THỨ NĂM TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

 THỨ NĂM TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) St 16, 1-12. 15-16

“Agar đã sinh cho Abraham một con trai và ông gọi nó là Ismael”.

Trích sách Sáng Thế.

Bà Sarai vợ ông Abram không sinh con, nhưng bà có một nữ tỳ người Ai-cập, tên là Agar, bà đã nói cùng ông rằng: “Này, Chúa không cho tôi sinh con, ông hãy ăn ở với nữ tỳ của tôi, may ra nhờ nó, tôi có con cháu”. Và Abram nghe theo lời bà Sarai. Ðã mười năm trời, từ ngày ông bà đến ở đất Canaan, bà Sarai chọn Agar, người Ai-cập làm nữ tỳ, rồi trao cho chồng làm nàng hầu: ông đã ăn ở với nàng. Nhưng khi nàng thấy mình thụ thai thì khinh dể bà chủ. Sarai nói cùng Abram rằng: “Ông đối xử bất công với tôi. Tôi đã trao đứa nữ tỳ tôi vào tay ông, từ khi nó thấy mình thụ thai, liền khinh dể tôi. Xin Chúa xét xử giữa tôi và ông”. Abram trả lời rằng: “Này, nữ tỳ của bà vẫn ở dưới quyền bà, bà muốn xử với nó thế nào mặc ý”. Sarai hành hạ Agar cho đến nỗi nàng trốn đi.

Thiên thần Chúa gặp nàng trong rừng vắng gần suối nước, dọc đường đi về đất Sur trong hoang địa. Thiên thần hỏi nàng rằng: “Agar, nữ tỳ của Sarai, ngươi từ đâu đến và toan đi đâu?” Nàng đáp: “Tôi trốn Sarai, bà chủ tôi”. Thiên thần Chúa bảo nàng rằng: “Hãy trở về với bà chủ ngươi, và tùng phục bà”. Thiên thần Chúa nói tiếp: “Ta sẽ tăng số con cháu ngươi nhiều không thể đếm được”. Và nói thêm rằng: “Này ngươi đã thụ thai và sẽ sinh một con trai, ngươi sẽ đặt tên cho nó là Ismael, vì Chúa đã nghe biết sự khốn khó của ngươi. Trẻ này sẽ là đứa hung dữ: nó đưa tay chống đối mọi người và mọi người sẽ chống lại nó. Nó sẽ cắm lều đối diện với các anh em”. Agar đã sinh con trai, Abram đặt tên nó là Ismael. Abram được tám mươi sáu tuổi khi Agar sinh Ismael.

Ðó là lời Chúa.

Hoặc bài vắn này: St 16, 6-12. 15-16

Abram trả lời Sarai rằng: “Này, nữ tỳ của bà vẫn ở dưới quyền bà, bà muốn xử với nó thế nào mặc ý”. Sarai hành hạ Agar cho đến nỗi nàng trốn đi. Thiên thần Chúa gặp nàng trong rừng vắng gần suối nước, dọc đường đi về đất Sur trong hoang địa. Thiên thần hỏi nàng rằng: “Agar, nữ tỳ của Sarai, ngươi từ đâu đến và toan đi đâu?” Nàng đáp: “Tôi trốn Sarai, bà chủ tôi”. Thiên thần Chúa bảo nàng rằng: “Hãy trở về với bà chủ ngươi, và tùng phục bà”. Thiên thần Chúa nói tiếp: “Ta sẽ tăng số con cháu ngươi nhiều không thể đếm được”. Và nói thêm rằng: “Này ngươi đã thụ thai và sẽ sinh một con trai, ngươi sẽ đặt tên cho nó là Ismael, vì Chúa đã nghe biết sự khốn khó của ngươi. Trẻ này sẽ là đứa hung dữ: nó đưa tay chống đối mọi người và mọi người sẽ chống lại nó. Nó sẽ cắm lều đối diện với các anh em”. Agar đã sinh con trai, Abram đặt tên nó là Ismael. Abram được tám mươi sáu tuổi khi Agar sinh Ismael.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 105, 1-2. 3-4a. 4b-5

Ðáp: Hãy ca tụng Chúa, vì Người nhân hậu (c. 1a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa, bởi Người nhân hậu, vì đức từ bi Người tồn tại muôn đời. Ai nói hết được những hành động quyền năng của Chúa, ai kể cho xiết mọi lời ngợi khen Người? – Ðáp.

2) Phúc cho những ai tuân giữ những lời huấn lệnh, và luôn luôn thực thi điều công chính. Lạy Chúa, xin nhớ chúng con khi gia ân huệ cho dân Ngài. – Ðáp.

3) Xin mang ơn cứu độ đến thăm viếng chúng con, để chúng con hân hoan vì hạnh phúc những người Chúa chọn, được chung vui bởi niềm vui của dân Ngài, và được hãnh diện cùng phần gia nghiệp của Ngài. – Ðáp.

Alleluia: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! – Ngôi lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 7, 21-29

“Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?” Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: “Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”.

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Ðấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ.

Ðó là lời Chúa.

Lectio Divina THỨ 5 TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN

Mt 7, 21-29

“Like a sensible man who built his house on rock and like a stupid man who built his house on sand” “Như người khôn xây nhà mình trên nền đá và như người ngu xây nhà mình trên cát”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Father, guide and protector of your people, grant us an unfailing respect for your name, and keep us always in your love. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Cha, là Đấng hướng dẫn và bảo vệ Dân Cha. Xin ban ơn giúp chúng con tôn kính Danh Cha không hề phai và gìn giữ chúng con trong Tình yêu của Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Cha và Chúa chúng con, là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Cha và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading : Matthew 7,21-29 3) Tin Mừng : Mt 7, 21-29
Jesus said to his disciples: ‘It is not anyone who says to me, “Lord, Lord,” who will enter the kingdom of Heaven, but the person who does the will of my Father in heaven. When the day comes many will say to me, “Lord, Lord, did we not prophesy in your name, drive out demons in your name, work many miracles in your name?”

Then I shall tell them to their faces: I have never known you; away from me, all evil doers!

‘Therefore, everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a sensible man who built his house on rock. Rain came down, floods rose, gales blew and hurled themselves against that house, and it did not fall: it was founded on rock. But everyone who listens to these words of mine and does not act on them will be like a stupid man who built his house on sand. Rain came down, floods rose, gales blew and struck that house, and it fell; and what a fall it had!’

Jesus had now finished what he wanted to say, and his teaching made a deep impression on the people because he taught them with authority, unlike their own scribes.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Thầy: “Lạy Chúa, Lạy Chúa”, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: “Lạy Chúa, Lạy Chúa, nào chúng con đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?”

Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: “Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta”.

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà đó vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Khi Chúa đã nói xong những lời trên, dân chúng kinh ngạc về giáo lý của Người: vì Người dạy dỗ họ như Ðấng có quyền, chứ không như luật sĩ và các biệt phái của họ. Ðó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• Today’s Gospel presents the last part of the Sermon on the Mountain: (a) it is not sufficient to talk and sing, it is necessary to live and to practice (Mt 7, 21-23). (b) The community constructed on the foundation of the new Law of the Discourse of the Mountain will remain standing at the moment of the storm (Mt 7, 24-27). (c) The result of the words of Jesus in persons is a more critical conscience, concerning the religious leaders, the Scribes (Mt 7, 28-29). * Bài Tin Mừng hôm nay trình bày phần cuối của Bài Giảng trên Núi : (a) nói và hát mà thôi thì chưa đủ, cần phải sống và thực hành (Mt 7, 21-23). (b) Cộng đoàn được xây dựng trên nền tảng là Luật mới của Bài Giảng trên Núi, sẽ đứng vững trong lúc gió bão (Mt 7, 24-27). (c) Kết quả của những lời Chúa Giêsu nơi con người là một nhận thức then chốt, có liên quan tới các người lãnh đạo tôn giáo và Luật sĩ (Mt 7, 28-29).
• The end of the Sermon on the Mountain presents some opposition and contradictions which exist even in our time: (a) Persons who continually speak of God, but who do not do God’s will; they use the name of Jesus, but do not practice in their life the relationship with the Lord (Mt 7, 21). (b) There are persons who live in the illusion of working for the Lord, but on the day of the definitive encounter with Him, they will discover, tragically, that they have never known Him (Mt 7, 22-23). The two last words of the Sermon on the Mountain, of the house built on the rock (Mt 7, 24-25) and of the house built on sand (Mt 7, 26-27), illustrate these contradictions. By means of these Matthew denounces and, at the same time, tries to correct the separation between faith and life, between speaking and doing, between teaching and practicing. * Phần kết của Bài Giảng trên Núi trình bày sự chống đối và mâu thuẫn vẫn còn có trong thời đại chúng ta : (a) Có những người liên tục nói về Thiên Chúa, nhưng không thực hiện ý Thiên Chúa; họ sử dụng Danh Chúa Giêsu, nhưng trong đời sống, họ không thực hiện tương quan với Chúa (Mt 7, 21). (b) Có những người sống trong ảo tưởng là làm việc cho Chúa, nhưng trong ngày gặp Ngài lần cuối cùng, họ khám phá ra rằng họ chưa hề biết Ngài (Mt 7, 22-23). Hai câu cuối cùng của Bài Giảng trên Núi, nhà xây trên đá (Mt 7, 24-25) và nhà xây trên cát (Mt 7, 26-27), soi sáng những mâu thuẫn đó. Nhờ những mâu thuẫn này, Thánh Matthêu phản đối và đồng thời cố gắng sửa chữa sự phân cách giữa đức tin và đời sống, giữa nói và làm, giưa dạy và thực hành.
• Matthew 7, 21: It is not sufficient to speak, it is necessary to practice. What is important is not to speak of God in a beautiful way or to know how to explain the Bible well to others, but rather to do the will of the Father and, in this way be a revelation of his face and of his presence in the world. Jesus made the same recommendation to the woman who praised Mary, His Mother. Jesus answered: “Blessed rather those who listen to the Word of God and put it into practice” (Lk 11, 28). * Mt 7, 21 : Nói mà thôi thì chưa đủ, cần phải thực hành. Điều quan trọng không phải là nói hay về Chúa hoặc biết cách trình bày Kinh Thánh cho người khác, nhưng đúng hơn là thực hiện ý Chúa Cha, đây là cách mặc khải diện mạo và sự hiện diện của Ngài trong thế giới. Chúa Giêsu cũng truyền dạy người phụ nữ khen Mẹ Maria như vậy. Chúa Giêsu trả lời : “Đúng hơn phúc thay cho người lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa” (Lc 11, 28).
• Matthew 7, 22-23: The gifts should be at the service of the Kingdom, of the community. There were persons with extraordinary gifts, for example the gift of prophecy, of exorcism, of healing, but they used these gifts for themselves, outside the context of the community. In the Day of Judgment, they will hear a hard sentence from Jesus: “Away from me all evil doers”. Evil, iniquity is the opposite to justice. It is to do with Jesus what the Doctors did with the law: to teach and not to practice (Mt 23, 3). Paul will say the same thing with other words and arguments: “Though I have the power of prophecy, to penetrate all mysteries and knowledge, and though I have all the faith necessary to move mountains, if I am without love, I am nothing. Though I shoul give away to the poor all that I possess, and even give up my body to be burned, if I am without love, it will do me no good whatever”. (1Cor 13,2-3). * Mt 7, 22-23 : Các ơn huệ phải phục vụ Nước Trời, phục vụ cộng đoàn. Có những người nhận đưoợc ơn huệ phi thường, ví dụ ơn nói tiên tri, ơn trừ quỷ, ơn chữa lành, nhưng họ dùng ơn đó cho mình, ngoài bối cảnh của cộng đoàn. Trong Ngày Phán xét, họ sẽ một lời khó chịu của Chúa Giêsu : “Những người làm điều xấu, hãy đi xa Ta. Sự xấu, sự bất công đối lập với sự công chính. Đó là điều Chúa Giêsu nói về các Tiến sĩ làm đối với luật : họ dạy, nhưng không thực hành (Mt 23, 3). Với những từ ngữ và lý lẽ khác, Thánh Phaolô nói một điều tương tự : “Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi” (1 Cr 13, 2-3).
• Matthew 7, 24-27: The parable of the house built on the rock. The final conclusion of the Sermon of the Mountain is to open oneself and to practice. Many people searched their security in extraordinary gifts or in observance. But the true security does not come from prestige or from observance. It comes from God! It comes from the love of God who has loved us first (1 Jn 4, 19). His love for us, manifested in Jesus exceeds everything (Rm 8, 38-39). God becomes source of security when we seek to do his will. There he will be the rock which supports us in the moments of difficulty and storm. * Mt 7, 24-27 : Dụ ngôn về ngôi nhà được xây trên đá. Kết luận cuối cùng của Bài Giảng trên Núi là rộng mở bản thân và thực hành. Nhiều người đi tìm sự an toàn cho mình trong những ơn huệ ngoại thường hay trong việc giữa luật. Nhưng sự an toàn đích thật không đến từ ảo vọng hay việc tuân giữ luật. Nó đến từ Thiên Chúa! Nó đến từ lòng yêu mến Chúa là Đấng đã yêu mến chúng ta trước (1 Ga 4, 19). Tình yêu của Ngài đối với chúng ta được tỏ lộ nơi Chúa Giêsu, vượt qua mọi sự (Rm 8, 38-39). Thiên Chúa trở nên nguồn mạch của sự an toàn, khi chúng ta tìm cách thực hiện ý Ngài. Ngài sẽ là tảng đá nâng đỡ chúng ta trong những lúc khó khăn và gió bão.
• Matthew 7, 28-29: To teach with authority. The Evangelist closes the Sermon of the Mountain saying that the crowds were admired with the teaching of Jesus, “because he taught with authority, and not like the Scribes”. The result of the teaching of Jesus is a more critical conscience of the people in regard to the religious authority of the time. His simple and clear words resulted from his experience of God, from his life dedicated to the Father’s Project. People remained admired and approved the teaching of Jesus. * Mt 7, 28-29 : Dạy với uy quyền. Tác giả Tin Mừng kết thúc Bài giảng trên Núi bằng cách nói rằng đám đông dân chúng thán phục lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, “vì Ngài dạy dỗ như Đấng có quyền, chớ không như các Luật sĩ”. Kết quả lời dạy dỗ của Chúa Giêsu là lương tâm phê phán của dân chúng đối với giáo quyền lúc bấy giờ. Những lời nói đơn sơ và rõ ràng xuất phát từ kinh nghiệm của Ngài về Thiên Chúa, từ đời sống của Ngài được dâng hiến cho Kế hoạch của Chúa Cha. Dân chúng tiếp tục thán phục và chấp nhận lời dạy dỗ của Chúa Giêsu.
• Community: the house built on the rock. In the Book of Psalms, frequently, we find the expression: “God is my rock and my fortress…My God, my rock, my refuge, my stronghold, my saving strength…” (Ps 18, 3). He is the defence and the strength of the one who seeks justice (Ps 18, 21. 24). The persons who trust in this God, become, in turn, a rock for others. Thus, the Prophet Isaiah invites people in the exile saying: “Listen to me you who pursue saving justice, you who seek Yahweh! Consider the rock from which you were hewn, the quarry from which you were dug. Consider Abraham your father and Sarah who gave you birth” (Is 51, 1-2). The prophet asks people not to forget the past. The people should remember that Abraham and Sarah, because of their faith in God, became rock, the beginning of the People of God. Looking toward this rock, the people should acquire courage to struggle and to get out from slavery. And Matthew also exhorts the community this way to have as foundation the same rock (Mt 7, 24-25) and thus, they themselves can be rock to strengthen their brothers and sisters in their faith. This is the sense of the name which Jesus gave to Peter: “You are Peter and on this rock I will build my Church” (Mt 16, 18). This was the vocation of the first community, called to unite itself with God, the living rock, so as to become also a living rock, because they listen and put into practice the Word. (P 2,4-10; 2,5; Ep 2,19-22). * Cộng đoàn : nhà được xây trên đá. Trong Sách Thánh vịnh, chúng ta thường tìm thấy  câu : “Lạy Chúa là núi đá, là thành lũy, là Đấng giải thoát con. Lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ” (Tv 18, 13). Ngài tường luỹ và sức mạnh của người đi tìm sự công chính (Tv 18, 21.24). Những người tin vào Thiên Chúa này, tới phiên mình, sẽ trở thành đá cho người khác. Ngôn sứ Isaia mời gọi dân chúng trong lưu đày khi nói rằng : “Hỡi ai theo đuổi sự công chính, hỡi kẻ đi tìm ĐỨC CHÚA, hãy nghe Ta !             Hãy đưa mắt nhìn lên tảng đá : từ tảng đá này, các ngươi đã được đẽo ra ; hãy đưa mắt nhìn vào hầm đá : từ hầm đá này, các ngươi đã được lấy ra. Hãy ngước mắt nhìn tổ phụ Áp-ra-ham và Sa-ra, người đã sinh ra các ngươi ; vì khi được Ta gọi, Áp-ra-ham chỉ có một mình, nhưng Ta đã ban phúc lành cho nó, và cho nó trở nên đông đảo” (Is 51, 1-2). Ngôn sứ mời gọi dân chúng không quên quá khứ. Dân chúng phải nhớ rằng tổ phụ Áp-ra-ham và Sa-ra, vì niềm tin vào Thiên Chúa, đã trở nên đá, khởi đầu của Dân Chúa. Khi nhìn về tảng đá này, dân chúng nhận được can đảm để chống lại và ra khỏi sự nô lệ. Và Thánh Matthêu cũng khuyến khích cộng đoàn như vậy để có tảng đá này làm nền tảng (Mt 7, 24-25) và nhờ đó họ trở nên đá để kiện cường anh chị em mình trong đức tin. Đây là ý nghĩa của tên gọi Chúa Giêsu ban cho Thánh Phêrô : “Con là Phêrô, nghĩa là Đá, trên Đá này Thầy sẽ xây Giáo Hội của Thầy” (Mt 16, 18). Đây là ơn gọi của cộng đoàn đầu tiên, họ được kêu gọi kết hiệp với Thiên Chúa là tảng đá hằng sống, để họ cũng trở nên đá sống, vì họ lắng nghe và thực hành Lời Chúa (Pl 2, 4-10; 2, 5; Ep 2, 19-22).
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
95.  Life as prayer

Immersed in the world and in the cares of the pastoral life, the Salesian learns to meet God through those to whom he is sent.

Discovering the fruits of the Spirit in the lives of men, especially the young, he gives thanks for everything;  as he shares their problems and sufferings, he invokes upon them the light and strength of God’s presence.

He draws on the love of the Good Sheperhd, whose witness he wants to be, and shares in the spiritual riches offered him by the community.

His needs of God, keenly felt in his apostolic commitment, leads him to cleebrate the liturgy of life, attaining that “tireless industry made holy by prayer and union with God” that should be the characteristic of the sons of St. John Bosco.

95. Đời sống như kinh nguyện      

Ngập chìm trong thế giới và trong những mối bận tâm của đời mục vụ, người Salêdiêng học biết gặp gỡ Thiên Chúa nơi những người mà họ được sai tới.

Khám phá ra hoa quả của Thánh Thần trong đời sống con người, đặc biệt là thanh thiếu niên, người Salêdiêng dâng lời cảm tạ Chúa trong mọi sự; cùng chia sẻ những vấn đề và những đau khổ của con người, họ cầu xin Thánh Thần ban cho những người ấy ánh sáng và sức mạnh đến từ sự hiện diện của Ngài.

Người Salêdiêng kín múc nơi nguồn đức ái của Vị Mục tử Nhân lành, mà họ muốn làm nhân chứng; họ tham dự vào sự giàu có thiêng liêng mà cộng thể cống hiến.

Nhu cầu về Thiên Chúa mà người Salêdiêng cảm nhận trong dấn thân tông đồ đưa họ tới việc cử hành phụng vụ đời sống, đạt được “sự cần lao không biết mỏi mệt, được thánh hóa bằng kinh nguyện và sự kết hợp với Thiên Chúa; sự cần lao đó phải là đặc điểm của con cái thánh Gioan Bosco”.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• How does our community seek to balance prayer and action, prayer and practice, to speak and to do, to teach and to practice? What should improve in our community, so that it will be a rock, a secure and welcoming house for all? * Công đoàn chúng ta tìm cách làm cho cân bằng giữa cầu nguyện và hoạt động, giữa cầu nguyện và thực hành, giữa nói và làm, giữa dạy và thực hành như thế nào? Điều gì cần phải thăng tiến trong cộng đoàn chúng ta, để nó có thể trở nên đá tảng, trở nên nhà tiếp đón và an toàn cho mọi người?
• Which is the rock which supports our community? Which is the point on which Jesus insists the most? * Đâu là viên đá nâng đỡ cộng đoàn chúng ta? Đâu là điểm Chúa Giêsu nhấn mạnh nhất?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Help us, God our Saviour, for the glory of your name; Yahweh, wipe away our sins, rescue us for the sake of your name. (Ps 79,9) Lạy Chúa Trời, Đấng cứu độ chúng con, xin Ngài thương phù trợ, để danh Ngài rạng rỡ. Xin giải thoát chúng con, và thứ tha tội lỗi, vì danh dự của Ngài. (Tv 79, 9)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ 6 SAU CN XXIV TN
THỨ NĂM
THỨ TƯ SAU CN XXIV TN
MẸ SẦU BI
LECTIO DIVINA LỄ MẸ SẦU BI