THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

THỨ TƯ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN

Bài Ðọc I: (Năm I) Rm 6, 12-18

“Anh em hãy hiến thân cho Thiên Chúa như những người từ cõi chết sống lại”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, nguyện cho tội lỗi đừng thống trị trong xác hay chết của anh em, khiến anh em phải vâng phục những dục vọng của nó. Anh em cũng đừng dùng các chi thể anh em làm khí giới của gian tà để phục vụ tội lỗi, nhưng hãy hiến thân cho Thiên Chúa như những người từ trong cõi chết sống lại, và hãy hiến dâng các chi thể anh em làm khí giới đức công chính để phục vụ Thiên Chúa. Vì chưng, tội lỗi không còn bá chủ được anh em: bởi anh em không còn ở dưới chế độ lề luật, nhưng dưới chế độ ân sủng.

Thế nghĩa là gì? Nào chúng ta cứ phạm tội đi, vì chúng ta không ở dưới chế độ lề luật, nhưng dưới chế độ ân sủng ư? Không phải thế! Chớ thì anh em chẳng biết rằng: hễ anh em hiến thân làm nô lệ để vâng phục ai, thì anh em là nô lệ của kẻ anh em vâng phục đó sao? hoặc là nô lệ của tội lỗi để rồi phải chết, hoặc là nộ lệ của đức vâng lời để rồi được nên công chính? Nhưng cảm tạ Thiên Chúa, vì xưa kia anh em là nô lệ của tội lỗi, mà nay anh em đã hết lòng vâng theo khuôn mẫu đạo lý đã truyền cho anh em noi giữ. Một khi anh em đã được giải phóng khỏi ách tội lỗi, anh em đã được nhận vào phục vụ đức công chính.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 123, 1-3. 4-6. 7-8

Ðáp: Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa (c. 8a).

Xướng: 1) Nếu như Chúa không che chở chúng tôi, – Israel hãy xướng (lên) – nếu như Chúa không che chở chúng tôi, khi thiên hạ cùng chúng tôi gây hấn, bấy giờ người ta đã nuốt sống chúng tôi rồi, khi họ bầng bầng giận dữ chúng tôi. – Ðáp.

2) Bấy giờ nước cả đã lôi cuốn mất, trào lưu đã ngập lút con người chúng tôi, bấy giờ sóng cả kiêu hùng đã ngập lút chúng tôi! Chúc tụng Chúa vì Ngài đã không để chúng tôi nên mồi trao đưa vào răng chúng. – Ðáp.

3) Hồn chúng tôi như cánh chim non, thoát khỏi lưới dò của người gài bẫy bắt chim. Lưới dò đã đứt gãy, và chúng tôi đã thoát thân. Ơn phù trợ chúng tôi ở nơi danh Chúa, là Ðấng tạo thành trời đất! – Ðáp.

Alleluia: Tv 118, 18

Alleluia, alleluia! – Lạy Chúa, xin mở rộng tầm con mắt của con, để quan chiêm những điều kỳ diệu trong luật Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 12, 39-48

“Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: “Chủ tôi về muộn”, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.

Ðó là lời Chúa.

LECTIO DIVINA THỨ TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN : Lc 12, 39-48

 

“When someone is given a great deal, a great deal will be demanded of that person” “Người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Almighty and everlasting God, our source of power and inspiration,  give us strength and joy in serving you as followers of Christ, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. Lạy Thiên Chúa toàn năng và vĩnh cửu. Chúa là nguồn mạch sức mạnh và cảm hứng cho chúng con. Xin Chúa ban cho chúng con sức mạnh và niềm vui trong vệc phục vụ Chúa như các môn đệ của Chúa Kitô, là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa và Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading – Luke 12,39-48 2) Tin Mừng : Lc 12, 39-48
Jesus said to his disciples. ‘You may be quite sure of this, that if the householder had known at what time the burglar would come, he would not have let anyone break through the wall of his house. You too must stand ready, because the Son of man is coming at an hour you do not expect.’

Peter said, ‘Lord, do you mean this parable for us, or for everyone?’

The Lord replied, ‘Who, then, is the wise and trustworthy steward whom the master will place over his household to give them at the proper time their allowance of food?

Blessed that servant if his master’s arrival finds him doing exactly that. I tell you truly, he will put him in charge of everything that he owns. But if the servant says to himself, “My master is taking his time coming,” and sets about beating the menservants and the servant-girls, and eating and drinking and getting drunk, his master will come on a day he does not expect and at an hour he does not know. The master will cut him off and send him to the same fate as the unfaithful.

‘The servant who knows what his master wants, but has got nothing ready and done nothing in accord with those wishes, will be given a great many strokes of the lash.

The one who did not know, but has acted in such a way that he deserves a beating, will be given fewer strokes. When someone is given a great deal, a great deal will be demanded of that person; when someone is entrusted with a great deal, of that person even more will be expected.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy hiểu biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến”.

Phêrô thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?”

Chúa phán: “Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ?

Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: ‘Chủ tôi về muộn’, nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung.

Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều.

Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”. Đó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• Today’s Gospel presents again the exhortation to vigilance with two other parables. Yesterday, it was the parable of the Master and of the servant (Lk 12, 36-38). Today, the first parable is the one of the householder and the burglar (Lk 12, 39-40) and the other one speaks of the one of the master and the steward (Lk 12, 41-47). * Bài Tin Mừng hôm nay trình bày một lần nữa lời khuyên dạy về sự tỉnh thức với hai dụ ngôn khác. Hôm qua, là dụ ngôn về Ông Chủ và người đầy  tớ (Lc 12, 36-38). Hôm nay, dụ ngôn đầu tiên về người quản gia và kẻ trộm (Lc 12, 39-40) và dự ngôn thứ hai nói về Ông chủ và người quản lý (Lc12, 41-47).
• Luke 12, 39-40: The parable of the householder and of the burglar. You may be quite sure of this , that if the householder had known at what time the burglar would come, he would not have let anyone break through the walls of the house. You too must stand ready, because the son of man is coming at an hour you do not expect. So just as the householder does not know at what hour the burglar will come, in the same way, no one knows the hour when the son of Man will arrive. Jesus says this very clearly: “But as for that day or hour, nobody knows it, neither the angels in heaven, nor the Son, no one but the Father!” (Mk 13, 32). Today many people live worried about the end of the world. On the streets of the cities, we see written on the walls: Jesus will return! There are even persons who are in anguish because of the proximity of the end of the world, and they commit suicide. But time goes by and the end of the world does not arrive! Many times the affirmation “Jesus will return” is used to frighten people and oblige them to go to a determinate church! After that long wait and speculation around the coming of Jesus, many people no longer perceive the presence in our midst, in the most common things of life, in daily events. What is important is not to know the hour of the end of the world , but rather to have a look capable of perceiving the coming of Jesus who is already present in our midst in the person of the poor (cf Mt 25, 40) and in so many other ways and events of every day life. * Luca 12, 39-40: Dụ ngôn về chủ nhà và kẻ trộm. Bạn có thể khá chắc chắn về điều này, nếu chủ nhà biết giờ kẻ trộm sẽ đến, anh ta sẽ không để cho bất cứ người nào vượt qua tường của ngôi nhà. Bạn cũng phải sẵn sàng, bởi vì Con Người đang đến vào giờ bạn không ngờ. Vì vậy, giống như chủ nhà không biết giờ nào kẻ trộm đến, thì cũng vậy, không ai biết được giờ nào Con Người sẽ đến. Chúa Giêsu nói về điều này thật rõ ràng : “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi” (Mc 13, 32).Ngày nay, nhiều người lo lắng về ngày tận thế. Trên các đường phố, chúng ta thấy các chữ viết trên tường: Chúa Giêsu sẽ trở lại! Thậm chí cũng có những người đang lo lắng vì sự gần đến của ngày tận thế, và họ tự tử. Nhưng thời gian cứ qua đi nhưng ngày tận thế chưa đến! Nhiều lần lời khẳng định “Chúa Giêsu sẽ trở lại” được dùng để làm cho nhiều người sợ hãi và ép buộc họ gia nhập một giáo hội nào đó! Sau khi chờ đợi lâu dài và suy đoán về ngày Chúa Giêsu đến, nhiều người không nhận ra  Ngài đang hiện diện ở giữa chúng ta, trong những điều bình thường của cuộc sống, trong những biến cố hằng ngày. Điều quan trọng không phải là biết giờ tận thế, nhưng đúng hơn là có khả năng nhận ra Chúa Giêsu đang đến và đang hiện hiện nơi người nghèo khổ (x. Mt 25, 40), dưới nhiều thức khác nhau và trong những biến cớ của đời sống hằng ngày.
• Luke 12, 41: Peter’s question. “Then, Peter said, Lord, do you mean this parable for us, or for everyone? The reason for this question asked by Peter is not clearly understood. It recalls another episode, in which Jesus responds to a similar question saying: “To you it is granted to understand the mysteries of the Kingdom of Heaven, but to them it is not granted” (Mt 13, 10-11; Lk 8, 9-10). * Luca 12, 41: Câu hỏi của Thánh Phêrô. Sau đó Thánh Phêrô hỏi : “Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?” Lý do cho câu hỏi này của Thánh Phêrô không được hiểu rõ ràng. Nó nhắc đến một giai thoại khác, trong đó Chúa Giêsu trả lời cho cùng một câu hỏi, khi Ngài nói : “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không” (Mt 13, 10-11; Lc 8, 9-10).
• Luke 12, 42-48ª: The parable of the householder and the steward. In the response to Peter’s question, Jesus formulates another question in the form of a parable: “Who then is the wise and trustworthy steward whom the master will place over his household to give them at the proper time their allowance of food?” Immediately after, Jesus himself gives the response in the parable: the good steward is the one who carries out his mission of servant, he does not use the goods received for his own advantage, and is always vigilant and attentive. Perhaps this is an indirect response to Peter’s question, as if he would say: “Peter, the parable is really for you! It is up to you to know how to administer well the mission which God has given you: to coordinate the communities. In this sense, the response is also valid for each one of us. And here the final warning acquire much sense: “When someone is given a great deal, a great deal will be demanded of that person; when someone is entrusted with a great deal, of that person even more will be expected”. * Luca 12, 42-48ª: Dụ ngôn về chủ nhà và người quản lý. Để trả lời cho câu hỏi của Thánh Phêrô, Chúa Giêsu đặt ra một câu hỏi khác dưới dạng một dụ ngôn: “Ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ?” Ngay sau đó, Chúa Giêsu cống hiến câu trả lời trong dự ngôn : người quản lý tốt là người thực hiện sứ mạng đầy tớ của mình, họ không dùng những của cải nhận được để làm lợi cho bản thân, nhưng luôn tỉnh thức và chăm chú. Có lẽ đây là câu trả lời gián tiếp cho câu hỏi của Thánh Phêrô, như thể Ngài muốn nói : Này Anh Phêrô, Dụ ngôn thực sự dành cho Anh! Chính Anh phải biết cách quản lý tốt sứ mạng Chúa đã giao phó cho Anh : điều phối các cộng đoàn. Theo nghĩa này, câu trả lời cũng có giá trị cho mỗi người chúng ta. Và ở đây, câu cảnh báo cuối cùng có nhiều ý nghĩa : Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn”.
• The coming of the Son of Man and the end of this world. The same problems existed in the Christian communities of the first centuries. Many people of the communities said that the end of this world was close at hand and that Jesus would return afterwards. Some from the community of Thessalonica in Greece, basing themselves in Paul’s preaching said: “Jesus will return!” (1 Th 4, 13-18; 2 Th 2, 2). And because of this, there were even persons who no longer worked, because they thought that the coming would be within a few days or few weeks. Why work if Jesus would return? (cf 2 Th 3, 11). Paul responds that it was not so simple as it seemed, and to those who did not work he would warn: “He who does not work has no right to eat!” Others remained looking up to Heaven, waiting for the return of Jesus on the clouds (cf. Ac 1,11). And others did not like to wait (2 P 3, 4-9). In general the Christians lived expecting the imminent coming of Jesus. Jesus would come for the Final Judgment to end with the unjust history of this world here below and to inaugurate a new phase of history, the definitive phase of the New Heavens and the New Earth. They thought that it would take place after one or two generations. Many people would still be alive when Jesus would appear glorious in Heaven (1Th 4, 16-17; Mk 9, 1). Others, tired of waiting would say: “He will never come back!” (2 P 3, 4). Even up until today the final return of Jesus has not yet taken place! How can this delay be understood? We are not aware that Jesus has already returned, and that he is in our midst: “Look, I am with you always, yes, till the end of time”. (Mt 28, 20). He is already at our side in the struggle for justice, for peace and for life. The plenitude, the fullness has not been attained, but an example or guarantee of the Kingdom is already in our midst. This is why, we wait with firm hope the total liberation of humanity and of nature (Rm 8, 22-25). And when we wait and we struggle, we say rightly: “He is already in our midst!” (Mt 25, 40). • Ngày Con Người đến và Ngày Tận thế. Những vấn đề tương tự đã tồn tại trong các cộng đoàn Kitô giáo trong các thế kỷ đầu. Nhiều người trong các cộng đoàn nói rằng ngày tận thế đã gần đến và Chúa Giêsu sẽ trở lại ngay sau đó. Một số người trong cộng đoàn Thê-sa-lô-ni-ca ở Hy Lạp, dưa vào lời rao giảng của Thánh Phaolô đã nói: “Chúa Giêsu sẽ trở lại! (1 Tx 4, 13-18; 2 Tx 2, 2). Và chính vì thế, có những người không muốn làm việc nữa, vì họ nghĩ rằng ngày tận thế sắp diễn ra trong trong vài ngày hoặc trong vài tuần. Tại sao phải làm việc, nếu Chúa Giêsu sắp trở lại? (xem 2 Tx 3, 11). Thánh Phaolô trả lời rằng vấn đề không đơn giản như thế, và đối với những người không làm việc, ngài đã cảnh báo: “Người không làm việc thì không có quyền ăn!” Có người đứng nhìn Trời, chờ Chúa Giêsu trở lên trên đám mây (xem Cv 1,11). Và cũng có những người khác không muốn chờ (2 Pr 3, 4-9). Nói chung, các Kitô hữu đã sống trong sự chờ đợi Chúa Giêsu sẽ xuất hiện ngay. Chúa Giêsu sẽ đến để Phán xét cuối cùng để kết thúc lịch sử bất chính của thế giới trần thế này và để khai mở một giai đoạn mới của lịch sử, giai đoạn chung cuộc của Trời mới Đất mới. Họ nghĩ rằng sự kiện đó sẽ diễn ra sau một hoặc hai thế hệ. Nhiều người vẫn còn sống khi Chúa Giêsu xuất hiện vinh quang trên Thiên đàng (1Tx 4, 16-17; Mc 9, 1). Còn những người khác, vì mệt mỏi chờ đợi, cho nên đã nói : “Ngài sẽ không bao giờ trở lại! (2 Pr 3, 4). Thậm chí cho đến ngày nay, sự trở lại cuối cùng của Chúa Giêsu cũng vẫn chưa diễn ra! Sự chậm trễ này sẽ được hiểu như thế nào? Chúng ta không biết rằng Chúa Giêsu đã trở lại, và Ngài đang ở giữa chúng ta : “Này đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). Ngài ở bên cạnh chúng ta khi chúng ta chiến đấu cho công lý, hòa bình và sự sống. Sự viên mãn và tròn đầy chưa đạt được, nhưng đã có một điển hình hoặc bảo đảm của Nước Trời ở giữa chúng ta. Đây là lý do tại sao chúng ta chờ đợi với niềm hy vọng vững chắc về sự giải thoát toàn vẹn của nhân loại và thế giới thiên nhiên (Rm 8, 22-25). Khi chúng ta chờ đợi và chiến đấu, chúng ta nói cách đúng đắn rằng : “Ngài đang ở giữa chúng tôi!” (Mt 25, 40).
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
195.  Fidelity and Perseverance

Fidelity to the commitment made at our religious profession is a response which we continually renew to the special Cov­enant that the lord has made with us.

Our perseverance is founded entirely on the fidelity of God who loved us first, and is nourished by the grace of his consecration. It is sustained too by love for the young to whom we are sent, and is expressed in gratitude to the lord for the gifts that Salesian life offers us.

195. Trung thành và bền đỗ

Trung thành với cam kết mình đã đảm nhận qua việc tuyên khấn tu trì là một sự đáp trả không ngừng được canh tân trước giao ước đặc biệt mà Chúa đã ký kết với chúng ta.

Sự bền đỗ của chúng ta hoàn toàn dựa vào sự trung tín của Thiên Chúa, Đấng đã yêu ta trước, và được nuôi dưỡng bởi ơn thánh hiến của Ngài. Nó cũng được nâng đỡ bởi lòng yêu mến thanh thiếu niên mà chúng ta được sai tới, và nó được diễn tả qua lòng tri ân đối với Chúa về những hồng ân mà đời sống Salêdiêng cống hiến cho chúng ta.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• The response of Jesus to Peter serves also for us, for me. Am I a good administrator of the mission which I have received? * Câu trả lời của Chúa Giêsu cho Thánh Phêrô cũng là câu trả lời cho chúng ta, cho tôi. Tôi có phải là người quản lý tốt đối với sứ mạng tôi đã lãnh nhận không?
• What do I do in order to be always vigilant? * Tôi phải làm gì để có thể luôn tỉnh thức?
6) Concluding prayer 6) Kinh kết
From the rising of the sun to its setting, praised be the name of Yahweh! Supreme over all nations is Yahweh, supreme over the heavens his glory. (Ps 113,3-4) Ca ngợi danh thánh CHÚA, từ rạng đông tới lúc chiều tà ! CHÚA siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang Người vượt xa trời cao thẳm. (Tv 113, 3-4)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-dat

GB. Nguyễn Văn Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

SUY NIỆM

QUẢN GIA TRUNG TÍN

Vào năm 1981, tờ New York Time, một nhật báo nổi tiếng tại Hoa Kỳ đã đề nghị chính phủ Hoa Kỳ nên trả lương hưu trí và gắn huy chương cho ông cụ người Trung Hoa, 75 tuổi. Ông cụ không phải là một nhà chính trị, quân sự, kinh tế, hay là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, mà chỉ là một người lao công, làm việc cho tòa lãnh sự Hoa Kỳ tại một thị trấn nhỏ bên Trung Hoa.

Khi Hoa Kỳ đã cắt đứt liên lạc ngoại giao với Trung Hoa, lãnh sự quán này bị đóng cửa và trong suốt 35 năm, ông cụ mỗi ngày vẫn tiếp tục đến đấy quét sân vườn và lau nhà.

Tờ New York viết: “một người thiếu trung tín chắc chắn sẽ lập luận rằng: thôi, cần chi quét lá cây mỗi ngày cho mệt, có ai biết đâu? Lá cây đâu có biết mà sợ? nhưng ông cụ này vẫn trung tín làm bổn phận suốt 35 năm, mặc dù không nhận được lương và không có ai kiểm soát”.

Ông cụ trong câu chuyện này tựa như người quản gia trung tín trong Tin Mừng hôm nay đã làm việc theo tinh thần trách nhiệm, lúc nào cũng chu toàn những việc được giao một cách xác đáng, chứ không phải lúc có mặt chủ thì làm tốt, còn khi vắng chủ thì bê tha.

Chúa Giêsu mượn hình ảnh của người quản gia để nói lên sự tỉnh thức của người môn đệ. Người quản gia không chỉ chịu trách nhiệm đối với gia chủ. Người quản gia trung tín và khôn ngoan không chỉ biết làm lợi cho gia chủ, mà còn biết cư xử có tình nghĩa đối với mọi người. Và nếu khi Chúa đến, Ngài thấy họ đang chu toàn bổn phận, chắc chắn Ngài sẽ ban thưởng. Vì một người làm bổn phận, dù đơn sơ nhỏ mọn đến đâu cũng sẽ vui mừng trong ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Còn chè chén say sưa và đánh đập tôi tớ trong nhà là biểu hiện của một thái độ kinh thường đối với chủ.

Như vậy, dụ ngôn người tôi tớ trung tín nhắc nhở chúng ta:

Một đàng chúng ta phải luôn trung tín trong việc bổn phận đối với Chúa, với tha nhân và với chính mình, không bao giờ được biện minh cho bất kỳ lý do nào.

Đàng khác, cảnh giác chúng ta rằng điều luôn đe dọa chúng ta là quên đi thân phận tôi tớ của mình, thân phận huynh đệ với các tôi tớ khác để rồi sống như thể mình sẽ không phải trả lẽ gì với Chúa. Đang khi đó Chúa có thể sẽ đến với chúng ta bất cứ lúc nào và cách nào, Ngài sẽ cắt mọi tương giao với những ai bất trung, họ sẽ phải khóc lóc.

Tất cả mọi người chúng ta không nhiều thì ít đều là quản gia của Thiên Chúa. Vì tất cả mọi sự ta có: sự sống, tài năng, sức lực, quyền hành, chức vụ, tài sản .. đều là của Chúa ký thác cho chúng ta, trực tiếp để làm vinh danh Chúa, gián tiếp là để mưu ích hạnh phúc cho chúng ta và cho đồng loại. Chúng ta không được phung phá hoặc để  phục vụ tính ích kỷ của riêng mình, nhưng phải sử dụng theo ý Chúa như một quản gia trung thành và khôn ngoan.

Ước chi khi Chúa đến gặp chúng ta, dù có bất ngờ như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn có thể thưa cùng Chúa rằng: con đã trung thành điều Chúa muốn con làm. Xin Chúa cho chúng ta được kiên vững mãi mãi giữa những hoàn cảnh thử thách của cuộc đời.

 Phêrô Nguyễn Bùi Quốc Khánh SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày