THỨ BA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Ðnl 31, 1-8

“Giosuê, anh hãy dũng mạnh và can đảm: anh sẽ đem dân vào Ðất Nước”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môsê đến nói với toàn dân Israel tất cả những lời này: “Tôi hôm nay đã một trăm hai mươi tuổi. Tôi không còn đi đứng được nữa, nhất là khi Chúa đã phán cùng tôi rằng: “Ngươi sẽ không qua sông Giođan này”. Chúa là Thiên Chúa của ngươi sẽ qua trước ngươi, chính Người sẽ tiêu diệt các dân tộc ấy trước mặt ngươi và ngươi sẽ thắng chúng. Chính Giosuê sẽ qua trước ngươi như Chúa đã phán. Chúa sẽ đối xử với chúng như đã đối xử với Sêhon và Og là vua người Amorê và với đất nước các vua ấy. Người đã tiêu diệt chúng. Vậy khi Chúa nộp chúng cho các ngươi, các ngươi sẽ đối xử với chúng như tôi đã truyền cho các ngươi. Hãy dũng mạnh và kiên trì, đừng sợ, đừng kinh hãi trước mặt chúng. Vì chính Chúa là Thiên Chúa các ngươi dẫn đường cho các ngươi, Người sẽ không bỏ rơi và lìa khỏi các ngươi”.

Ông Môsê gọi ông Giosuê đến và nói với ông trước mặt toàn dân Israel rằng: “Hãy dũng mạnh và can đảm: vì anh sẽ đem dân này vào Ðất Nước Chúa đã thề hứa sẽ ban cho cha ông chúng; chính anh sẽ bắt thăm phân chia phần đất ấy. Chúa là Ðấng dẫn đàng cho anh, chính Người sẽ ở với anh. Người sẽ không bỏ rơi và lìa khỏi anh. Anh đừng sợ và đừng kinh hãi”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Ðnl 32, 3-4a. 7. 8. 9 và 12

Ðáp: Chúa lấy dân Người làm phần riêng mình (c. 9a).

Xướng: 1) Tôi sẽ kêu cầu thánh danh Chúa. Các ngươi hãy mang sự uy linh lại cho Chúa chúng ta. Các công trình của Thiên Chúa đều hoàn hảo, và mọi đường lối của Người đều chính trực. – Ðáp.

2) Ngươi hãy nhớ lại những ngày xa xưa, hãy tưởng nghĩ lại mỗi thế hệ: Hãy hỏi cha ngươi, và người sẽ loan báo cho ngươi; hãy hỏi tổ phụ ngươi, và các ngài sẽ chỉ dạy ngươi. – Ðáp.

3) Khi Ðấng Tối Cao phân chia các dân tộc, khi Người tách biệt con cái của Ađam, Người đã thiết lập ranh giới của các nước, chiếu theo số con cái Israel. – Ðáp.

4) Nhưng Chúa lấy dân Người làm phần riêng mình, chọn Giacóp làm dây đo cơ nghiệp của Người. Chỉ có một Chúa là Ðấng dẫn đưa nó, và chẳng có Chúa nào khác ở với nó. – Ðáp.

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe: Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 18, 1-5. 10. 12-14

“Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.

“Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Ðấng ngự trên trời.

“Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.

Ðó là lời Chúa.

LECTIO DIVINA: Mt 18, 1-5.10.12-14

 

‘See that you never despise any of these little ones”. “Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này”.
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Almighty and ever-living God, your Spirit made us your children, confident to call you Father. Increase your Spirit within us and bring us to our promised inheritance. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Thần Khí Chúa đã biến đổi chúng con thành con Chúa, tin tưởng gọi Chúa là Cha. Chúng con xin Chúa gia tăng Thần Khí Chúa nơi chúng con và đưa chúng con đến gia nghiệp Chúa đã hứa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, là Con Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading : Matthew 18,1-5.10.12-14 2) Tin Mừng : Matthêu 18, 1-5.10.12-14
At this time the disciples came to Jesus and said, ‘Who is the greatest in the kingdom of Heaven?’ So he called a little child to him whom he set among them. Then he said, ‘In truth I tell you, unless you change and become like little children you will never enter the kingdom of Heaven. And so, the one who makes himself as little as this little child is the greatest in the kingdom of Heaven. ‘Anyone who welcomes one little child like this in my name welcomes me. ‘See that you never despise any of these little ones, for I tell you that therein heaven are continually in the presence of my Father in heaven. ‘Tell me. Suppose a man has a hundred sheep and one of them strays; will he not leave the ninety-nine on the hillside and go in search of the stray? In truth I tell you, if he finds it, it gives him more joy than do the ninety-nine that did not stray at all. Similarly, it is never the will of your Father in heaven that one of these little ones should be lost. Khi ấy các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi: “Chớ thì ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu gọi một trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuống như trẻ nhỏ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.

“Và kẻ nào đón nhận một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này, vì Thầy bảo các con, thiên thần của chúng trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan Cha Ta, Đấng ngự trên trời.

“Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, Thầy bảo thật các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó, hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con trên trời không muốn để một trong những kẻ bé mọn này phải hư mất”.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• Here, in Chapter 18 of the Gospel of Matthew begins the fourth great discourse of the New Law, the Discourse of the Community. As has already been said before (on Monday of the 10th Week of the Year), the Gospel of Matthew written for the communities of the Christian Jews of Galilee and of Syria, present Jesus as the new Moses. In the Old Testament, the Law of Moses was codified in the five books of the Pentateuch. Imitating the ancient model, Matthew represents the New Law in five great Discourses: (a) The Sermon on the Mountain (Mt 5, 1 to 7, 29); (b) the Discourse of the Mission (Mt 10, 1-42); (c) The Discourse of the Parables (Mt 13, 1-52); (d) The Discourse of the Community (Mt 18, 1-35); (e) The discourse of the Future of the Kingdom (Mt 24,1 to 25,46). The narrative parts which are inserted among the five Discourses describe the practice of Jesus and show how he practiced and embodied the New Law in his life. Ở đây, trong Chương 18 của Tin Mừng Matthêu, bắt đầu bài diễn từ lớn thứ tư về Luật Mới, Diễn từ về Cộng đòan. Như đã nói ở trên (Thứ 2 Tuần 10 Thường niên), Tin Mừng Matthêu được viết cho các cộng đoàn Kitô giáo Do thái ở Galilê và Syria, trình bày Chúa Giêsu như là Mosê mới. Trong Cựu Ước, Luật của Ông Mosê được hệ thống hòa trong năm cuốn Ngũ Thư. Bắt chước khuôn mẫu cở xưa, Thánh Matthêu trình bày Luật Mới trong năm Diễn Từ lớn : (a) Bài giảng trên Núi (Mt 5, 1 đến 7, 29); (b) Diễn từ về Sứ mạng (Mt 10, 1-42); (c) Diễn từ về các Dụ ngôn (Mt 13, 1-52); (d) Diễn từ về Cộng đoàn (Mt 18, 1-35); (3) Diễn từ về Tương lai của Nước Trời (Mt 24, 1 đến 25, 46). Những phần kể chuyện được chèn vào Năm Diễn từ mô tả việc làm của Chúa Giês và tỏ cho thấy Ngài đã hành động như thế nào, cũng như đã hội nhập Luật Mới như thế nào trong đời sống của Ngài.
• The Gospel today gives the first part of the Discourse of the Community (Mt 18, 1-14) which has as key word “the little ones”. The little ones are not only the children, but also the poor persons, those who are not important in society and in the community, and also the children. Jesus asks that these “little ones” should always be the centre of the concern of the communities because “The Father in Heaven does not will that one of these little ones should be lost” (Mt 18, 14). Bài Tin Mừng hôm nay cống hiến phần thứ nhất của Diễn từ về Cộng đoàn (Mt 18, 1-14) có từ ngữ chủ chốt là “những người bé nhỏ”. Những người bé nhỏ không chỉ là trẻ em, nhưng còn là người nghèo, là những người không quan trọng trong xã hội, cũng như trong cộng đoàn, và cũng là những trẻ em. Chúa Giêsu yêu cầu “những người bé nhỏ” này phải luôn ở trung tâm trong sự quan tâm của các cộng đoàn, vì “Cha của họ ở trên Trời không muốn một người nào trong họ phải hư mất” (Mt 18, 14).
• Matthew 18, 1: The question of the disciples which provokes the teaching of Jesus. The disciples want to know who is the greater in the Kingdom. The simple fact of this question reveals that they had not understood anything or very little the message of Jesus. The whole Discourse of the Community, is in order to make them understand that among the followers of Jesus the spirit of service should prevail, the gift of self, of pardon, of reconciliation and of gratuitous love, without seeking one‟s own interest and one‟s own promotion. Mt 18, 1 : Câu hỏi của các môn đệ gây nên lời dạy dỗ của Chúa Giêsu. Các môn đệ muốn biết ai là người lớn nhất trong Nước Trời. Câu hỏi tỏ lộ các môn đệ không hiểu gì hay biết rất ít về sứ điệp của Chúa Giêsu. Toàn thể Diễn từ về Cộng đoàn nhằm giúp ho hiểu rằng nơi các môn đệ Chúa Giêsu, phải nổi bật về tinh thần phục vụ, sự tự hiến, tha thứ, giao hòa và tình yêu vô vị lợi, không tìm lợi ích riêng và không đề cao bản thân.
• Matthew 18, 2-5: The fundamental criterion: the little one and the greater one. The disciples ask for a criterion so as to be able to measure the importance of the persons in the community: “Who is the greater in the Kingdom of Heaven?” Jesus answers that the criterion are the littler ones! The little ones are not socially important; they do not belong to the world of the great. The disciples have to become children. Instead of growing up, to the heights, they must grow down and toward the periphery, where the poor and the little ones live. In this way, they will be the greater in the Kingdom! The reason is the following: “Anyone who receives one of these little ones receives me”. Jesus identifies himself with them. The love of Jesus for the little ones cannot be explained. Children have no merit. It is the complete gratuity of the love of God which manifests itself and asks to be imitated in the community of those who call themselves disciples of Jesus. Mt 18, 2-5 : Tiêu chuẩn căn bản là : người bé nhỏ và người lớn. Các môn đệ xin một tiêu chuẩn để phân biệt tầm mức quan trọng của các thành viên trong cộng đoàn : “Ai là người lớn nhất trong Nước Trời?” Chúa Giêsu trả lời : đó là những người bé nhỏ! Những người bé nhỏ không phải là những người quan trọng về mặt xã hội; họ không thuộc về thế giới của người lớn. Các môn đệ phải trở nên trẻ em. Thay vì lớn lên, thay vì có địa vị cao, họ phải hạ mình xuống và tiến ra ngoài lề, nơi những người nghèo và bé nhỏ sinh sống. Như vậy họ sẽ trở thành những người lớn nhất trong Nước Trời! Lý do là : “Ai tiếp đó một trong những người bé nhỏ là tiếp đón Thầy”. Chúa Giêsu đồng hóa mình với những người bé nhỏ. Tình yêu của Chúa Giêsu đối với những người bé nhỏ không thể cắt nghĩa được. Trẻ nhỏ không có không trạng gì. Đó là sự vô vị lợi hoàn toàn của Tình Yêu Thiên Chúa tỏ lộ chính mình và yêu cầu phải được bắt chước trong cộng đoàn của những người gọi mình là môn đệ Chúa Giêsu.
• Matthew 18, 6-9: Do not scandalize the little ones. These four verses concerning the scandal to little ones are omitted from today‟s Gospel. We give a brief commentary on them. To scandalize the little ones means: to be the cause for them to lose their faith in God and to abandon the community. Matthew keeps a very hard phrase of Jesus: “Anyone who scandalizes even one of these little ones who believe in me, it would be better for him to have a mill stone tied around his neck and then be thrown into the sea”. It is a sign that at that time many little ones no longer identified themselves with the community and sought another refuge. And today, in Latin America, for example, every year, approximately three million persons abandon the historical Church and go toward the Evangelical churches. This is a sign that they do not feel at home among us. What is lacking in us? Which is the cause of this scandal of the little ones? In order to avoid the scandal, Jesus orders to cut the foot or take out the eye. This phrase cannot be taken literally. It means that we should be very firm, strict in fighting against scandal which draws the little ones away. We cannot, in any way, allow that the little ones should feel marginalized in our community; because in this case, the community would not be a sign of the Kingdom of God. Mt 18, 6-9 : Đừng gây gương mù cho người bé nhỏ. Bốn câu liên quan tới gương mù cho người bé nhỏ, không có trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta chú giải vắn tắt 4 câu đó. Gây gương mù cho những người bé nhỏ có nghĩa là : trở nên nguyên nhân làm cho họ mất đức tin vào Thiên Chúa và rời bỏ cộng đoàn. Thánh Matthêu giữ lại một câu rất nghiêm khắc của Chúa Giêsu : “Ai gây gương mù cho một trong những người bé nhỏ đang tin Thầy, thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô nó xuống biển thì tốt hơn”. Đây là dấu chỉ chó thấy lúc bấy giờ nhiều người bé nhỏ không còn đồng hóa mình với cộng đoàn và tìm cách cư trú nơi khác. Và ngày nay, ở Châu Mỹ La tinh, chẳng hạn, hằng năm, có khoảng ba triệu người bỏ Giáo hội Lịch sử và gia nhập vào các Giáo hội Tin Mừng. Đây cũng là dấu chỉ cho thấy họ không cảm thấy dễ chịu ở giữa chúng ta. Điều gì thiếu nơi chúng ta? Đâu là nguyên nhân của gương mù cho những người bé nhỏ? Để tránh gương mù, Chúa truyền dạy phải cắt chân hay móc mắt. Câu này không được hiểu theo nghĩa đen. Nó có nghĩa là chúng ta phải rất vững mạnh, phải rất nghiêm túc chiến đấu chống lại gương mù có thể làm cho những người bé nhỏ đi lạc. Chúng ta không được cho phép những người bé nhỏ cảm thấy mình bị loại khỏi cộng đoàn chúng ta; vì trong trường hợp này, cộng đoàn không còn là dấu chỉ của Nước Chúa.
• Matthew 18, 10-11: The angels of the little ones are in the presence of the Father. Jesus recalls Psalm 91. The little ones take Yahweh as their refuge and make the most High their fortress (Ps 91, 9) and because of this: “No disaster can overtake you, no plague come near your tent; he has given angels orders about you to guard you wherever you go. They will carry you in their arms in case you trip over a stone” (Ps 91, 10, 12). Mt 18, 10-11 : Thiên thần của những người bé nhỏ sống trong sự hiện diện của Chúa Cha. Chúa Giêsu nhắc đến Thánh vịnh 91. Những người bé nhỏ chọn lấy Thiên Chúa làm nơi nương náu và  đồn lũy (Tv 91) và chính vì thế : “Bạn sẽ không gặp điều ác hại, và tai ương không bén mảng tới nhà, bởi chưng Người truyền cho thiên sứ giữ gìn bạn trên khắp nẻo đường, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá” (Tv 91, 10-12).
• Matthew 18, 12-14: The parable of the one hundred sheep. According to Luke, this parable reveals the joy of God on the conversion of a sinner (Lk 15, 3-7). According to Matthew, it reveals that the Father does not want that not even one of the little ones be lost. In other words, the little ones should be the pastoral priority of the Community, of the Church. They should be in the centre of the concern of all. Mt 18, 12-14 : Dụ ngôn về một trăm con chiên. Theo Thánh Luca, dụ ngôn này tỏ lộ niềm vui của Thiên Chúa về sự hoán cải của người tội lỗi (Lc 15, 3-4). Theo Thánh Matthêu, nó mặc khải rằng Chúa Cha không muốn bất cứ người bé nhỏ nào bị hư mất. Nói cách khác, những người bé nhỏ phải là mục vụ ưu tiên của Cộng đoàn, của Giáo Hội. Họ phải ở trong sự quan tâm của mọi người.
Love toward the little ones and the excluded should be the axis of the community of those who want to follow Jesus; because it is in this way that the community becomes the proof of the gratuitous love of God who accepts all. Tình yêu đối với những người bé nhỏ và những người bị khai trừ phải là cái trục của cộng đoàn những người muốn theo Chúa Giêsu; vì chỉ có như thế cộng đoàn mới trở nên bằng chứng của tình yêu Thiên Chúa đón nhận mọi người.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
26.  The young to whom we are sent

The Lord made clear to Don Bosco that he was to direct his mission first and fore­most to the young, especially to those who are poorer.

We are called to the same mission and are aware of its supreme importance: young people are at the age when they must make basic life-choices which affect the future of society and of the Church.

With Don Bosco we reaffirm our preference for the young who are “poor, abandoned and in danger”, those who have greater need of love and evangelisation, and we work especially in areas of greatest poverty.

26. Thanh thiếu niên: những người chúng ta được sai tới

Chúa đã chỉ cho Don Bosco các thanh thiếu niên, đặc biệt những em nghèo khổ hơn cả, như những người đầu tiên và chính yếu mà sứ mệnh Ngài phải hướng tới.

Được kêu gọi tới cùng một sứ mệnh, chúng ta nhận thức được mức quan trọng tột bực của nó: các thanh thiếu niên đang trải qua lứa tuổi phải thực hiện những chọn lựa nền tảng của cuộc đời có ảnh hưởng tới tương lai của xã hội và Hội Thánh.

Cùng với Don Bosco, chúng ta tái khẳng định sự ưu tiên dành cho “giới trẻ nghèo khổ, bị bỏ rơi, sống trong nguy hiểm”, là thành phần cần được yêu mến và rao giảng Tin Mừng hơn; đặc biệt chúng ta làm việc tại những nơi nghèo khổ trầm trọng hơn cả.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• Who are the poorest persons of our neighbourhood? Do they participate in our community? Do they feel at home or do they find in us a cause to withdraw? Ai là người nghèo nhất nơi bạn ở? Họ có được tham dự vào cộng đoàn của bạn? Họ có cảm thấy như ở nhà mình hay họ tìm thấy nơi chúng ta lý do để thoái lui?
• God the Father does not want any of the little ones to get lost. What does this mean for our community? Thiên Chúa không muốn một người bé nhỏ bị hư mất. Điều này có nghĩa gì cho cộng đoàn của bạn?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Your instructions are my eternal heritage, they are the joy of my heart. I devote myself to obeying your statutes, their recompense is eternal. (Ps 119,111-112) Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi, vì đó là hoan lạc của lòng con. Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ, mãi mãi cho đến cùng. (Tv 119, 111-112)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày