THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

THỨ BA TUẦN 6 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) St 6, 5-8; 7, 1-5.10

“Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã dựng nên”

Trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa thấy tội ác loài người lan tràn trên mặt đất, mọi tư tưởng trong lòng đều luôn luôn hướng về đàng xấu, nên Chúa lấy làm tiếc vì đã tạo dựng loài người trên mặt đất, Người đau lòng mà nói: “Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất loài người mà Ta đã dựng nên, từ loài người đến loài vật, từ rắn rết đến chim trời, vì Ta lấy làm tiếc đã tạo dựng nên chúng”. Nhưng ông Noe được ơn nghĩa trước mặt Chúa.

Chúa phán cùng Noe rằng: “Ngươi và cả nhà ngươi hãy vào trong tàu, vì trong thế hệ này, Ta chỉ thấy có ngươi là công chính trước mặt Ta. Trong các súc vật thanh sạch, ngươi hãy bắt mỗi thứ bảy con đực bảy con cái, còn trong các loài vật không thanh sạch, ngươi hãy bắt mỗi thứ hai con đực hai con cái. Nhưng các chim trời, ngươi hãy bắt mỗi thứ bảy con trống bảy con mái, để bảo tồn nòi giống các loài ấy trên mặt đất, vì còn bảy ngày nữa, Ta sẽ cho mưa trên mặt đất suốt bốn mươi đêm ngày, và Ta sẽ huỷ diệt khỏi mặt đất tất cả các loài Ta đã dựng nên”. Vậy Noe thi hành mọi điều Chúa đã truyền dạy. Và sau bảy ngày, nước lụt đã xảy đến trên đất.

Ðó là lời Chúa.

 

Ðáp Ca: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10.

Ðáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình (c. 11b).

Xướng: 1) Các con cái Thiên Chúa, hãy dâng kính Chúa, Hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người, hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa. – Ðáp.

2) Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ. – Ðáp.

3) Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa mọi người kêu lên: Vinh quang Chúa ngự trị trong cơn hồng thủy, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. – Ðáp.

 

 

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia.

 

Phúc Âm: Mc 8, 14-21

“Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?” Các ông thưa: “Mười hai thúng”. – “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?” Họ thưa: “Bảy thúng”. Bấy giờ Người bảo các ông: “Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?”

Ðó là lời Chúa.

LECTIO DIVINA

“Các con hãy ý tứ giữ mình khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”

1) Kinh khai mạc

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con. Khi chúng con không nhìn thấy rõ trong đời sống chúng con, khi đau khổ xẩy đến trên đường chúng con đi, chúng con thường có khuynh hướng trách móc Chúa và người khác. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra sự xấu chung quanh chúng con đến từ bên trong chúng con, đến từ tham vọng giầu sang và quyền lực nơi chúng con, đến từ lòng tự mãn và ích kỷ của chúng con. Xin nói cho chúng con lời tha thứ của Chúa và biến đổi chúng con từ phần đa sự xấu thầm kin nơi chúng con thành tình yêu liên đới, nhờ ơn của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

2) Tin Mừng

3) Suy niệm

* Bài Tin Mừng hôm qua nói về sự hiểu lầm giữa Chúa Giêsu và người Biệt phái. Bài Tin Mừng hôm nay nói về sự hiểu lầm giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, và cho thấy “men của người Biệt phái và Hêrôđê (tôn giáo và chính quyền), một cách nào đó, đã chiếm lấy não trạng của các môn đệ đến độ ngăn cản họ lắng nghe Tìn Mừng.

* Mc 8, 14-16 : Chú ý đến men của người Biệt phái và Hêrôđê. Chúa Giêsu muốn các môn đệ : “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Nhưng họ không hiểu lời Chúa Giêsu. Họ nghĩ rằng vì họ quên không mua bánh. Chúa Giêsu nói một điều và hiểu một điều khác. Sự “va chạm” này là kết quả do ảnh hưởng xấu của “men người Biệt phái” nơi não trạng và đời sống của các môn đệ.

