THỨ NĂM TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

THỨ NĂM TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Xh 40, 14-19. 32-36

“Một đám mây che phủ nhà xếp chứng từ, và vinh quang của Chúa tràn ngập nhà xếp”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê thi hành tất cả những điều Chúa đã truyền dạy. Vậy ngày mùng một tháng Giêng năm thứ hai, đã dựng nhà xếp xong. Ông Môsê đã dựng nhà xếp, lắp ván, đặt trụ, xà ngang và dựng cột, rồi căng mái nhà xếp và màn che trên mái như Chúa đã truyền dạy. Ông đặt bia chứng từ vào hòm, xỏ đòn khiêng vào hai bên, và để toà phán dạy trên hòm. Khi đã rước hòm bia vào nhà xếp, ông treo màn trước hòm để hoàn tất lời Chúa đã truyền dạy. Sau khi mọi việc đã hoàn tất, thì có một đám mây bao phủ nhà xếp chứng từ, và vinh quang của Chúa tràn ngập nhà xếp.

Vì mây che phủ nhà xếp, và uy linh Chúa sáng rực trong nhà, nên ông Môsê không thể vào trong nhà giao ước, vì có đám mây che phủ mọi sự. Hễ mây lên khỏi nhà xếp, thì con cái Israel kéo nhau đi từng đám, còn khi mây che phủ nhà xếp, thì họ ở lại tại chỗ. Vì ban ngày, đám mây của Chúa che phủ nhà xếp, và ban đêm, có lửa trong mây, nên toàn dân Israel trông thấy suốt thời gian xuất hành của họ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 83, 3. 4. 5-6a và 8a. 11

Ðáp: Ôi Chúa thiên binh, khả ái thay cung điện của Ngài (c. 2).

Xướng: 1) Linh hồn con khát khao và mòn mỏi, mong vào hành lang nhà Ðức Thiên Chúa. Tâm thần và thể xác con hoan hỉ tìm đến cùng Thiên Chúa trường sinh. – Ðáp.

2) Ðến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa là Thiên Chúa thiên binh, ôi Ðại vương là Thiên Chúa của con. – Ðáp.

3) Ôi Thiên Chúa, phúc đức ai ngụ nơi nhà Chúa: họ sẽ khen ngợi Chúa tới muôn đời. Phúc thay người Chúa con nâng đỡ, họ tiến lên ngày càng thêm hăng hái. – Ðáp.

4) Thực một ngày sống trong hành lang nhà Chúa, đáng quý hơn ngàn ngày ở nơi đâu khác. Con ưa đứng nơi ngưỡng cửa nhà Chúa, hơn là cư ngụ trong lều bọn ác nhân. – Ðáp.

Alleluia: Tv 24, 4c và 5a

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Chúa và xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 13, 47-53

“Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Ðến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa: “Có”.

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình”. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy.

Ðó là lời Chúa.

Lectio Divina: Mt 13, 47-53

“They collect the good ones in baskets and throw away those that are no use” “Người ta lựa cá tốt bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
God our Father and protector, without you nothing is holy, nothing has value. Guide us to everlasting life by helping us to use wisely the blessings you have given to the world. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Thiên Chúa là Cha và Đấng bảo vệ chúng con. Nếu không có Chúa, chẳng có gì là thánh thiện, chẳng có gì có giá trị. Xin hướng dẫn chúng con đến với đời sống vĩnh cửu và giúp chúng con khôn ngoan sử dụng những phúc lành Chúa ban cho thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa và Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading : Matthew 13,47-53 2) Tin Mừng : Mt 13, 47-53
Jesus said to the people: ‘Again, the kingdom of Heaven is like a dragnet that is cast in the sea and brings in a haul of all kinds of fish. When it is full, the fishermen bring it ashore; then, sitting down, they collect the good ones in baskets and throw away those that are no use. This is how it will be at the end of time: the angels will appear and separate the wicked from the upright, to throw them into the blazing furnace, where there will be weeping and grinding of teeth. ‘Have you understood all these?’ They said, ‘Yes.’

And he said to them, ‘Well then, every scribe who becomes a disciple of the kingdom of Heaven is like a householder who brings out from his storeroom new things as well as old.’ When Jesus had finished these parables he left the district.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời lại giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn: cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa: “Có”.

Người liền bảo họ: “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình”. Khi Chúa Giêsu phán các dụ ngôn đó xong, thì Người rời khỏi nơi ấy. Đó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• The Gospel today presents the last parable of the Discourse of the Parables, the story of the dragnet thrown into the sea. This parable is found only in the Gospel of Matthew without any parallel in the other three Gospels. * Bài Tin Mừng hôm nay trình bày dụ ngôn cuối cùng trong Diễn từ về các Dụ ngôn, câu chuyện lưới cá được quăng xuống biển. Dụ ngôn này chỉ có trong Tin Mừng Matthêu, không có song song trong ba cuốn Tin Mừng khác.
• Matthew 13,47-48: The parable of the dragnet cast into the sea. The Kingdom of Heaven is like a dragnet that is cast into the sea and brings in a whole haul of all kinds of fish. When it is full, the fishermen haul it ashore; then sitting down; they collect the good ones in baskets and throw away those that are no use”. This story is well known by the people of Galilee who live around the lake. This is their work. The story shows clearly the end of a day of work. The fishermen go fishing with only one purpose: to cast the net and to catch a great number of fish, to haul the net ashore and to choose the good fish to take home and to throw away those that are no good. Describe the satisfaction of the fishermen, at the end of the day of a day, being very tired having worked hard. This story must have brought a smile of satisfaction on the face of the fishermen who listened to Jesus. The worse thing is to arrive to the shore at the end of the day without having caught anything (Jn 21,3). * Mt 13, 47-48 : Dụ ngôn lưới cá được quăng xuống biển. Nước Trời thì giống như cái lưới được quăng xuống biển và kéo lên được mọi thứ cá. Khi lưới đầy cá, người chài kéo lưới lên bờ; sau đó ngồi xuống; họ cho những con cá tốt vào giỏ và bỏ đi những con cá vô dụng”. Câu chuyện được dân Galilê sống xung quanh hồ biết rõ. Đó là công việc của họ. Câu chuyện rõ ràng biểu lộ mục tiêu của một ngày làm việc. Người chài lưới đi đánh lưới với một mục tiêu duy nhất : thả lưới và bắt đưoợc nhiều cá, kéo lưới lên bờ và chọn cá tốt để đưa về nhà và quăng đi những con cá không tốt. Mổ tả sự hài lòng của người đánh lưới sau một ngày làm việc, mặc dù rất mệt vì đã làm việc cực nhọc. Câu chuyện này phải mang lại nụ cười mãn nguyện trên diện mạo người đánh cá lắng nghe Chúa Giêsu. Điều đáng buồn là khi lên bờ sau một ngày làm việc, không bắt được gì cả (Ga 21, 3).
• Matthew 13, 49-50: The application of the parable. Jesus applies the parable, or better still gives a suggestion in order that persons can discuss and apply the parable to their life: “This is how it will be at the end of time, the angels will appear and separate the wicked from the upright, to throw them into the blazing furnace where there will be weeping and grinding of teeth”. How are we to understand this blazing furnace? These are very strong images to describe the destiny of those who separate themselves from God or who do not want to know anything about God. In every city there is a place where to throw the garbage every day. There is a permanent furnace nourished every day by the garbage of every day. The garbage place in Jerusalem was located in a valley called geena, where, at the time of the kings, there was a furnace even to sacrifice to the false gods of Molok. For this reason, the furnace of geena becomes the symbol of exclusion and of condemnation. God is not the one who excludes. God does not want the exclusion and the condemnation of anyone; he wants that all may have life and life in abundance. Each one of us excludes himself/herself. * Mt 13, 49-50 : Áp dụng dụ ngôn. Chúa Giêsu áp dụng dụ ngôn, đúng hơn, Ngài gợi lên một ý tưởng để dân chúng có thể thảo luận và áp dụng dụ ngôn cho đời sống của họ : Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa: ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng”. Chúng ta hiểu lò lửa này như thế nào? Đây là những hình ảnh rất mạnh để mô tả số phận của những người tách mình ra khỏi Thiên Chúa hoặc những người không muốn biết gì về Thiên Chúa. Trong mỗi thành phố đều có nơi đổ rác hằng ngày. Có một lò lửa để đốt rát hằng ngày. Nơi đổ rác ở Giêrusalem là thung lũng Ghê-en, trong thời các vua, cũng có chỗ để thiêu đốt cá thần giả Molok. Chính vì thế, lò lửa Ghê-en trở nên biểu tượng của việc loại trừ à kết án. Thiên Chúa không phải là Đấng loại trừ. Thiên Ch1a không muốn loại trừ và kết án bất cứ người nào; Ngài muốn mọi người có sự sống và sự sống dồi dào. Mỗi người chúng ta tự loại chính mình.
• Matthew 13,51-53: The end of the discourse of the Parables. At the end of the discourse of the Parables, Jesus concludes with the following question: “Have you understood these things?” They answered: “Yes”. And Jesus finishes the explanation with another comparison which describes the result which he wants to obtain through the parables: “Well, then, every Scribe who becomes a disciple of the Kingdom of Heaven is like a householder who brings out from his storeroom new things as well as old”. Two points to clarify: * Mt 13, 51-53 : Phần cuối của Diễn từ các Dụ ngôn. Khi kết thúc Diễn từ các Dụ ngôn, Chúa Giêsu kết thúc với câu hỏi sau đây : “Các ngươi có hiểu những điều đó không?” Họ thưa: “Có”. Và Chúa Giêsu kết thúc phần cắt nghĩa với một so sánh khác để mô tả kết quả Ngài muốn có qua các dụ ngôn : “Bởi thế, những thầy thông giáo am tường về Nước trời cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ, mới trong kho mình”. Hai điểm cần phải soi sáng :
(a) Jesus compares the doctor of the law to the father in the family. What does the father of the family do? “He brings out from his treasure new things and old things”. Education at home takes place through the transmission to the sons and daughters of what the parents have received and learnt along the time. It is the treasure of the family wisdom where the richness of faith is enclosed, the customs of life and many other things that the children learn with time. Now Jesus wants that in the community the persons who are responsible for the transmission of faith be as the father in the family. Just like the parents are responsible for the life of the family, in the same way, these persons who are responsible for the teaching should understand the things of the Kingdom and transmit it to the brothers and sisters in the community. (a) Chúa Giêsu so sánh thầy thông giáo với chủ gia đình. Chủ gia đình làm gì? Ông lấy từ trong kho của mình những cái mới và những cái cũ”. Việc giáo dục ở nhà thông truyền cho những đứa con điều cha mẹ đã nhận lãnh và học hỏi trong thời gian. Đó là kho tàng khôn ngoan của gia đình, trong đó có đức tin phong phú, những thói quen sống và nhiều điều khác mà con cái sẽ học với thời gian. Bây giờ Chúa Giêsu muốn rằng trong cộng đoàn người ta có trách nhiệm thông truyền đức tin như người cha trong gia đình. Như cha mẹ có trách nhiệm đối với đời sống gia đình, người ta cũng có trách nhiệm dạy dỗ phải hiểu những điều của Nước Trời và truyền lại cho anh chị em trong cộng đoàn.
(b) Here there is the question of a doctor of the law who becomes a disciple of the Kingdom. Therefore, there were doctors of the law who accepted Jesus, and saw in him the one who revealed the Kingdom. Is this what happened to a doctor when he discovers the Messiah in Jesus, the Son of God? Everything which he has studied to be able to be a doctor of the law continues to be valid, but it receives a deeper dimension and a broader purpose. A comparison can clarify what has just been said. In a group of friends one shows a photo, where one sees a man with a severe face, with his finger up, almost attacking the public. Everybody thinks that it is a question of an inflexible person, demanding, who does not allow for any intimacy. At that moment a young boy arrives, he sees the photo and exclaims: “He is my father!” The others look at him and comment: “A severe Father, true?” He answers: “No, and no! He is very affectionate. My father is a lawyer. That photo was taken in the tribunal, while he was denouncing the crime of a great landowner who wanted a poor family to abandon their home where they had lived for many years! My father won the cause. And the poor family remained in the house!” All looked at him again and said: “What a pleasant person!” Almost like a miracle the photo enlightened from within and assumed a different aspect. That very severe face acquired the features of great tenderness! The words of the son, the result of his experience of being the son, changed everything, without changing anything! The words and the gestures of Jesus, result of his experience as a Son, without changing a letter or a comma, enlightened from within the wisdom accumulated by the doctor of the law. And thus, God who seemed to be so far away and so severe acquired the features of a good Father and of enormous tenderness! (b) Đây là câu hỏi của một tiến sĩ luật trở thành môn đệ Nước Trời. Vì thế, có những tiến sĩ luật chấp nhận Chúa Giêsu, và nhìn nhận Ngài là Đấng mặc khải Nước Trời. Đây có phải là điều xảy ra cho luật sĩ khi họ khám phá Đức Messia nơi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa? Tất cả những gì ông đã học để trở thành luật sĩ vẫn còn có giá trị, nhưng nhận được chiều kích sâu xa hơn và mục tiêu rộng rãi hơn. Một sự so sánh có thể giúp soi sáng điều vừa nói. Trong một nhóm bạn hữu, một người đưa ra một tấm ảnh, có người nhìn thấy một người với diện mạo nghiêm khắc, ngoán tay giơ cao, hầu như sẵn sàng tấn công công chúng. Mọi người nghĩ rằng đó là cử chỉ của một người cứng rắn, yêu sách, không cho phép bất cứ sự mật thiết nào. Khi đó một đứa trẻ xuất hiện, cậu xem tấm hình và kêu lên : “Đây là cha tôi!” Những người khác nhìn vào cậu bé và bình luận : “Một người cha nghiêm khắc, có phải như vậy không?” Đứa trẻ trả lời : “Không! Và không! Cha tôi rất dễ mến. Cha tôi là luật sư. Tấm hình đó được chụp trong tòa án, khi ngài luận tội một chủ đất muốn xua đuổi một gia đình nghèo ra khỏi ngôi nhà mà họ đã sống nhiều năm! Cha tôi đã thắng vụ án. Và gia dình nghèo tiếp tục ở lại trong ngôi nhà đó!” Mọi người nhìn vào cậu bé và nói : “Một người thật dễ mến!” Hầu như là một phép lạ, tấm ảnh được soi sáng từ bên trong và đón nhận một khía cạnh khác. Một diện mạo rất nghiêm khắc đã nhận được những nét của tấm lòng dịu hiền vĩ đại! Những lời của người con, kinh nghiệm của cậu với tư cách người con, đã làm thay đổi mọi sự, mặc dù không làm thay đổi điều nào cả! Những lời nói và cử chỉ của Chúa Giêsu, kinh nghiệm của Ngài với tư cách Người Con, không làm thay đổi một chữ, một dấu nào cả, nhưng soi sáng từ bên trong sự khôn ngoan mà tiến sĩ luật đã thủ đắc. Và như vậy, hình như Thiên Chúa ở xa và rất nghiêm khắc, những đã nhận được những nét của Người Cha tốt lành và lòng hiền dịu bao la!
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
34.  Evangelization and catechesis

“This Society had its beginning in a simple catechism lesson.” 1For us too evangelizing and catechizing are the fundamental characteristics of our mission.

Like Don Bosco, we are all called to be educators to the faith at every opportunity.  Our highest knowledge therefore is to know Jesus Christ, and our greatest delight is to reveal to all people the unfathomable riches of his mystery.2

We walk side by side with the young so as to lead them to the risen lord, and so discover in him and in his Gospel the deepest meaning of their own existence, and thus grow into new men.

The Virgin Mary is present in this process as a mother.  We make her known and loved as the one who believed,3 who helps and who infuses hope.

34. Rao giảng Tin Mừng và huấn giáo      

“Tu Hội này khởi sự bằng một bài giáo lý đơn sơ”. Đối với chúng ta cũng vậy, việc rao giảng Tin Mừng và huấn giáo là chiều kích nền tảng của sứ mệnh chúng ta.

Như Don Bosco, trong mọi dịp tất cả chúng ta đều được kêu gọi để trở thành người giáo dục đức tin. Bởi thế, kiến thức siêu việt nhất của chúng ta là biết Đức Kitô, và niềm vui sâu xa nhất là được tỏ bày cho mọi người biết sự giàu có khôn lường của mầu nhiệm Ngài.

Chúng ta đồng hành với thanh thiếu niên để dẫn các em tới gặp chính con người Chúa Phục Sinh, để nhờ khám phá ra nơi Ngài và nơi Tin Mừng Ngài ý nghĩa tột đỉnh của đời mình, các em được lớn lên như những con người mới.

Trên bước đường này, Đức Trinh Nữ Maria hiện diện như một người Mẹ. Chúng ta làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến như Đấng đã tin, hằng phù hộ và chuyển thông niềm trông cậy.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• Has the experience of Son entered in you and changed your look, making you discover the things of God in a different way? * Kinh nghiệm về Chúa Con có đi vào bạn và biến đổi cái nhìn của bạn không? Có giúp bạn khám phá những sự thuộc về Chúa cách khác không?
• What has the Discourse of the Parables revealed to you about the Kingdom? * Diễn từ về các Dụ ngôn mặc khải cho bạn điều gì về Nước Trời?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Praise Yahweh, my soul! I will praise Yahweh all my life, I will make music to my God as long as I live. (Ps 146,1-2) Ca tụng CHÚA đi, hồn tôi hỡi ! Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng CHÚA, sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời. (Tv 146, 1-2)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

GIỜ TÔN VINH
CAN ĐẢM LÊN!
THỨ BẢY – TUẦN 6 PS
THỨ SÁU – TUẦN 6 PS
THỨ NĂM – TUẦN 6 PS