THỨ NĂM TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

THỨ NĂM TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Xh 3, 13-20

“Ta là Ðấng tự hữu. Ðấng tự hữu sai tôi đến với anh em”.

Trích sách Xuất Hành.

(Khi nghe tiếng Thiên Chúa phán ra từ giữa bụi gai), Môsê thưa với Người rằng: “Này con sẽ đến với con cái Israel và bảo họ: Thiên Chúa của tổ phụ anh em đã sai tôi đến với anh em. Nếu họ có hỏi con “Tên Người là gì”, con sẽ nói sao với họ?” Thiên Chúa nói với Môsê: “Ta là Ðấng Tự Hữu”. Chúa nói: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: Ðấng Tự Hữu sai tôi đến với anh em”.

Thiên Chúa lại nói với Môsê: “Ngươi sẽ bảo con cái Israel thế này: Thiên Chúa của tổ phụ anh em, Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp sai tôi đến với anh em. Ðó là danh Ta cho đến muôn đời, đó là danh Ta phải ghi nhớ qua mọi thế hệ. Ngươi hãy đi họp các kỳ lão Israel lại và bảo họ rằng: Chúa là Thiên Chúa tổ phụ anh em, là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Giacóp hiện ra với tôi và phán rằng: Ta đã thăm viếng các ngươi, Ta đã thấy tất cả những sự ngược đãi đối với các ngươi trong đất Ai-cập, nên Ta nói rằng: Ta sẽ dẫn đưa các ngươi khỏi cảnh khốn khó ở Ai-cập, mà đem vào đất Canaan, Hêthê, Amorrha, Phêrêzê, Hêvê và Giêbusa, là đất chảy đầy sữa và mật.

“Chúng sẽ nghe lời ngươi. Vậy ngươi và các kỳ lão Israel hãy đi đến vua Ai-cập và tâu cùng vua rằng: Chúa là Thiên Chúa người Do-thái đã gọi chúng tôi. Chúng tôi phải đi ba ngày đàng lên nơi hoang địa, để tế lễ Chúa là Thiên Chúa chúng tôi.

“Nhưng Ta biết rằng vua Ai-cập sẽ không để cho các ngươi ra đi đâu, trừ khi ra tay hùng mạnh. Vì thế Ta sẽ giơ tay ra đánh phạt Ai-cập bằng những phép lạ mà Ta sẽ làm giữa họ. Khi đó, vua mới để cho các ngươi đi”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 104, 1và 5. 8-9. 24-25. 26-27

Ðáp: Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 8a).

Hoặc đáp: Alleluia.

Xướng: 1) Hãy ca tụng Chúa, hãy hoan hô danh Người; hãy kể ra sự nghiệp Chúa ở giữa chư dân. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những phép lạ, và những điều miệng Người phán quyết. – Ðáp.

2) Tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Người đã an bài tới muôn thế hệ, lời minh ước Người đã ký cùng Abraham, lời thề hứa Người đã thề với Isaac. – Ðáp.

3) Chúa đã khiến dân Người sinh sản rất đông, và làm cho họ uy dũng hơn cả quân thù. Người đã đổi lòng chúng để chúng ghét dân Người, và đối xử gian ngoan với các tôi tớ của Người. – Ðáp.

4) Bấy giờ Người đã sai Môsê là tôi tớ của Người và Aaron mà Người đã chọn. Các ông thực hiện những phép lạ của Người giữa bọn chúng, và những điều kỳ diệu trong lãnh thổ họ Cam. – Ðáp.

Alleluia: Tv 118, 27

Alleluia, alleluia! – Xin Chúa cho con hiểu đường lối những huấn lệnh của Chúa, và con suy gẫm các điều lạ lùng của Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 11, 28-30

“Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

Ðó là lời Chúa

Lectio Divina: Mt 11, 28-30

“I am gentle and humble in heart” “Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
God our Father, your light of truth guides us to the way of Christ. May all who follow him reject what is contrary to the gospel. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con. Ánh sáng chân lý của Chúa hướng dẫn chúng con đến con đường của Chúa Kitô. Xin Chúa ban ơn giúp tất cả những người đi theo Người loại bỏ những gì ngược lại với Tin Mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa và là Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, với Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa, đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading : Matthew 11,28-30 2) Tin Mừng : Mt 11, 28-30
Jesus said: ‘Come to me, all you who labour and are overburdened, and I will give you rest. Shoulder my yoke and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. Yes, my yoke is easy and my burden light.’ Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”. Đó là lời Chúa.
3) Reflection 3) Suy ngắm
• The Gospel today is composed only by three verses (Mt 11, 28-30) which form part of a brief literary unity, one of the most beautiful ones, in which Jesus thanks the Father for having revealed the wisdom of the Kingdom to the little children and because he has hidden it to the doctors and the wise (Mt 11, 25-30). In the brief commentary which follows we will include all the literary unity. * Bài Tin Mừng hôm nay chỉ có ba câu (Mt 11, 28-30), tạo nên một đơn vị văn chương ngắn, một trong những đoạn đẹp nhất, trong đó Chúa Giêsu cám ơn Chúa Cha vì đã mặc khải sự khôn ngoan Nước Trời cho những người bé nhỏ và giấu không cho người khôn ngoan thông thái biết những điều đó (Mt 11, 25-30). Trong phần cắt nghĩa ngắn sau đây, chúng ta sẽ trình bày toàn thể đơn vị văn chương này.
• Matthew 11, 25-26: Only the little children accept and understand the Good News of the Kingdom. Jesus recites a prayer: “I thank you Father, Lord of Heaven and of earth, for hiding these things from the learned and the clever and revealing them to little children”. The wise, the doctors of that time, have created a system of laws which they imposed on the people in the name of God (Mt 23, 3-4). They thought that God demanded this observance from the people. But the law of love, which Jesus has revealed to us, said the contrary. What is important to be saved, is not what we do for God, but what God, in his great love, does for us! God wants mercy and not sacrifice (Mt 9, 13). The simple and poor people understood this way of speaking of Jesus and rejoiced. The wise said that Jesus was in error. They could not succeed to understand his teaching. “Yes, Father for that is what it pleased you to do! It pleased the Father that the little children understand the message of the Kingdom and that the wise and the learned do not understand it! If they want to understand it they have to become the pupils of the little children! This way of thinking and of teaching makes people feel uncomfortable and change their community life together. * Mt 11, 25-26 : Chỉ những người bé nhỏ đón nhận và hiểu Tin Mừng Nước Trời. Chúa Giêsu đọc một kinh : “Lạy Cha trên trời và dưới đất, con xin cảm tạ Cha vì đã giấu những điều này đối với những người học thức và khô ngoan, nhưng mặc khải cho những người bé nhỏ”. Những người khôn ngoan, những tiến sĩ thời bấy giờ, đã tạo nên một hệ thống luật họ áp đặt trên dân chúng nhân danh Thiên Chúa (Mt 23, 3-4). Họ dạy rằng Thiên Chúa yêu cầu sự tuân giữ này nơi dân chúng. Nhưng luật yêu thương, Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta, thì trái lại. Điều quan trọng để được cứu rỗi, không phải là điều chúng ta làm cho Thiên Chúa, nhưng là Thiên Chúa, trong tình yêu vĩ đại của Ngài, làm cho chúng ta! Thiên Chúa muốn lòng thương xót, chớ không phải hy lễ (Mt 9, 13). Những người nghèo và đơn sơ hiểu cách nói này của Chúa Giêsu và hân hoan vui mừng. Người khôn ngoan cho Chúa Giêsu sai lầm. Họ không hiểu lời Chúa Giêsu dạy. “Phải, lạy Cha, đó là điều làm đẹp lòng Cha! Điều làm đẹp lòng Cha là những người bé nhỏ hiểu sự điệp Nước Trời, còn những người khôn ngoan và học thức thì không hiểu! Nếu họ muốn hiểu, họ phải trở nên học trò của những người bé nhỏ! Cách suy nghĩ và dạy này làm cho dân chúng cảm thấy dễ chịu và làm thay đổi đời sống chung của họ.
• Matthew 11, 27: The origin of the new Law: the Son knows the Father. What the Father has to tell us he has given to Jesus, and Jesus reveals it to the little children, so that they may be open to his message. Jesus, the Son, knows the Father. He knows what the Father wanted to communicate to us, when many centuries ago he gave his Law to Moses. Today also, Jesus is teaching many things to the poor and to the little children and, through them, to all his Church. * Mt 11, 27 : Nguồn gốc của Luật mới : Chúa Con biết Chúa Cha. Điều Chúa Cha nói cho chúng ta, Ngài đã nói cho Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu mặc khải điều đó cho những người bé nhỏ, để họ rộng mở cho sứ điệp của Ngài. Chúa Giêsu là Con, biết Chúa Cha. Ngài biết điều Chúa Cha muốn thông truyền cho chúng ta, trong nhiều thế kỷ trước, Ngài đã ban Luật của Ngài cho Ông Môsê. Ngày nay cũng vậy, Chúa Giêsu dạy nhiều điều cho người nghèo và bé nhỏ, và qua họ, Ngài dạy cho toàn thể Giáo Hội của Ngài.
• Matthew 11, 28-30: The invitation of Jesus which is still valid today. Jesus invites all those who are tired to go to him, and he promises them rest. In our communities today, we should be the continuation of this invitation which Jesus addresses to people who were tired and oppressed by the weight of the observance asked by the laws of purity. He says: “Learn from me for I am meek and humble of heart”. Many times, this phrase has been manipulated, to ask people for submission, meekness and passivity. Jesus wants to say the contrary. He asks people not to listen to “the wise and learned”, the professors of religion of that time and to begin to learn from him, from Jesus, a man who came from Galilee, without higher instruction, who says he is “meek and humble of heart”. Jesus does not do like the Scribes who exalt themselves because of their science, but he placed himself at the side of the people who are exploited and humiliated. Jesus, the new Master, knows by experience what takes place in the heart of the people who suffer. He has lived this well and has known it during the thirty years of his life in Nazareth. * Mt 11, 28-30 : Lời Chúa Giêsu mời gọi ngày nay vẫn còn giá trị. Chúa Giêsu mời gọi tất cả những người mệt mỏi hãy đến với Ngài, và Ngài hứa cho họ nghỉ ngơi. Ngày nay trong các cộng đoàn chúng ta, chúng ta hãy tiếp tục lời mời gọi Chúa Giêsu đã ngỏ với dân chúng bị mệt nhọc và cưỡng bức vì gánh nặng trong việc tuân giữ luật tinh sạch. Ngài nói : “Hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”. Nhiều lần câu này bị bóp méo để yêu cầu dân chúng phải tùng phục, hiền lành và thụ động. Chúa Giêsu muốn nói điều trái ngược. Ngài xin dân chúng không nghe “những người khôn ngoan và học thức”, những thầy dạy tôn giáo lúc bấy giờ, nhưng bắt đầu học nơi Ngài, nơi Chúa Giêsu, xuất thân từ Galilê, không có học cao, là Đấng cho mình là “hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Chúa Giêsu không làm như các Luật sĩ đề cao mình, vì sự học thức của họ, nhưng Ngài đặt mình bên cạnh dân chúng bị bóc lột và hạ thấp. Chúa Giêsu, Thầy Dạy mới, nhờ kinh nghiệm, biết điều gì xảy ra trong tâm hồn dân chúng đang đau khổ. Ngài đã sống như thế và có kinh nghiệm trong suốt 30 năm ở Nazareth.
How Jesus puts into practice what he taught in the Discourse of the Mission? Jesus has a passion: to announce the Good News of the Kingdom. He had a Passion for the Father and for the people of his country who are poor and abandoned. There where Jesus found people who listened to him, Jesus transmitted the Good News, in any place: In the Synagogues during the celebration of the Word (Mt 4, 23), in the houses of the friends (Mt 13, 36); walking along the way with the disciples (Mt 12, 1-8); along the shore of the sea, sitting in the boat (Mt 13, 3); on the Mountain from where he proclaims the Beatitudes (Mt 5, 1); in the squares and in the cities, where people would bring the sick to him (Mt 14, 34-36). Also in the Temple of Jerusalem, during the pilgrimage (Mt 26, 55)! In Jesus everything is revelation of everything which he bore inside himself! He not only announced the Good News of the Kingdom, He himself was and continues to be a living sign of the Kingdom. In him we see clearly what happens when a human being allows God to reign in his life. Today’s Gospel reveals the tenderness with which Jesus welcomes the little children. He wanted them to find rest and peace. And because of this choice of his for the little children and the excluded, he was criticized and persecuted. He suffered very much! The same thing happens today. When a community tries to open itself to be a place of welcome and consolation for the little children and the excluded of today who are the foreigners and the migrants, many persons do not agree and criticize. * Chúa Giêsu thực hiện lời Ngài dạy trong Diễn từ về Sứ mạng như thế nào? Chúa Giêsu có một đam mê : công bố Tin Mừng Nước Trời. Ngài có Đam mê đối với Chúa Cha và dân chúng nghèo khổ và bị bỏ rơi trong quê hương Ngài. Ở đâu Chúa Giêsu tìm thấy dân chúng lắng nghe Ngài, Ngài thông truyền Tin Mừng ở đó, ở bất cứ nơi nào : Trong Hội đường khi cử hành Lời Chúa (Mt 4, 23), trong nhà các bạn hữu (Mt 13, 36); khi đi đường với các môn đệ (Mt 12, 1-8); dọc bờ biển, ngồi trên thuyền (Mt 13, 3); trên Núi, nơi Ngài công bố các Mối Phúc (Mt 5, 1); trong các quãng trường và trong các thành phố, nơi dân chúng có thể đưa người bệnh đến với Ngài (Mt 14, 34-36). Cũng trong Đền Thờ Giêrusalem, trong cuộc hành hương (Mt 26, 55)! Nơi Chúa Giêsu, mọi sự đều mặc khải những điều Ngài có trong Ngài! Ngài không chỉ công bố Tin Mừng Nước Trời, Ngài chính là Tin Mừng Nước Trời và tiếp tục là dấu chỉ sống động của Nước Trời. Nơi Ngài chúng ta có thể thấy rõ điều xảy ra cho con người khi họ để cho Thiên Chúa ngự trị trong đời sống của họ. Bài Tin Mừng hôm nay mặc khải sự hiền dịu Chúa Giêsu tỏ lộ khi tiếp đón những người bé nhỏ. Ngài muộc họ tìm được sự nghỉ ngơi và bình an.  Vì việc Ngài chọn lấy những người bé nhỏ và những người bị loại trừ này, Ngài bị đả kích và bách hại. Ngài chịu đau khổ rất nhiều! Ngày nay điều này cũng đang xảy ra. Khi một cộng đoàn cố gắng rộng mở chính mình để trở nên nơi tiếp đón và yên ủi những người bé nhỏ và bị khai trừ ngày nay, là những người ngoại kiều và di dân, nhiều người không chấp nhận và chống lại.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
49.  Importance of life in community