* Mc 8, 17-18a : Câu hỏi của Chúa Giêsu. Đối diện với thái độ hầu như hoàn toàn thiếu nhận thức nơi các môn đệ, Chúa Giêsu mau mắn hỏi họ nhiều câu hỏi, nhưng không chờ đợi họ trả lới. Những câu hỏi khó bộc lộ những vấn đề rất nghiêm trọng và tỏ lộ các môn đệ hoàn toàn thiếu nhận thức. Cho dù hình như khó tin, nhưng các môn đệ đã đi tới điểm không có sự khác biệt nào giữa họ và các kẻ thù của Chúa Giêsu. Trước hết Chúa Giêsu buồn vì “sự cứng lòng của người Biệt phái và Hêrôđê (Mc 3, 5). Bây giờ, chính các môn đệ đã làm cho “lòng họ nên cứng” (Mt 8, 17). Trước hết, “những người ngoài” (Mc 4, 11) không hiểu các dụ ngôn, vì họ có “mắt và không nhìn, nghe, nhưng không hiểu” (Mc 4, 12). Bây giờ, chính các môn đệ không hiểu gì cả, vì họ “có mắt và không nhìn, nghe, nhưng không hiểu” (Mc 8, 18). Ngoài ra “hình ảnh “lòng cứng cỏi” gợi lại sự cứng lòng của Dân Cựu Ước, vì họ luôn đi lạc đường. Nó cũng gợi nhớ sự cứng lòng của Vua Pharaoh đã đàn áp và bách hại dân chúng (Xh 4, 21; 7, 13; 8, 11.15.28; 9, 7 …). Câu nói “họ có mắt và không thấy, nghe, nhưng không hiểu” không chỉ nhắc đến dân không có đức tin, đã bị Ngôn sứ Isaia công kích (Is 6, 9-10), nhưng cũng gợi nhớ những người tôn thờ ngẫu tượng mà Thánh vịnh đã nói tới : “Họ có mắt và không thấy gì cả, có tai và không nghe gì cả” (Tv 115, 5-6).

* Mc 8, 18b-21 : Hai câu hỏi về bánh. Hai câu hỏi cuối cùng có liên quan tới việc hoá bánh ra nhiều : Lần thứ nhất anh em thu được bao nhiêu thúng? Mười hai! Và lần thứ hai? Bảy! Như người Biệt phái, các môn đệ, cho dù đã được tích cực cộng tác vào việc hoá bánh ra nhiều, nhưng họ không hiểu được ý nghĩa. Chúa Giêsu kết thúc bằng cách nói : “Anh em vẫn tiếp tục không hiểu sao?” Cách Chúa Giêsu tuần tự nêu lên những câu hỏi đó, hầu như không chờ câu trả lời, để cắt đứt cuộc đối thoại. Nó biểu lộ một sự va chạm rất lớn. Đâu là lý do của sự va chạm này?

* Lý do của sự va chạm giữa Chúa Giêsu và các môn đệ. Lý do của sự va chạm giữa Chúa Giêsu và các môn đệ không phải vì ý xấu nơi các môn đệ. Các môn đệ không giống như người Biệt phái. Những người Biệt phái cũng không hiểu, nhưng nơi họ có sự ác tâm. Họ dùng tôn giáo để đả kích và kết án Chúa Giêsu (Mc 2, 7.16.18.24; 3, 5.22-30). Các môn đệ là những người thiện tâm. Lòng của họ không có ý xấu. Cho dù họ là nạn nhân của “men Biệt phái và Hêrôđê”, họ không quan tâm tới việc bảo vệ hệ thống của người Biệt phái và Hêrôđê chống lại Chúa Giêsu. Như vậy, đâu là lý do? Lý do của sự va chạm giữa Chúa Giêsu và các môn đệ là điều có liên quan tới niềm hy vọng Thiên sai. Nơi người Do thái có nhiều sự khác biệt về niềm hy vọng Thiên sai. Tiếp đến, những căt nghĩa khác nhau về các lời ngôn sứ, có người mong đợi Đấng Thiên sai là Vua (xem Mc 15, 9.32). Có người mong đợi Đấng Thiên sai là Đấng Thánh hoặc Linh mục (xem Mc 1, 24). Có người mong đợi Đấng Thiên sai Chiến sĩ cách mạng (xem Lc 23, 5; Mc 15, 6; 13, 6-8). Có người mong đợi Đấng Thiên sai là Tiến sĩ (xem Ga 4, 25; Mc 1, 22-27). Có người mong đợi Đấng Thiên sai là Thẩm phán (xem Lc 3, 5-9; Mc 1, 8). Có người mong đợi Đấng Thiên sai là Ngôn sứ (Mc 6, 4; 14, 65). Hình như không có ai mong đợi Đấng Thiên sai là Đầy tớ đượ Ngôn sứ Isaia loan báo (Is 42, 1; 49, 3; 52, 13). Họ không muốn coi niềm hy vọng Thiên sai là sự phục vụ của Dân Chúa đối với nhân loại. Mỗi người theo những quan tâm và tầng lớp xã hội của mình, mong đợi Đấng Thiên sai, nhưng giảm thiểu Ngài theo niềm hy vọng của mình. Chính vì thế tước hiệu Thiên sai, tuỳ theo mỗi người hoặc địa vị xã hội của họ, có nhiều ý nghĩa rất khác nhau. Có sự lẫn lộn về ý tưởng! Và chính trong thái độ này của Người Tôi tớ, người ta sẽ tìm được ánh sáng trong sự tối tăm của các môn đệ và giúp họ hoán cải. Chỉ khi nào chấp nhận Đấng Thiên sai là Tôi tớ Đau khổ của Isaia, người ta mới có thể mở mắt và hiểu được Mầu Nhiệm Thiên Chúa nới Chúa Giêsu.

4) Hiến Luật Salêdiêng

HL 11. Đức Kitô trong Tin Mừng nguồn mạch tinh thần của chúng ta

Tinh thần Salêdiêng tìm thấy mẫu mực và nguồn mạch nơi chính trái tim Đức Kitô vị tông đồ của Chúa Cha.

Khi đọc Tin Mừng chúng ta nhạy cảm hơn trước một vài nét nơi dung mạo Đức Kitô: lòng tri ân Cha vì đã kêu gọi mọi người vào sự sống thần linh; lòng ưu ái dành cho những kẻ bé nhỏ và nghèo khó; mối bận tâm lo việc rao giảng, chữa lành, cứu vớt vì sự khẩn trương của Nước Trời đang đến; thái độ của Vị Mục tử Nhân lành chinh phục bằng lòng dịu hiền và sự tự hiến; ước muốn quy tụ các môn đệ lại trong sự hiệp nhất của tình hiệp thông huynh đệ.

5) Câu hỏi cá nhân

* Ngày nay, đối với chúng ta, cái gì là men của người Biệt phái và Hêrôđê? Ngày nay “việc cứng lòng” có nghĩa là gì?

* Men của Hêrôđê và Biệt phái ngăn cản các môn đệ hiểu Tin Mừng. Có lẽ ngày nay, những quảng cáo của Truyền hình ngăn cản chúng ta hiểu Tin Mừng của Chúa Giêsu?

6) Kinh kết

Lạy Chúa, khi con nói : “Này chân con lảo đảo”, tình thương Ngài đã đỡ nâng con; lúc ưu tư đầy ắp cõi lòng, ơn Ngài an ủi khiến hồn con vui sướng. (Tv 94, 18-19).

ề Tác Giả và Dịch Giả:

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.
http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date
Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB bổ sung phần Salêdiêng.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày