THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH

Cv 3, 1-10: Phêrô và Gioan chữa lành một người què

Lc 24, 13-35: Hai môn đệ trên đường Emmaus

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Ðang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: “Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?” Một người tên là Clêophas trả lời: “Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay”. Chúa hỏi: “Việc gì thế?” Các ông thưa: “Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp”. Bấy giờ Người bảo họ: “Ôi kẻ khờ dại, chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Ðấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?” Ðoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn”. Người liền vào với các ông.

Ðang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Ðoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: “Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?” Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Các vị đó bảo hai ông: “Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon”. Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

 

Suy niệm

Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta biến cố Chúa Giêsu hiện ra với 2 môn đệ trên đường Emmaus. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn hai môn đệ: lòng họ hân hoan và can đảm. Ngày nay chúng ta có thể gặp gỡ Chúa qua ba con đường:

Trước hết, chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsuqua Kinh Thánh. Hai môn đệ đã không nhận biết Chúa, khi Người đồng hành với hai ông suốt chặng đường. Họ thất vọng vì những gì đã xảy ra. Chúa Giêsu đã quở trách họ ‘cứng lòng tin’, và Người đã giảng giải cho họ, bắt đầu từ Môsê đến các ngôn sứ và tất cả những gì Kinh Thánh nói về Người. Thánh Giêrôm đã từng nói: “không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô”.

Thứ đến, chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu qua Thánh Thể. Hai môn đệ tiến về Emmaus, trời tối, họ dừng chân và trong bữa ăn, họ nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh. Thánh sử Luca đã thuật lại chính xác việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.

Sau cùng, chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu qua cộng đoàn chúng ta đang sống. Lòng đầy hân hoan, hai môn đệ trở về Giêrusalem thuật lại cho các tông đồ những gì đã xảy ra. Chúa Phục Sinh luôn hiện diện trong cộng đoàn tín hữu.

Lạy Chúa,

Xin mở rộng tâm hồn chúng con để chúng con nhận biết Chúa là Thiên Chúa qua Kinh Thánh, qua Thánh Thể và qua những người chúng con gặp gỡ.

Fx. Đình Phước SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Các Mùa