THỨ BA TUẦN 3 MÙA CHAY

THỨ BA TUẦN 3 MÙA CHAY

Bài Ðọc I: Ðn 3, 25. 34-43

“Với tâm thần sám hối và tinh thần khiêm tốn, chúng tôi được chấp nhận”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Trong những ngày ấy, Adaria đứng giữa lửa mở miệng cầu nguyện rằng: “Vì danh Chúa, xin đừng bỏ con mãi mãi cho quân thù, và xin đừng huỷ bỏ lời giao ước của Chúa. Xin chớ cất lòng từ bi Chúa khỏi chúng con. Vì Abraham kẻ Chúa yêu, Isaac tôi tớ Chúa, và Israel người lành thánh của Chúa, những kẻ Chúa đã hứa cho sinh con cháu ra nhiều như sao trên trời và như cát bãi biển. Vì lạy Chúa, chúng con đã trở nên yếu hèn hơn mọi dân tộc và hôm nay, vì tội lỗi chúng con, chúng con bị nhục nhã ở mọi nơi. Hiện giờ không còn vua chúa, thủ lãnh, tiên tri, không còn của lễ toàn thiêu, lễ hiến tế, lễ vật, nhũ hương và nơi để dâng lên Chúa của đầu mùa để được Chúa thương. Nhưng với tâm hồn sám hối và với tinh thần khiêm tốn, chúng con xin Chúa chấp nhận; chúng con như những con dê, bò rừng và những chiên béo được dâng lên Chúa làm của lễ toàn thiêu, xin cho của hiến tế chúng con dâng trước tôn nhan Chúa hôm nay, được đẹp lòng Chúa, vì những ai tin tưởng nơi Chúa không phải hổ thẹn. Và bây giờ chúng con hết lòng theo Chúa, kính sợ Chúa và tìm kiếm tôn nhan Chúa. Xin đừng để chúng con phải hổ thẹn, nhưng xin hãy đối xử với chúng con theo lòng nhân hậu và lòng từ bi sung mãn của Chúa. Lạy Chúa, xin làm những việc lạ lùng mà cứu thoát chúng con, và xin cho thánh danh Chúa được vinh quang”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9

Ðáp: Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài (c. 6a).

Xướng: 1) Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. – Ðáp.

2) Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. – Ðáp.

3) Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. – Ðáp.

Câu Xướng Trước Phúc Âm: Mt 4, 4b

Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.

Phúc Âm: Mt 18, 21-35

“Nếu mỗi người trong chúng con không tha thứ cho anh em, thì Chúa Cha cũng không tha thứ cho chúng con”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Chúa Giêsu đáp: “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả”. Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc. Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: “Hãy trả nợ cho ta”. Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: “Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh”. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?” Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”.

Ðó là lời Chúa.

LECTIO DIVINA

Mt 18, 28-35

1) Kinh khai mạc

Lạy Chúa là Thiên Chúa Chúa muốn chúng con sống đức tin của chúng con Không phải như là một bộ lề luật quy tắc và các thói quen Mà như là một mối quan hệ giữa người và người Với Chúa và với tha nhân.  Lạy Chúa, xin hãy giữ cho tâm hồn chúng con luôn hướng về Chúa, Để chúng con có thể sống với những gì chúng con tin Và để cho chúng con có thể bày tỏ tình yêu của mình dành cho Chúa Trong các việc phục vụ cho những người chung quanh chúng con, Như Đức Giêsu, Con Chúa, đã làm, Người là đấng hằng sống với Chúa và Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

2) Bài Tin Mừng : Mátthêu 18:28-35 

Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng:  “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần?  Có phải đến bảy lần không?”  Chúa Giêsu đáp:  “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.”

“Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc.  Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ.  Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ mà van lơn rằng:  ‘Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả cho ngài tất cả’.  Người chủ động lòng thương, trả tự do và tha nợ cho y. 

Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc.  Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng:  ‘Hãy trả nợ cho ta’.  Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn răng:  ‘Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh’.  Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong.  Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện.  Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng:  ‘Tên đầy tớ ác độc kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?’  Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ.  Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình”. 

3) Suy ngắm

  Bài Tin Mừng hôm nay nói với chúng ta về sự cần thiết cho việc tha thứ.  Thật không phải là dễ dàng để mà tha thứ, bởi vì có những nỗi sầu khổ và đớn đau vẫn tiếp tục đốt cháy tim can.  Có người nói rằng:  “Tôi tha thứ, nhưng tôi không quên được!”  Những ác ý, căng thẳng, ý kiến dị biệt, xúc phạm, chuyện bực mình, khiêu khích, tất cả những điều này làm cho sự tha thứ và hòa giải trở thành khó khăn.  Chúng ta hãy cố gắng suy niệm về những lời của Chúa Giêsu nói về việc hòa giải (Mt 18:21-22) và lời Chúa nói với chúng ta về dụ ngôn của việc tha thứ không có giới hạn (Mt 18:23-35).   

  Mt 18:21-22:  Tha thứ bảy mươi lần bảy!  Chúa Giêsu đã nói về sự quan trọng của việc tha thứ và nhu cầu của việc biết cách chấp nhận các anh chị em để giúp họ hòa mình với cộng đoàn (Mt 18:15-20).  Trước những lời này của Chúa Giêsu, ông Phêrô hỏi Chúa rằng:  “Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần?  Có phải đến bảy lần không?”  Con số bảy chỉ ra sự trọn vẹn.  Trong trường hợp này, nó đồng nghĩa với mãi mãi.  Chúa Giêsu đã đi xa hơn lời đề nghị của ông Phêrô.  Người loại trừ mọi khả năng giới hạn việc tha thứ:  “Ta không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy!”  Đó có nghĩa là, bảy mươi lần mãi mãi!  Bởi vì không có tỉ lệ nào so sánh giữa sự tha thứ mà chúng ta nhận được từ Thiên Chúa với sự tha thứ mà chúng ta nên trao cho người anh em, như bài dụ ngôn của sự tha thứ không có giới hạn đã dạy chúng ta.

  Câu nói bảy mươi bảy lần là một viện chứng rõ ràng về những lời của Laméc đã nói:  “Vì một vết thương, ta đã giết một người, vì một chút sây sát, ta đã giết một đứa trẻ.  Cain sẽ được báo thù gấp bảy, nhưng Laméc thì gấp bảy mươi bảy!”  (St 4:23-24).  Chúa Giêsu muốn đảo ngược vòng xoáy bạo lực đã tiến vào thế gian vì sự bất tuân của ông Adong và bà Evà, bởi vì việc Cain sát hại Abel và vì lòng báo thù của Laméc.  Khi mà bạo lực vô độ xâm nhập vào đời sống, thì mọi việc sẽ đi sai hướng và sự sống tự hủy chính mình.  Trận Đại Hồng Thủy đã tràn đến và tháp Babel đã xuất hiện cho quyền thống trị phổ quát (St 2:1-11:32).

  Mt 18:23-35:  Dụ ngôn về việc tha thứ không giới hạn.  Món nợ mười ngàn nén bạc thì xấp xỉ khoảng 164 tấn vàng.  Món nợ một trăm đồng bạc thì có giá trị khoảng 30 gram vàng.  Không có sự so sánh giữa hai món nợ này!  Ngay cả nếu như con nợ cùng với vợ con người ấy đi làm cả đời cũng không thể nào có được 164 tấn vàng.  Trước tình yêu cho đi cách nhưng không của Thiên Chúa về món nợ 164 tấn vàng của chúng ta, thì nhiều hơn phần chúng ta tha không món nợ 30 gram vàng, bảy mươi lần mãi mãi!  Giới hạn duy nhất cho sự tha thứ nhưng không của Thiên Chúa là việc chúng ta không thể tha thứ cho anh em mình! (Mt 18:34; 6:15).

  Cộng đoàn, không gian chọn lựa cho sự đoàn kết và tình huynh đệ:  xã hội vào thời đế quốc La Mã thì cứng ngắc và lãnh đạm, không có chỗ cho những kẻ bé mọn.  Họ đã đi tìm nơi chốn cho tình người nhưng đã không tìm thấy.  Hội Đường Do Thái cũng đã được cầu xin và đã không cho họ một chỗ nào.  Và trong các cộng đoàn Kitô hữu, sự chặt chẽ của một số người trong việc tuân giữ Lề Luật đã khiến cho cuộc sống chung trở nên khó khăn bởi vì họ vẫn giữ những quy luật của Hội Đường.  Thêm vào đó, vào cuối thế kỷ thứ nhất, trong các cộng đoàn Kitô hữu đã bắt đầu xuất hiện những chia rẽ tương tự như đã xảy ra trong xã hội giữa kẻ giàu người nghèo (Gc 2:1-9).  Thay vì làm cộng đoàn là nơi của sự chấp nhận, họ đã biến cộng đoàn thành chỗ của chỉ trích và xung đột.  Thánh sử Mátthêu muốn soi sáng cho các cộng đoàn, trong một cách mà cộng đoàn là nơi chọn lựa cho sự đoàn kết và tình huynh đệ.  Họ phải là Tin Mừng cho người nghèo.  

4) Hiến Luật Salêdiêng

HL 52. Người hội viên trong cộng thể

Cộng thể tiếp nhận người hội viên với tấm lòng rộng mở, họ thế nào, chấp nhận họ như vậy, và giúp cho họ trưởng thành; cống hiến cho họ những điều kiện diễn đạt các tài năng do tự nhiên và ân sủng; cung cấp cho họ những gì cần thiết và nâng đỡ họ trong những lúc khó khăn, nghi nan, nhọc mệt, đau ốm.

Don Bosco thường nói với những ai xin được ở lại sống với ngài: “Cơm ăn, việc làm và thiên đàng: đó là ba điều cha có thể nhân danh Chúa cống hiến cho các con” 1.

Người hội viên nỗ lực xây dựng cộng thể mình sống và yêu mến cộng thể ấy dù nó có bất toàn, vì biết rằng ở đấy mình tìm được sự hiện diện của Đức Kitô.

Họ chấp nhận sự sửa bảo huynh đệ, chiến đấu chống lại những gì họ nhận thấy nơi mình nghịch với đời sống chung, và quảng đại tham dự vào đời sống và công việc chung. Họ cảm tạ Chúa vì được ở giữa những người anh em hằng khích lệ và nâng đỡ mình.

5) Câu hỏi cá nhân

  Tại sao tha thứ lại khó khăn đến như vậy?

–  Trong cộng đoàn chúng ta, có chỗ cho việc hòa giải không?  Bằng cách nào?

6) Kinh kết thúc

Lạy CHÚA, đường nẻo Ngài, xin dạy cho con biết, Lối đi của Ngài, xin chỉ bảo con. Xin dẫn con đi theo đường chân lý của Ngài Và bảo ban dạy dỗ, Vì chính Ngài là Thiên Chúa cứu độ con. Sớm hôm con những cậy trông Ngài, bởi vì Ngài nhân ái. (Tv 25:4-5)

Các bài viết Lectio Divina trên website Dòng Cát Minh. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện.

Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

Suy niệm:

  1. “Thưa Thầy con phải tha thứ cho anh em mình mấy lần, bảy lần chăng”.

Đó là cây hỏi mà Phêrô đã đặt ra cho Thầy mình. Có lẽ ông đã nghĩ con số bảy là quá nhiều để tha thứ cho một người xúc phạm tới mình. Thế nhưng Chúa lại trả lời không phải bảy lần mà là bảy mươi lần bảy. Ngài muốn dạy chúng ta không ngừng tha thứ cho anh em mình bởi vì chính mỗi người chúng ta trước hết đã luôn đón nhận sự bao dung tha thứ của Thiên Chúa.

Truyện kể rằng có người đạo đức kia hàng ngày vẫn cầu nguyện và làm việc bác ái. Một hôm, ông gặp một người ăn xin ngoài đường có vẻ sắp đói lả. Thế là ông mời người ăn xin vào nhà mình dùng cơm. Trước bữa ăn, ông yêu cầu người ăn xin cùng cầu nguyện với mình để chúc tụng Thiên Chúa về mọi sự Ngài đã ban cho. Thế nhưng người ăn xin kia đã không chúc tụng Thiên Chúa lại còn chửi rủa Thiên Chúa thậm tệ. Quá tức giận, ông ta liền đuổi người ăn xin ra khỏi nhà mình.

Tối đến, trong giờ cầu nguyện ông thưa với Thiên Chúa: “Lạy Chúa! hôm nay con đã làm được một việc tốt. Con đã đuổi một kẻ dám xúc phạm đến Chúa ra khỏi nhà mình”. Bỗng nhiên có tiếng Chúa phán với ông: “Người ăn xin ngươi đã đuổi ra khỏi nhà hôm nay, suốt mấy chục năm qua đã chửi rủa ta nhưng ngày nào ta cũng cho nó ăn, còn ngươi không thể cho nó ăn được một bữa, sao ngươi có thể nói đó là việc tốt.”

Câu chuyện trên cho thấy tấm lòng của Thiên Chúa thật bao dung biết bao.Nếu tha thứ bằng hai lần của tình yêu thì tình yêu của Thiên Chúa thật khôn kể xiết. Bởi vì Thiên Chúa đã luôn tha thứ cho chúng ta. Ngài cho mặt trời suởi ấm cả người tốt lẫn những kẻ tội lỗi xúc phạm đến mình. Thế nhưng mỗi chúng ta, những người tội lỗi lại luôn xét nét lỗi lầm của người anh em mình và không dễ dàng tha thứ cho họ. Ta cảm thấy thật khó chấp nhận những lầm lỗi mà người anh em đã phạm tới ta. Đôi lúc, những người anh em trong cùng một nhà không thể nhìn mặt nhau và muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với nhau chỉ vì không thể tha thứ những lỗi lầm nho nhỏ của nhau. Thậm chí có những người còn thề không đội trời chúng với kẻ đã xúc phạm đến mình.

 Tha thứ cho người xúc phạm mình thật khó biết bao nhưng chính Chúa đòi buộc ta phải thực hiện điều đó nếu ta muốn nhận được ơn tha thứ của chính Ngài. Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi ta nhìn lại chính mình để nhận ra những lỗi lầm ta đã phạm. Nhờ đó, ta quyết tâm ăn năn hối cải và tạ ơn Thiên Chúa về sự khoan dung của Ngài. Đồng thời ta cũng được mời gọi sống lời dạy của Chúa Giêsu: “Hãy hết lòng tha thứ cho anh em mình” như chính Ngài đã thực hiện điều đó trên thập giá khi Ngài xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ hành hạ mình.Quả thật, nếu Chúa chấp tội nào ai đứng vững được chăng nhưng Ngài đã không đối xử với ta như ta đáng tội. Trái lại Ngài dùng sự tha thứ và khoan hồng đáp lại sự bất nghĩa của ta. Vậy sao ta có thể nói không thể tha thứ những lỗi lầm của người anh em mình trong khi trước đó đã đón nhận tình thương bao la của Thiên Chúa.

“Lạy Cha, xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.”

Giuse Bùi Công Thiện SDB

 

2.“Con phải tha thứ bao nhiêu lần” (Mt 18,21)

Một phụ nữ, đã từng hứng chịu bạo hành trong gia đình, chia sẻ với tôi kinh nghiệm của chị khi phải đấu tranh với chính mình để thực hiện giáo huấn của Chúa trong Tin Mừng hôm nay. Chị ta nói “ Là một tín hữu Công giáo, tôi thấy có trách nhiệm và bổn phận phải tha thứ cho chồng tôi, khi anh ta dùng bạo lựcnhư  thể muốn giết tôi. Tôi tin rằng tôi phải bắt chước hành vi yêu thương của Đức Giêsu trên Thập giá, trước khi Ngài dang tay đón nhận cái chết. Tôi phân vân tự hỏi, có lẽ thay vì tha thứ, tôi đã có cảm giác thù hận từ sâu tận trong tâm hồn, và tôi đã tự nguyền rủa chồng tôi, mong anh ta chết quách đi cho xong. Tôi sợ rằng tôi đã không tha thứ hoàn toàn cho anh ta trước khi tôi chết, và như vậy tôi sẽ bị trầm luân mãi mãi”.

Giáo huấn của Đức Giêsu hôm nay dạy chúng ta phải tha thứ đến vô tận. Có một điều khá gay go, là nếu  chúng ta không thể tha thứ thì sao? Cái gì sẽ xảy ra, khi chúng ta muốn tha thứ, nhưng kẻ xúc phạm đến chúng ta lại không hối lỗi và không chịu đền bù thiệt hại.  Có những khi, ví dụ trong trường hợp bạo hành xảy ra nơi gia đình, sự tha thứ còn là cớ giống như đổ thêm dầu vào lửa, sẽ phản tác dụng và không đem lại sự hòa giải và an bình  thật sự. Tiến trình thực hiện việc tha thứ và hòa giải quả khá gian nan, và chúng ta không thể giản lược trong một vài chiêu thức giản đơn.

Trong bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu vạch dẫn một lộ trình khởi đầu cho việc hòa giải, khi có những xúc phạm xảy ra trong cộng đoàn. Lộ trình này bắt đầu bằng việc cá nhân đến gặp gỡ cá nhân, rối tiếp theo là có thêm những trung gian, và bước cuối cùng là có sự tham gia của cả cộng đoàn. Đứng trước những chỉ  huấn  này,  Phêrô đã hỏi tiếp Đức Giêsu, thế ông phải phải tha thứ bao nhiêu lần. Ông thấy ngay những khó khăn và trở ngại khi thực hiện tiến trình hòa giải như thế. Để trả lời, Chúa Giêsu đã khẳng định, việc tha thứ phải thực hiện một cách vô tận, không có một giới hạn nào cả. Có những sự việc gây nên nỗi đau triền miên và dai dẳng, vì thế cũng cần phải biết tha thứ vô giới hạn, đồng thời người phạm lỗi cũng cần phải  hối lỗi một cách chânthực. Chúng ta phải luôn sẵn sàng thực hiện công việc đầy khó khăn này, để hóa giải những tan vỡ, và thực hiện việc giao hòa với nhau.

Trong dụ ngôn tiếp theo về người đầy tớ mắc nợ một số tiền lớn đã được nhà vua tha cho, Chúa Giêsu nhấn mạnh đến món nợ khổng lồ như một gánh nặng. Món nợ đó biểu trưng cho những khó khăn trong việc hòa giải, và nó đã được cất đi khỏi tên đầy tớ. Điều này, Chúa cũng kêu mời chúng ta ý thức rằng: Sự hòa giải ở đây là một quà tặng được trao ban một cách nhưng không. Khi đón nhận món quà này, không phải do công lao của mình, chúng ta cũng phải ban trao lại một cách nhưng không giống như vậy. Tên đầy tớ không thể trả món nợ cho nhà vua, nhưng anh ta có thể sao chép lại cách thức mà nhà vua đã đối xử với anh ta, bằng cách cũng tha cho kẻ mắc nợ mình. Tuy nhiên anh ta đã không hành xử như thế. Anh ta  làm ngược lại. Thế rồi nhà vua tức giận, đổi thay tình thế, rút lại sự tha thứ đã ban bố trước đây. Điều làm chúng ta cảm thấy chới với, đó là Thiên Chúa sẽ hành xử giống  như  thế. Ngài sẽ rút lại sự tha thứ của Ngài nếu như chúng ta không muốn thứ tha một cách sâu xa tận đáy lòng. Câu nói này của Chúa Giêsu gợi nhắc đến lời kinh Lạy Cha mà chính Ngài đã dạy các môn đệ cầu nguyện “Xin tha nợ  chúng con như chúng con cũng tha kẻ mắc nợ chúng con (Mt 6,12).  Lời kinh đó đi kèm theo lời khuyến cáo: Chúng ta chỉ được tha thứ khi chúng ta biết thứ tha cho nhau (Mt 6, 14-15).

Điểm nhấn ở đây, không phải là Thiên Chúa lật lọng, đổi thay thái độ, rút lại sự tha thứ đã trao ban, khi chúng ta không hành xử giống như Ngài đã nêu gương. Cũng không phải Thiên Chúa sẽ làm phương hại đến chúng ta, khi chúng ta không tuân theo lối bước của Ngài. Dụ ngôn chỉ muốn khuyến cáo  một cách khá cứng rắn,  để con tim chúng ta đừng trở nên xơ cứng khi không có lòng bao dung  và phải luôn biết sẵn lòng tha thứ cho nhau. Một tâm hồn chai lỳ trong hận thù, dễ làm cho bạo lực tái bùng phát và tiếp diễn. Dụ ngôn chỉ muốn diễn tả một cách thái mà chúng ta phải chọn lựa để làm sao sự tha thứ luôn được chúng ta tâm đắc và thực hành. Chúng ta phải nỗ lực thứ tha, và cầu nguyện để tâm hồn chúng ta luôn biết trải rộng, sẵn lòng  tha thứ cả khi việc thứ tha này chưa thực hiện được. Chúng ta khẩn cầu để xin Chúa giúp chúng ta  biết mở toang cõi lòng hầu có thể nếm  cảm  lòng thương xót dịu dàng của Chúa đổ tràn trên chúng ta, giúp chúng ta cũng dễ dàng dàn trải lòng thương xót và sự đồng cảm giống như thế đến cho mọi người. Không cái gì có thể cất khỏi sự tha thứ của Chúa nơi chúng ta. Tuy nhiên,trong cách cư xử thường ngày, nhiều động thái chúng ta thực hiện làm cản che  hiệu quả của lòng thương xót đó đang tuôn đổ xuống trên mỗi người chúng ta.

Barbara E. Reid OP

Lm. GB.Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ BẢY TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN