THỨ TƯ TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

THỨ TƯ TUẦN 15 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Xh 3, 1-6. 9-12

“Chúa hiện ra trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai”.

Trích sách Xuất Hành.

Trong những ngày ấy, Môsê chăn chiên cho ông nhạc gia là Giêtrô, tư tế xứ Mađian. Ông lùa đoàn chiên qua sa mạc, đến núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Thiên Chúa hiện ra với ông trong ngọn lửa cháy từ giữa bụi gai. Ông nhìn thấy bụi gai bốc lửa, nhưng không bị thiêu rụi. Môsê nói: “Ta hãy lại xem cảnh tượng kỳ lạ này, vì sao bụi gai không bị thiêu rụi?”

Thiên Chúa thấy ông lại xem, từ giữa bụi gai Người gọi ông: “Môsê, Môsê!” Ông thưa: “Dạ con đây!” Chúa nói: “Ngươi đừng đến gần đây. Hãy cởi dép ở chân ra, vì chỗ ngươi đang đứng là nơi thánh”. Chúa lại nói: “Ta là Thiên Chúa của Tổ phụ ngươi. Thiên Chúa của Abraham, Thiên Chúa của Isaac, Thiên Chúa của Giacóp”. Môsê che mặt, vì không dám nhìn Thiên Chúa.

Chúa phán với ông: “Tiếng kêu van của con cái Israel đã thấu đến Ta; Ta đã thấy họ bị người Ai-cập hà hiếp khổ cực. Bây giờ ngươi hãy lại đây, và Ta sai ngươi đến Pharaon, để ngươi dẫn đưa dân Ta là con cái Israel ra khỏi Ai-cập”.

Môsê thưa cùng Thiên Chúa rằng: “Con là ai mà dám ra trước mặt Pharaon và dẫn đưa con cái Israel ra khỏi Ai-cập?” Chúa bảo ông: “Ta sẽ ở cùng ngươi; và cứ dấu này mà biết Ta đã sai ngươi: Khi ngươi dẫn đưa dân Ta ra khỏi Ai-cập, thì ngươi hãy tế lễ Thiên Chúa trên núi này”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 102, 1-2. 3-4. 6-7

Ðáp: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót (c. 8a).

Xướng: 1) Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, toàn thể con người tôi, hãy chúc tụng thánh danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. – Ðáp.

2) Người đã tha thứ cho mọi điều sai lỗi, và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Người chuộc mạng ngươi khỏi chỗ vong thân, Người đội đầu ngươi bằng mão từ bi, ân sủng. – Ðáp.

3) Chúa thi hành những việc công minh, và trả lại quyền lợi cho những người bị ức. Người tỏ cho Môsê được hay đường lối, tỏ công cuộc Người cho con cái Israel. – Ðáp.

Alleluia: Tv 94, 8ab

Alleluia, alleluia! – Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Chúa và đừng cứng lòng. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 11, 25-27

“Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho”.

