THỨ TƯ TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

THỨ TƯ TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Xh 34, 29-35

“Thấy mặt ông Môsê, họ sợ không dám đến gần”.

Trích sách Xuất Hành.

Khi ông Môsê từ trên núi Sinai đi xuống, ông mang hai bia đá chứng từ; và ông không biết do sự đàm đạo với Chúa, mặt ông sáng láng rực rỡ. Nhưng ông Aaron và con cái Israel thấy mặt ông Môsê sáng láng rực rỡ, thì sợ không dám đến gần. Ông Môsê gọi họ, thì cả Aaron lẫn các thủ lãnh hội đường mới quay lại. Sau khi ông nói chuyện với họ, tất cả con cái Israel mới đến gần ông. Ông truyền lại cho họ tất cả những điều ông đã nghe Chúa phán trên núi Sinai. Nói xong, ông lấy khăn che mặt mình. Khi ông vào trước mặt Chúa và đàm đạo với Người, thì ông cất khăn cho đến lúc ông trở ra và bấy giờ ông thuật lại cho con cái Israel những điều Chúa đã truyền dạy ông. Lúc ông Môsê ra đi, họ thấy mặt ông sáng láng rực rỡ; nhưng khi ông nói với họ, ông che mặt ông lại.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 98, 5. 6. 7. 9

Ðáp: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Ðấng Thánh (c. 9c).

Xướng: 1) Hãy cao rao Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Hãy sấp mình dưới bệ kê chân Người; đây là bệ ngọc chí thánh. – Ðáp.

2) Trong hàng tư tế của Người có Môsê và Aaron, và có Samuel trong số người cầu đảo danh Người. Các ông kêu cầu Chúa và chính Người nhậm lời các ông. – Ðáp.

3) Trong cột mây, bấy giờ Người phán bảo; các ông đã nghe những huấn lệnh của Người, và chỉ thị Người đã truyền cho các ông giữ. – Ðáp.

4) Hãy cao rao Chúa là Thiên Chúng chúng ta; hãy sấp mình trên núi thánh của Người: vì Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Ðấng Thánh. – Ðáp.

Alleluia: 1 Sm 3, 9

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe: Chúa có lời ban sự sống đời đời. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 13, 44-46

“Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.

Ðó là lời Chúa.

LECTIO DIVINA: Mt 13, 44-46

“He sells everything he owns and buys the field” “Anh bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng đó”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
God our Father and protector, without you nothing is holy, nothing has value. Guide us to everlasting life by helping us to use wisely the blessings you have given to the world. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Thiên Chúa là Cha và là Đấng Bảo vệ chúng con. Nếu không có Chúa, thì chẳng có gì là thánh thiện và chẳng có gì có giá trị. Xin hướng dẫn chúng con đến sự sống vĩnh cửu bằng cách giúp chúng con khôn ngoan dùng những sự chúc phúc Chúa đã ban cho thế giới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa và Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading : Matthew 13:44-46 2) Tin Mừng : Mt 13, 44-46
Jesus said to his disciples: ‘The kingdom of Heaven is like treasure hidden in a field which someone has found; he hides it again, goes off in his joy, sells everything he owns and buys the field. ‘Again, the kingdom of Heaven is like a merchant looking for fine pearls; when he finds one of great value he goes and sells everything he owns and buys it. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy”.  Đó là lời Chúa.
3) Reflection 3) Suy ngắm
• The Gospel today presents two brief parables from the discourse of the Parables. Both are similar to each other, but with significant differences to clarify better determinate aspects of the Mystery of the Kingdom, which the parables are revealing. * Tin Mừng hôm nay trình bày hai dụ ngôn ngắn trong Diễn từ về các Dụ ngôn. Cả hai đều giống nhau, nhưng với những ý nghĩa khác nhau để soi sáng những khía cạnh có tính quyết định của Mầu Nhiệm Nước Trời, mà các dụ ngôn mặc khải.
• Matthew 13,44 : The parable of the treasure hidden in the field. Jesus tells a very simple and brief story which could happen in the life of any person. He says: The Kingdom of Heaven is like a treasure hidden in a field; someone finds it and hides it again, then he goes off with great joy, he sells everything he owns and buys the field”. Jesus does not explain, he only says: “The Kingdom of Heaven is similar to a treasure hidden in a field”. In this way he urges the listeners to share with others what this story has aroused in them. I share some points that are discovered: (a) The treasure, the Kingdom, is already found in the field, in life. It is hidden. We go through the field and step over the plants without being aware. (b) The man finds the treasure, just out of chance. He did not expect to find it, because he was not looking for it. (c) Seeing that it is a question of a very important treasure, what does he do? He does what we all would do in order to take possession of the treasure. He goes and he sells everything that he has and he buys the field. And, thus, together with the field he obtains the treasure also, the Kingdom. The condition is to sell everything! (d) If the treasure, the Kingdom, is already in my life, then an important aspect of life begins to have a new value. (e) In this story, what dominates is gratuity. The treasure is found by chance, independently of our programmes. The Kingdom comes! And we must draw the consequences and not allow this moment of grace to go by without bearing fruit. * Mt 13, 44 : Dụ ngôn về kho tàng được chôn giấu trong đồng ruộng. Chúa Giêsu kể một câu chuyện rất đơn sơ và vắn gọn, có thể xảy ra trong đời sống của bất cứ người nào : “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy”. Chúa Giêsu không cắt nghĩa, Ngài chỉ nói : “Nước Trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng”. Trong cách này, Ngài thôi thúc thính giả chia sẻ với người khác điều được gợi lên nơi họ. Tôi chia sẻ vài điều được khám phá : (a) Kho tàng, Nước Trời, đã được tìm thấy trong ruộng, trong đời sống. Nó được chôn giấu. Chúng ta đi qua đồng ruộng và dẫm đạp lên cây cỏ, nhưng không ý thức. (b) Một người tìm thấy kho tàng, do may mắn. Họ không mong đợi tìm ra kho tàng đó, vì không đi tìm nó. (c) Vì biết rằng đây là kho tàng rất quan trọng, họ phải làm gì? Họ đã làm như tất cả chúng ta thường làm để có thể chiếm lấy kho tàng đó. Họ đi bán tất cả những gì mình có để mua đồng ruộng. Và như vậy, cùng với đồng ruộng, họ có được kho tàng là Nước Trời. Điều kiện là bán mọi sự! (d) Nếu kho tàng, Nước Trời đã có ở trong đời sống tôi, thì một khía cạnh mới của đời sống bắt đầu có giá trị mới. (e) Trong câu chuyện này, điều nổi bật là sự nhưng không (vô vị lợi). Kho tàng được tìm thấy do may mắn, hoàn toàn ở ngoài chương trình của chúng ta. Nước Trời đến! Và chúng ta phải rút ra những hệ quả, không để cho thời điểm ân sủng này qua đi mà không sinh hoa trái.
• Matthew 13, 45-46: The parable of the merchant of fine pearls. The second parable is similar to the first one, but with an important difference. Let us try to discover it. The story is the following: “The Kingdom of Heaven is like a merchant looking for fine pearls; when he finds one of great value, he goes off and sells everything he owns and buys it”. I share some points that I have discovered: (a) it is the story of a merchant of pearls. His profession is to look for pearls. This is the only thing that he does in his life: to look for and to find pearls. Looking, he finds a pearl of great value. Here the discovery of the Kingdom is not just by chance, but it is the fruit of a long search. (b) The merchant of pearls knows the value of the pearls, because many persons would like to sell him the pearls that they find. But the merchant does not allow himself to be deceived. He knows the value of his merchandise. (c) When he finds a pearl of great value, he goes and sells everything which he owns and buys the pearl. The Kingdom is the greatest value. * Mt 13, 45-46 : Dụ ngôn người buôn ngọc quý. Dụ ngôn thứ hai giống như dụ ngôn thứ nhất, nhưng có một sự khác biệt quan trọng. Chúng ta hãy khám phá sự khác biệt đó : Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. Tôi xin chia sẻ vài điểm tôi đã khám phá : (a) Đó là câu chuyện về một người buôn bán ngọc. Nghề của họ là đi tìm ngọc. Đó là việc duy nhất họ làm trong đời sống của họ : đi tìm và tìm đươc ngọc. Khi tìm, họ tìm thấy một viên ngọc quý. Ở đây việc khám phá Nước Trời không phải là việc tình cờ, nhưng là kết quả của một việc tìm kiếm lâu dài. (b) Người buôn ngọc biết giá trị của ngọc, vì nhiều người có thể bán cho họ những viên ngọc họ tìm thấy. Nhưng người buôn không để cho mình bị mắc lừa. Họ biết giá trị của món hàng. (c) Khi tìm thấy viên ngọc quý giá, họ đi bán những gì mình có và mua viên ngọc đó. Nước Trời có giá trị nhất.
• Summarizing the teaching of the two parables. Both of them have the same objective: to reveal the presence of the Kingdom, but each one reveals it in a diverse way: through the discovery of the gratuity of God’s action in us, and through the effort and the search which each human being makes to discover always better, the sense of his/her life. * Tóm lại lời dạy dỗ của hai dụ ngôn. Cả hai đều có cùng một mục tiêu : mặc khải sự hiện diện của Nước Tròi, nhưng mỗi dụ ngôn mặc khải Nước Trời cách khác nhau : nhờ khám phá sự nhưng không trong hoạt động của Chúa nơi chúng ta, và nhờ nỗ lực và tìm kiếm mà mỗi con người khám phá ngày càng tốt hơn, ý nghĩa của đời sống mình.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
23.   Meaning     of our profession

Religious profession is a sign of a loving encounter between the Lord who calls and the disciple who responds by giving himself totally to God and to his brothers and sisters.

It is one of the most lofty choices a believer can consciously make, an act which recalls and endorses the mystery of his baptismal covenant by giving it a deeper and fuller ex­pression.

By publicly binding himself in the eyes of the Church, through whose ministry he is more intimately consecrated to the service of God, the Salesian begins a new life, which is lived out in a service of permanent dedica­tion to the young.

Profession is also the expression of a mutual commitment between the professed mem­ber who enters the Society and the Society which receives him with joy.

23. Ý nghĩa của việc tuyên khấn chúng ta

Việc tuyên khấn tu trì là dấu chỉ cuộc gặp gỡ tình yêu giữa Chúa Đấng kêu gọi và người môn đệ kẻ đáp trả qua việc tự hiến trọn vẹn cho Chúa và anh em.

Đây là một trong những sự chọn lựa cao cả nhất mà một tín hữu có thể ý thức thực hiện được, một hành vi lập lại và tái xác nhận mầu nhiệm giao ước thánh tẩy để đi đến một lối diễn tả thâm sâu và tròn đầy hơn.

Khi công khai cam kết trước mặt Hội Thánh và được hiến thánh cách thâm sâu hơn qua thừa tác vụ của Hội Thánh để phục vụ Thiên Chúa, người Salêdiêng khởi sự một cuộc sống mới được thể hiện bằng sự tận tụy suốt đời vì các thanh thiếu niên.

Việc tuyên khấn cũng biểu hiện một sự cam kết song phương của người tuyên khấn gia nhập Tu Hội và Tu Hội vui mừng tiếp nhận người ấy.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• A hidden treasure: have I found it sometimes? Have I sold everything in order to be able to buy it? * Kho tàng được chôn giấu : Thỉnh thoảng tôi có tìm thấy kho tàng đó không? Tôi có bán mọi sự để có thể mua kho tàng đó không?
• To look for pearls: which is the pearl that you are looking for and you have not as yet found? * Đi tìm viên ngọc quý : Đâu là viên ngọc quý bạn đang tìm kiến và bạn đã tìm thấy chưa?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
I will sing of your strength, in the morning acclaim your faithful love; you have been a stronghold for me, a refuge when I was in trouble. (Ps 59,17) Lạy Chúa, sức mạnh Ngài, con xin mừng hát, tình thương Ngài, sớm sớm nguyện tung hô,
bởi con được Chúa nên đồn nên luỹ,
chốn con nương mình trong buổi gian truân (Tv 59, 17)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

Lm. GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

SUY NIỆM

Người ta kể lại câu truyện vui như sau: Có hai bố con nọ được nhà vua trao cho một mảnh ruộng để cày cấy mà sinh sống. Một hôm đang cuốc xới trên thửa mộng, ông bô cuốc phải một vật cứng, khi khám phá ra thì đó là một cái cối giã bằng vàng và một cái chày. Ông quyết định đem nộp lại cho nhà vua, vì lòng thật thà và nghĩ rằng ruộng đất này là của nhà vua ban cho. Nhưng cô con gái thì khôn ngoan hơn nói với cha rằng: “Cha đừng nộp cho nhà vua, kẻo nhà vua sẽ đòi cả cái chày nữa”. Quả thật, đúng như dự tính của cô gái, nhà vua đòi cái chày thì ông trả lời: “Không có, vì chì có bấy nhiêu”. Nhà vua không tin và bắt ông giam vào ngục. Khi nghe biết sự khôn ngoan của cô gái, nhà vua cưới cô làm vợ. Nhưng sống trong một thời gian, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhà vua nói với hoàng hậu: “Trong 24 giờ nữa cô phải rời khỏi đây và cô có thể mang theo cái gì mà cô thấy quí nhất!”. Cô gái nghĩ dễ thôi, vì là hoàng hậu rồi, nên mới nói với các quan cận thần hầu rượu cho vua uống say rồi lấy vải quấn lại và mang theo về nhà quê. Tỉnh dậy, nhà vua ngạc nhiên vì không phải mình ở đền vua mà là nhà tranh vách đất nghèo nàn. Nhà vua hỏi tại sao? Hoàng hậu cười đáp: -Vì vua đã cho phép mang cái gì quí nhất thì tôi đã mang theo ông đó.

Đó chỉ là cái khôn ngoan thế gian mà thôi, nhưng luật pháp Chúa mới là sự khôn ngoan của Nước Trời. Hai dụ ngôn ta vừa nghe có cùng một ý nghĩa: Nước Trời rất quý giá nên

đáng cho người ta bán tất cả để đổi lấy. Nước Trời quý hơn tất cả, bởi chỉ có Nước Trời mới tồn tại vĩnh viễn, còn mọi giá trị khác, dù là đức vua có quý giá mấy thì rồi cũng sẽ hư mất. Vì “lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào được ích gì?”.

Thánh Augustino sau bao phen đam mê lạc thú, nhưng cuối cùng cũng đã phải thốt lên: “Lạy Chúa, linh hồn con khắc khoải sao xuyến cho đến khi con tìm được Chúa”! Và tìm được Chúa như lời thánh Têrêsa Avila nói: -Chỉ có Chúa mới là giá trị tuyệt đối cho mọi cuộc tìm kiếm và một mình Chúa là quá đủ rồi.

Cuộc đời chúng ta cần thiết đó là Chúa Giêsu, kho tàng mà chúng ta tìm kiếm đó là Nước Trời. Làm Kitô hữu có nghĩa là chọn Chúa làm gia nghiệp và sẵn sàng đánh đổi tất cả để sống cho và vì Ngài. Làm Kitô hữu có nghĩa là đặt Ngài vào trọng tâm cuộc sông; để dù khi ăn, khi uống, hay làm bất cứ việc gì, luôn để tôn vinh Ngài. Làm Kitô hữu là sống cho Ngài và sống bằng chính sức sống của Ngài, để có thể nói như Thánh Phaolô: “Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi”. Một cuộc sống như thế chắc chắn đòi hỏi nhiều hy sinh, phân đấu, mất mát.

Dù sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng được kêu mời cảm nghiệm lời tiên báo: “Vì Danh Thầy, các con sẽ bị mọi người ghét bỏ”. Không bị bách hại công khai, thì cũng bị chống đối hay loại trừ, đó là số phận của người Kitô hữu.

Xin Chúa giúp sức để chúng ta biết gìn giữ kho tàng ân sủng, kho tàng đức tin được kiên vững; đồng thời làm cho kho tàng ân sủng, kho tàng đức tin của Chúa được phát triển luôn mãi trong đời sống; và hãy trung thành với các kho tàng ấy để đạt đích điểm cuôí cùng là kho tàng Nước Chúa.

Lm. Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày