeking for Jesus (Mt 12, 15) and that, with their wisdom, knew how to understand and accept the message of the Kingdom (Mt 11, 25-30). * Cách mô tả hoạt động truyền giáo này của Chúa Giêsu là lời cảnh báo cho các môn đệ cùng đi với Chúa Giêsu qua Galilê. Họ không được mong đợi phần thưởng hay lời khen vì việc mình trở nên những người truyền giáo của Chúa Giêsu. Lời cảnh báo này cũng có giá trị cho chúng ta hôm nay đọc và suy ngắm diễn từ này về việc Truyền giáo, vì các cuốn Tin Mừng được viết cho mọi thời. Chúng mới gọi chúng ta so sánh thái độ chúng ta có đối với Chúa Giêsu với thái độ của những người xuất hiện trong Tin Mừng và tự hỏi mình có giống như Gioan Tẩy Giả (Mt 11, 1-15), giống như những người tò mò (Mt 11, 16-19), giống như các thành phố không tin (Mt 11, 20-24), giống như các tiến sĩ cho rằng mình đã biết mọi sự và không hiểu gì (Mt 11, 25), giống như những người Biệt phái chỉ biết đả kích (Mt 12, 1-45), hay giống như những người đơn sơ đi tìm Chúa Giêsu (Mt 12, 15) và với sự khôn ngoan của mình, hiểu và đón nhận sứ điệp Nước Trời (Mt 11, 25-30).
• Matthew 11, 20: The word against the cities which did not receive him. The space in which Jesus moves during those three years of his missionary life was small; only a few square kilometres along the Sea of Galilee around the cities of Capernaum, Bethsaida and Chorazin. Only that! So it was in this very reduced space where Jesus made the majority of his discourses and worked his miracles. He came to save the whole of humanity, and almost did not get out of the limited space of his land. Tragically, Jesus has to become aware that the people of those cities did not want to accept the message of the Kingdom and were not converted. The cities become more rigid in their beliefs, traditions and customs and do not accept the invitation of Jesus to change life. * Matthêu 11, 20 : Lời chống lại những thành phố không đón nhận Ngài. Địa bàn Chúa Giêsu di chuyển trong ba năm rao giảng của Ngài thì hẹp; chỉ vài cây số vuông dọc theo Biển Galilê, xung quanh thành Capernaum, Bethsaida và Chorazin. Chỉ có bấy nhiều! Nhưng chính trong địa bàn hạn hẹp đó Chúa Giêsu đã nói hầu hết những bài diễn từ của Ngài và làm phép lạ. Ngài đến để cứu chuộc toàn thể nhân loại, và hầu như không đi ra địa bàn nhỏ hẹp của quê hương Ngài. Bi thảm thay, Chúa Giêsu phải quan tâm rằng dân chúng của các thành đó không muốn đón nhận sứ điệp Nước Trời và không hoán cải. Các thành phố lại cứng nhắc hơn trong các niềm tin, truyền thống và thói quen của họ, và không đón nhận lời Chúa Giêsu mời gọi thay đổi đời sống.
• Matthew 11, 21-24: Chorazin, Bethsaida and Capernaum are worse than Tyre and Sidon. In the past, Tyre and Sidon, inflexible enemies of Israel, ill treated the People of God. Because of this they were cursed by the prophets. (Is 23, 1; Jr 25, 22; 47, 4; Ex 26, 3; 27, 2; 28, 2; Jl 4, 4; Am 1, 10). And now Jesus says that these cities, symbols of all evil, would have already been converted if in them had been worked all the miracles which were worked in Chorazin and Bethsaida. The city of Sodom, the symbol of the worse perversion, was destroyed by the anger of God (Gn 18, 16 to 19, 29). And now Jesus says that Sodom would exist up until now, because it would have been converted if it had seen the miracles that Jesus worked in Capernaum. Today we still live this same paradox. Many of us, who are Catholics since we were children, have many solid and firm convictions, so much so that nobody is capable of converting us. And in some places, Christianity, instead of being a source of change and of conversion, becomes the refuge of the most reactionary forces of the politics of the country. * Matthêu 11, 21-24 : Chorazin, Bethsaida và Capernaum xấu hơn Tyre và Sidon. Trong quá khứ, Tyre và Sidon, kẻ thù không thể khuất phục của Israel, ngược đãi Dân Chúa. Vì thế họ bị các tiên tri nguyền rủa (Is 23, 1; Gr 25, 22; 47, 4; Xh 26, 3; 27, 2; 28, 2; Ge 4, 4; Am 1, 10). Và bây giờ Chúa Giêsu nói rằng các thành phố đó, biểu tượng của mọi sự xấu, có thể sẽ hoán cải, nếu tất cả các phép lạ được thực hiện ở Chorazin và Bethsaida được thực hiện ở nơi họ. Thành Sodoma, biểu tượng của sự trụy lạc, đã bị phá hủy do cơn thịnh nộ của Thiên Chúa (St 18, 16 đến 19, 29). Và bây giờ Chúa Giêsu nói Sodoma có thể tồn tại tới ngày nay, vì nó có thể đã hoán cải nếu nó đã thấy những phép lạ Chúa Giêsu làm ở Capernaum. Ngày nay chúng ta vẫn sống sự nghịch lý này. Nhiều người chúng ta, là Công giáo khi còn nhỏ, có nhiều sự xác tin vững mạnh và chắc chắn, đến độ không ai có thể làm cho chúng ta thay đổi. Và trong vài nơi, Kitô giáo, thay vì là nguồn của thay đổi và hoán cải, trở nên nơi ẩn náu của những lực lượng chính trị phản kháng của đất nước.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
90.  The community in continual conversion

The Word of God calls us to continual conversion.

Aware of our weakness, we respond by vigi­lance and sincere repentance, brotherly cor­rection, mutual forgiveness and the calm ac­ceptance of our dally cross.

This commitment to conversion on the part of each member and of the whole commu­nity is brought to its fulfilment by the sacra­ment of Reconciliation.

Prepared by the dally examination of con­science and received frequently according to the Church’s directives, this sacrament gives us the joy of the Father’s pardon, rebuilds brotherly communion, and purifies our apostolic intentions.

90. Cộng thể trong sự hoán cải liên tục

Lời Chúa mời gọi chúng ta hoán cải liên tục.

Ý thức về sự yếu đuối của mình chúng ta đáp lại bằng sự tỉnh thức và lòng thống hối chân thành, bằng việc sửa bảo huynh đệ và tha thứ lẫn nhau, bằng việc bình thản chấp nhận thập giá hằng ngày.

Bí tích Hòa Giải hoàn tất nỗ lực thống hối của mỗi người và của toàn cộng thể.

Được chuẩn bị bằng việc xét mình hằng ngày và được lãnh nhận thường xuyên theo các chỉ dẫn của Giáo Hội, bí tích này ban cho ta niềm vui vì được Cha tha thứ, tái lập sự hiệp thông huynh đệ và thanh luyện những ý hướng tông đồ.

5) Don Bosco’s Teachings 5) Lời dạy dỗ của Don Bosco
When writing about the Practices of Piety, Don Bosco exhorted us : “My sons, we value highly the glory of our Society, if we want it to spread and keep its prosperity for the good of our own and for our neighbours’ souls, let us really solicitous never to omit our meditation or spiritual reading, our daily visit to the mot holy Sacrament, our weekly confession, our frequent and devout holy communion, the rosary of Our Lady, the little mortification on Friday and similar things”. Khi viết về Các việc Đạo đức, Cha Thánh Gioan Bosco đã khuyên dạy : “Các con thân mến, nếu chúng ta quan tâm đến vinh quang Tu Hội, nếu muốn Tu Hội phát triển, thịnh vượng, để mưu ích cho linh hồn chúng ta và anh em mình, chúng ta hãy hết sức lo lắng để không bao giờ bỏ nguyện ngắm, đọc sách thiêng, viếng Thánh Thể hằng ngày, xưng tội hằng tuần, siêng năng hiệp lễ cách sốt sắng, lần hạt mân côi kính Đức Mẹ, kiêng bớt chút ít trong ngày thứ sáu, và các việc tương tự”.
6) Personal questions 6) Câu hỏi cá nhân
• How do I place myself before the Good News of Jesus: like John the Baptist, like the interested people, like the doctors, like the Pharisees or like the simple and poor people? * Tôi đặt tôi thế nào trước Tin Mừng của Chúa Giêsu : như Gioan Tẩy Giả, như dân chúng quan tâm, như các tiến sĩ, như người Biệt phái hay như những người đơn sơ và nghèo?
• Do my city, my country deserve the warning of Jesus against Capernaum, Chorazion and Bethsaida? * Thành phố của tôi, quê hương tôi có đáng nhận được lời cảnh báo của Chúa Giêsu chống lại Capernaum, Chorazion và Bethsaida không?
7) Concluding Prayer 7) Kinh kết
Great is Yahweh and most worthy of praise in the city of our God, the holy mountain, towering in beauty, the joy of the whole world. (Ps 48,1-2) Cao cả thay ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng ta, Đấng thật xứng muôn lời ca tụng trong thành đô của Người! Núi thánh Người thật nguy nga hùng vĩ, là niềm vui cho toàn thể địa cầu. (Tv 48, 1-2)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-dat 

GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

Suy niệm

Lời cảnh báo, lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho con người từ xa xưa vẫn đang vang vọng cho đến ngày hôm nay. Lời cảnh báo như tiếng chuông đánh thức con người đang ngủ trong tội, để giúp cho con người bừng tỉnh mà quay trở về với Thiên Chúa. Người không chỉ mời gọi mà kèm theo đó có biết bao phép lạ để cho con người vững tin hơn vào quyền năng của Ngài, như Ngài đã làm tại Khoradin, Bếtxaiđa, Tia…

Lời quở trách, cảnh báo đó đã và đang dành cho chúng ta là những Kitô hữu đã được nhận biết Ngài, thế nhưng lại sống xa Ngài, vẫn thờ ơ, chìm ngập trong tội để rồi dẫn đến cái chết đời đời.

Trong xã hội hôm nay, Chúa vẫn đang lên tiếng mời gọi ta quay trở về với Người qua những người mà Chúa gửi đến: Giám mục, linh mục, tu sĩ và những người bên cạnh chúng ta, hầu chúng ta biết mở lòng mà nhận biết Ngài để hoán cải lối sống từng ngày.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết lắng nghe và luôn sẵn sàng đáp trả tiếng Ngài qua những người mà Chúa gửi đến cho chúng con, để rồi tư đó con biết hoán cải đời sống mà quay trở về với Ngài và lấy Ngài làm trọng tâm của đời sống chúng con.

Giuse Đặng Hữu Phúc SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ BẢY TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN