THỨ BA TUẦN 18 THƯỜNG NIÊN

Thứ Ba sau Chúa Nhật 18 Quanh Năm

Bài Ðọc I: (Năm I) Ds 12, 1-13

“Môsê không như tiên tri khác; sao các ngươi dám nói xấu ông ta?”

Trích sách Dân Số.

Trong những ngày ấy, Maria và Aaron nói xấu ông Môsê, vì vợ ông này là người xứ Êthiôpia. Họ nói: “Thiên Chúa chỉ phán với một mình Môsê mà thôi ư? Người chẳng phán cùng chúng ta như thế sao?” Chúa nghe biết sự ấy – vì Môsê là người hiền lành nhất trong thiên hạ – Chúa liền phán cùng Môsê, Aaron và Maria rằng: “Cả ba hãy đến nhà xếp giao ước”.

Khi cả ba ra đi, thì Chúa ngự xuống trong cột mây, đứng ngay ở cửa nhà xếp, gọi Aaron và Maria. Hai người tiến tới, và Chúa phán rằng: “Hãy nghe lời Ta nói đây: Nếu trong các ngươi có ai là tiên tri của Chúa, thì Ta hiện ra cùng người ấy trong thị kiến; hay Ta nói truyện với người ấy trong giấc mộng. Nhưng Môsê tôi tớ của Ta không phải thế. Ông rất trung thành trong cả nhà Ta. Ta trực tiếp đối diện nói truyện với ông, ông thấy Chúa tỏ tường, không bí ẩn hay là hình bóng. Vậy sao các ngươi dám chê trách Môsê tôi tớ của Ta?” Chúa nổi giận họ mà bỏ đi, và đám mây trên nhà xếp cũng bay đi. Thế là Maria bị phung cùi, mình trắng như tuyết.

Aaron ngoảnh lại thấy bà ấy đã bị phung cùi, nên nói với Môsê rằng: “Thưa Ngài, xin đừng phạt chúng tôi đã dại phạm tội. Xin đừng để em tôi nên như kẻ chết và như trẻ sinh non? Ðây phân nửa thịt nó đã bị bệnh phung cùi làm thối nát”. Môsê kêu van cùng Chúa rằng: “Lạy Thiên Chúa, xin Chúa cứu chữa bà ấy”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 50, 3-4. 5-6a. 6bc-7. 12-13

Ðáp: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội (c. 3a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, xoá tội con theo lượng cả đức từ bi. Xin rửa con tuyệt gốc lỗi lầm, và tẩy con sạch lâng tội ác. – Ðáp.

2) Vì sự lỗi con thực là con biết, và tội con ở trước mặt con luôn. Con phạm tội phản nghịch cùng một Thiên Chúa. – Ðáp.

3) Con thi hành điều ác trước thiên nhan, hầu tỏ ra Chúa công bình khi phê phán. Này coi, con đã chào đời trong ô uế, và trong tội, mẹ đã hoài thai con. – Ðáp.

4) Ôi lạy Chúa, xin tạo cho con quả tim trong sạch, và canh tân tinh thần cương nghị trong người con. Xin đừng loại con khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi Thánh Thần Chúa ra khỏi con. – Ðáp

Alleluia: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin dạy bảo con lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 14, 22-36

“Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình. Ðến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió.

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa” và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”. Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến”. Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con”. Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!”

{Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Ghênêsarét. Nhận ra Ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung quanh, và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ nài xin Ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành}.

Ðó là lời Chúa.

 

(Hôm nay có thể đọc bài Tin Mừng sau đây, đặc biệt trong năm A, khi đã đọc bài Tin Mừng trên trong thánh lễ ngày thứ hai:)

Phúc Âm: Mt 15, 1-2. 10-14

“Cây nào Cha Ta không trồng thì sẽ bị nhổ đi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy có những luật sĩ và biệt phái từ Giêrusalem đến gặp Chúa Giêsu mà nói: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân? Vì họ không rửa tay khi dùng bữa”.

Và Người gọi dân chúng lại mà bảo: “Các ngươi hãy nghe và hãy hiểu lấy: Không phải cái gì vào trong miệng mà làm cho người ta ra dơ nhớp đâu, nhưng cái từ miệng phát xuất ra cái đó mới làm cho người ta ra dơ nhớp”.

Bấy giờ các môn đệ của Người tiến lại thưa với Người rằng: “Thầy có biết các người biệt phái lấy làm chướng tai khi nghe Thầy nói lời đó không?” Người đáp lại rằng: “Tất cả cây nào Cha Ta trên trời đã không trồng, thì sẽ bị nhổ đi. Các con hãy để mặc chúng: chúng là những người mù dẫn dắt những người mù. Mù mà dẫn mù, cả hai sẽ lăn cù xuống hố”.

Ðó là lời Chúa.

LECTIO DIVINA: Mt 14, 22-36

 

“Lord, tell me to come to you across the water” “Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Father of everlasting goodness, our origin and guide, be close to us and hear the prayers of all who praise you. Forgive our sins and restore us to life. Keep us safe in your love. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Cha tốt lành vô cùng, là cội nguồn và hướng dẫn chúng con. Xin Cha gần gũi với chúng con và nhậm lời những kinh nguyện của tất cả những người ngợi khen Cha. Xin gìn giữ chúng con an toan trong tình yêu Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha và Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị với Cha và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading – Matthew 14, 22-36 2) Bài Tin Mừng : Matthêu 14, 22-36
At once Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead to the other side while he sent the crowds away. After sending the crowds away he went up into the hills by himself to pray.

When evening came, he was there alone, while the boat, by now some furlongs from land, was hard pressed by rough waves, for there was a head-wind. In the fourth watch of the night he came towards them, walking on the sea, and when the disciples saw him walking on the sea they were terrified. ‘It is a ghost,’ they said, and cried out in fear.

But at once Jesus called out to them, saying, ‘Courage! It’s me! Don’t be afraid.’

It was Peter who answered. ‘Lord,’ he said, ‘if it is you, tell me to come to you across the water.’ Jesus said, ‘Come.’ Then Peter got out of the boat and started walking towards Jesus across the water, but then noticing the wind, he took fright and began to sink. ‘Lord,’ he cried, ‘save me!’

Jesus put out his hand at once and held him. ‘You have so little faith,’ he said, ‘why did you doubt?’ And as they got into the boat the wind dropped. The men in the boat bowed down before him and said, ‘Truly, you are the Son of God.’

Having made the crossing, they came to land at Gennesaret. When the local people recognised him they spread the news through the whole neighbourhood and took all that were sick to him, begging him just to let them touch the fringe of his cloak. And all those who touched it were saved.

Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi cầu nguyện một mình.

Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng đánh chập chờn vì ngược gió. Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa” và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng.

Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: “Hãy yên tâm. Thầy đây, đừng sợ”.

Phêrô thưa lại rằng: “Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy”. Chúa phán: “Hãy đến”. Phêrô xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên rằng: “Lạy Thầy, xin cứu con”.

Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao lại nghi ngờ?” Khi cả hai đã lên thuyền thì gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!”

Khi đã sang qua biển hồ, các ngài lên bộ và ghé vào Ghênêsarét. Nhận ra Ngài, dân địa phương liền loan tin đi khắp cả vùng xung quanh, và người ta đem đến cho Ngài hết mọi kẻ ốm đau. Họ nài xin Ngài cho họ rờ đến tua áo choàng của Ngài thôi, và ai đã rờ đến thì đều được chữa lành. Đó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• The Gospel today describes the difficult and tiresome crossing of the sea of Galilee in a fragile boat, pushed by a contrary wind. Between the discourse of the Parables (Mt 13) and of the Community (Mt 18), there is once again, the narrative part (Mt 14 to 17). The discourse of the Parables calls our attention again on the presence of the Kingdom. Now, the narrative part shows the reactions in favour and against Jesus provoked by that presence. In Nazareth, he was not accepted (Mt 13, 53-58) and King Herod thought that Jesus was a sort or reincarnation of John the Baptist, whom he had murdered (Mt 14, 1-12). The poor people, though, recognized in Jesus the one who had been sent by God and they followed him to the desert, where the multiplication of the loaves took place (Mt 14, 13-21). After the multiplication of the loaves, Jesus takes leave of the crowd and ordered the disciples to cross the lake, as it is described in today’s Gospel (Mt 14, 22-36). * Tin Mừng hôm nay mô tả việc vượt qua biển Galilê khó khăn và mệt mỏi trong một cái thuyền dễ vỡ, bị gió ngược thổi. Giữa diễn từ các Dụ ngôn (Mt 13) và Cộng đoàn (Mt 18), một lần nữa, có phần trình thuật (Mt 14 đến 17). Diễn từ các Dụ ngôn một lần nữa kéo sự chú ý của chúng ta về sự hiện diện của Nước Trời. Bây giờ, phần kể truyện tỏ cho thấy những phản ứng ủng hộ và chống lại Chúa Giêsu do sự hiện diện đó gây nên. Ở Nagiarét, Ngài không được đón nhận (Mt 13, 53-58) và Vua Hêrôđê nghĩ rằng Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả hay Gioan Tẩy Giả sống lại, người ông đã giết (Mt 14, 1-12). Người nghèo, cho dù nhìn nhận Chúa Giêsu là người Thiên Chúa sai đến và họ đi theo Ngài đến hoang địa, nơi phép lạ hóa bánh ra nhiều đã xảy ra (Mt 14, 13-21). Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, Chúa Giêsu rời bỏ đám đông và truyền cho các môn đệ đi qua hồ, như được mô tả trong bài Tin Mừng hôm nay (Mt 14, 22-36).
• Matthew 14, 22-24: To begin the crossing asked by Jesus. Jesus obliges the Disciples to go into the boat and to go toward the other side of the sea, where the land of the pagans was. He goes up to the mountain to pray. The boat symbolizes the community. It has the mission to direct itself toward the pagans and to announce among them the Good News of the Kingdom also, which was the new way of living in community. But the crossing was very tiring and long. The boat is agitated by the wave, because the wind is contrary. In spite of having rowed the whole night, there is still a great distance left before reaching the land. Much was still lacking in the community in order to be able to cross and go toward the pagans. Jesus did not go with his disciples. They had to learn to face together the difficulties, united and strengthened by faith in Jesus who had sent them. The contrast is very great: Jesus is in peace together with God, praying on the top of the mountain, and the Disciples are almost lost there below, in the agitated sea. * Matthêu 14, 22-24 : Việc đi qua hồ được Chúa Giêsu yêu cầu. Chúa Giêsu truyền cho các Môn đệ lên thuyền và đi qua bờ biển bên kia, nơi có vùng đất của dân ngoại. Ngài lên núi cầu nguyện. Chiếc thuyền tượng trưng cộng đoàn. Nó có sứ mệnh đi đến dân ngoại và cũng loan báo cho họ Tin Mừng Nước Trời. Đó là cách sống mới trong cộng đoàn. Nhưng việc vượt qua  thật mệt mỏi và dài. Con thuyền lay mạnh vì sóng, vì gió ngược. Cho dù đã chèo chống suốt đêm, vẫn còn quãng đường xa trước khi tơi đất liền. Còn thiếu nhiều điều nơi cộng đoàn để có thể vượt qua và đi đến dân ngoại. Chúa Giêsu không đi với các môn đệ. Họ phải học cùng nhau đối diện với các khó khăn, được hiệp nhất và kiện cường trong niềm tin vào Chúa Giêsu là Đấng sai phái họ. Sự khác biệt rất lớn : Chúa Giêsu ở trong bình an với Thiên Chúa, cầu nguyện trên đỉnh núi, còn các Môn đệ hầu như mất hút ở dưới, trong biển động.
• The crossing to the other side of the lake symbolizes also the difficult crossing of the community at the end of the first century. They should get out of the closed world of the ancient observance of the law toward the new manner of observing the Law of love, taught by Jesus; they should abandon the knowledge of belonging to the Chosen People, privileged by God among all other peoples, for the certainty that in Christ all peoples would be united into one Only People before God; they should get out from isolation and intolerance toward the open world of acceptance and of gratitude. Today also, we are going through a difficult crossing toward a new time and a new way of being Church. A difficult crossing, but which is necessary. There are moments in life in which we are attacked by fear. Good will is not lacking, but this is not sufficient. We are like a boat faced with the contrary wind. * Việc vượt qua bên kia bờ hồ cũng tượng trưng việc cộng đoàn vượt qua trong cuối thế kỷ thứ nhất. Họ phải đi ra khỏi thế giới đóng kín trong việc tuân giữ luật để qua cách tuân giữ Luật mới là Tình Yêu, được Chúa Giêsu truyền dạy; họ phải từ bỏ sự hiểu biết mình thuộc về Dân Riêng, được Thiên Chúa ưu tuyển nơi các dân tộc khác, để xác tín rằng trong Chúa Kitô mọi dân tộc được hiệp nhất thành một Dân Duy nhất trước mặt Thiên Chúa; họ phải ra khỏi sự cô lập và sự không khoan dung để đi và thế giới rộng mở cho sự đón nhận và biết ơn. Ngày nay cũng vậy, chúng ta đang thực hiện một cuộc vượt qua đầy khó khăn để hướng tới việc trở nên Giáo Hội cách mới mẻ. Một cuộc vượt qua khó khăn, nhưng cần thiết. Trong đời sống có những lúc chúng ta bị sự sợ hãi tấn công. Thiện chí không thiếu, nhưng không đủ. Chúng ta như chiếc thuyền đang đối diện với gió ngược.
• Matthew 14, 25-27: Jesus comes close to them but they do not recognize him. Toward the end of the night, that is between three and six o’clock in the morning, Jesus goes to meet the Disciples. Walking on the water, he gets close to them, but they did not recognize him. They cried out in fear, thinking that it was a ghost. Jesus calms them down saying: “Courage! It is me! Do not be afraid!” The expression “It is me!” is the same one with which God tried to overcome the fear of Moses when he sent him to liberate the people from Egypt (Ex 3, 14). For the communities, of today as well as for those of yesterday, it was and it is very important to be always open to novelty: “Courage. It is me!. Do not be afraid!” * Matthêu 14, 25-27 : Chúa Giêsu đến gần họ, nhưng họ không nhận ra Ngài. Vào cuối đêm, tức là khoảng 3 và 6 giờ sáng, Chúa Giêsu đi gặp các Môn đệ. Đi trên mặt nước, Ngài đến gần họ, nhưng họ không nhận ra Ngài. Họ kêu lên vì sợ hãi, vì nghĩ đó là ma. Chúa Giêsu truyền dạy họ : “Can đảm lên! Chính Thầy đây! Anh em đừng sợ hãi!” Cau nói “Chính Thầy đây!” là câu nói chính Thiên Chúa đã dùng để làm cho Ông Môsê không sợ hãi, khi Ngài sai Ông đi giải phóng dân ra khỏi Ai Cập (Xh 3, 14). Đối với các cộng đoàn, ngày nay cũng như trong quá khứ, điều rất quan trọng là họ phải rộng mở cho sự mới mẻ : “Hãy can đảm. Chính Thầy đây! Đừng sợ!”
• Matthew 14, 28-31: Enthusiasm and weakness of Peter. Knowing that it is Jesus, Peter asks that he also can walk on the water. He wants to experience the power which dominates the fury of the sea. This is a power which in the bible belongs only to God (Gn 1, 6; Ps 104, 6-9). Jesus allows him to participate in this power. But Peter is afraid. He thinks that he will sink and he cries out: “Lord, save me!” Jesus assures him and takes hold of him and reproaches him: “You have so little faith! Why did you doubt?” Peter has more strength than he imagined, but is afraid before the contrary waves and does not believe in the power of God which dwells within him. The communities do not believe in the force of the Spirit which is within them and which acts through faith. It is the force of the Resurrection (Eph 1, 19-20). * Matthêu 14, 28-31 : Sư hứng khởi và yếu đuối của Thánh Phêrô. Biết đó là Chúa Giêsu, Thánh Phêrô xin cho mình cũng có thể đi trên nước. Ông muốn có kinh nghiệm về quyền lực chế ngự cơn giận dữ điên cuồng của biển. Trong Kinh Thánh đó là quyền năng chỉ thuộc về Thiên Chúa (St 1, 6; Tv 104, 6-9). Chúa Giêsu cho phép Thánh Phêrô tham dự vào quyền năng này. Nhưng Thánh Phêrô sợ hãi. Ngài nghĩ mình sẽ chìm và đã kêu lớn tiếng : “Lạy Chúa, xin cứu con!” Chúa Giêsu đoan chắc với ngài, nắm tay ngài và trách ngài : “Anh có quá ít lòng tin! Tại sao lại nghi ngờ?” Thánh Phêrô nghĩ mình có sức mạnh hơn mình tưởng, nhưng sợ hãi trước những làn sóng ngược và không tin vào quyền năng của Thiên Chúa đang ở trong ngài. Các cộng đoàn không tin vào sức mạnh của Thần Khí ở trong họ, đang hoạt động qua đức tin. Đó là sức mạnh của Phục Sinh (Ep 1, 19-20).
• Matthew 14, 32-33:Jesus is the Son of God. Before the waves that come toward them, Peter begins to sink in the sea because of lack of faith. After he is saved, he and Jesus, both of them, go into the boat and the wind calms down. The other Disciples, who are in the boat, are astonished and bowed before Jesus, recognizing that he is the Son of God: “Truly, you are the Son of God”. Later on, Peter also professes the same faith in Jesus: “You are the Christ, the Son of the living God!” (Mt 16,16). In this way Matthew suggests that it is not only Peter who sustains the faith of the Disciples, but also that the faith of the Disciples sustains Peter’s faith. * Matthêu 14, 32-33 : Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa. Trước những làn sóng đến với họ, Thánh Phêrô bắt đầu chìm trong biển vì thiếu lòng tin. Sau khi được cứu, ngài và Chúa Giêsu, cả hai lên thuyền và gió lặng yên. Các Môn đệ khác đang ở trong thuyền, ngạc nhiên và sấp mình xuống trước Chúa Giêsu, nhìn nhận Ngài là Con Thiên Chúa : “Thật, Thầy là Con Thiên Chúa!” Sau đó, Thánh Phêrô cũng tuyên xưng cùng một niềm tin vào Chúa Giêsu : “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống!” (Mt 16, 16). Trong cách này Thánh Matthêu gợi ý rằng không chỉ Thánh Phêrô nâng đỡ đức tin của các Môn đệ, nhưng chính đức tin của các Môn đệ cũng nâng đỡ đức tin của Phêrô.
• Matthew 14, 34-36: They brought all the sick to him. The episode of the crossing ends with something beautiful: “Having made the crossing they came to Gennesaret. When the local people recognized him they spread the news through the whole neighbourhood and took all who were sick to him, begging him just to let them tough the fringe of his cloak. And all those who touched it were saved”. * Matthêu 14, 34-36 : Họ đem mọi người bệnh đến với Ngài. Trình thuật về việc vượt qua biển kết thúc cách tốt đẹp : “”Sau khi qua biển, họ đến Gennesaret. Khi dân địa phương nhân ra Chúa Giêsu, họ loan truyền tin đó cho toàn thể vùng xung quanh và đem mọi người bệnh đến với Ngài, xin Ngài cho phép lấy ngón tay chạm vào áo của Ngài. Và tất cả những người đã chạm đến áo Ngài, đều được chữa lành”.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng :
17. Optimism and joy

The Salesian does not give way to discouragement in face of difficulties, because he has complete trust in the Father. “Let nothing upset you”, Don Bosco used to say.

Inspired by the optimistic humanism of St Francis de Sales, he believes in man’s natural and supernatural resources without losing sight of his weakness.

He is able to make his own what is good in the world and does not bewall his own times; he accepts all that is good, especially if it appeals to the young.

Because he is a herald of the Good News he is always cheerful. He radiates this joy and is able to educate to a christian and festive way of life: “Let us serve the Lord in holy joy”.

17. Lạc quan và vui tươi

Người Salêdiêng không nản lòng trước những khó khăn, bởi hoàn toàn tín thác nơi Chúa Cha, như lời Don Bosco dạy: “Đừng để chuyện gì làm con nao núng”.

Cảm hứng từ học thuyết nhân bản của Thánh Phanxicô Salê, họ tin vào những năng lực tự nhiên và siêu nhiên nơi con người, tuy vẫn nhìn nhận sự yếu đuối của bản tính nhân loại.

Họ tiếp nhận những giá trị trần thế và không than van về thời cuộc; giữ lại tất cả những gì là tốt lành, đặc biệt những điều thanh thiếu niên ưa thích.

Họ luôn sống vui tươi, vì là người loan báo Tin Mừng. Họ làm lan tỏa niềm vui này và biết giáo dục con người sống niềm vui đời Kitô hữu và sống tinh thần ngày lễ: “Chúng ta hãy phụng sự Chúa trong niềm vui thánh”.

5) Don Bosco’s Teachings 5) Lời dạy dỗ của Don Bosco
Mettiamo la nostra confidenza in Dio e andiamo avanti senza timore. XV,468. Cha Thánh Don Bosco khuyên dạy : “Chúng ta hãy tin cậy vào Thiên Chúa và cứ tiến bước, không sợ hãi” (MB 15, 468)
6) Personal questions 6) Câu hỏi cá nhân
• Has there been a contrary wind in your life? What have you done to overcome it? Has this happened sometimes in the community? How was it overcome? * Trong đời sống bạn có làn gió ngược nào không? Bạn làm gì để vượt thắng? Điều này có thường xuyên xảy ra trong cộng đoàn không? Vượt thắng thế nào?
• Which is the crossing which the communities are doing today? From where to where? How does all this help us to recognize today the presence of Jesus in the contrary waves of life? * Ngày nay các cộng đoàn đang phải thực hiện việc vượt qua nào? Từ đâu đến đâu? Ngày nay những điều đó giúp chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu như thế nào để chống lại những cơn sóng ngược?
7) Concluding Prayer 7) Lời nguyện kết
Keep me far from the way of deceit, grant me the grace of your Law.

I have chosen the way of constancy, I have moulded myself to your judgements. (Ps 119,29-30)

Xin giúp con tránh đường xảo trá và thương ban cho con luật pháp Ngài.

Đường chân lý, này con đã chọn, quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông. (Tv 119, 29-30)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

CON CÓ YÊU MẾN THẦY?
GIỜ TÔN VINH
HƯỚNG MẮT VỀ TRỜI
ANH EM PHẢI CANH THỨC
GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!