Ðó là lời Chúa

LECTIO DIVINA: Mt 11, 25-27

“You hide these things from the learned and the clever and reveale them to little children”. “Chúa đã giấu không cho những người khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn”.
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
God our Father, your light of truth guides us to the way of Christ. May all who follow him reject what is contrary to the gospel. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con. Ánh sáng chân lý của Chúa hướng dẫn chúng con đến với con đường là Chúa Kitô. Xin ban ơn giúp tất cả những người đi theo Chúa Kitô, biết từ bỏ những điều trái với Tin Mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô là Con Chúa và Chúa chúng con. Người hằng sống và hiển trị cúng Chúa và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa, đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading – Matthew 11, 25-27 2) Tin Mừng : Mt 11, 25-27
At that time Jesus exclaimed, ‘I bless you, Father, Lord of heaven and of earth, for hiding these things from the learned and the clever and revealing them to little children. Yes, Father, for that is what it pleased you to do. Everything has been entrusted to me by my Father; and no one knows the Son except the Father, just as no one knows the Father except the Son and those to whom the Son chooses to reveal him. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. Và không ai biết Con trừ ra Cha; và cũng không ai biết Cha trừ ra Con và kẻ Con muốn mạc khải cho”. Ðó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• Context. The liturgical passage of Mt 11, 25-27 represents a turning point in the Gospel of Matthew: Jesus is asked the first questions regarding the coming of the Kingdom of Heaven. The first one to ask the first questions on the identity of Jesus is John the Baptist, who through his disciples asks him a concrete question: “Are you the one who is to come, or are we to expect someone else?” (11, 3). Instead, the Pharisees, together with the Scribes, address words of reproach and judgment to Jesus: “Look, your disciples are doing something that is forbidden on the Sabbath” (12, 2). Up until now in chapter 1 to 10, the coming of the Kingdom of Heaven in the person of Jesus did not seem to find any obstacles, but beginning with chapter 11, we find some concrete difficulties. Or rather many begin to take a stand before Jesus: sometimes he is “the object of scandal”, of fall (11, 6); “this generation“, in the sense of this human descent, does not have an attitude of acceptance regarding the Kingdom that is to arrive; the cities along the lake are not converted (11, 20); concerning the behaviour of Jesus a true and proper controversy springs up (chapter 12), and thus they begin to think how to lead him to death (12, 14). This is the climate of mistrust and of protest in which Matthew inserts this passage. Now the moment has arrived in which to question oneself about the activity of Jesus: how to interpret the “works of Christ” (11, 2.19)? How can these thaumaturgic actions be explained (11, 20.21.23)? Such questions concern the crucial question of Messiah ship of Jesus, and judge not only “this generation” but also the cities around the lake which have not converted as the Kingdom of Heaven gets closer in the person of Jesus. Bối cảnh : Bản văn phụng vụ của Mt 11, 25-27 trình bày điểm chuyển biến trong Tin Mừng Matthêu : Chúa Giêsu dược hỏi những câu hỏi đầu tiên về Nước Trời đến. Người đầu tiên hỏi những câu hỏi về chân tính của Chúa Giêsu là Gioan Tẩy Giả. Qua các môn đệ, ngài hỏi Chúa Giêsu với một câu hỏi cụ thể : “”Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?” (11, 3). Trái lại, những người Pharisêu, cùng với các Luật sĩ, nói những lời trách móc và phê phán Chúa Giêsu : “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát!” (12, 2). Cho đến bây giờ, từ chương 1 cho đến chương 10, việc Nước Trời đến nơi con người Chúa Giêsu hình như không gặp bất cứ trở ngại nào, nhưng bắt đầu chương 11, chúng ta tìm thấy một số khó khăn cụ thể. Hoặc đúng hơn, nhiều người bắt đầu tỏ thái độ đối với Chúa Giêsu : đôi khi Ngài là “gương mù”, là “cớ vấp ngã” (11, 6); “thế hệ này”, có nghĩa là “dòng dõi nhân loại” này không có thái độ chập nhấn Nước Trời đang đến; các thành phố xung quanh bờ hồ không hoán cải (11, 20); liên quan tới thái độ của Chúa Giêsu, một cuộc tranh luận thực sự đã nảy sinh (chương 12), và như vậy họ tìm cách kết án tử cho Chúa Giêsu (12, 14). Đây là bầu khí ngờ vực và phản kháng trong đó Matthêu chèn vào đoạn văn này. Bây giờ thời điểm đã đến để đặt câu hỏi cho chính mình về hoạt động của Chúa Giêsu: làm thế nào để cắt nghĩa những việc làm của Chúa Kitô” (11, 2.19)? Những hành động chữa lành này có thể được cắt nghĩa như thế nào (11, 20.21.23)? Những câu hỏi như vậy liên quan đến câu hỏi quan trọng về Tư cách Messiah của Chúa Giêsu, và phán xét không chỉ “thế hệ này”, nhưng còn phán xét các thành phố chunhg quanh bờ hồ không hoán cải khi Nước Trời đến gần hơn nơi con người của Chúa Giêsu.
• To becomes small. The most efficacious itinerary to carry out this conversion is to become “small”. Jesus communicates this strategy of “smallness” in a prayer of thanksgiving (11, 27) which has a wonderful parallel in the witness rendered to the Father on the occasion of the Baptism (11, 27). Experts love to call this prayer a “hymn of rejoicing, exultation”. The rhythm of the prayer of Jesus begins with a confession: “I praise you”, “I confess to you”. Such expressions of introduction render Jesus’ words quite solemn. The prayer of praise that Jesus says presents the characteristics of an answer addressed to the reader. Jesus addresses himself to the God with the expression “Lord, of Heaven and earth”, that is, to God as Creator and guardian of the world. In Judaism, instead, it was the custom to address God with the invocation “Lord of the world”, but did not add the term “Father“, a distinctive characteristic of the prayer of Jesus. The reason for the praise and the disclosing of God: because you have hidden…, revealed. The hiding referred to the “wise and intelligent” concerns the Scribes and the Pharisees completely closed up and hostile to the coming of the Kingdom (3, 7 ff; 7, 29; 9, 3.11. 34). The revelation to the little ones, the Greek term says “infants”, those who cannot speak as yet. Thus, Jesus indicates the privileged audience of the proclamation of the Kingdom of Heaven as those who are not experts of the Law, and are not instructed. Which are “these things” that are hidden or revealed? The content of this revelation or hiding is Jesus, the Son of God, the one who reveals the Father. It is evident for the reader that the revelation of God is linked indissolubly to the person of Jesus, to his Word, to his Messianic actions. He is the one who allows the revelation of God and not the Law or the premonitory events of the end of time. Trở nên bé nhỏ. Phương cách hữu hiệu nhất để thực hiện sự hoán cải này trở nên “bé nhỏ”. Chúa Giêsu thông truyền chiến lược “trở nên bé nhỏ” này trong kinh nguyện tạ ơn (11, 27), có một sụ song song kỳ diệu trong chứng từ dâng lên Chúa Cha khi lãnh nhận Phép Thanh Tẩy (11, 27). Các chuyên gia thích gọi lời cầu nguyện này là một bài “thánh ca hân hoan vui mừng”. Nhịp điệu lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu bắt đầu với lời tuyên xưng : “Con ngợi khen Cha”, “Con tuyên xưng Cha”. Những cách diễntả dẫn nhập này làm cho những lời của Chúa Giêsu trở nên long trọng. Lời cầu nguyện ngợi khen Chúa Giêsu đọc trình bày các đặc điểm của một câu trả lời cho độc giả. Chúa Giêsu tự mình thưa với Thiên Chúa với cách diễn tả “Lạy Chúa là Chúa Trời Đất”, nghĩa là Thiên Chúa dựng nên và gìn giữ thế giới. Thay vào đó, trong Do Thái giáo, có thói quen thừa với Thiến Chúa với lời cầu là “Chúa thế giới”, nhưng không thêm chữ “Cha”, một đặc điểm riêng biệt trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Lý do cho lời khen ngợi và mặc khải Thiên Chúa: vì Cha đã giấu … đã mạc khải. Việc che giấu đối với người “thông thái và khôn ngoan” có liên quan đến Luật sĩ và Phariêu, hoàn toàn khép kín và thù nghịch với Nước Trời đang đến (3, 7tt; 7, 29); 9, 3..11.34). Việc mặc khải cho người bé mọn, chữ Hy lạp có nghĩa là “trẻ em”, những em chưa biết nói. Như vậy, Chúa Giêsu nêu lên cử toạ ưu tiên của việc công bố Nước Trời, đó là những người không phải chuyên gia về Luật và không được dạy dỗ. Đầu là “những điều” bị giấu hoặc được mặc khải? Nội dung của sự mặc khải hoặc giấu kín này là Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, là Đấng mặc khải Chúa Cha. Điều hiển nhiên đối với đọc giả là sự mặc khải của Thiên Chúa được liên kết cách bất khả phân với con người Chúa Giêsu, với Lời Ngài, với những hoặt động Thiên sai của Ngài. Ngài là Đấng cho phép sự mặc khải của Thiên Chúa, chớ không phải Luật hoặc những biến cố nổi bật của thời kỳ tận thế.
• The revelation of God from the Father to the Son. In the last part of the discourse Jesus makes a presentation of self as the one to whom every thing has been communicated by the Father. In the context of the coming of the Kingdom, Jesus has the role and the mission to reveal the Heavenly Father in everything. In such a task and role he receives the totality of power, of knowledge and of the authority to judge. In order to confirm this role which is so committed, Jesus appeals to the witness of the Father, the only one who possesses a real knowledge of Jesus: “Nobody knows the Son but the Father”, and vice-versa “and nobody knows the Father but the Son”. The witness of the Father is irreplaceable so that the unique dignity of Jesus as Son may be understood by his disciples. Besides, the unicity or uniqueness of Jesus is affirmed in the revelation of the Father; the Gospel of John had already affirmed this: “No one has ever seen God; it is the only Son, who is close to the Father’s heart who has made him known” (1, 18). To summarize, the Evangelist makes his readers understand that the revelation of the Father takes place through the Son. Even more: the Son reveals the Father to whom he wants. Sự mặc khải của Thiên Chúa đến từ Chúa Cha về Chúa Con. Trong phần cuối của bài diễn từ, Chúa Giêsu trình bày về chính Ngài là Người mà mọi sự được Chúa Cha thông truyền. Trong bối cảnh của Nước Chúa đến, Chúa Giêsu có vai trò và sứ mạng mặc khải Chúa Cha trên trời nơi mọi sự. Trong nhiệm vụ và vai trò như thế, Ngài đón nhận mọi quyền năng, mọi khôn ngoan và mọi quyền xét xử. Để xác định vai trò được uỷ thác này, Chúa Giêsu nại tới việc làm chứng của Chúa Cha, là Đấng duy nhất có sự hiểu biết thực sự về Chúa Giêsu : “Không ai biết Con trừ ra Cha”, và trái lại, “không ai biết Cha trừ ra Con”. Việc làm chứng của Chúa Cha thì bất khả thay thế đến độ các môn đệ của Chúa Giêsu không thể hiểu được địa vị là Con của Chúa Giêsu. Ngoài ra, duy nhất tính của Chúa Giêsu cũng được xác nhận nơi sự mặc khải của Chúa Cha; Tin Mừng Gioan đã xác nhận điều này : “Chưa có ai thấy Thiên Chúa bao giờ, nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa
và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha,
chính Người đã tỏ cho chúng ta biết” (1, 18). Tóm lại, Tác giả Tin Mừng giúp các độc giả của mình hiểu rằng sự mặc khải của Chúa Cha được thực hiện qua Chúa Con. Hơn nữa : Chúa Con mặc khải Chúa Cha cho người Ngài muốn.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
11.  Christ of the Gospel the source of our spirit

The Salesian spirit finds its model and source in the very heart of Christ, apostle of the Father.

Reading the Gospel we become more aware of certain aspects of the figure of the lord:  gratitude to the Father for the gift of a divine vocation offered to all men; predilection for

the little ones and the poor; zeal in preaching, healing and saving because of the urgency of the coming of the Kingdom; the preoccupation of the Good Shepherd who wins hearts by gentleness and self-giving; the desire to gather his disciples into the unity of brotherly communion.

11. Đức Kitô trong Tin Mừng nguồn mạch tinh thần của chúng ta

Tinh thần Salêdiêng tìm thấy mẫu mực và nguồn mạch nơi chính trái tim Đức Kitô vị tông đồ của Chúa Cha.

Khi đọc Tin Mừng chúng ta nhạy cảm hơn trước một vài nét nơi dung mạo Đức Kitô: lòng tri ân Cha vì đã kêu gọi mọi người vào sự sống thần linh; lòng ưu ái dành cho những kẻ bé nhỏ và nghèo khó; mối bận tâm lo việc rao giảng, chữa lành, cứu vớt vì sự khẩn trương của Nước Trời đang đến; thái độ của Vị Mục tử Nhân lành chinh phục bằng lòng dịu hiền và sự tự hiến; ước muốn quy tụ các môn đệ lại trong sự hiệp nhất của tình hiệp thông huynh đệ.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• In your prayer do you feel the need to express all your gratitude to the Father for the gifts that he has given you in life? Does it happen to you to confess publicly, to exult in the Lord because of the wonderful works that he accomplishes in the world; in the Church, and in your life? Trong kinh nguyện của bạn, bạn có cảm thấy có nhu cầu tỏ lộ lòng biết ơn trọn vẹn của bạn đối với Chúa Cha vì những ơn Ngài đã ban cho bạn trong đời sống của bạn không? Bạn có tuyên xưng công khai không? Bạn có hân hoan trong Chúa vì những việc kỳ diệu Ngài đã thực thiện trong thế giới, trong Giáo Hội và trong đời sống bạn không?
• In your search for God do you rely on your wisdom and intelligence or do you allow yourself to be guided by the wisdom of God? How attentive are you to your relationship with Jesus? Do you listen to his word? Do you assume his sentiments in order to discover his physiognomy of Son of the Heavenly Father? Trong việc bạn tìm kiếm Thiên Chúa, bạn dựa vào sự khôn ngoan và thông thái của bạn hay bạn để mình được sự khôn ngoan của Chúa hướng dẫn? Bạn quan tâm như thế nào đối với tương quan của bạn với Chúa Giêsu? Bạn có lắng nghe lời Ngài không? Bạn có đón nhận tình cảm của Ngài để khám phá Chúa Con là hình ảnh của Chúa Cha trên trời không?
6) Concluding Prayer 5) Kinh kết
My lips shall proclaim your saving justice, your saving power all day long. God, you have taught me from boyhood, and I am still proclaiming your marvels. (Ps 71,15.17) Miệng con công bố Ngài chính trực, suốt ngày tường thuật ơn cứu độ Ngài ban! Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con vẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài. (Tv 71, 15.17)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

Suy niệm

Thiên Chúa mặc khải cho những người bé mọn

Chúng ta đang sống trong thời đại của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, và những điều này mang lại cho cuộc sống chúng ta thoải mái tiện nghi hơn: internet, vi tính, tivi, xe hơi, điện thoại di động, iphone, ipad …..

Vẫn còn nhiều người đánh giá người khác, hay tô vẽ cho chính bản thân mình theo vẻ bên ngoài: ăn mặc thời trang, đồ dùng, những gì mình có.

Đó là lối đánh giá theo thế giới trần thế; đó là sự tiên tiến, sự khôn ngoan theo kiểu trần thế.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến sự khôn ngoan thần linh: sống khiêm tốn, giản dị, để mở lòng cho ân sủng Chúa.

Chúa Giêsu nói: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con ngợi khen Cha, vì cha đã ẩn dấu những mầu nhiệm khỏi những người khôn ngoan, thông thái, và cha đã mặc khải cho những con người bé mọn”.

Ai là những con người khôn ngoan, thông thái? Vào thời Chúa Giêsu, đó là những luật sĩ, biệt phái, hay người pharisêu. Ai là những con người bé mọn? Vào thời Chúa Giêsu, đó là những người nghèo của Israel, những con người bên lề xã hội. Đối với chúng ta, những người bé mọn là những con người khiêm tốn, biết tín thác vào Chúa và tìm kiếm thánh ý Ngài.

Thiên Chúa tỏ lộ chính mình nơi Đức Giêsu và chỉ những ai khiêm tốn, bé mọn, mới có thể hiểu và đón nhận sứ điệp của Chúa. Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu với con đường thơ bé giúp chúng ta xác tín về niềm tin, tình yêu và sự khiêm hạ để tín thác cuộc đời mình vào Thiên Chúa.

Fx. Đình Phước SDB

 

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày

THỨ SÁU TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ NĂM TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ TƯ TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ HAI TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN
THỨ BẢY TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN