THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH

THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH

 Bài Ðọc I: Cv 15, 1-6

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, có mấy người từ Giuđê đến dạy bảo các anh em rằng: “Nếu anh em không chịu cắt bì theo luật Môsê, thì không được cứu độ”. Do đó, Phaolô và Barnaba đã tranh luận gắt gao với họ. Bấy giờ người ta quyết định là Phaolô và Barnaba và một ít người khác thuộc phe họ lên Giêrusalem gặp các Tông đồ và niên trưởng để xin giải quyết vấn đề này.

Các ngài được giáo đoàn tiễn đưa, và khi đi ngang qua Phênixê và Samaria, các ngài kể lại việc dân ngoại trở lại khiến mọi anh em đầy hân hoan. Khi đến Giêrusalem, các ngài được giáo đoàn, các Tông đồ và kỳ lão đón tiếp, rồi các ngài kể lại bao nhiêu việc Thiên Chúa đã thực hiện với các ngài. Nhưng có mấy người tín hữu thuộc nhóm biệt phái đứng lên nói rằng: “Phải cắt bì cho những người dân ngoại và bắt họ cũng phải giữ luật Môsê”. Các Tông đồ và các kỳ lão họp lại cứu xét việc này.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 121, 1-2. 3-4a. 4b-5

Ðáp: Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”(c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: 1) Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi: “Chúng ta sẽ tiến vào nhà Chúa”. Hỡi Giêrusalem, chân chúng tôi đang đứng nơi cửa thành rồi. – Ðáp.

2) Giêrusalem được kiến thiết như thành trì, được cấu tạo kiên cố trong toàn thể. Nơi đây các bộ lạc, các bộ lạc của Chúa tiến lên. – Ðáp.

3) Theo luật pháp của Israel, để ngợi khen danh Chúa. Tại đây đã đặt ngai toà thẩm phán, ngai toà của nhà Ðavít. – Ðáp.

Alleluia: Ga 16, 28

Alleluia, alleluia! – Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian; bây giờ Thầy lại bỏ thế gian mà về cùng Cha. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 15, 1-8

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy.

“Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

“Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

Ðó là lời Chúa.

 

LECTIO DIVINA THỨ TƯ TUẦN 5 PHỤC SINH : Ga 15, 1-8

“Whoever remains in me, with me in him, bears fruit in plenty” “Ai ở trong Thầy, và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái”
1) Opening prayer 1) Kinh khai mạc
Lord our God, loving Father, you have given us your Son Jesus Christ as the true vine of life and our source of strength. Help us to live his life as living branches attached to the vine, and to bear plenty of fruit of justice, goodness and love. Let our union with him become visible in our openness to one another and in our unity as brothers and sisters, that he may be visibly present among us now and for ever. Amen. Lạy Thiên Chúa là Cha Hằng sống. Chúa đã ban cho chúng con Con Chúa là Đức Giêsu Kitô. Ngài là Cây Nho thật, là nguồn sự sống và sức mạnh cho chúng con. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con sống sự sống của Ngài như nhành nho được liên kết với cây nho, và sinh nhiều trái công bình, lòng tốt và tình yêu. Xin Chúa làm cho sự kết hiệp của chúng con với Ngài trở nên hữu hình nơi sự rộng mở của chúng con cho nhau và nơi sự hiệp nhất của chúng như anh chị em của nhau, để Ngài hiện diện cách hữu hình nơi chúng con, bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.
2) Gospel Reading – John 15,1-8 2) Tin Mừng : Ga 15, 1-8
Jesus said to his disciples: “I am the true vine, and my Father is the vinedresser. Every branch in me that bears no fruit he cuts away, and every branch that does bear fruit he prunes to make it bear even more. You are clean already, by means of the word that I have spoken to you.

Remain in me, as I in you. As a branch cannot bear fruit all by itself, unless it remains part of the vine, neither can you unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me, with me in him, bears fruit in plenty; for cut off from me you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a branch — and withers; these branches are collected and thrown on the fire and are burnt. If you remain in me and my words remain in you, you may ask for whatever you please and you will get it. It is to the glory of my Father that you should bear much fruit and be my disciples.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn. Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con.

Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con. Cũng như nhành nho tự nó không thể sinh trái được, nếu không dính liền với cây nho; các con cũng vậy, nếu không ở trong Thầy. Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Đây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”. Đó là lời Chúa.

3) Reflection 3) Suy ngắm
• Chapters 15 to 17 of the Gospel of John present to us the diverse teachings of Jesus which the Evangelist has put together and placed in the friendly and fraternal context of the last encounter of Jesus with his disciples :

Jn 15, 1-17: Reflections around the parable of the vine.

Jn 15, 18 to 16, 4a: Advice of how to behave if we are persecuted.

Jn 16, 4b-15: Promise of the coming of the Holy Spirit.

Jn 16, 16-33: Reflections on the farewell and the return of Jesus.

Jn 17, 1-26: The Testament of Jesus in the form of a prayer.

* Chương 15 đến Chương 17 trong Tin Mừng Gioan trình bày cho chúng ta những giáo huấn khác nhau của Chúa Giêsu. Tác giả Tin Mừng đã sưu tập và đạt trong bối cảnh huynh đệ thân thiện là cuộc gặp gỡ các môn đệ của Ngài lần cuối cùng :

Ga 15, 1-17 : Những suy tư về dụ ngôn cây nho.

Ga 15, 18 đến 16, 4a : Lời khuyên phải xử sự như thế nào khi chúng ta bị bách hại.

Ga 16, 4b-15 : Lời hứa về Chúa Thánh Thần sẽ đến.

Ga 16, 16-33 : Những suy tư về việc từ giã và trở lại của Chúa Giêsu.

Ga 17, 1-26 : Di chúc của Chúa Giêsu dưới hình thức lời nguyện.

• The Gospels of today and of tomorrow present part of the reflection of Jesus around the parable of the vine. To understand well all the significance of this parable, it is important to study well the words used by Jesus. And it is also important to observe closely a vine or any other plant to see how it grows and how it becomes united to the trunk and the branches, and how the fruit springs from the trunk and the branches. * Bài Tin Mừng hôm nay và ngày mai trình bày một phần suy tư của Chúa Giêsu về dụ ngôn cây nho. Để hiểu đúng ý nghĩa của dụ ngôn này, điều quan trọng là tìm hiểu kỹ những chữ Chúa Giêsu dùng. Và điều cũng quan trọng là tìm hiểu kỹ cây nho hay một cây nào khác để xem nó trăng trưởng như thế nào, cách nó liên kết với thân cây và nhành cây, và cách trái nảy sinh từ thân cây và nhành cây.
• John 15, 1-2: Jesus presents the comparison of the vine. In the Old Testament the image of the vine indicated the People of Israel (Is 5, 1-2). The people were like a vine that God planted with great tenderness on the hills of Palestine (Ps 80, 9-12). But the vine does not correspond to that which God expected. Instead of producing good grapes it produces sour fruit which is good for nothing (Is 5, 3-4). Jesus is the new vine, the true vine. In one phrase alone he gives us the comparison. He says: “I am the true vine and my Father is the vinedresser. Every branch in me that bears no fruit he cuts away, and every branch that does bear fruit he prunes to make it bear even more.” Pruning is painful, but it is necessary. It purifies the vine, and thus it grows and bears more fruit. * Ga 15, 2-2 : Chúa Giêsu trình bày sự so sánh của cây nho. Trong Cựu Ước hình ảnh cây nho nêu chỉ Dân Israel (Is 5, 1-2). Dân Do thái giống như cây nho Thiên Chúa với lòng ưu ái trồng trên đồi núi Palestina (Tv 80, 9-12). Nhưng cây nho không đáp lại điều Chúa mong đợi. Thay vì sinh trái nho tốt, họ sinh trái nho chua, không có ích lợi gì cả (Is 5, 3-4). Chúa Giêsu là cây nho mới, cây nho thật. Trong chỉ một câu, Chúa Giêsu đã nêu lên sự so sánh. Ngài nói : “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Nhành nào trong Thầy không sinh trái thì Người chặt đi, còn nhành nào sinh trái thì Người tỉa sạch để nó sai trái hơn”. Việc cắt tỉa gây nên đau đớn, nhưng cần thiết. Nó tỉa sạch cây nho, và nhờ đó nó tăng trưởng và sinh nhiều trái.
• John 15, 3-6: Jesus explains and applies the parable. The disciples are already purified. They have already been pruned by the word that they heard from Jesus. Up until today, God does the pruning in us through his Word which comes to us from the Bible and from many other means. Jesus extends the parable and says: “I am the vine, you are the branches!” It is not a question of two different things: on one side the vine and on the other the branches. No! The vine does not exist without the branches. We are part of Jesus. Jesus is the whole. In order that a branch can produce fruit, it has to be united to the vine. It is only in this way that it can receive the sap. “Without me you can do nothing!” The branch that does not bear fruit will be cut down. It dries up and it is ready to be burnt. It is good for nothing, not even for wood! * Ga 15, 3-6 : Chúa Giêsu cắt nghĩa và áp dụng dụ ngôn. Các môn đệ đã được thanh luyện. Họ đã được tỉa sạch nhờ lời họ đã nghe từ Chúa Giêsu. Cho đến bây giờ, Thiên Chúa thực hiện việc tỉa sạch nói chúng ta qua Lời của Ngài, đến với chúng ta qua Kinh Thánh và nhiều cách thế khác. Chúa Giêsu mở rộng dụ ngôn và nói : “Thầy là cây nho, các con là nhành”. Đây không phải là vấn đề của hai điều khác nhau : một bên là cây nho và bên kia là nhành nho. Không phải thế! Cây nho không hiện hữu nếu không có cành. Chúng ta là thành phần của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là toàn thể. Để một nhành có thể sinh trái, nó phải được kết hiệp với cây nho. Chỉ có như vậy nhành nho nhận được nhựa sống. “Vì không có Thầy, các con không thể làm được gì!” Cành nho không sinh trái sẽ bị chặt đi. Nó sẽ khô héo và sẽ bị đốt đi. Nó sẽ trở nên vô ích, kể cả làm củi!

 

• John 15, 7-8: Remain in my love. Our model is that which Jesus himself lives in his relationship with the Father. He says: “As the Father has loved me, I have loved you. Remain in my love!” He insists in saying that we must remain in him and that his words should remain in us. And he even says: “If you remain in me and my words remain in you, you may ask for whatever you please and you will get it!” Because what the Father wants the most is that we become disciples of Jesus and, thus, that we bear much fruit. * Ga 15, 7-8 : Ở lại trong tình yêu của Thầy. Gương mẫu của chúng ta là chính Chúa Giêsu. Ngài sống trong tương quan của Ngài với Chúa Cha. Ngài nói : “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy!” Ngài nhấn mạnh khi nói chúng ta phải ở lại trong Ngài và lời của Ngài cũng phải ở lại nơi chúng ta. Và Ngài đã nói : “Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được!” Vì điều Chúa Cha muốn nhất là chúng ta trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, và sinh nhiều trái.
4) Salesian Constitutions 4) Hiến Luật Salêdiêng
67.  Personal obedience and freedom

The Salesian is expected to obey in freedom of spirit and with an awareness of his personal responsibility, pledging his “powers of intellect and will, and his gifts of nature and grace”.

He obeys with faith and sees in the superior an aid and a sign which God uses to manifest his will.

Obedience like this “leads to maturity by extending the freedom of the sons of God.”

67.  Vâng phục cá nhân và tự do

Người Salêdiêng được kêu gọi vâng phục với tinh thần tự do và trách nhiệm qua việc vận dụng những “năng lực trí tuệ và ý chí, những đặc ân tự nhiên và siêu nhiên” của mình.

Người Salêdiêng vâng phục với đức tin và nhìn nhận Bề trên là một sự trợ giúp và dấu chỉ Chúa dùng để biểu lộ thánh ý Ngài.

Vâng phục như thế sẽ “dẫn tới trưởng thành bằng cách phát huy sự tự do của con cái Chúa”.

5) Personal questions 5) Câu hỏi cá nhân
• What have been the various pruning, or difficult moments in my life which have
helped me to grow? What have been the pruning or difficult moments that we have
had in our community which have helped us to grow?
* Có những việc cắt tỉa nào, hoặc có những thời điểm khó khăn nào trong đời sống tôi đã giúp tôi tăng trưởng? Có những việc cắt tỉa nào hoặc có những thời điểm khó khăn nào mà chung ta gặp phải trong cộng đoàn chúng ta đã giúp chúng ta tăng trưởng?
• What keeps the life united and alive, capable of bearing fruit, is the sap which goes through it? Which is the sap which goes through our community and which keeps it alive, capable of bearing fruit? * Điều nào giúp đời sống được hiệp nhất và sống động, có khả năng sinh trái, là nhựa sống lưu chảy trong đời sống? Đâu là nhựa sống lưu chảy trong cộng đoàn chúng ta, làm cho cộng đoàn sống và sinh trái?
• Are those things that I ask of the Father consistent with His will and desire, or my
own?
* Những điều tôi xin Chúa Cha có tương hợp với ý muốn của Ngài hay là của mình?
6) Concluding Prayer 6) Kinh kết
Sing a new song to Yahweh! Sing to Yahweh, all the earth! Sing to Yahweh, bless his name! Proclaim his salvation day after day. (Ps 96,1-2) Hát lên mừng CHÚA một bài ca mới, hát lên mừng CHÚA, hỡi toàn thể địa cầu! Hát lên mừng CHÚA, chúc tụng Thánh Danh! Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ. (Tv 96, 1-2)

Về Tác Giả và Dịch Giả: 

Các bài viết Lectio Divina do nhóm tác giả; Lm. Carlos Mesters, O.Carm. Nt. Maria Anastasia di Gerusalemme, O.Carm., Lm. Cosimo Pagliara, O.Carm. Nt. Maria Teresa della Croce, O.Carm. Lm. Charlò Camilleri, O.Carm. Lm. Tiberio Scorrano, O.Carm. Nt. Marianerina De Simone, SCMTBG và Lm. Roberto Toni, O.Carm., Dòng Cát Minh biên soạn. Bản dịch tiếng Việt do Cô Martha Nhung Trần thực hiện. Tác giả và dịch giả giữ bản quyền.

http://ocarm.org/en/content/lectio/lectio-divina

http://www.dongcatminh.org/calendar-date

  1. Thêm, SDB dịch và bổ sung phần Salêdiêng.

 

Suy niệm

Chúa Giêsu đã ví Ngài như cây nho và tất cả chúng ta là những cành nho. Quả thật nếu cành nào không gắn liền với thân cây chắc chắn nó sẽ bị khô héo và tàn lụi.

Thiên Chúa chính là nguồn mạch ban muôn ơn lành cho tất cả mọi người. Nếu chúng ta không gắn chặt vào Ngài như cành nho gắn liền với thân cây nho, thì chúng ta sẽ cảm thấy vô vọng, cuộc đời này có vẻ như quá buồn tẻ và chúng ta sẽ không bao giờ tìm được nguồn bình an và hạnh phúc đích thực. Chỉ khi tìm được đến Thiên Chúa, chúng ta mới cảm nhận được nguồn hạnh phúc chứa chan đó. Nếu như chúng ta tìm kiếm thứ hạnh phúc ngoài Thiên Chúa, thì đó chỉ là thứ hạnh phúc mang nhiều tội lỗi. “Ai không ở lại trong thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và khô héo. Người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi” (Ga 15,6). Đó chính là kết quả cho những người không biết tìm kiếm Thiên Chúa, không biết kết hợp để trở nên một thân thể với Ngài.

Chúng ta là những cành nho trong thân cây nho, chúng ta hãy sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Chúa. Để cho cành tốt tươi và sinh nhiều hoa trái, chúng ta phải chịu đau đớn để Thiên Chúa cắt tỉa. Những đau đớn mà chúng ta phải chịu đó là những hy sinh, chịu đựng, gian truân, thử thách,… để chống lại những cạm bẫy xúi giục của ma quỷ lôi kéo chúng ta vào đường tội lỗi. Những cành mà chúng ta cần Thiên Chúa cắt tỉa, nó không sinh hoa trái, đó chính là những tội lỗi hay thiếu xót của chúng ta: dâm bôn, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tương, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tị, say sưa và còn nhiều điều khác.

Lạy Chúa! Chúa hãy cắt đi những cành “ít kỷ”, để con sinh ra những hoa trái “bao dung”; Chúa hãy cắt đi những cành “kêu ngạo”, để con sinh ra những hoa trái “khiêm nhường”; Chúa hãy cắt đi những cành “hận thù”, để con sinh ra những hoa trái của lòng “vị tha”; Chúa hãy cắt đi những cành “nóng giận”, để con sinh ra những hoa trái “hiền lành”; Chúa hãy cắt đi những cành “dâm ô”, để con sinh ra những hoa trái “trong sạch”; Chúa hãy cắt đi những cành “khoái lạc”, để con sinh ra những hoa trái “tiết độ”; Chúa hãy cắt đi những cành “ghen ghét”, để con sinh ra những hoa trái “yêu thương”. Lạy Chúa! Còn rất nhiều cành xấu nơi con, xin Chúa hãy cắt đi để con sinh ra được nhiều hoa trái ngon cho Chúa.

G.B. Nguyễn Trọng Nhân SDB

Từ khoá:

Bài viết liên quan Suy niệm Hằng Ngày