To live and work together is for us Salesians a fundamental requirement and a sure way of fulfilling our vocation.

This is why we come together in communities, where our love for each other leads us to share all we have in a family spirit, and so create communion between person and person.

The community is a reflection of the mystery of the Trinity: there we find a response to the deep aspirations of the heart, and we become for the young signs of love and unity.

49. Giá trị của cuộc sống trong cộng thể

Đối với người Salêdiêng chúng ta, cùng nhau sống và làm việc là một đòi hỏi nền tảng và một đường lối vững chắc để thực hiện ơn gọi chúng ta.

Bởi thế chúng ta quy tụ lại trong cộng thể, trong đó chúng ta mến thương nhau tới độ chia sẻ mọi sự cho nhau trong tinh thần gia đình và xây dựng sự hiệp thông giữa những con người.

Trong cộng thể mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi được phản ánh; và trong đó chúng ta tìm được câu trả lời cho khát vọng thâm sâu của cõi lòng và trở nên cho thanh thiếu niên dấu chỉ của tình yêu và hiệp nhất.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• Have you experienced some time the rest promised by Jesus? * Có khi nào bạn cảm thấy sự nghỉ ngơi Chúa Giêsu đã hứa không?
• How can the words of Jesus help our community to be a place of rest for our life? * Những lời của Chúa Giêsu giúp cộng đoàn trở nên nơi nghỉ ngơi cho đời sống chúng ta như thế nào?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
In you is the source of life, by your light we see the light. Maintain your faithful love to those who acknowledge you, and your saving justice to the honest of heart. (Ps 36,9-10) Lạy Thiên Chúa, Ngài quả là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài, chúng con được nhìn thấy ánh sáng. Xin hằng thương những kẻ biết Ngài, và hằng xử công minh với những ai có lòng ngay thẳng. (Tv 36, 9-10)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

Suy niệm

Trong bài Tin Mừng thánh Matthew hôm nay dường như Chúa Giêsu dành riêng để mời gọi người nghe đi học. Ngài mời gọi mọi người đến trường của Ngài để học cách uốn nắn con tim. Ngài nói: “hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.

Tại sao Chúa Giêsu lại mời gọi chúng ta như vậy? xin thưa, vì ngài biết con tim của chúng ta đầy dẫy những ghen tương, ganh tị, tự cao, hẹp hòi… Ngài yêu thương hết thảy chúng ta và muốn chúng ta trở nên giống Ngài. Và cũng chính vì vậy, Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha hạ xuống làm người giống chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi. Do đó, chính vì Chúa Giêsu là đấng hoàn hảo và yêu thương, ngài mời gọi chúng ta học nơi ngài để trở nên hoàn hảo và khuôn mẫu của tình yêu.

Lòng hiền hậu hay trái tim hiền hậu của Chúa Giêsu là gì? Chúng ta có thể đơn cử hình ảnh Chúa Giêsu bày tỏ sự hiền hậu không phán xét người phụ nữ ngoại tình. Ngài mời gọi cô ấy biến đổi cuộc đời “đừng phạm tội nữa”. Những hình ảnh khác nói lên sự hiền hậu của Chúa Giêsu như là hình ảnh ngài nói với các tông đồ cứ để trẻ nhỏ đến với ngài để ngài chúc lành; hình ảnh người trộm lành và lời hứa của ngài: ngay ngày hôm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Như vậy chúng ta thấy rằng, chính sự hiền hậu của Chúa Giêsu làm cho chúng ta nhận thấy được sự êm ái, khoan dung, tấm lòng nhân hậu.

Tấm lòng nhân hậu và khiêm nhường của Chúa Giêsu mở lối cho những ai mang gánh nặng nề được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Ngài mời gọi tội nhân thay đổi tình trạng của mình. Hãy bỏ gánh nặng của tội lỗi, của những lo toan, những đè nén trong tâm hồn và bước vào tương quan tình yêu với Thiên Chúa.

Như vậy, lời Chúa ngày hôm nay mời gọi chúng ta mang lấy ách của Chúa và hãy học cùng Chúa. Cách khác chúng ta hãy xin Chúa hiện diện trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi bước vào đường thánh thiện để học trở nên như ngài là đấng thánh. Lời mời gọi này không những đem đến sự nhẹ nhàng cho chúng ta khi bỏ đàng tội lỗi và bước vào đường ân sủng mà còn mở ra cho chúng ta con đường đi tới sự sống đời đời. Vì từ bỏ đàng tội lội và học lấy Đức Kitô chúng ta sẽ trở nên thánh thiện hay trở nên giống Chúa.

Được mời gọi như vậy, chúng ta hãy xét mình và can đảm trút bỏ đi những gánh nặng nề. Nghe lời Chúa, chúng ta bước đến với Chúa và quyết tâm không tái phạm tới Chúa nữa. Như thế, chúng ta mang lấy ách nhẹ nhàng là chính Chúa. Và bước đi trên nẻo đường với quyết tâm: đừng phạm tội nữa.

Như vậy, điều ý nghĩa nhất cho cuộc sống của chúng ta là lời mời gọi học ở nơi Chúa để sống đời Kitô hữu. Điều này rất cần thiết cho mỗi chúng ta vì người Kitô hữu phải lấy Chúa làm gia nghiệp. Hơn thế nữa, chúng ta còn phải làm người mang cầu nối giữa Thiên Chúa và mọi người sống trong thế giới này. Vì anh chị em xung quanh chúng ta cũng đang bị đè nặng bởi nhiều gánh nặng trên vai. Cũng vậy, họ cần chứng ta để nhận diện được một Thiên Chúa có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

GB. Trần Ngọc Phát SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!
THỨ BẢY – TUẦN 6 PS
THỨ SÁU – TUẦN 6 PS
THỨ NĂM – TUẦN 6 PS